Academic auspieces and supervision of PhD dissertations

A list of PhD programs (dissertation supervision, reviews, PhD panels)

The supervision over the finished PhD programs in the Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering at AGH University of Science and Technology.

 1. Rak, T.: Modelling and analysis of interactive Internet systems servicing the high-frequency offers. (In Polish: Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych realizujących obsługę szybkozmiennych ofert.) 20 December, 2007.
 2. Dach, M.: Issues relating to the construction of primary control and diagnostic real-time systems based on the CAN bus. (In Polish: Zagadnienia konstrukcji nadrzędnych systemów kontrolno-diagnostycznych czasu rzeczywistego bazujących na magistrali CAN.) 7 July, 2005.
 3. Piórkowski, A.: Optimization of asynchronous communication in distributed real-time systems. (In Polish: Optymalizacja komunikacji asynchronicznej w systemach rozproszonych czasu rzeczywistego.) 24 February, 2005.
 4. Drwal, A.: Designing the local bus structures for distributed control systems. (In Polish: Projektowanie struktur magistral miejscowych dla rozproszonych systemów sterowania.) (dissertation awarded) 27 June, 2002.
 5. Żaba, S.: The time analysis of the distributed control systems based on the local buses. (In Polish: Analiza czasowa rozproszonych systemów sterowania bazujących na magistralach miejscowych.) (dissertation awarded) 11 December, 2001.
 6. Gajer, M.: The analysis and design of the real-time systems for multiprocessor DSP systems on the example of a robot vision system. (In Polish: Analiza i projektowanie systemów czasu rzeczywistego dla wieloprocesorowych układów DSP na przykładzie systemu wizyjnego robota.) (dissertation awarded) 26 October, 2000.

Reviews of PhD dissertations

 1. Rzońca, D.: Methodology for the specification and validation of field communication protocols using timed colored Petri nets. (In Polish: Metodyka specyfikacji i walidacji polowych protokołów komunikacyjnych z wykorzystaniem czasowych kolorowanych sieci Petriego.) 25 September, 2012.
 2. Skrzyński, P.: Using the collective intelligence theory to analyse the invisible hand of the market paradigm. (In Polish: Zastosowanie teorii kolektywnej inteligencji do opisu paradygmatu niewidzialnej ręki rynku.) 24 February, 2011.
 3. Turek, M.: The concept of cascade shape grammars as a model for processing graphical shapes in basing systems. (In Polish: Koncepcja Kaskadowych gramatyk kształtu jako modelu przetwarzania kształtów graficznych w systemach bazujących.) 24 February, 2011.
 4. Rogus, G.: Application of the LOTOS language to support the development of correct software for reactive systems. (In Polish: Zastosowanie języka LOTOS do wspomagania wytwarzania poprawnego oprogramowania systemów reaktywnych.) 7, July, 2005.
 5. Piwowarczyk, J.: Modelling and analysis of highly integrated systems using coloured Petri nets. (In Polish: Modelowanie i analiza systemów wysokozintegrowanych z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego.) 24 February, 2005.
 6. Trybus, B.: Application of coloured Petri nets to the structural analysis of real-time systems. (In Polish: Zastosowanie kolorowanych sieci Petriego do analizy strukturalnej systemów czasu rzeczywistego.) 28 October, 2014.
 7. Straś, A.: Uniform communication model for multiprocessor and distributed systems. (In Polish: Jednolity model komunikacji dla systemów wieloprocesorowych i rozproszonych.) 29 November, 2001.
 8. Mikoś, Z.: Problems in the implementation of programmable real-time control and regulation systems. (In Polish: Problemy implementacji programowalnych systemów sterowania i regulacji w czasie rzeczywistym.) 16 December, 1999.
 9. Lasoń, A.: Analysis of work quality of FDDI and Frame Relay networks. (In Polish: Analiza jakości pracy sieci FDDI i Frame Relay.) 25 February, 1999.

Participation in PhD panels

 1. Usually, participation in 2 – 5 PhD panels annually.