Kontakt
www: www.tarasiuk.com
e-mail:
tel.+48 (12) 617-29-82

Statystyka Inżynierska

WYKŁADY

0. Wprowadzenie
Informacje wstępne, zasady zaliczenia, literatura pomocnicza, organizacja zajęć, efekty kształcenia.
[prezentacja]

1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
Pojęcie prawdopodobieństwa, Własności prawdopodobieństwa, Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, Twierdzenie Bayesa
[prezentacja] [arkusz]

2. Dyskretne i ciągłe rozkłady jednowymiarowe
Zmienna losowa, Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, Funkcja gęstości prawdopodobieństwa, Dystrybuanta, Charakterystyki zmiennej losowej, Funkcje zmiennej losowej, Rozkłady dyskretne,Rozkłady ciągłe, Rozkład normalny (Gaussa)
[prezentacja]

3. Dyskretne i ciągłe rozkłady jednowymiarowe, Podstawy teorii estymacji
Dwuwymiarowa, dyskretna funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, Rozkłady brzegowe i warunkowe, Kowariancja i współczynnik korelacji, Korelacja i niezależność, Prosta regresji, Regresja ortogonalna, Populacja, Próba losowa, Estymator, Estymacja
[prezentacja]

4. Rachunek niepewności + kilka użytecznych narzędzi staystycznych
Pomiar i jego niepewność, Rodzaje błędów pomiarowych, Niepewność pomiarowa, Ocena niepewności typu A, Ocena niepewności typu B, Prawo przenoszenia niepewności, Prawo przenoszenia niepewności względnych, Niepewność rozszerzona, Zapis niepewności, Histogramy, Wykresy
[prezentacja]

5. Podstawy testowania hipotez
[prezentacja]

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
[zadania]

2. Jednowymiarowa zmienna losowa
[zadania]

3. Centralne Twierdzenie Graniczne i dwuwymiarowa zmienna losowa
[zadania]

4. Opracowanie danych pomiarowych
[zadania]

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

1. Obsługa programu. Podstawowe operacje i czynności w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
[arkusz z danymi]

2. Rozkłady jednowymiarowe.

3. Zmienna losowa dwuwymiarowa
[Zmienna 2D.ods]

4. Opracowanie danych pomiarowych
[STI_04.ods]

Prowadzący:
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr inż. Krzysztof Malarz: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr inż. Jarosław Nęcki: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.