Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
po:kolokwium_24_10_2018 [2019/02/07 13:08]
pszwed
po:kolokwium_24_10_2018 [2019/02/07 15:14] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
 ===== Kolokwium 07.02.2019 ===== ===== Kolokwium 07.02.2019 =====
- 
-==== Zadanie 1 ==== 
-W pliku {{ :​po:​policja.csv |policja}} znajdują się informacje adresowe o jednostkach policji. 
- 
-a) Zadeklaruj klasę PoliceUnit z polami odpowiadającymi nazwom kolumn w pliku 
-b) Wczytaj zawartość pliku i umieść na liście ​ 
-c) Posortuj listę według miasta i ulicy i wypisz 
-d) Utwórz listę tych jednostek, które mają stronę www i posortuj je według miasta 
-e) Wypisz te jednostki, które nie mają faksu  
- 
-==== Zadanie 2 ==== 
-Napisz program, który rysuje wykres funkcji f(x) = x^3+2x^2-3x-7 dla x z przedziału [-4,4] 
-W tym celu wyznacz kolejne punkty (x,f(x)), przeskaluj tak, aby zmieściły się w oknie, zrzutuj na typ int, a następnie ​ i połącz je odcinkami lub narysuj jedną linię łamaną. 
- 
- ==== Zadanie 3 ==== 
-Funkcja do wykorzystania w zadaniu trzecim 
-<code java> 
-static String readFile(String name, Charset charset){ 
-   ​StringBuilder s = new StringBuilder();​ 
-   try( BufferedReader file = new BufferedReader(new InputStreamReader( new FileInputStream(name),​ charset))){ 
-       ​for(;;​){ 
-           int c=file.read();​ 
-           ​if(c<​0)break;​ 
-           ​s.append((char)c);​ 
-       } 
-       ​return s.toString();​ 
-   } 
-   catch (IOException ex) { 
-       ​ex.printStackTrace();​ 
-   } 
-   ​return "";​ 
-} 
- 
-</​code>​ 
- 
-W pliku {{ :​po:​w-pustyni.txt.zip |w-pustyni.zip}} znajduje się tekst książki W pustyni i w puszczy. Rozpakuj go i wczytaj do pamięci za pomocą podanej wyżej funkcji String readFile(String name, Charset charset). Użyj zestawu znaków ’’cp1250’’ 
-a) Wydziel ​ wyrazy posługując się np. takim wyrażeniem regularnym określającym separator: 
-<code java>’ 
-"​[\\s|\\r|\\,​|\\.|\\-|\\!|\\—|\\?​]+"​ 
-</​code>​ 
- 
- 
-b) Utwórz strukturę typu  Map<​Integer,​Set<​String>>,​ która będzie przypisywała liczbie k zbiór słów długości k.  
- 
-c) Wypisz: ​ 
-najkrótsze słowa (zapewne o długości 1)  
-najdłuższe słowa ​ 
-oraz słowa, których liczba znaków jest najbliższa średniej lub mediany. 
- 
  
  
po/kolokwium_24_10_2018.txt · Last modified: 2019/02/07 15:14 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0