27 lutego 2016

Mechanika II


Zadania:


KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Pomoce:
1. Wprowadzenie (powtórka)  Tożsamości trygonometryczne
2. Dynamika punktu materialnego swobodnego przykłady
3. Dynamika punktu nieswobodnego
4. Drgania
5. Dynamika punktu materialnego w ruchomym układzie współrzędnych
6. Kolokwium I
7. Zasada ruchu środka masy
8. Zasada pędu i krętu
9.  Dynamika brył sztywnych
10. Dynamika brył sztywnych – układy złożone
11. Praca, moc, energia +  Zasady energii (obowiązują dwa zestawy)
12. Zasady energii
13. Równania Lagrange’a II rodzaju
14. Kolokwium II

Zasady zaliczenia:


 • ocena końcowa O= Ocena średnia z:  KR -śr. kartkówek; A-śr. z aktywności; K1 – ocena z 1 kolokwium; K2 – ocena z drugiego kolokwium wg wzoru: np. O=(KR+A+K1+K2)/4   
 • przez aktywność rozumie się: zgłaszanie na zajęciach, odpowiedź przy tablicy, rozwiązywanie prac domowych.
 • warunkiem zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium K1 i K2 oraz obecność na co najmniej 60% zajęć.
 • ostateczna ocena może być wyższa od wynikającej z O jeżeli student wykaże się dodatkową aktywnością naukową (nieobowiązkowe prace domowe itp.).

Obecność:


 • obecność jest obowiązkowa
 • przysługuje prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu semestru
 • obecność na wszystkich zajęciach może być premiowana
 • nieobecność należy natychmiast usprawiedliwiać po odbytej chorobie. (usprawiedliwienia w późniejszych terminach nie będą rozpatrywane)

Poprawa kolokwium:


 • przysługują dwa terminy poprawkowe kolokwium zaliczeniowych
 • na pierwszym terminie poprawy obowiązuje materiał tylko z niezaliczonego kolokwium
 • na drugim terminie poprawy obowiązuje materiał z całego roku
 • kartkówki nie podlegają poprawie
 • z prawa poprawy kolokwium mogą korzystać z uregulowanymi nieobecnościami tj. osoby, które mają mniej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione.do poprawy