DICOM »

Opis Standardu

<< Dokumentacja standardu DICOM | DICOM | Budowa standardu DICOM >>

Standard DICOM powstał w celu odzwierciedlenia rzeczywistych informacji medycznych w postaci spójnego systemu informatycznego. Rysunek 1, zaczerpnięty z dokumentu PS 3.3, przedstawia model rzeczywistych danych zaimplementowany w standardzie DICOM. Model przedstawia sposób łączenia różnych informacji medycznych oraz zależności występujące między nimi. Wartości liczbowe obok strzałek określają możliwą liczbę połączeń między informacjami.


Rysunek 1. Model rzeczywistych danych medycznych zaimplementowany w standardzie DICOM, zaczerpnięty z dokumentu PS 3.3 standardu DICOM.

Do najistotniejszych informacji można zaliczyć:

  • dane pacjenta (ang. patient), takie jak dane personalne, data urodzenia itp.
  • badania (ang. study), na które składają się dane o pacjencie, dane na temat wizyt (ang. visit) oraz inne informacje opisujące badanie (ang. study content notification). Study gromadzą informacje na temat: elementów składowych badań (ang. study components) oraz procedur (ang. modality performed procedure steps), a także wyniki badań (ang. results) w postaci raportu (ang. raport) oraz poprawek (ang. amendment). Każde badanie zawiera przynajmniej jedną serię danych.
  • serie danych służą do gromadzenia informacji uzyskanych podczas badania. Do informacji tych zalicza się między innymi: obrazy (ang. image), dane nieprzetworzone (ang. raw data), bitową płaszczyzna notatek (ang. overlay), tablicę kolorów (ang. lookup table) czy krzywe opisane ciągiem punktów (ang. curve). Przykładem serii danych jest zestaw danych (slajdów) przedstawiających przekroje przez ciało pacjenta, otrzymane podczas rekonstrukcji danych CT dla konkretnych parametrów rekonstrukcji (np. rozdzielczość, odległość między przekrojami, filtr rekonstrukcji, czy parametry okna).

Rysunek 2 przedstawia przykład powiązania danych rzeczywistych z modelem informatycznym zastosowanym w DICOM.

Struktura danych DICOM jest zbieżna z informacjami rzeczywistymi. Dane powiązane są w hierarchiczne drzewa ułatwiające interpretację oraz umożliwiające łatwą ich modyfikację.

<< Dokumentacja standardu DICOM | DICOM | Budowa standardu DICOM >>

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 02.02.2009, 22:15 - Powered by PmWiki

|