Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
specif:projekt [2018/01/09 15:48]
pszwed
specif:projekt [2018/10/08 23:11] (current)
pszwed [Terminy]
Line 22: Line 22:
 Termin spotkań (konsultacje projektów). ​ Termin spotkań (konsultacje projektów). ​
  
-**Wtorek 14:00 C2 403** :?:+**Czwartek 16:00 C2 403** :?:
 ===== Organizacja ===== ===== Organizacja =====
 Projekty są wykonywane w grupach. Zaleca się, aby były to grupy 3-osobowe. Grupa powinna [[specif:​tematy_projektow|wybrać temat projektu z listy i zarezerwować za pomocą formularza rejestracji]]. Tematy projektów muszą być unikalne. Możliwe jest zaproponowanie własnego tematu po uprzedniej akceptacji przez prowadzącego. Jeżeli na liście pojawią się dwie rezerwacje tego samego projektu -- późniejszy wpis zostanie usunięty. Projekty są wykonywane w grupach. Zaleca się, aby były to grupy 3-osobowe. Grupa powinna [[specif:​tematy_projektow|wybrać temat projektu z listy i zarezerwować za pomocą formularza rejestracji]]. Tematy projektów muszą być unikalne. Możliwe jest zaproponowanie własnego tematu po uprzedniej akceptacji przez prowadzącego. Jeżeli na liście pojawią się dwie rezerwacje tego samego projektu -- późniejszy wpis zostanie usunięty.
specif/projekt.txt · Last modified: 2018/10/08 23:11 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0