Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2019/06/27 00:16]
pszwed
konsultacje [2019/10/06 23:43] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
 ====== Konsultacje:​ C2 pokój 403 ====== ====== Konsultacje:​ C2 pokój 403 ======
-  * Piątek, 28.06.2019 około 10.30 (po obronach)  +  * ** Od 7.10.2019--14.10.2019 Jestem nieobecny na AGH.** Dyplomanci i inne zainteresowane osoby proszeni są o ewentualny kontakt drogą mailową ​ 
-  ​Środa, ​ 26.06.2019 około 13:00 (po egzaminie JMP2)  +
-  ​**Poniedziałek** 24.06.2019, 13:​00  ​możliwość oglądania prac z JMP2 +
-  * **Czwartek 13.06.2019 12.00**, C2 pokój 403 +
-  * Od 16.06.2019 -- 19.06.2019 wyjeżdżam na konferencję poza Krakowem+
  
  
konsultacje.1561587386.txt.gz · Last modified: 2019/06/27 00:16 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0