DICOM »

Dane z CT zapisane na nośniku fizycznym

<< Model informacji | DICOM | Binarna zawartość pliku DICOM >>

Dane będące wynikiem badania CT mogą być zapisane na płycie CD-R w standardzie DICOM. Zawartość płyty zdefiniowana jest w dokumentacji standardu w dokumencie PS 3.10.


Rysunek 6. Struktura danych na nośniku fizycznym danych DICOM, z dokumentu PS 3.10.

Fizyczny nośnik danych zawiera pliki w formacie opisanym w obiekcie DICOM File Format. Obiekt służy do przechowywania informacji w postaci plików. Każdy plik zawiera informację na temat jednego obiektu Service-Obiect Pair instance (SOP instance) oraz informacje o pliku, tzw. DICOM File Meta Information.

Każdy obiekt DICOM File Meta Information zbudowany jest ze 128 bajtowej preambuły wypełnionej zerami, identyfikatora pliku DICOM (ang. DICOM prefix) zawierającego czteroliterowy ciąg liter „DICM” oraz zestawu elementów danych (ang. Data Element) opisujących plik. Elementy te mają identyfikator postaci (0002,xxxx). Po elementach danych należących do informacji o pliku (DICOM File Meta Information), znajduje się zakodowany zgodnie z dokumentem PS 3.5 ciąg elementów danych (DICOM Data Set) prezentujący jeden obiekt Service- Obiect Pair instance. Obiektem SOP może być np. jeden slajd CT (obraz jednej rekonstrukcji danych CT) lub obiekt opisujący dane na nośniku, tworzący plik DICOMDIR.

Nośnik fizyczny zawiera katalogi z plikami, w których to znajdują się właściwe informacje medyczne. Oprócz nich zawsze zapisywany jest specjalny plik o nazwie DICODIR, opisujący zawartość nośnika. Rysunek 7 przedstawia zawartość pliku DICOMDIR oraz sposób powiązania zawartości z innymi plikami na nośniku.


Rysunek 7. Przykład struktury nośnika fizycznego z danymi DICOM, przedstawiający zawartość pliku opisu nośnika DICOMDIR oraz powiązania między danymi, PS 3.10.

Plik DICOMDIR zawiera informacje na temat wszystkich plików na nośniku. Niektóre Data Elements obiektów SOP znajdują się tylko w pliku danych, a niektóre tylko w DICOMDIR. Dane w pliku DICOMDIR powiązane są w hierarchiczne drzewo, którego korzeniem są Direktory Information. Kolejnym poziomem są dane o pacjentach, następnym badania, potem serie, a na koniec obrazy. Przejścia między kolejnymi poziomami zaznaczone są na rysunku pogrubioną linią, zaś przejścia między obiektami na tym samym poziomie liniami z numerami poziomów. W obiektach zapisanych w DICOMDIR przechowywane są wskaźniki do danych na tym samym i kolejnym poziomie. Dzięki temu, możliwe jest szybkie przeszukiwanie danych w bardzo dużych plikach. Każdy obiekt SOP zapisany w DICOMDIR posiada również informację o pliku na nośniku (w postaci ścieżki dostępu oraz nazwy), w którym znajduje się pełna informacja o nim.

<< Model informacji | DICOM | Binarna zawartość pliku DICOM >>

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 02.02.2009, 19:47 - Powered by PmWiki

|