Tematy prac inżynierskich

:!: Brak wolnych miejsc w semestrze zimowym 2018

2018

 1. Analiza nawierzchni tras rowerowych. Aplikacja dla systemu Android. Zbieranie danych GPS oraz odczytów czujników GPS. Etykietowanie głosowe. Głównym celem jest zebranie danych oraz przetestowanie możliwości rozpoznawania stanu nawierzchni. Dane zbierane w pamięci urządzenia + możliwość przekazywania na serwer (:!: zarezerwowane)
 2. Opcjonalnie (osobny temat) : backend + wizualizacja ścieżek rowerowych na mapie. Możliwość przetwarzania danych pomiarowych online (mikroserwis)
 3. Edytor/aplikacja webowa do zbierania wymagań dla projektów informatycznych. Możliwość wprowadzania: słownika z definicjami danych (klas), aktorów, opisów przypadków użycia. Cel zbieranie wymagań i identyfikacja brakujących wymagań przez porównanie z innymi tego typu projektami. (:!: zarezerwowane)
 4. Aplikacja webowa umożliwiające grupie użytkowników etykietowanie danych (fragmentów tekstów /wpisów z Twittera/adresów internetowych, obrazów?). W różnych zadaniach eksploracji danych konieczna jest manualna ocena danych (np. 100-5000 elementów). Te dane to tzw. ground truth. Następnie na tej podstawie algorytmy uczące budują model pozwalający na predykcję. Różne tryby etykietowania: przydział jednej etykiety ze zbioru, przydział wielu etykiet ze zbioru. Jeden użytkownik lub kilku użytkowników (crowdsourcing).
 5. Symulacja ruchu drogowego w sieci autostrad oraz dobór parametrów modelu na podstawie danych PEMS (:!: zarezerwowane)

2016

Ocena stanu nawierzchni dróg na podstawie danych z czujników urządzenia mobilnego

Evaluation of road surface quality based on sensor data of a mobile device

Celem pracy jest projekt i implementacja aplikacji mobilnej dla systemu Android, która będzie umożliwiała równoczesne zbieranie danych z czujnika GPS oraz akcelerometru wbudowanego w urządzenie mobilne. Następnie dane te mają posłużyć do określenia stanu nawierzchni dróg na podstawie zarejestrowanych wskazań akcelerometru i przypisanie ich do odcinków dróg. Oczekuje się, że w ramach pracy zostaną zebrane surowe dane zarejestrowane w różnych warunkach (typy nawierzchni, różne prędkości pojazdu, ewentualnie różne pojazdy). Opcjonalnie, dane te mogą zostać przetworzone po stronie urządzenia mobilnego. Aplikacja powinna również zapewniać funkcje pozwalające na dodawanie adnotacji przez operatora oraz łatwe przenoszenie danych.

2015

Porównanie narzędzi przechowywania danych w postaci relacyjnej i formacie RDF

:!: Zarezerwowane

RDF to format reprezentacji danych w postaci trójek (subject - predicate - object). Na przykład osoba może być reprezentowana jako (id,'imie','Jan'), (id,'nazwisko','Kowalski'). Jest to format wystarczająco ogólny do reprezentacji różnych powiązań między danymi oraz ich atrybutów.

Celem pracy jest przeprowadzenie testów dotyczących efektywności operacji na BD (zapis, odczyt) indywidualnych rekordów, dużych grup danych dla reprezentacji relacyjnej oraz RDF.

Edytor języka opisu architektury hurtowni danych

:!: Zarezerwowane

Elementami języka są: magazyny danych, procesy, dane, warstwy, agenci, elementy infrastruktury oraz modele. Mogą być one połączone odpowiednimi relacjami, a także mogą być im nadane własności.

Celem pracy jest implementacja edytora z wykorzystaniem platformy Eclipse/EMF Więcej informacji: https://www.researchgate.net/publication/277476747_SLIDES_Proposal_of_a_New_Data_Warehouse_Architecture_Reference_Model

https://www.researchgate.net/publication/277476612_SLIDES._DWARM_An_Ontology_of_Data_Warehouse_Architecture_Reference_Model

Symulator zużycia energii wykorzystujący modele sieci Petriego

Celem pracy jest opracowanie modeli zachowania użytkowników, urządzeń oraz środowiska w postaci sieci Petriego, przeprowadzenie symulacji oraz zebranie rezultatów w bazie danych. Wykorzystany zostanie pakiet Renew http://www.rennew.de (sieci Petriego pozwalające na integrację z językiem Java). Możliwe jest wewnątrz sieci tworzenie obiektów, wywoływanie metod, itp.

Proste przykłady są dostępne także tu: http://home.agh.edu.pl/~pszwed/wiki/doku.php?id=scr:laboratoria

Ocena niebezpieczeństw w ruchu drogowym na podstawie danych mapy

:!: Zarezerwowane

Celem pracy jest zbudowanie systemu umożliwiającego wnioskowanie o potencjalnych niebezpieczeństawach dla odcinków dróg na podstawie infromacji zawartej w mapach. W szczególności wynik wnioskowania może posłużyć do ustalenia ograniczeń prędkości.

Model ma być zapisywany w postaci reguł (rozmytych) postaci (na przykład): JEŚLI wpobliżu(odcinek,szkoła) TO niebezpieczeńtwo(odcinek, duże) JEŚLI nalezydo(odcinek,droga) i kręta(droga) TO niebezpieczeńtwo(odcinek, średnie)

Ostateczny wynik ma być ustalany w wyniku agregacji wyników reguł. Źródłem map będzie OSM (Open Street Map).

Praca może być realizowana przez dwie osoby z logicznym podziałem:

1) Obsługa, wczytywanie map OSM + implementacja zbioru predykatów (wpobliżu, kręta, zabudowania, itd.)

2) System wnioskowania i agregacji rezultatów oraz wizualizacja wyników (OpenLayers)

Automatyczna anonimizacja tekstów

:!: zarezerwowane

Celem pracy jest implementacja systemu, który będzie przeprowadzał anonimizację dokumentów tekstowych - czyli zastępował nazwiska osób, nazwy firm, miejscowości symbolami zastępczymi (np.. inicjałami). Celem jest automatyzacja procesu anonimizacji orzeczeń sądowych, przykłady manualnych rezultatów można znaleźć tu: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query.

System powinien posługiwać się słownikami (nazwisk, miejscowości) oraz pozwalać na zdefiniowanie reguł anonimizacji. Wynikiem przetwarzania powinien być dokument XML zawierający zarówno oryginalną treść, jak i wskazanie anonimizowanych treści. Należy przewidzieć także jego wizualizację (np. z wykorzystaniem XSLT).

2014

Na razie szkic…

Temat 2014-1 :!: Zajęte (Michał Ślusarczyk)

Autentykacja użytkownika na podstawie charakterystyk czasowych uderzeń w klawisze (np. na wirtualnej klawiaturze Android). Różne tryby: jedno hasło lub uczenie dwójek i trójek znaków i prośba o wpisanie tekstu (captcha).

Należy jednak zebrać dane od około 20 użytkowników!

Temat 2014-2 :!: Zajęty (Robert Przystasz)

Rekomendacja brakujących wymagań dla projektów informatycznych. W ramach pracy należy:

 • zebrać informacje o funkcjach i przetwarzanych danych dla systemów z różnych dziedzin (np analizując 50-100 stron producentów z opisem aplikacji).
 • ewentualnie manualanie dodać typowe wymagania (administracja, logowanie, itp)
 • napisać aplikację webową, która po wprowadzeniu informacji o projekcie w języku angielskim (nazwy przypadków użycia, narracja, słownik z nazwami klas) określi prawdopodobną dziedzinę projektu i zarekomenduje brakujące wymagania.

Wyłącznie Java. Algorytm wyznaczenie rekomendacji musi być łatwy do wymiany (raczej z wykorzystaniem istniejącej biblioteki).

Temat 2014-3

Zajęty :!:

Symulacja komunikujących się pojazdów (http://www.its.dot.gov/connected_vehicle/connected_vehicle.htm). Nowy protokół WiFi pozwala na dynamiczne budowanie połączeń sieciowych pomiędzy pojazdami w ruchu. Samochody przemieszczające się w sieci drogowej budują grafy połączeń i przekazują informacje (np. o jadącej karetce, wypadkach, korkach, utrudnieniach).

Praca obejmuje:

 • symulację ruchu po drogach (fragment mapy z OSM)
 • symulację zdarzeń i przepływu informacji

Należy przewidzieć możliwość zatrzymania symulacji i wizualizacji grafów.

Platforma Java.

Temat 2014-4

:!: Zajety (Paweł Musiał)

Analiza i zastosowania algorytmów typu Pergel. Pergel to opublikowany około 4 lata temu przez Google model obliczeniowy służący do działań na dużych rozprosoznych grafach (np. obliczania PageRank).

https://wiki.engr.illinois.edu/download/attachments/188588798/pregel.pdf?version=1

W zależności od predyspozycji - praca może być bardziej przeglądowa (literatura + uruchomione przykłady dla kilku dostępnych podobnych pakietów) lub próba własnej implementacji uproszczonej lokalnej wersji modelu dla realizacji konkretnego zadania. Ewentualnie dwie tego typu prace.

Temat 2014-5 Edytor relacji występujących w wypowiedziach.

:!: Zajęte (Adrian Gwoździewicz)

Celem pracy jest zbudowanie aplikacji webowej (np. z wykorzystaniem JSF) pozwalającej na zapis w relacyjnych strukturach danych wprowadzonych przez użytkownika opisów wypowiedzi. Inne funkcje to wyszukiwanie autorów, terminów, itp. Praca obejmuje analizę i specyfikację, projekt i implementację.

Model wypowiedzi (przykładowy):

proposition:
  statement
  [statement]
  
statement:
  claim(Author,Source,proposition) | 
  agree(Author,proposition) | 
  disagree(Author,proposition) | 
  agree_a(Author,Author) | 
  disagree_a(Author,Author) | 
  equivalent(proposition,proposition,Author,Source) |
  thesis |
  definition

proposition to złozone stwierdzenie składające się z prostych zdań statement. Ich przykładowe typy to claim, agree, itd. Każdemu zdefiniowanemu typowi będzie odpowiadała tabela w bazie danych. Kluczowym problemem jest opracowanie edytora, który np. będzie rozwijał dynamicznie drzewo…

Temat 2014-6 Nowoczesne serwisy internetowe oparte o technologię WebSocket

:!: Zajęte (Konrad Seweryn)

2013

:!: Ze względu na przekroczenie limitu prac dyplomowych nie mogę być promotorem kolejnych prac inżynierskich.

Implementacja repozytorium wideo w oparciu o rozproszony system plików CrOS FS

CrOS jest planowanym rozproszonym systemem operacyjnym. Ma on modularną budowę; poszczególne moduły komunikują się przez interfejs usług sieciowych. Potencjalnie,oznacza to możliwość integracji komponentów zaimplementowanych na różnych platformach.

Obecnie zrealizowane są na platformie Java/Glassfish (w ramach prac magisterskich)

 • rozproszony system plików CrOS FS
 • moduł wykonania procesów (wątki w języku Java)
 • kolejki komunikatów

Praca ma stanowić kontynuację pracy magisterskiej. W ramach pracy magisterskiej zostały zaimplmentowane i przetestowane trzy architektury systemu pozwalajacego na przesyłanie plików składających się bloków danych. Bloki mogą być redundantne i mogą być umieszczone na różnych serwerach. Komunikacja odbywa się przez usługi sieciowe.

Celem pracy jest implementacja klienta systemu, który umożliwiał będzie przesyłanie na serwer i pobieranie dużych plików(np.: filmów)

Optymalizacja zużycia energii mobilnych czujników GPS

:?: ZAREZERWOWANE :?:

Mobilny czujnik GPS przesyła informacje o położeniu pojazdów do centralnego systemu. Jednakże okresowy transfer pojedynczych danych, np.: co 5 sekund jest zbyt kosztowny:

 • zużywa energię
 • generuje koszty (opłaty za komunikację)

Bardziej opłacalne jest przesłanie paczki danych. Problemem jest jednak kiedy i jaką podjąć decyzję (wysłać mniej danych, kiedy jest dobry zasięg i zużyć energię, czy czekać na zgromadzenie paczki danych ryzykując, że przy słabszym poziomie sygnału pojawią błędy).

Celem pracy jest

 1. Implementacja aplikacji mobilnej zbierającej dane o położniu pojazdów
 2. Analiza danych i przeprowadzenie optymalizacji mającej na celu ustalenie polityki, czyli wskazania jaką decyzję należy podjąć danego stanu. Dalsze informacje przekażę bezpośrednio.

Symulacja i optymalizacja ruchu na skrzyżowaniu z wykorzystaniem logiki rozmytej

:!: ZAJĘTE :!:

Koncepcyjnie, praca ma być kontynuacją udanej pracy inżynierskiej sprzed paru lat: http://zibiteac.ayz.pl/zakopane-aleje-3-go-maja-dolne.html Celem jest symulacyjne porównanie ruchu na zamodelowanym (tym samym) skrzyżowaniu przy

 • stałych fazach świateł oraz
 • zaimplementowanym algorytmem optymalizacji wykorzystującym reguły rozmyte.

Reguły mają przykładową postać

JEŻELI ruch na kierunku A jest MAŁY, a na kierunku B jest jest DUŻY, TO faza A jest krótka 
JEŻELI ruch na kierunku A jest MAŁY, a na kierunku B jest jest MAŁY, TO faza A ma średnią długość 

W wyniku wnioskowania następuje “głosowanie” i podejmowana decyzja o wartości zmiennej wyjściowej poprzez agregację głosów. Reguły rozmyte są bardzo rozpowszechnione, efektywne i proste w implementacji. Często są na stałe wbudowane w urządzenia elektroniczne.

Metryki dla architektur oprogramowania

:!: ZAJĘTE :!:

Celem pracy jest implementacja wtyczki do programu Archi mającej na celu obliczenie zbioru około 20-25 metryk mających na celu ocenę jakości architektury oprogramowania. Archi jest edytorem pozwalającym na tworzenie modeli w języku opisu architektur ArchiMate.

Zasada działania - przeglądany jest pewien graf opisujący model architektury i wyznaczane są dość proste w implementacji metryki grafowe(na podstawie literatury). Dodatkowo powinny być obliczone i zilustrowane wpływy metryk na tzw. atrybuty jakości (złożoność: mnożenie macierz x wektor).

Wtyczka jest napoczęta, obliczone są dwie przykładowe metryki.

Część literaturowa obejmowała będzie

 • język ArchiMate
 • modele referencyjne
 • metryki
tematy_prac_inzynierskich.txt · Last modified: 2018/09/15 00:32 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0