Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
po:lab5 [2018/11/15 14:41]
pszwed [Implementujemy klasy]
po:lab5 [2019/01/24 14:36] (current)
pszwed [Symboliczne obliczanie pochodnych]
Line 374: Line 374:
 ===== Symboliczne obliczanie pochodnych ===== ===== Symboliczne obliczanie pochodnych =====
  
-**Zadanie do realizacji w domu przez zainteresowanych.** Za zadanie można otrzymać punkty dodatkowe. Raczej dużo punktów :-D, ponieważ na pewno zajmie kilka godzin...+**Zadanie do realizacji w domu.** ​
  
  
po/lab5.1542289306.txt.gz · Last modified: 2018/11/15 14:41 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0