DICOM »

DICOMDIR

<< Binarna zawartość pliku DICOM | DICOM | Logiczna budowa pliku >>

Tabela 3 zawiera zdekodowany fragment pliku DICOMDIR, otrzymany przy pomocy programu dcmdump v3.5.3, będącego częścią projektu DICOM ToolKit(dcmtk) . Program dcmdump pracuje w trybie tekstowym i umożliwia analizę zawartości plików DICOM. Przy pomocy wcięć tekstu program zaznacza kolejne poziomy hierarchii danych. Zastosowano tu również kolorowanie danych, zawartych w przytoczonym wcześniej przykładzie binarnej zawartości pliku.

W prezentowanym fragmencie pliku DICOMDIR usunięto część informacji o podobnej budowie, a pozostawiono jedynie bloki prezentujące podstawowe struktury informacji, takie jak: grupę opisującą pacjenta, badanie, serię czy obrazy. Dokładna analiza oraz wyjaśnienie zawartości przeprowadzone zostaną w dalszej części pracy.


Tabela 3. Zdekodowana zawartość przykładowego pliku DICOMDIR.

Każda linia zawiera informację o jednym elemencie danych (ang. Data Element) i zbudowana jest z dwóch głównych części rozdzielonych znakiem #:

  • zdekodowanej informacji DICOM (trzy pierwsze wartości):
    • identyfikator elementu danych (Tag),
    • typ danych (VR) oraz
    • dane,
  • informacji dodatkowych, takich jak: długość danych w bajtach, liczba podciągów danych (liczba zmiennych zapisanych w postaci znaków ASCII w bloku danych) oraz nazwa elementu danych, określona na podstawie numeru grupy i numeru elementu grupy, a zdefiniowana w dokumencie PS 3.6: Data Dictionary.

Poniższa tabela zawiera trzy wybrane elementy danych DICOM zaczerpnięte z pliku DICOMDIR oraz prezentuje sposób interpretacji informacji zawartych w wierszu.

zdekodowany element danych – Data Elementinformacje dodatkowe
identyfikator: Tag (group,element)typ danych: VR -Value Representationdane: Valuedługość danych w bajtachliczba pod-ciągówopis elementu danych na podstawie Tag
(0002,0000)UL17841MetaElement-GroupLength
(0020,0032)DS[-167.66797\-294.66797\-290]263ImagePosition-Patient
(7fe0,0010)OW0a0a\0a0a\0a0a\...40961PixelData

Tabela 4. Interpretacja wybranych elementów danych DICOM.

Pierwszy przykład zawiera informację o długość nagłówka pliku – Tag (0002,0000) identyfikuje informację nazwaną MetaElementGroupLength. Dane zakodowane są w postaci czterobajtowej liczby całkowitej bez znaku unsigned-long, co wynika z Value Representation równego UL (UL – unsigned-long). Drugi przykład zawiera informację o współrzędnych obrazu ((0020,0032) = ImagePositionPatient), dane zakodowane są w postaci łańcucha znaków (VR=DC, decimal string) o długości 26 znaków i zawierają trzy zmienne liczbowe, rozdzielone znakiem „\”. Ostatni z przykładowych Data Element zawiera dane w postaci 4096 pikseli obrazu ((7fe0,0010) = PixelData), zakodowane w postaci ciągu 16bitowych słów (VR = OW, other word string).

Z przytoczonych przykładów wynika, że koncepcja elementu danych jest bardzo elastyczna i umożliwia zapisanie bardzo różnych danych: od pojedynczych liczb, przez łańcuchy znakowe po dane o znacznej objętości.

<< Binarna zawartość pliku DICOM | DICOM | Logiczna budowa pliku >>

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 02.02.2009, 20:35 - Powered by PmWiki

|