Profil Studium Podyplomowego

Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów technicznych (geodezja, geodezja górnicza, górnictwo, geologia, budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska) zajmujących się problematyką ujemnego oddziaływania eksploatacji górniczej złóż na powierzchnię terenu, jej zabudowę i użytkowanie. W szczególności dotyczy specjalistów zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych, wydobywających złoża metodą podziemną, odkrywkową i otworową, zatrudnionych w Urzędach Gminnych i w Urzędach Powiatowych, w których położone są obszary górnicze oraz w innych instytucjach zajmujących się tą problematyką.
Celem Studium jest przedstawienie aktualnej wiedzy naukowej, technicznej, organizacyjnej i prawnej w szeroko rozumianej problematyce ochrony terenów górniczych, a także zaprezentowanie najnowszych przyrządów, metod i technologii monitorowania terenu górniczego. Merytoryczny zakres przedmiotowej problematyki znajdą Państwo w dziale Problematyka Studium. Planowane jest rozpoczęcie zajęć w marcu 2015 roku.
Studium umożliwia zaliczenie przedmiotów egzaminacyjnych w zakresie uprawnień mierniczego górniczego, przez uczestników Studium, którzy nie posiadają wykształcenia geodety górniczego, a zamierzają uzyskać te uprawnienia. Wykładowcami prowadzącymi zajęcia będą specjaliści z zakresu ochrony terenów górniczych, geodezji górniczej, budownictwa górniczego, map cyfrowych, ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych i szkód górniczych. Prowadzone będą również zajęcia z przedmiotów podstawowych, tj. wybrane zagadnienia matematyki stosowanej oraz elementy informatyki, teorii gier i ryzyka oraz zasady negocjacji w ujęciu socjologicznym.


Koszt uczestnictwa w Studium szacujemy na 4 000,00 zł.