Prace habilitacyjne:

 • Jan Kusiak,

Zastosowanie technik optymalizacyjnych w symulacji procesów plastycznej przeróbki metali, AGH, Kraków, 1996

 • Łukasz Rauch,

Metodyka obliczeń wieloskalowych z wykorzystaniem heterogenicznych architektur sprzętowych, rozprawa habilitacyjna, IPTT, Warszawa, 2016 

 • Krzysztof Regulski,

Odkrywanie, integracja i kodyfikacja wiedzy o produkcji i przetwarzaniu metali na potrzeby Przemysłu 4.0, AGH, Kraków, 2019

 

Prace doktorskie:

 • Gabriel Rojek
  Problemy bezpieczeństwa w systemach wieloagentowych z względnie swobodnym przepływem zasobów informacyjnych
  Promotor: Dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz, prof. AGH
  Termin obrony: 2003
 • Jolanta Talar
  Komputerowy model wspomagania operacyjnych decyzji technologicznych w walcowni zimnej blach
  Promotor: Dr hab. inż. Jan Kusiak, prof. AGH
  Termin obrony: 2003
 • Łukasz Rauch
  Design of new algorithms based on the particels dynamics dedicated to images and multidimensional data processing
  Promotor: Dr hab. inż. Jan Kusiak, prof. AGH
  Recenzenci:
  Dr hab. inż. Wojciech Jedruch, prof.PG, Politechnika Gdańska
  Dr hab. inż. Witold Dzwinel, prof.AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
  Termin obrony: 22.03.2007
 • Andrzej Stanisławczyk
  Modelowanie adaptacyjne niestacjonarnych procesów hutniczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji
  Promotor: dr hab. inż. Jan Kusiak, prof.nadzw. AGH Kraków
  Termin obrony: październik 2009
 • Krzysztof Regulski
  Doskonalenie procesów wytwarzania odlewów staliwnych poprzez organizację przepływu informacji i integrację wiedzy
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Stanisława Kluska-Nawarecka, AGH Kraków, Instytut Odlewnictwa Kraków
  Recenzenci:
  Prof. dr hab. inż. Jan Kusiak, AGH
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Górny - Instytut Odlewnictwa Kraków
  Termin Obrony: styczeń 2011
 • Łukasz Sztangret 
  Redukcja nakładów obliczeniowych w optymalizacji procesów metalurgicznych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kusiak
  Recenzenci: Wacław Kuś, Mirosław Głowacki.
  Termin Obrony: maj 2014 

 

Monografie (pozostałe):

 • Kusiak J., Danielewska-Tułecka A., Oprocha P., Optymalizacja. Wybrane metody z przykładami zastosowań. Red. Kusiak J., PWN Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2009.
 • Regulski K., Kluska-Nawarecka S., Knowledge integration computer tools and algorithms in the improvement of the production processes of cast-steel castings, Artificial Intelligence in the Knowledge and Information Systems, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012. 
 • Pietrzyk M., Madej L., Rauch L., Szeliga D., Computational Materials Engineering, Achieving High Accuracy and Efficiency in Metals Processing Simulations, Elsevier, Inc., ISBN: 978-0-12-416707-0, 2015.

 

 

Książki, monografie, prace edytorskie przed 2009:

 2008

 
 1. Kusiak J., Pietrzyk M., eds, czasopismo Informatyka w Technologii Materiałów, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków, 2008.

 2. Kusiak J., Majta J., Pietrzyk M., Hartley P., Pillinger I., eds. Proceedings International Conference METAL FORMING,

 3. Kusiak J., Majta J., Pietrzyk M., Hartley P., Lin J., Mori K., eds. Proceedings International Conference METAL FORMING, Steel Research Int., special issue, vol.1,2, 2008

 4. Kusiak J., Pietrzyk M., eds, czasopismo Informatyka w Technologii Materiałów, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków, 2008.

 5. Kusiak J., Majta J., Pietrzyk M., Hartley P., Pillinger I., eds. Proceedings International Conference METAL FORMING,

 6. Rauch Ł., Andrelczyk K., Kusiak J., Personalizacja kursów e-learningowych w oparciu o algorytmy agentowe, 2008.

 7. Kusiak J., Majta J., Pietrzyk M., Hartley P., Lin J., Mori K., eds. Proceedings International Conference METAL FORMING, Steel Research Int., special issue, vol.1,2, 2008

 

2007

 

 1. Stanisławczyk A., Zyss T., Sawicki B., Układ 10-20 lokalizacji elektrod EEG czyli gdzie tkwi pewien błąd koncepcyjny [10-20 system of topography of EEG electrodes or where is located the conceptional error], w: "Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne" Wydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica ; 3, 2007, 199-211

 2. Zyss T., Hese R.T., Sawicki B., Stanisławczyk A., Zięba A., Zastosowanie układu 10-20 w rozmieszczaniu elektrod do EEG  [Application of 10-20 system in distribution of electrodes for EEG], oprac. i red. Tomasz Zyss, Kraków, Warszawa, Tarnowskie Góry: Biblioteka ELMIKO, 2007, 176 s.

 3. Stanisławczyk A., Zyss T., Sawicki B., Układ 10-20 lokalizacji elektrod EEG czyli gdzie tkwi pewien błąd koncepcyjny [10-20 system of topography of EEG electrodes or where is located the conceptional error?], w: "Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica ; 3, 2007, 199-211

 4. Zyss T., Hese R.T., Sawicki B., Stanisławczyk A., Zi?ba A., Zastosowanie układu 10-20 w rozmieszczaniu elektrod do EEG  [Application of 10-20 system in distribution of electrodes for EEG], oprac. i red. Tomasz Zyss, Kraków, Warszawa, Tarnowskie Góry: Biblioteka ELMIKO, 2007, 176 s

 

2006

 

 1. Rauch Ł., Pietrzyk M., e-Collaboration platform for metal forming enterprises based on the semantic Web technologies, in: Leading the Web in concurrent engineering - next generation concurrent engineering / eds. Parisa Ghodous, Rose Dieng-Kuntz, Geilson Loureiro, Amsterdam [etc.], IOS Press, 2006, 206-213

 2. Rauch Ł., Nowak M., Paćko M., Węglarczyk S., Kusiak J., Wirtualne laboratorium dydaktyczne procesów obróbki skrawaniem - [Virtual laboratory of maching processes dedicated to educational purposes], w: Polska metalurgia w latach 2002 - 2006, red. wyd. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Akapit, 2006, 631-636.

 3. Stanisławczyk A., Zyss T., Sawicki B., Uk?ad 10-20 lokalizacji elektrod EEG czyli gdzie tkwi pewien błąd koncepcyjny [10-20 system of topography of EEG electrodes or where is located the conceptional error?], w: "Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica ; 3, 2006, 199-211

 4. Talar J., Jarosz P., Kusiak J., Staszak J., Artificial intelligence based modelling of the direct copper flash smelting process, w: Research in Polish Metallurgy at the beginning of XXI century, ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Akapit, 2006, pp. 81-101

2002 - 2005

 

 1. Chrząszcz A., Gaś P., Kisielewska J., Kusiak J., Od nauczania stacjonarnego do e-learning: doświadczenia w kształceniu nauczycieli, w: Informatyczne przygotowanie nauczycieli: Internet w procesie kształcenia, red. B. Kędzierska, J.Migdalek, RABID, Kraków, 2004, 113-119.

 2. Kusiak J., Artificial Neural Networks Application in Metal Forming, chapter in the monograph. "Metallurgy on the turn of the 20th Century", eds. K. Świątkowski, M. Blicharski, K. Fitzner, W.Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, Z. Moser, Komitet Metalurgii PAN, Akapit, 2002, pp.369-390. 

 3. Falkus J., Pietrzkiewicz P., Pietrzyk W., Kusiak J., Artificial Neural Networks Predictive System for Oxygen Steelmaking Converter, in "Advances in Soft Computing", eds. L.Rutkowski, J. Kasprzyk, Springer-Verlag, Heilderberg New York, 2003, pp. 825-830.

 4. Falkus J., Kusiak J., Pietrzkiewicz P., Pietrzyk W. Filtering of the industrial data for the Artificial Neural Network Model of the Steel Oxygen Converter Process, in "Intelligence in Small World - nanomaterials for the 21th Century", CRC-Press, Boca Raton, Florida, USA

 5. Dębska A., Gaś P., Kusiak J., Edukacja na odległość jako element przygotowania nauczycieli wobec wymagań społeczeństwa informacyjnego - doświadczenia kursu pilotażowego, w: Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli - Kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy", red. J. Migdałek, B. Kędzierska, Rabid, Kraków, 2003, 185-191.

 6. Pietrzyk M., Kuziak R., Od przygotowania wsadu do sterowania własnościami wyrobów - kompleksowy model procesów kształtowania stali na gorąco, w monografii "Informatyka w technologii metali, red. A. Piela, F.Grosman, J. Kusiak, M. Pietrzyk, wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003, 189-210.

   

Edition of books, monographs, journals and conference proceedings:

 1. Informatyka w Technologii Materia?ów, eds. J.Kusiak, M.Pietrzyk M., Wyd. Nauk. AKAPIT, Kraków, 2002.

 2. Proceedings 9th International Conference METAL FORMING''2002, Birmingham, UK, eds. P.Hartley, I. Pillinger, J.Kusiak, J. Majta, 2002.

 3. Proceedings IX Conf. KomPlasTech2002 "Informatyka w Technologii Metali", eds. M.Pietrzyk, J.Kusiak, F. Grosman , A. Piela, Akapit, Szczawnica, 2002.

 4. Grosman F., Piela A., Pietrzyk M., Kusiak J., red., Mat. X Konf. Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech 2003, Akapit, Kraków, 2003.

 5. Piela A., Grosman F., Kusiak J., Pietrzyk M., eds, Monografia "Informatyka w technologii metali, Wydawnictwo Politechniki ?l?skiej, Gliwice, 2003.

 6. Pietrzyk M., Kusiak J., eds., Informatyka w Technologii Materia?ów, wydawnictwo Akapit, Kraków, 3, 2003.

 7. Kusiak J., Pietrzyk M., eds, czasopismo Informatyka w Technologii Materia?ów, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków, 4, 2004.

 8. Kusiak J., Majta J., Pietrzyk M., Hartley P., Pillinger I., eds. Proceedings 10th International Conference METAL FORMING 2004, Steel Grips, 2004.

 9. Pietrzyk M., Kusiak J., Grosman F., Piela A., eds, Mat. 11. Konf. KomPlasTech 2004 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Kraków, 2004.

 10. Chrzaszcz A., Kusiak J., redakcja, E-learning w Społeczeństwie Wiedzy, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno -  Ekonomicznej, Łódź, 2005

 1997-2002

2001: Prace edytorskie:

 1. Grosman F., Piela A., Kusiak J., Pietrzyk M., edytorzy, Mat.VIII Konf. Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech 2001, Korbielów, Akapit, 2001.

 2. Korbel A., Kusiak J., Mayer W., edytorzy, Problems of Education and Scientific Research in Mining and Metallurgy Areas in the Light of XXI century challenges. Proc. 3rd European Mining and Metallurgy Academies Rectors Conference, Kraków, 2001.

 3. Kusiak J., ed. Mat.Konf. NEUROMET 2001, Krakow 2001

 4. Pietrzyk M., Kusiak J., redakcja czasopisma naukowego Informatyka w Technologii Materiałów, Kraków, Akapit 2001

2000: Prace edytorskie:

 1. Kusiak J., Pietrzyk M., Grosman F., Piela A., eds. Mat.Konf. KomPlasTech 2000, Akapit, Kraków, 2000.

 2. Pietrzyk M., Kusiak J., Majta J., Hartley P., Pillinger I., eds. Proc. 8th Int. Conf. Metal Forming 2000, A.A.Balkema, 2000

 3. Pietrzyk M., Kusiak J., redakcja czasopisma naukowego Informatyka w Technologii Materia?ów, Kraków, Akapit 2000

1999: Prace edytorskie:

 1. Kusiak J., ed. Proc.Conf. NeuroMet 1999, Akapit, Kraków, 1999

 2. Kusiak J., Piela A., Pietrzyk M., eds. Proc.Conf. KomPlasTech 1999, Akapit, Kraków, 1999

1998: Prace edytorskie:

 1. Hartley P., Pillinger I., Hall F.R., Neal-Sturgess C.E., Pietrzyk M., Kusiak J., eds. Proc. 7th Int.Conf. Metal Forming 1998, ELSEVIER, 1998

 2. Kusiak J., ed. Proc.Conf. NeuroMet 1998, Akapit, Kraków, 1998.

 3. Kusiak J., Piela A., Pietrzyk M., eds. Proc.Conf. KomPlasTech 1998, Akapit, Kraków, 1998.

1997: Prace edytorskie:

 1. Piela A., Pietrzyk M., Kusiak J., Redakcja Mat.Konf. KomPlasTech 1997, Akapit, Kraków, 1997