Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2019/02/13 19:59]
pszwed
konsultacje [2019/10/06 23:43] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
-====== Konsultacje ====== +====== Konsultacje: C2 pokój 403 ====== 
- +  * ** Od 7.10.2019--14.10.2019 Jestem nieobecny na AGH.** Dyplomanci i inne zainteresowane osoby proszeni są o ewentualny kontakt drogą mailową ​
- +
-  * **Wtorek 12.00 w C2 403** +
- +
-Ze względu na przeniesienie terminu egzaminu z Programowania Obiektowego na wtorek, ​ w czwartek ​14.02.2019 (15:​00-17:​00) egzamin nie odbędzie się. Nie będę obecny w tym terminie.+
  
  
konsultacje.1550084389.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 19:59 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0