27 lutego 2016

Mechanika II


Zadania:


KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Pomoce:
1. Wprowadzenie  Tożsamości trygonometryczne
2. Dynamika punktu materialnego swobodnego
 Dynamika punktu
3. Dynamika punktu materialnego nieswobodnego + dodatek  Całki - tablice
4. Zasada ruchu środka masy
5. Dynamika w ruchomym układzie współrzędnych
6. Kolokwium 1
7. Zasada pędu i krętu
8. Zasady energii, praca,moc Zasady energii
9. Dynamika w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim Przykład dynamiki ruchu płaskiego
10. Dynamika układów złożonych   Zadania do nauki zapisu równań więzów
11. Równania Lagrange'a II rodaju Przykłady rozwiązań (LAGRANG IIr.)
12. Ruch kulisty, przybliżona teoria żyroskopu
13. Kolokwium 2
 

Zasady zaliczenia:


 • ocena końcowa O= Ocena średnia z:  KR -śr. kartkówek; A-śr. z aktywności; K1 - ocena z 1 kolokwium; K2 - ocena z drugiego kolokwium wg wzoru: np. O=(KR+A+K1+K2)/4   
 • przez aktywność rozumie się: zgłaszanie na zajęciach, odpowiedź przy tablicy, rozwiązywanie prac domowych.
 • warunkiem zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium K1 i K2, zaliczenie kontrolnego zestawu zadań oraz obecność na co najmniej 60% zajęć.
 • ostateczna ocena może być wyższa od wynikającej z O jeżeli student wykaże się dodatkową aktywnością naukową (nieobowiązkowe prace domowe itp.).

Obecność:


 • obecność jest obowiązkowa
 • przysługuje prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu semestru
 • obecność na wszystkich zajęciach może być premiowana
 • nieobecność należy natychmiast usprawiedliwiać po odbytej chorobie. (usprawiedliwienia w późniejszych terminach nie będą rozpatrywane)

Poprawa kolokwium:


 • przysługują dwa terminy poprawkowe kolokwium zaliczeniowych
 • na pierwszym terminie poprawy obowiązuje materiał tylko z niezaliczonego kolokwium
 • na drugim terminie poprawy obowiązuje materiał z całego roku
 • kartkówki nie podlegają poprawie
 • z prawa poprawy kolokwium mogą korzystać tylko osoby z zaliczonym kontrolnym zestawem zdań (dot. Mechanika 2) oraz z uregulowanymi nieobecnościami tj. osoby, które mają mniej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione.

Kontrolny zestaw zadań:


 • każda z osób jest zobligowana do rozwiązania kontrolnego zestawu zadań, który dostępny jest na stronie
 • zadania są sparametryzowane i każda osoba otrzymuje indywidualny parametr podany przez prowadzącego
 • zadania można oddawać na bieżąco przed rozpoczęciem zajęć lub w godzinach konsultacji
 • zadania rozwiązane błędnie, zostaną zwrócone do poprawy