Egzaminy międzynarodowe


CO TO JEST TELC ?

TELC - to the European Language Certificates , czyli system egzaminów z 10 języków europejskich stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WTB z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, która jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej.

CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ?
Określa kompetencje językowe osoby uczącej się języka przy pomocy poziomów biegłości językowej od A-1 do C-2. Pomaga osobie uczącej się . uświadomić sobie czy spełnia warunki wybranego przez siebie kursu językowego lub egzaminu . wybrać właściwy podręcznik i kurs, ponieważ poziomy kursów i podręczników opisane są w skali od A-1 do C-2 W ocenie Państwa obecnego poziomu zaawansowania pomoże skrócona Tabela Samooceny:

CO GWARANTUJE CERTYFIKAT TELC?
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej DZ. U. Nr 266poz. 2230, załącznik 2, certyfikaty językowe TELC ( poziom B-2 dla 6 języków ) są oficjalnie uznawane przez administrację RP jako potwierdzenie znajomości języka.


Z JAKICH CZĘŚĆI SKŁADA SIĘ EGZAMIN?
Egzamin składa się z 5 części sprawdzających umiejętności: mówienia, słuchania, czytania, pisania i zastosowania zasad gramatycznych w praktyce. Typy ćwiczeń różnią się nieznacznie w zależności od poziomu egzaminu. Cechą charakterystyczną wszystkich poziomów jest nacisk na komunikatywność i zastosowanie języka w praktyce .

GDZIE ODBYWA SIĘ EGZAMIN TELC I KTO GO OCENIA?
Do egzaminu przystępuje się w jednym z ośrodków egzaminacyjnych w Europie. Fundacja Lektorów AGH w Krakowie jest jednym z ośrodków egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy oceniane są dwustopniowo przez 2 uprawnionych egzaminatorów. Część ustna oceniana jest w ośrodkach egzaminacyjnych przez uprawnionych egzaminatorów. Pracownicy Fundacji Lektorów AGH w Krakowie posiadają wymagane uprawnienia.

CZY POZIOM B-2 EGZAMINU TELC MOŻNA PORÓWNAĆ DO POZIOMU INNEGO EGZAMINU?
Egzamin TELC B-2 jest dokładnie na tym samym poziomie trudności językowej co powszechnie znany egzamin FCE. Egzaminy TELC i FCE różnią się tylko formą sprawdzania wiadomości.
Ponadto,egzamin TELC jest nastawiony na testowanie praktycznych umiejętności komunikacyjnych na poziomie biegłości językowej B-2 ,stąd na przykład w odróżnieniu od FCE jedyną sprawnością sprawdzaną w części pisemnej egzaminu jest umiejętność pisania listu.

Fundacja Lektorów AGH w Krakowie ma status Centrum Egzaminacyjnego TELC - The European Language Certificates. Organizujemy egzaminy TELC z języków: angielskiego i francuskiego.