Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
amo:start [2014/10/07 00:56]
pszwed [Organizacja laboratorium]
amo:start [2018/10/01 13:18] (current)
pszwed [Organizacja laboratorium]
Line 5: Line 5:
 Celem laboratorium jest zaznajomienie z językami i metodami modelowania i dokumentowania oprogramowania,​ zwłaszcza UML. Celem laboratorium jest zaznajomienie z językami i metodami modelowania i dokumentowania oprogramowania,​ zwłaszcza UML.
  
-Zadania są realizowane w grupach ​2-3 osobowych (zalecane 3). Począwszy od drugich zajęć grupy wybiorą temat do realizacji. Na kolejnych zajęciach będą opracowywane modele różnego typu (diagramy klas, stanów, przypadków użycia, czynności, sekwencji, itp.) dla wybranego tematu.+Zadania są realizowane w grupach 3-4 osobowych (zalecane 3). Począwszy od drugich zajęć grupy wybiorą temat do realizacji. Na kolejnych zajęciach będą opracowywane modele różnego typu (diagramy klas, stanów, przypadków użycia, czynności, sekwencji, itp.) dla wybranego tematu.
  
 Po zrealizowaniu zadania grupa ma dostarczyć sprawozdanie,​ wyłącznie w formie elektronicznej (format PDF). Po zrealizowaniu zadania grupa ma dostarczyć sprawozdanie,​ wyłącznie w formie elektronicznej (format PDF).
amo/start.txt · Last modified: 2018/10/01 13:18 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0