Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
po:lab5 [2018/10/29 03:14]
pszwed [Dodaj rozszerzenia i optymalizacje]
po:lab5 [2019/01/24 14:36] (current)
pszwed [Symboliczne obliczanie pochodnych]
Line 1: Line 1:
 ====== Wyrażenia matematyczne ====== ====== Wyrażenia matematyczne ======
  
-Podczas laboratorium zaimplementujemy kilka klas pozwalających na reprezentację prostych wyrażeń matematycznych (funkcji jednej lub kilku zmiennych) ​w pamięci+Podczas laboratorium zaimplementujemy kilka klas pozwalających na reprezentację prostych wyrażeń matematycznych (funkcji jednej lub kilku zmiennych) ​jako grafów.  
 +Podobna reprezentacja jest rdzeniem funkcji oferowanych na przykład przez [[https://​live.sympy.org/​]] lub [[https://​www.derivative-calculator.net/​]]. Nie będziemy jednak "​parsowali"​ wyrażeń, czyli budowali grafowej reprezentacji na podstawie specyfikacji tekstowej. Zamiast tego, wyrażenia będą budowane za pomocą odpowiednio skonstruowanego kodu. 
 Założona funkcjonalność:​ Założona funkcjonalność:​
   *budowa wyrażeń   *budowa wyrażeń
Line 8: Line 10:
   *symboliczne obliczanie pochodnych [opcjonalnie]   *symboliczne obliczanie pochodnych [opcjonalnie]
  
-Podobna reprezentacja jest rdzeniem funkcji oferowanych na przykład przez [[https://​live.sympy.org/​]] lub [[https://​www.derivative-calculator.net/​]]. Nie będziemy jednak "​parsowali"​ wyrażeń, czyli budowali grafowej reprezentacji na podstawie specyfikacji tekstowej. Zamiast tego, wyrażenia będą budowane za pomocą odpowiednio skonstruowanego kodu. 
  
 ===== Jakie klasy będą potrzebne ===== ===== Jakie klasy będą potrzebne =====
Line 124: Line 125:
     @Override     @Override
     double evaluate() {     double evaluate() {
-        ​return value;+         return ​sign*value;
     }     }
  
Line 373: Line 374:
 ===== Symboliczne obliczanie pochodnych ===== ===== Symboliczne obliczanie pochodnych =====
  
-**Zadanie do realizacji w domu przez zainteresowanych.** Za zadanie można otrzymać punkty dodatkowe. Raczej dużo punktów :-D, ponieważ na pewno zajmie kilka godzin...+**Zadanie do realizacji w domu.** ​
  
  
po/lab5.1540779277.txt.gz · Last modified: 2018/10/29 03:14 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0