1 marca 2016

Mechanika

Zadania:

Statyka: Pomoce:
1. Wektory 1. Więzy (reakcje więzów) i wektory
2. Środkowy układ sił, płaski 2. Wzory trygonometryczne
3. Środkowy układ sił przestrzenny  3. Wzory trygonometryczne
4. Dowolny płaski układ sił bez tarcia 4. Statyka (hamulce)
5. Dowolny przestrzenny układ sił 5. Statyka (dodatkowe)
6. Dowolny płaski z tarciem 6. Statyka (ukł. przestrzenne)
7. Redukcja układu sił
Kinematyka:
1. Kinematyka punktu
2. Ruchu postępowy i obrotowy 
3. Kinematyka w ruchu złożonym
4. Kinematyka w ruchu płaskim Przykłady
5. Kinematyka w ruchu płaskim – przyspieszenia Inne
6. Kinematyka – wybrane zadania Przykładowe kolokwium

KRATOWNICE:

 1. Metoda równoważenia węzłów
 2. Metoda graficzna (węzły: C_B_H,J_D,A_I_G,K_F_E_M)
 3. Metoda Rittera

 


ZASADY ZALICZENIA:


 • ocena końcowa O= Ocena średnia z:  KR -śr. kartkówek; A-śr. z aktywności; K1 – ocena z 1 kolokwium; K2 – ocena z drugiego kolokwium wg wzoru: np. O=(KR+A+K1+K2)/4   
 • przez aktywność rozumie się: zgłaszanie na zajęciach, odpowiedź przy tablicy, rozwiązywanie prac domowych.
 • warunkiem zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium K1 i K2, obecność na co najmniej 60% zajęć.
 • ostateczna ocena może być wyższa od wynikającej z O jeżeli student wykaże się dodatkową aktywnością naukową (nieobowiązkowe prace domowe itp.).

Obecność:


 • obecność jest obowiązkowa
 • przysługuje prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu semestru
 • obecność na wszystkich zajęciach może być premiowana
 • nieobecność należy natychmiast usprawiedliwiać po odbytej chorobie. (usprawiedliwienia w późniejszych terminach nie będą rozpatrywane)

Poprawa kolokwium:


 • przysługują dwa terminy poprawkowe kolokwium zaliczeniowych
 • na poprawie obowiązuje materiał z niezaliczonej części (STATYKA lub KINEMATYKA)
 • kartkówki nie podlegają poprawie
 • z prawa poprawy kolokwium mogą korzystać tylko osoby z  uregulowanymi nieobecnościami tj. osoby, które mają mniej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione