Temat 7: Redukcja płaskiego dowolnego układu sił


7.1. Redukcja płaskiego dowolnego układu sił (układ sił o liniach działania leżących w jednej płaszczyźnie).
        Przez redukcję układu sił rozumiemy przekształcenie układu w równoważny układ złożony z siły i pary sił (zastępujemy działanie układu sił jedną siłą i parą sił).
Rozważmy dowolny układ sił działających w jednej płaszczyźnie (rys.7.1) Proste działania sił Pi są dowolnie położone względem siebie na płaszczyźnie tzn. nie przecinają się w jednym punkcie. Zadajmy sobie pytanie przy jakich warunkach układ sił Pi da się zastąpić jednym z najprostszych układów sił, to jest dwójką zerową, jedną siłą  lub parą sił.
   W tym celu przeprowadzimy redukcję układu sił.
W płaszczyźnie działania siły obieramy dowolny punkt np. O, który nazywamy biegunem redukcji.
    Korzystamy z twierdzenia o równoległym przesuwaniu siły i przesuwamy siły P1 , P3, P4 do bieguna O. W ten sposób układ tych sił zaczepionych w punktach A, B, C , D przekształcilismy w układ równoważny, złożony z płaskiego Środkowego układu sił oraz układu czterech par sił.
    Układ Środkowy zastąpimy jedną siłą S, gdy suma geometryczna sił Pi różna jest od zera, a układ par zastąpimy jedną parą o momencie równym algebraicznej sumie momentów par układu. Wektory momentów  poszczególnych par są równoległe, więc możemy je sumować algebraicznie. Zmiast obliczć algebraiczną sumę mometów par układu, możemy obliczać algebraiczną sumę momentów względem bieguna O. Zatem w ogólnym przypadku układ sił Pi zastąpimy jedną siłą S, zaczepioną w biegunie O,
i parą sił o momencie:
         (1)
Siła S jest równa sumie wszystkich sił układu.
Geometryczną sumę sił układu, nazywamy wektorem głównym i oznaczamy Wg.
Sumę momentów sił Pi względem bieguna redukcji nazywamy momentem głównym i oznaczamy Mg.
WartoŚć wektora głównego Wg obliczamy, jako sumę wszystkich sił układu na osie odniesienia Ox i Oy.
Stąd otrzymujemy:
    Kierunek wektora głównego okreŚlamy, obliczając cosinus kąta, jaki prosta jego działania tworzy
z osią Ox :
    Dla układu płaskiego sił wartoŚć momentu głównego na podstawie wzoru (1), jest równa sumie algebraicznej momentów sił składowych względem bieguna redukcji.
7.2. Przypadki redukcji płaskiego dowolnego uładu sił.
        Przypadki redukcji zależą od wartoŚci wektora głównego Wg ,oraz wartoŚci momentu głównego Mg. Poniżej podano cztery przypadki redukcji płaskiego dowolnego układu sił.
    1. Przyjmijmy, że w wyniku redukcji otrzymaliŚmy siłę S , równą wektorowi głównemu Wg , różną od zera, oraz parę sił o momencie Mg różnym od zera (rys.7.2a), czyli:

    Siły pary (W, W') o momencie Mg możemy obrać równe co do wartoŚci wektorowi glównemu Wg. Wtedy ramię pary będzie równe:

Parę tę możemy tak obrócić, aby jedna z jej sił tworzyła układ równoważny z zerem z siłą S = Wg
(rys. 7.2b). Wtedy dwójkę zerową W = - S można wyeliminować.
Wówczas, rozpatrywany układ sprowadza się do  jednej siły W równej geometrycznie wektorowi głównemu Wg . Układ ma więc siłę wypadkową o prostej działania przechodzącej przez punkt O1
(rys. 7.2b), przesunięty względem bieguna redukcji na taką odległoŚć i w takim kierunku, że moment wypadkowej względem bieguna redukcji równy jest wartoŚci momentu głównego. Dlatego można powiedzieć, że moment siły wypadkowej płaskiego układu sił względem dowolnie obranego bieguna w ich płaszczyźnie działania równy jest sumie algebraicznej momentów sił układu względem tego bieguna.
     O tym, gdzie przechodzi prosta działania siły wypadkowej decyduje suma momentów sił układu względem bieguna.
Wartosć, zwrot i kierunek wypadkowej obliczamy ze wzorów podanych powyżej w punkcie 1.
Natomiast punkt zaczepienia wypadkowej wyznaczamy stosując twierdzenie o momencie wypadkowej względem dowolnego bieguna. PrzypuŚćmy, że punkt O1(x,y) leży na prostej działania wypadkowej W.
Ponieważ  Mo(W) = Mg , więc:
Wgyx - Wgxy - Mg = 0.
    Jest to równanie prostej działania wypadkowej. Prosta ta nazywa się osią centralną.
OŚ centralna jest prostą działania wypadkowej, a każdy punkt na niej leżący jest punktem zaczepienia
siły W.
  2. Jeżeli w wyniku redukcji,
    wówczas układ sprowadza się do siły wypadkowej równej wektorowi głównemu, zaczepionej
    w biegunie redukcji.
    3. Może się okazać, że w wyniku redukcji
    to wtedy układ sprowadza się do pary sił o momencie równym momentowi głównemu.
    4. Jeżeli się okaże, że w wyniku redukcji wektor główny i moment główny są równe zeru tzn.:
     to wtedy układ pozostaje w równowadze.

Pytania i ćwiczenia sprawdzające:

    1. Co rozumiemy przez redukcję układu sił?
    2. Jakie są możliwe przypadki redukcji płaskiego dowolnego układu sił?
    3. Kiedy płaski dowolny układ sił redukuje się do pary sił?
    4. Kiedy płaski dowolny układ sił pozostaje w równowadze?

Ćwiczenia:

    1. Do sztywnej kwdratowej ramy o boku a = 1m przyłożone są w narożach wzdłuż krawędzi             zewnętrznych siły P1 = 30N, P2 = 20N, P3 = 5N, P4 = 5N (rys. 7.3). Zbadać do czego zredukuje się układ sił?

Odpowiedź:
    Ponieważ wektor główny , układ sił sprowadza się do wypadkowej równej wektorowi głównemu i zaczepionej w biegunie redukcji (Wg = 14N, ).