Obiekty regulacji

 

 

Program ćwiczenia:

1.   Wyznaczyć charakterystyki czasowe (skokowe) następujących obiektów:

1.1.           inercyjnego I - rzędu,

1.2.           inercyjnego II - rzędu,

1.3.           oscylacyjnego II - rzędu,

1.4.           całkującego I -rzędu.

2.    Dla wyżej podanych obiektów wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe:

2.1.           amplitudowo - fazowe (Nyquista),

2.2.           amplitudowe i fazowe logarytmiczne (Bodego).

3.    Przeprowadzić analizę otrzymanych charakterystyk:

3.1.           z wykresów charakterystyk wyznaczyć parametry obiektów,

3.2.           porównać tak uzyskane wartości parametrów z rzeczywistymi parametrami obiektów zadanych w postaci transmitancji.

4.   Zbadać charakterystyki obiektu inercyjnego II - rzędu opisanego równaniami     stanu.

 

Wykonanie ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest przebadanie własności dynamicznych wybranych obiektów regulacji metodą symulacji komputerowej przy użyciu pakietu MATLAB-SIMULINK.

Wykonać następujące czynności:

1.      Włączyć komputer i wywołać program MATLAB dla Windows, a następnie wydać komendę cd A:, aby przejść na dysk w napędzie A.

2.      Zapoznać się z organizacją i zasadami pracy z pakietem, elementami składni języka poleceń MATLAB-a oraz ze sposobami graficznego przedstawiania wyników obliczeń.
Przeprowadzić próbę działania programu MATLAB wydając bezpośrednie polecenia w oknie komend MATLAB-a. Pakiet MATLAB-SIMULINK wyposażony jest w pomoc - polecenie „help”, które powoduje wypisanie na ekranie komputera listy dostępnych poleceń. Wprowadzając w oknie poleceń MATLAB-a linię

>> help nazwa polecenia

uzyskujemy informację objaśniającą stosowanie polecenia.

3.      Utworzyć listę poleceń MATLAB-a w postaci tzw. m - pliku, tzn. pliku dyskowego o nazwie z rozszerzeniem .m, wykorzystując do tego edytor tekstu „Notepad”. Wykonanie ciągu poleceń zapisanych na liście m - pliku odbywa się poprzez wywołanie, w oknie poleceń MATLAB-a, jego nazwy bez rozszerzenia.

4.      Wydrukować zawartość m - pliku o nazwie „obiekt”, a następnie przeanalizować znaczenie poszczególnych poleceń z listy.

5.      Utworzyć i wydrukować wykresy charakterystyk obiektów przez wywołanie m - pliku o nazwie „obiekt”.

6.      Zapoznać się z działaniem pakietu SIMULINK - systemu do budowy schematów blokowych i symulacji układów dynamicznych. Wywołać standardowe okno SIMULINK-a wydając w oknie poleceń MATLAB-a polecenie:
>> simulink

7.      Korzystając z biblioteki układów liniowych SIMULINK-a, zbudować model obiektu inercyjnego II - rzędu oraz przeprowadzić próbę symulacji dla układu opisanego:

·      transmitancją operatorową - Transfer Fcn,

·      transmitancją w postaci czynnikowej - Zero-Pole,

·      równaniami stanu - State-Space.

 

Opracowanie wyników:

1.      Opisać i przeanalizować uzyskane wyniki. Wyznaczyć parametry badanych obiektów na podstawie wykresów charakterystyk skokowych i częstotliwościowych. Dla poszczególnych obiektów porównać transmitancje wyznaczone doświadczalnie z teoretycznymi.

2.      Podać opis układu z rys.1 w postaci równań stanu

dla następujących wartości parametrów: R1 = 2, R2 = 1, C1 = 4, C2 = 3.

Rys. 1. Schemat czwórnika RC.

 

Literatura:

1.          Pełczewski W.: Teoria sterowania.

2.          Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB.


 

Regulatory

 

 

Program ćwiczenia:

1.   Wyznaczyć charakterystyki skokowe regulatorów:

1.1.           proporcjonalno-całkującego - PI,

1.2.           proporcjonalno-różniczkującego - PD,

1.3.           proporcjonalno-całkująco-różniczkującego - PID.

2.   Dla powyższych regulatorów wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe:

2.1.           amplitudowo - fazowe (Nyquista),

2.2.           amplitudowe i fazowe logarytmiczne (Bodego).

3.   Przeprowadzić analizę otrzymanych charakterystyk:

3.1.           z wykresów charakterystyk wyznaczyć parametry regulatorów,

3.2.           porównać tak uzyskane wartości parametrów z rzeczywistymi parametrami regulatorów zadanych w postaci transmitancji operatorowej.

4.   Zbadać wpływ rodzaju regulatora na przebiegi wielkości wyjściowej w układzie zamkniętym jak na rys.1 dla:

4.1.           skokowej zmiany wielkości zadanej,

4.2.           skokowego zakłócenia działającego na obiekt.

 

Wykonanie ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest przebadanie własności dynamicznych regulatorów o działaniu ciągłym za pomocą programu MATLAB-SIMULINK.

Należy wykonać następujące czynności:

1.      Włączyć komputer i wywołać program MATLAB dla Windows, a następnie wydać komendę cd A:, aby przejść na dysk w napędzie A.

2.      Wydrukować zawartość m - pliku o nazwie „reg”, a następnie przeanalizować znaczenie poszczególnych poleceń z listy.

3.      Utworzyć i wydrukować wykresy charakterystyk regulatorów przez wywołanie m - pliku o nazwie „reg”.

4.      Korzystając z biblioteki bloków SIMULINK-a, zbudować układ zamknięty jak na rys. 1, a następnie przeprowadzić symulację dla kilku różnych kombinacji wartości parametrów regulatora PID.

Rys. 1.  Schemat blokowy układu zamkniętego.

 

Opracowanie wyników:

1.      Wyznaczyć parametry regulatorów w oparciu o wykresy charakterystyk skokowych i częstotliwościowych.

2.      Obliczyć odchylenie statyczne w układzie zamkniętym z regulacją P.

3.      Uzasadnić brak odchylenia statycznego w układzie zamkniętym z regulacją PI i PID.

4.      Wyjaśnić znaczenie akcji różniczkującej regulatora na podstawie analizy wykresu przebiegu w układzie zamkniętym z regulacją PD.

 

Literatura:

1.      Pełczewski W.: Teoria sterowania.

2.      Szymkat M.: Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji.

3.      Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB.