Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programowanie_obiektowe [2019/02/13 19:55]
pszwed [Terminy]
programowanie_obiektowe [2019/12/16 00:06] (current)
pszwed [Kolokwia i sprawdziany]
Line 1: Line 1:
 ====== Programowanie obiektowe ====== ​   ====== Programowanie obiektowe ====== ​  
  
 +
 +:!: **Na prowadzonych przeze mnie laboratoriach we wtorki nie ma już wolnych miejsc** :!:
 +
 +<!--
 **Wyniki egzaminu** ​   **Wyniki egzaminu** ​  
  
Line 6: Line 10:
   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-ii-termin-oceny-2019.pdf|II termin - 07.02.2019 oceny]] ​Możliwość oglądania ocen: wtorek 12.00.   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-ii-termin-oceny-2019.pdf|II termin - 07.02.2019 oceny]] ​Możliwość oglądania ocen: wtorek 12.00.
  
 +-->
 ===== Tekst wykładów =====    ===== Tekst wykładów =====   
  
Line 42: Line 46:
  
  
-[[po:​kolokwium_07_02_2019|Kolokwium - tematy]] ​   
  
-:!: Oceny z laboratorium :!: 
  
-[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2018-programowanie-obiektowe-oceny.pdf|Oceniony kod i sprawdziany]]    ​+[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2019-programowanie-obiektowe-oceny.pdf|Punkty z laboratorium]]    ​
  
 +
 +<!--
 +
 +[[sprawdzian_19_11-19|Kartkówka 12-11-2019]]
  
 Osoby, które nie uzyskały zaliczenia będą miały możliwość napisania jeszcze jednego kolokwium, prawdopodobnie w dniu II terminu egzaminu. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia będą miały możliwość napisania jeszcze jednego kolokwium, prawdopodobnie w dniu II terminu egzaminu.
Line 54: Line 60:
   * ** Czwartek 07.02.2019, godz 13.00 - kolokwium poprawkowe Programowenie Obiektowe ** C2 403   * ** Czwartek 07.02.2019, godz 13.00 - kolokwium poprawkowe Programowenie Obiektowe ** C2 403
   * Czwartek 07.02.2019, godz. 15.00 egzamin Programowanie Obiektowe II termin (B1 H24)   * Czwartek 07.02.2019, godz. 15.00 egzamin Programowanie Obiektowe II termin (B1 H24)
 +-->
  
 [[po:​galeria_choinek|Galeria choinek 2017]] [[po:​galeria_choinek|Galeria choinek 2017]]
Line 60: Line 66:
        
 Dla każdego uczestnika zajęć zostało założone repozytorium git. Lista loginów i repozytoriów jest dostępna jako    ​ Dla każdego uczestnika zajęć zostało założone repozytorium git. Lista loginów i repozytoriów jest dostępna jako    ​
-[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2018-programowanie-obiektowe-git.pdf|plik PDF]]. Lista jest zabezpieczone hasłem (takim, jak do wykładów). ​  +[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2019-programowanie-obiektowe-git.pdf|plik PDF]]. Lista jest zabezpieczone hasłem (takim, jak do wykładów). ​  
        
 Hasła do repozytoriów zostaną podane podczas zajęć. ​   Hasła do repozytoriów zostaną podane podczas zajęć. ​  
Line 97: Line 103:
        
 Po zalogowaniu się na komputerze w laboratorium użyj komendy: ''​​git pull origin master'',​​ aby uaktualnić lokalne pliki (pobrać zmiany z repozytorium). To samo można wykonać z poziomu IDE: VCS (Team) -> Remote -> Pull    Po zalogowaniu się na komputerze w laboratorium użyj komendy: ''​​git pull origin master'',​​ aby uaktualnić lokalne pliki (pobrać zmiany z repozytorium). To samo można wykonać z poziomu IDE: VCS (Team) -> Remote -> Pull   
-    + 
-   +=== Problemy ? ===    
 + 
 +Konflikty dla pliku tekstowego -> użyj ''​git mergetool'': ​    
 +  ​*[[https://​stackoverflow.com/​questions/​161813/​how-to-resolve-merge-conflicts-in-git]] ​  ​ 
 + 
 +Wybór jednego z plików powodujących konflikt:  
 +  *[[https://​medium.com/​@joshsaintjacque/​resolving-merge-conflicts-in-binary-files-79df5aacd86f]]
 ===== Egzaminy =====    ===== Egzaminy =====   
        
programowanie_obiektowe.1550084141.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 19:55 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0