1 marca 2016

Mechanika

Zadania:

Statyka: Pomoce:
1. Wektory 1. Więzy (reakcje więzów)
2. Środkowy układ sił, płaski i przestrzenny (2 zajęcia) 2. Wzory trygonometryczne
3. Dowolny płaski układ sił bez tarcia 3. Statyka (hamulce)
4. Dowolny płaski z tarciem 4. Statyka (dodatkowe)
5.Dowolny przestrzenny układ sił 5. Statyka (ukł. przestrzenne)
6. Redukcja układu sił
Kinematyka:
1. Kinematyka punktu
2. Ruchu postępowy i obrotowy 
3. Kinematyka w ruchu złożonym
4. Kinematyka w ruchu płaskim
5. Kinematyka w ruchu płaskim - przyspieszenia
6. Kinematyka - wybrane zadania

Dowolny przestrzenny układ sił

 


ZASADY ZALICZENIA:


 • ocena końcowa O= Ocena średnia z:  KR -śr. kartkówek; A-śr. z aktywności; K1 - ocena z 1 kolokwium; K2 - ocena z drugiego kolokwium wg wzoru: np. O=(KR+A+K1+K2)/4   
 • przez aktywność rozumie się: zgłaszanie na zajęciach, odpowiedź przy tablicy, rozwiązywanie prac domowych.
 • warunkiem zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium K1 i K2, obecność na co najmniej 60% zajęć.
 • ostateczna ocena może być wyższa od wynikającej z O jeżeli student wykaże się dodatkową aktywnością naukową (nieobowiązkowe prace domowe itp.).

Obecność:


 • obecność jest obowiązkowa
 • przysługuje prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu semestru
 • obecność na wszystkich zajęciach może być premiowana
 • nieobecność należy natychmiast usprawiedliwiać po odbytej chorobie. (usprawiedliwienia w późniejszych terminach nie będą rozpatrywane)

Poprawa kolokwium:


 • przysługują dwa terminy poprawkowe kolokwium zaliczeniowych
 • na poprawie obowiązuje materiał z niezaliczonej części (STATYKA lub KINEMATYKA)
 • kartkówki nie podlegają poprawie
 • z prawa poprawy kolokwium mogą korzystać tylko osoby z  uregulowanymi nieobecnościami tj. osoby, które mają mniej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione