From Mirek Socha zapraszam!

DICOM: Opis Standardu

<< Dokumentacja standardu DICOM | DICOM | Budowa standardu DICOM >>

Standard DICOM powstał w celu odzwierciedlenia rzeczywistych informacji medycznych w postaci spójnego systemu informatycznego. Rysunek 1, zaczerpnięty z dokumentu PS 3.3, przedstawia model rzeczywistych danych zaimplementowany w standardzie DICOM. Model przedstawia sposób łączenia różnych informacji medycznych oraz zależności występujące między nimi. Wartości liczbowe obok strzałek określają możliwą liczbę połączeń między informacjami.


Rysunek 1. Model rzeczywistych danych medycznych zaimplementowany w standardzie DICOM, zaczerpnięty z dokumentu PS 3.3 standardu DICOM.

Do najistotniejszych informacji można zaliczyć:


Rysunek 2 przedstawia przykład powiązania danych rzeczywistych z modelem informatycznym zastosowanym w DICOM.

Struktura danych DICOM jest zbieżna z informacjami rzeczywistymi. Dane powiązane są w hierarchiczne drzewa ułatwiające interpretację oraz umożliwiające łatwą ich modyfikację.

<< Dokumentacja standardu DICOM | DICOM | Budowa standardu DICOM >>

Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/DICOM/OpisStandardu
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2009, 22:15