Pablo Software Solutions
Praktyki geotechniczne
./dydaktyka.html
./konsultacje.html
./publikacje.html
./galeria.html
mailto:olesiak@agh.edu.pl
./www.html
./index.html
Program praktyk obejmuje:

1. Zapoznanie się z terenem bada
ń polowych i wytyczenie otworów badawczych,
2. Zapoznanie się ze sprzętem do polowych bada
ń geotechnicznych,
3. Wiercenia ręczne do głębokości ok. 5,0 m,
4. Badania makroskopowe gruntów,
5. Sondowania sondą wkręcaną (WST) do głębokości ok. 5,0 (z metryką badania),
6. Sondowania lekką sondą dynamiczną DPL do głębokości ok. 5,0 (z metryką badania),
7. Sondowania sondą skrzydełkową FVT,
8. Wiercenia z przechodzeniem przez zwierciadło wody gruntowej.


Praca samodzielna:
1. Lokalizacja wierce
ń i sondowań na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym,
2. Opracowanie i interpretacja wyników z sondowa
ń (WST, DPL, FVT),
3. Opracowanie i i
nterpretacja wyników z badań makroskopowych,
4. Sporządzenie kart otworu badawczego,
5. Sporządzenie kart sondowań,
6. Wykonanie sprawozdania z praktyk zawierającego punkty od 1 do 5.
Jak dojść na praktyki z przystanku MPK Godlewskiego (Mydlniki PKP) MAPA
AUTOBUSY KTÓRE DOJEŻDŻAJĄ DO PRZYSTANKU GODLEWSKIEGO (MYDLNIKI PKP):
139, 208, 218, 226, 601
BARDZO PRZYDATNA STRONA WWW DO PRAKTYK GEOTECHNICZNYCH
http://www.tajnikigeotechniki.pl/?p=home
Materiały do praktyk:
POMOC DO PRAKTYK GEOTECHNICZNYCH  
METRYKA OTWORU - stara klasyfikacja  
METRYKA OTWORU - nowa klasyfikacja
 
METRYKA SONDOWAŃ SONDĄ WST
 
METRYKA SONDOWAŃ SONDĄ DPL
 
METRYKA SONDOWAŃ SONDĄ FVT  
STRONA TYTUŁOWA I SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA  
PODKŁAD SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY  
Proszę przed praktykami wydrukować mimimum po dwa (2) egzemplarze każdej metryki oraz pomoc do praktyk!!!