Scalone Układy i Systemy Elektroniczne
Projektowanie Układów Scalonych

Strona zawiera informacje oraz materiały dydaktyczne do przedmiotu „Scalone układy i systemy elektroniczne” dla III roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz „Projektowanie układów scalonych” dla III roku kierunku Elektronika.

AKTUALNOŚCI
LABORATORIUM

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi technikami projektowania topografii układów scalonych używając techniki od szczegółu do ogółu (full-custom) oraz korzystając z komórek standardowych. W trakcie realizacji kolejnych zadań wprowadzane będą nowe elementy i wykorzystywane inne narzędzia projektowe, stopniowo rozszerzając umiejętności studentów. Podczas zajęć wykorzystywane będzie oprogramowanie CADENCE.

Plan zajęć laboratoryjnych:

  1. Kolokwium wstępne (zagadnienia), szkolenie BHP, wprowadzenie do środowiska projektowego,
  2. Zapoznanie z oprogramowaniem na przykładzie projektu inwertera.
  3. Projekt bramki NAND lub NOR – optymalizacja ch-k przejściowych (zad. 1).
  4. Projekt bramki CMOS o zadanych parametrach czasowych (zad. 2).
  5. Projekt bramki złożonej AOI lub OAI – optymalizacja ułożenia tranzystorów (zad. 3).
  6. Projekt przerzutnika D na bramkach transmisyjnych (zad. 4).
  7. Projekt licznika z wykorzystaniem biblioteki komórek standardowych (zad. 5).
  8. Projekt bufora sterującego magistralą (zad. 6).
  9. Kolokwium końcowe (zagadnienia), zaliczenia.

Na każde zadanie (pkt. 2 – 8) będą przeznaczone dwa lub trzy spotkania (4 do 6 godzin). Projekt inwertera (pkt. 2) nie będzie oceniany ale musi być zaliczony przez prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do kolejnych zadań. Zadania z punktów 3 do 8 będą oceniane – należy przygotować krótkie sprawozdanie zgodnie z instrukcją i przedstawić topografię działającego układu do sprawdzenia. Zadania 1 i 2 są merytorycznie podobne dlatego można zrealizować jedno z nich. Podobna sytuacja jest w przypadku zadań 3 i 4. O wyborze poszczególnych zadań decyduje prowadzący zajęcia stosownie do ilości godzin przewidzianych planem studiów dla poszczególnych kierunków. W ostatnim tygodniu semestru będzie krótkie kolokwium i uzupełnianie braków (pkt. 9). Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z tego kolokwium.

Instrukcje

Materiały dodatkowe