Grupa badawcza prof. Jerzego F. Janika

W listopadzie 2018 Grupa wzbogaciła się o otwierany, wygodny w użyciu piecyk do wygrzewania próbek w przepływowym reaktorze kwarcowym, zakupiony w niezawodnej f-mie Czylok. Mała rzecz, a cieszy (i dobrze grzeje!).

1 października 2018, po wygraniu konkursu, rozpoczęła pracę w naszej Grupie na stanowisku asystenta mgr inż. Katarzyna Kapusta, doktorantka 3-go roku studiów doktoranckich na naszym Wydziale (patrz poniżej). Życzymy dobrego startu w karierze zawodowej, pozytywnych doświadczeń, pożytecznie spędzonego tutaj czasu. Wszystkiego najlepszego w pracy i poza...!

Z końcem września 2018 przeszedł na emeryturę nasz kolega, członek Grupy, długoletni pracownik Wydziału Energetyki i Paliw - dr inż. Wiesław A. Żmuda (Andrzej). Życzymy pomyślności na "nowej drodze życia", przy dobrym zdrowiu i stałej pogodzie ducha. No i długich lat życia na luzie!

Z wielką przyjemnością pragniemy powiadomić przyjaciół i znajomych, że 25 września 2018 nasza Rada Wydziału jednogłośnie zatwierdziła przyznanie stopnia naukowego doktora habilitowanego naszemu koledze z Grupy - dr inż. Mariuszowi Drygasiowi. Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie Nauk Technicznych, w dyscyplinie Technologia Chemiczna było pierwszym procedowanym na naszym Wydziale od momentu uzyskania z początkiem tego roku praw habilitacyjnych w tej dyscyplinie. Osiągnięcie naukowe, będące podstawą procedury habilitacyjnej, zatytułowane "Badania nad wykorzystaniem oryginalnych układów prekursorowych dla nowych technologii otrzymywania nanomateriałów o określonych cechach fizykochemicznych i zróżnicowanych formach materiałowych, opartych na azotku galu GaN", stanowił zbiór 14 zasadniczych i 4 pomocniczych spójnych publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych, w tym powiązane patenty. Składamy Koledze życzenia dalszego rozwoju naukowego (i podwyżki)!

Aktywność konferencyjna Grupy w roku 2018 obejmowała również uczestnictwo w (i) 61 Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie w dniach 17-21 września (2 postery: jeden dotyczący nowego wariantu syntezy półprzewodnikowego kesterytu dla fotowoltaiki i drugi - opisujący amonolizę związków krzemoorganicznych w kierunku syntezy nanoproszków azotku krzemu), (ii) międzynarodowej konferencji E-MRS Fall Meeting w Warszawie w dniach 17-20 września (1 referat opisujący wstępne etapy syntezy nanokompozytów azotkowych GaN/AlN/GaAlN na drodze amonolizy wybranych mieszanin prekursorów metaloorganicznych) oraz (iii) drugiej już konferencji Energetyka i Paliwa, zorganizowanej na AGH w Krakowie w dniach 19-21 września (2 postery: jeden podsumowujący dotychczasowe osiągnięcia w mechanochemicznej syntezie kesterytu i drugi - koncentrujący się na programie badań nad syntezą nanoproszkowych materiałów azotkowych dla produkcji wysokowydajnych źródeł światła białego).

Z początkiem czerwca 2018 roku, Prof. Jerzy F. Janik wziął udział w konferencji Nano World Summit: Current and Future Perspectives, która miała miejsce w Filadelfii, USA. Przedstawił tam wyniki ostatnich prac Grupy nad (i) mechanochemiczną syntezą kesterytu Cu2ZnSnS4 (w ramach realizacji pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kapusty) oraz (ii) otrzymywaniem kompozytowych nanoproszków azotkowych w układzie GaN + AlN (grant NCN).

W dniu 1 lutego 2018 mgr inż. Katarzyna Kapusta otworzyła przewód doktorski na naszym Wydziale. Proponowany tytuł doktoratu to "Mechanochemiczna synteza i charakterystyka związków typu kesterytu Cu2ZnSnS4 – perspektywicznych materiałów dla fotowoltaiki". Prof. Jerzy F. Janik został promotorem pracy, zaś dr inż. Mariusz Drygaś – promotorem pomocniczym. Pani Katarzyna jest w chwili obecnej doktorantką na drugim roku wydziałowych studiów doktoranckich.

W ostatnio rozstrzygniętym konkursie grantowym NCN edycji OPUS 13, Prof. Jerzy F. Janik uzyskał finansowanie indywidualnego wniosku grantowego pt. "Badania mechanizmu bezdodatkowego spiekania nanoproszków azotków metalicznych – od syntezy do kompozytowej nanoceramiki"; NCN, nr 2017/25/B/ST5/01032 (2018-2020). Gratulacje!W wyniku niedawno zakończonego remontu w B3 na III piętrze, mającego na celu poprawę warunków bezpiecznej pracy w laboratoriach, trzy pomieszczenia (302, 307 i 317) zostały wyposażone w szafy ochronne dla butli gazowych, które połączono z nowym systemem wentylacyjnym. W pomieszczeniu 302 zainstalowano także nowe digestoria oraz stoły laboratoryjne. Cieszy nas kompleksowe rozwiązanie problemu wentylacji tych pomieszczeń, służących zarówno dla celów dydaktyki jak i prowadzenia badań naukowych.


W dniu 29 września 2017 roku Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nadała członkowi naszej grupy badawczej - dr inż. Cezaremu Czosnkowi stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny Nauki Techniczne, z dyscypliny Inżynieria Materiałowa. Postępowanie habilitacyjne dorobku naukowego oparte było na ocenie monografii pt. "Procesy i produkty konwersji prekursorów krzemoorganicznych z wykorzystaniem metody aerozolowej dla wytwarzania nanomateriałów" ("Processes and products of organosilicon precursors conversion by the aerosol method towards nanomaterials"). Gratulacje i najlepsze życzenia!

Podobnie jak w roku ubiegłym, również i w tegorocznej edycji konkursu dr inż. Mariusz Drygaś i Prof. Jerzy F. Janik dostali indywidualne Nagrody Rektora AGH za działalność naukową w roku 2016.

Aktywność konferencyjna, planowana w roku 2017, obejmuje po dwie prezentacje z Grupy na każdej z wymienionych konferencji: (i) 8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Queenstown, New Zealand, 12-16 luty: Prof. Jerzy F. Janik, (ii) VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Łódź, 20-23 czerwiec: mgr inż. Katarzyna Kapusta (doktorantka), (iii) 60-ty Zjazd Naukowy PTChem, Wrocław, 17-21 wrzesień, mgr inż. Michał Musiał (doktorant), (iv) International E-MRS Fall Meeting, Warszawa, 18-21 wrzesień: dr inż. Mariusz Drygaś, (v) ICON2 - 2017, International Conference on "Novel Nanomaterial: engineering and properties", CEA - Synchrotron Soleil, Paris-Saclay, France, 18-20 październik: Prof. Jerzy F. Janik, (vi) International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development - SEED'17, Kraków, 14-17 listopad: mgr inż. Michał Musiał (doktorant).

Jesienią 2016, dr inż. Mariusz Drygaś uczestniczył w międzynarodowej konferencji E-MRS (E-MRS Fall Meeting, Warszawa, 19-22 wrzesień), prezentując dwa postery naszej Grupy, zaś Prof. Jerzy F. Janik współprzewodniczył jednej sesji naukowej oraz wygłosił referat nt. oryginalnych aspektów nowej metody otrzymywania nanoproszków GaN na BIT's 6th Annual World Congress of Nano Science & Technology, Singapore, October 26-28.

Prof. Jerzy F. Janik przedstawił nasze prace dotyczące nowej metody otrzymywania nanoproszków GaN oraz powierzchniowej modyfikacji nanoproszkowego GaN magnetycznymi centrami manganu na 7th International Conference on Advanced Nanomaterials, ANM2016, zorganizowanej w dniach 25-27 lipca 2016 na University of Aveiro w Portugalii.

Dr inż. Mariusz Drygaś i Prof. Jerzy F. Janik uhonorowani zostali w tym roku indywidualnymi Nagrodami Rektora AGH za osiągnięcia naukowe w 2015.

Prof. Jerzy F. Janik uczestniczył w listopadzie 2015 w międzynarodowej konferencji naukowej - 28 International Microprocesses and Nanotechnology Conference, MCN 2015, która miała miejsce w Toyama, Japonia, gdzie pokazał wyniki naszych badań nad kolejną nową metodą syntezy nanoproszków azotku galu GaN, tym razem na drodze amonolizy mikrokrystalicznego fosforku galu GaP.

Dr inż. Mariusz Drygaś wziął udział we wrześniu 2015 w jesiennej edycji konferencji E-MRS organizowanej w Warszawie, zaś mgr inż. Michał Musiał (doktorant) był w czerwcu 2015 na 7 Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Poznaniu, prezentując wyniki bieżących badań nad nowymi sposobami domieszkowania manganem nanoproszków GaN (modyfikacja centrami manganowymi powierzchni ziarn azotku) i nad optymalizacją otrzymywania nanoproszków SiC metodą aerozolową.

W dniach 11-12 lutego 2015 w Rio de Janeiro, Brazylia, odbyła się konferencja naukowa ICBN 2015: XIII International Conference on Biotechnology and Nanotechnology, na której Prof. Jerzy F. Janik wygłosił zaproszony referat, podsumowujący stan prac nad prostą metodą wytwarzania półprzewodnikowych nanoproszków GaN na drodze amonolitycznej konwersji GaSb.

Prof. Jerzy F. Janik został po raz trzeci wybrany do Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie na kadencję 2015-2018.

We wrześniu 2014 roku Grupa wzbogaciła się o spektrofotometr UV-VIS firmy Perkin-Elmer, zakupiony ze środków grantu NCN. Aparat z aktualnym wyposażeniem sprzętowym umożliwia pomiary spektroskopowe dla materiałów proszkowych.

Dr inż. Mariusz Drygaś wziął udział w międzynarodowej konferencji E-MRS 2014 Fall Meeting, która odbyła się na Politechnice Warszawskiej w dniach 15-19 września 2014. Uczestniczył tam w sesji posterowej, prezentując nasze najnowsze prace z zakresu syntezy nanomateriałów.

W dniach 1-5 września 2014 na AGH odbyło się International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, na którym przedstawiliśmy nasze ostatnie wyniki badań dotyczących otrzymywania i właściwości azotku tytanu oraz nanostruktur węglowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że część tych badań była efektem realizacji prac dyplomowych, a studenci byli współautorami prezentacji. Pani Paulina Baran (studentka naszego Wydziału) przedstawiła je na sesji posterowej.

Prof. Jerzy F. Janik przebywał w Republice Południowej Afryki, gdzie na międzynarodowej konferencji dotyczącej problematyki nanomateriałów wygłosił referat nt. oryginalnej metody otrzymywania nanokrystalicznych proszków magnetycznego azotku manganu η-Mn3N2 (5th International Conference on Nanoscience & Nanotechnology, NanoAfrica 2014, Vaal University of Technology, Vanderbijlpark, RSA; March 30 – April 2, 2014).

Prof. Jerzy F. Janik uczestniczył w lipcu 2013 roku w 10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies w Salonikach (Thessaloniki, Grecja), dr inż. Mariusz Drygaś - w VI Krajowej Konferencji Nanotechnologii w Szczecinie, zaś we wrześniu dr inż. Cezary Czosnek - w międzynarodowej konferencjii E-MRS 2013 Fall Meeting w Warszawie, we wszystkich przypadkach prezentując nasze ostatnie badania nad nowymi sposobami otrzymywania prostych, domieszkowanych i kompozytowych nanoproszków na osnowie GaN i SiC.

Prof. Jerzy F. Janik przebywał w dniach 11-13 listopada 2012 w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, gdzie uczestniczył w 2nd Saudi International Nanotechnology Conference, prezentując tematykę syntezy nowych magnetycznych materiałów półprzewodnikowych na bazie nanokrystalicznego azotku galu.


W siedzibie naszej Katedry w B-3 na III piętrze pojawił się
szyld z nazwą i logo Wydziału (październik 2012)

Dr inż. Mariusz Drygaś wziął udział w międzynarodowej konferencji E-MRS 2012 Fall Meeting, która w tym roku odbyła się w Polsce, na Politechnice Warszawskiej, w dniach 17-21 września 2012. Uczestniczył tam w sesji posterowej, prezentującej nasze najnowsze prace z zakresu syntezy nanomateriałów (patrz: link Ważniejsze Publikacje).

Dr inż. Cezary Czosnek uczestniczył w 55 zjeździe  Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbył się w dniach 16-20 września 2012 w Białymstoku. Zaprezentował tam dwa komunikaty naukowe w formie posterów (patrz: link Ważniejsze Publikacje).

W czerwcu 2012 roku Grupa wzbogaciła się o dwa nowe instrumenty, zakupione planowo ze środków grantu NCN. Są to aparat EZ-Melt do pomiarów temperatury topnienia oraz planetarny młynek kulowy Pulverisette 7 Premium Line f-my Fritsch. To drugie urządzenie umożliwia głębokie mielenie substancji, również w atmosferze gazu obojętnego, nawet do uziarnienia poniżej 100 nm.

Prof. Jerzy F. Janik powołany został po raz kolejny do Komitetu Redakcyjnego Działowego "Matematyki, Fizyki i Chemii" Wydawnictw AGH na okres do końca 2012 roku.

Prof. Jerzy F. Janik przebywał w pierwszej połowie grudnia 2011 w Los Alamos National Laboratory, Nowy Meksyk, USA.  Wraz ze współpracownikami z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie brał udział w badaniach dyfrakcji neutronowej na wytworzonych u nas próbkach nanokrystalicznego azotku tytanu.  W poprzednich latach badane tam były również nasze próbki azotku galu i azotku glinu.

Na V Krajowej Konferencji Nanotechnologii NANO 2011, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dniach 3.07-7.07 roku 2011, dr inż. M. Drygaś zaprezentował nasze ostatnie prace w zakresie syntezy nanomateriałów.  Przedstawił tam dwa postery konferencyjne, dotyczące badań (i) nad nanoproszkami GaN domieszkowanymi centrami lantanowców oraz (ii) nad zastosowaniem mieszanin prekursorów krzemoorganicznych do aerozolowej syntezy nanokrystalicznego SiC i nanokompozytów SiC/C (patrz: link Ważniejsze Publikacje).

Prof. Jerzy F. Janik został powołany w grudniu 2010  już na drugą kadencję, t.j. na lata 2011-2014,  w skład Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Dr inż. Cezary Czosnek uczestniczył w dorocznym, już 53 zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbył się w dniach 14-18 września 2010 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Zaprezentował tam dwa komunikaty naukowe w formie posterów (patrz: link Ważniejsze Publikacje).

W dniach 23-27 sierpnia 2010 Prof. Jerzy F. Janik wziął udział w międzynarodowej konferencji 18th International Vacuum Congress zorganizowanej łącznie z International Conference on Nanoscience and Technology w Beijing, Chiny. Wygłosił tam referat pt. Modelling porosity of high surface area nanopowders of the gallium nitride GaN semiconductor", którego autorami byli Jerzy F. Janik, Mariusz Drygaś, Leszek Czepirski (patrz: link Ważniejsze Publikacje).

Dr inż. Mariusz Drygaś przedstawił bieżące prace naszej grupy na IV Krajowej Konferencji Nanotechnologii, która odbyła się na Politechnice Poznańskiej w dniach 28.06-2.07 roku 2010.  Zaprezentowaliśmy tam 5 komunikatów naukowych, przedstawionych w formie posterów (patrz: link Ważniejsze Publikacje).

Dr inż. Cezary Czosnek z naszej Grupy oraz dr inż. Konrad Świerczek z Katedry Energetyki Wodorowej zostali latem desygnowani przez Radę Wydziału na nowych członków Wydziałowej Komisji do Spraw Nagród i Wyróżnień.

Prof. Jerzy F. Janik wygłosił na Seminarium Wydziałowym w dniu 14 grudnia 2009 roku dwa referaty, omawiające profil Katedry Technologii Paliw (link), której jest Kierownikiem oraz profil swojej grupy badawczej (link).  Prezentacje te zapoczątkowały nowy cykl Seminariów integracyjnych, obejmujących wszystkie Katedry na naszym Wydziale.

Listopad 2009 - dobrnęliśmy do końca długo oczekiwanego remontu korytarza w B-3, IIIp.

remont2
remont3
remont4


Profesor Jerzy F. Janik został mianowany na stanowisko Research Professor w Department of Chemistry, University of New Mexico (UNM), USA, na okres od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2011.  Warto to widzieć w kontekście wieloletnich kontaktów naukowych Profesora z grupą badawczą Prof. Roberta T. Paine z UNM i powinno skutkować jeszcze bardziej ożywioną współpracą obu ośrodków.

Prof. Jerzy F. Janik wraz z dr Stanisławem Poradą wzięli udział 10 lipca 2009 roku w międzynarodowym seminarium Clean Coal Technologies (Czyste Technologie Węglowe), poświęconemu głównie problematyce zgazowania węgla.  Seminarium zorganizowane było przez AGH jako instytucję kolokacyjną Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology) w zakresie grantowych możliwości tematu Społeczności Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities).  Profesor Janik, jako współautor z dr Poradą, wygłosił tam referat "Coal Gasification Challenge", podsumowujący wieloletnie doświadczenia naszej Katedry w tej dziedzinie.

Dr inż. Mariusz Drygaś wziął udział, co stało się już tradycją, w III Krajowej Konferencji Nanotechnologii, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 22-26 czerwca 2009 roku.  Nasza grupa badawcza zaprezentowała tam 5 komunikatów naukowych, przedstawionych w formie posterów.

Dr inż. Cezary Czosnek na przełomie kwietnia i maja 2009 roku odbył miesięczny staż naukowy w Hiszpanii, Universitat de Barcelona, Facultat de Quimica. Pobyt był częściowo finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus.

Prof. Jerzy F. Janik został zaproszony do Instytutu Fizyki na Politechnice Wrocławskiej, gdzie 12 maja 2009 roku wygłosił referat pt. „Prekursorowe syntezy nanoproszków azotków metalicznych – jak to robimy, ale i po co”.   Celem wizyty była prezentacja doświadczeń i możliwości naszej grupy w zakresie syntezy nietlenkowych materiałów proszkowych w aspekcie nawiązania bliższej współpracy z grupą fizyków Instytutu, m.in. prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz, dr inż. Robert Kudrawiec, zajmujących się unikalnymi badaniami optycznych właściwości nanomateriałów do zastosowań w nowoczesnej optoelektronice.

Prof. Jerzy F. Janik wziął udział w International Conference on Nanostructured Materials and Nanocomposites ICNM-2009 (6-8 kwiecień 2009, Kottayam, India).  Wygłosił tam zaproszony referat pt. Mastering high surface area materials forms of nanosized gallium nitride GaN.  Współprzewodniczył też jednej z sesji naukowych - Nanostructured  Materials & Nanocomposites: Polymer Nanocomposites - IV.

Reorganizacji Wydziału ciąg dalszy. Rok 2009 powinien zadecydować o ostatecznym kształcie i wielkości naszego rozwijającego się Wydziału.

Uchwała Nr 89/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 postanawia, że od dnia 1 czerwca tego roku powstaje nowa Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych na okres 2 lat, tj. do dnia 31 maja 2011.  W wyniku dotychczasowych zmian począwszy od czerwca 2009 struktura Wydziału Energetyki i Paliw wygląda następująco:
1. Katedra Technologii Paliw,
2. Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle,
3. Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego,
4. Katedra Podstawowych Problemów Energetyki (do dnia 31.01.2010),
5. Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce (do dnia 31.01.2011),
6. Katedra Energetyki Wodorowej (do dnia 31.01.2011),
7. Katedra Energetyki Jądrowej,
8. Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych (do dnia 31.05.2011).

Uchwała Senatu AGH nr 29/2009 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przeniesienia kierunku studiów „Energetyka” prowadzonego przez Międzywydziałową Szkołę Energetyki na Wydział Energetyki i Paliw stwierdza, że „... Z dniem 1 października 2009r. tworzy się na Wydziale Energetyki i Paliw kierunek studiów „Energetyka” i powierza jego prowadzenie ww. Wydziałowi” oraz, że „... Rekrutację na pierwszy rok studiów na kierunek „Energetyka” na rok akademicki 2009/2010 prowadzi Wydział Energetyki i Paliw”.

Kolejna Uchwała Senatu AGH nr 35/2009 z dnia 4 marca 2009 r., dotycząca zmian w wewnętrznej strukturze Wydziału Energetyki i Paliw, postanawia o utworzeniu nowej Katedry Energetyki Jądrowej.

Uchwałą nr 14/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. Senat AGH postanawia pozytywnie zaopiniować wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w strukturze Wydziału Energetyki i Paliw:
(i) utworzenie Katedry Podstawowych Problemów Energetyki na okres 1 roku, tzn. do dnia 31.01.2010,
(ii) utworzenie Katedry Nauk o Środowisku w Energetyce na okres 2 lat, tzn. do dnia 31.01.2011,
(iii) utworzenie Katedry Energetyki Wodorowej na okres 2 lat, tzn. do dnia 31.01.2011,
(iv) przekształcenie Katedry Chemii Węgla i Inżynierii Adsorpcyjnej w Katedrę Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle.

Zgodnie z uchwałą Senatu AGH z dnia 10 grudnia 2008 roku: ... postanawia się z dniem 1 stycznia 2009 r. przekształcić Wydział Paliw i Energii w Wydział Energetyki i Paliw”.

Dr inż. Mariusz Drygaś został powołany na wydziałowego Pełnomocnika d/s praktyk studenckich, przejmując te obowiązki od dotychczasowego wieloletniego Pełnomocnika - dr inż. Wiesława A. Żmudy.

Dr inż. Cezary Czosnek wziął udział w IV Konferencji Naukowej Materiały Węglowe i Kompozyty, która odbyła się w dniach 10-12 grudnia 2008 w Ustroniu-Jaszowcu.  Zaprezentował tam poster pt.: Otrzymywanie materiałów kompozytowych węgiel-SiC o sferycznej morfologii cząstek z wykorzystaniem monodyspersyjnego generatora aerozolu - C, Czosnek, J. F. Janik.

Dr inż. Cezary Czosnek postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 wrzesnia 2008 został odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Serdeczne gratulacje.

W lipcu 2008 w Grupie uruchomiono aparat (Gemini 2380 f-my Micromeritics) do analizy właściwości powierzchniowych materiałów porowatych.  Aparat został zakupiony ze środków nowego grantu badawczego MNiSW prof. Janika pt. "Porowate formy nanokrystalicznych proszków i ceramiki azotku galu GaN dla nowoczesnych zastosowań w ceramice i elektronice", nr N N507 443534 (2008-2010).  Umożliwia on uzyskanie w zautomatyzowany sposób takich charakterystycznych parametrów jak powierzchnia właściwa BET, powierzchnia właściwa Langmuira, powierzchnia i objętość mikroporów, czy objętość porów BJH wraz z rozkładem powierzchni porów od ich średnicy.

Dr inż. Cezary Czosnek oraz dr inż. Mariusz Drygaś wzięli udział w II Krajowej Konferencji Nanotechnologii, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 25-28 czerwca 2008 roku.  Byli  współautorami 6 komunikatów naukowych, przedstawionych w formie posterów.

Od 1 lipca 2008 roku pracę w Katedrze rozpoczął dr hab. inż. Janusz Jakóbiec, do tej pory docent w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie.  Pan doc. dr hab. inż. J. Jakóbiec wraz z dr Janiną Wolszczak utworzą w przyszłości grupę badawczą pracującą nad zagadnieniami paliw płynnych.

W związku z przejściem na emeryturę prof. zw. dr hab. inż. Aleksandra Karcza, Kierownikiem Katedry do końca kadencji 2004-2008 został prof. dr hab. Jerzy F. Janik, a jego zastępcą, dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH.  Kierownictwo w takim samym składzie zostało powołane również na kolejną kadencję 2008-2012.

Prof. dr hab. Jerzy F. Janik oraz prof. dr hab. Teresa Grzybek z naszej Katedry zostali mianowani dnia 1 lutego 2008 na stanowisko profesora zwyczajnego.

Dr inż. Cezary Czosnek oraz dr inż. Mariusz Drygaś wzięli udział w I Krajowej Konferencji Nanotechnologii, która odbyła się na Politechnice Wrocławskiej w dniach 26-28 kwietnia 2007 roku.  Byli oni współautorami komunikatów naukowych, przedstawionych w formie posterów pt.:

C. Czosnek, J. F. Janik, S. Kluska: „Wykorzystanie prekursorów krzemoorganicznych w metodzie aerozolowej do otrzymywania materiałów nanoproszkowych na osnowie SiC”; P 97, Książka Streszczeń - str. 234.

M. Drygaś, J. F. Janik, J. Gosk, A. Twardowski: „Synteza i charakterystyka nanoproszków na bazie azotku galu modyfikowanych dodatkami wybranych metali przejściowych oraz nanoproszków azotku i tlenoazotku tytanu”; P 98, Książka Streszczeń - str. 235.

M. Drygaś, J. F. Janik, S. Stelmakh, S. Gierlotka, R. T. Paine: „Badania TGA/DTA/MS w obojętnej i utleniającej atmosferze gazowej dla gamy nanoproszków azotku galu GaN”; P 99, Książka Streszczeń - str. 236.

M. Drygaś, J. F. Janik, S. Gierlotka, B. Pałosz, K. Nauka: „Właściwości optyczne (UV-Vis, CL, PL) nanoproszków azotku galu GaN oraz uzyskanych z nich spieków”; P 100, Książka Streszczeń - str. 237.

S. Gierlotka, B. Pałosz, J. F. Janik, M. Drygaś, A. Świderska-Środa, S. Stelmakh: „Spiekanie proszków nanokrystalicznych bez rozrostu ziarna na przykładzie azotku galu”; P 104, Książka Streszczeń - str. 241.

Trzy ostatnie pozycje były efektem współpracy naszej grupy badawczej z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, gdzie m.in. z sukcesem zrealizowano  bezdodatkowe spiekanie nanoproszków GaN (patrz: poster ostatni na liście).

Mgr inż. Mariusz Drygaś - teraz już doktor inżynier - obronił 23 kwietnia 2007 roku pracę doktorską pt. „Synteza i charakterystyka proszkowych materiałów na osnowie azotku galu modyfikowanych dodatkami wybranych metali przejściowych”, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy F. Janik.  Nowemu Doktorowi składamy sedeczne gratulacje i życzymy wszelakiego powodzenia - również w dalszym rozwoju kariery naukowej!


W wyniku reorganizacji Wydziału Paliw i Energii, od 1 lutego 2007, z połączenia Katedry Technologii Paliw i naszego Zakładu Materiałów Węglowych i Nieorganicznych powstała nowa, silniejsza jednostka, zachowująca nazwę Katedry Technologii Paliw. Kierownikiem nowej Katedry został wybrany Prof.  Aleksander Karcz, a Jego zastępcą - Prof. Jerzy F. Janik.  W ramach Katedry funkcjonują obecnie cztery grupy badawcze pod kierunkiem Profesorów: A. Karcza, T. Grzybek, J. Milewskiej-Dudy i J. F. Janika.  Od tej pory w Aktualnościach punktować będziemy ważniejsze wydarzenia z grupy badawczej Prof. J. F. Janika.

W grudniu 2006 roku Zakład wzbogacił się o dwa nowe generatory aerozolu, zakupione ze środków grantu badawczego dr inż. Cezarego Czosnka.  Unikalnym urządzeniem w Kraju jest monodyspersyjny generator firmy TSI, model VOAG 3450, służący do wytwarzania z pewnego typu roztworów aerozolu o określonym rozmiarze cząstek.  Z kolei generator polidyspersyjny firmy Topas, model ATM-220, umożliwia otrzymanie aerozolu z cieczy o znacznych lepkościach, czasem niemożliwego do uzyskania przy użyciu innych typów generatorów.  Generatory te wraz z dostępnym już generatorem ultradźwiękowym wykorzystane będą do otrzymywania gamy materiałów nanometrowych o sferycznej morfologii cząstek metodą aerozolową (np. SiC, C/SiC, GaN, TiN, GaN/TiN, GaxMn1-xN) na stanowisku badawczym zbudowanym i rozwijanym w grupie prof. Jerzego F. Janika.

Profesor Teresa Grzybek oraz jej współpracownicy, dr Monika Motak i dr Jerzy Klinik, w połowie września 2006 roku wyjechali na dwumiesięczny staż naukowy do Institut für Technische Chemie, Universität Leipzig, Germany.  Kontynuować tam będą badania realizowane w ramach wieloletniej współpracy z tym Uniwersytetem, dotyczące roli i wykorzystania katalizy w ochronie środowiska naturalnego.

W dniach 18-22 września 2006 r. w Gdańsku odbył się XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, na którym mgr inż. Mariusz Drygaś zaprezentował dwa postery:
          (i)  "Morfologia nanoproszków kompozytowych GaN/TiN uzyskanych metodą aerozolową i metodą
                 anaerobową" - M. Drygaś, J. F. Janik
          (ii) "Kształtowanie się sferycznej morfologii nanokompozytów C/SiC otrzymanych na drodze syntezy
                 aerozolowej" - C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik

Mgr inż. Mariusz Drygaś w dniach 11-15 września 2006 r.  wziął udział w V Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 5, który odbył się w Poznaniu.  Przedstawił tam dwa postery:
          (i)  "Badania XPS nanokompozytów GaN/TiN wytworzonych z użyciem metody anaerobowej i metody
                 aerozolowej" - M. Drygaś, J. F. Janik
          (ii) "Kształtowanie się sferycznej morfologii nanokompozytów C/SiC otrzymanych z heksametylodisiloksanu
                 metodą aerozolową" - C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik
Na tej samej konferencji współautorem dwu posterów była także Pani dr Danuta Olszewska:
          (i)  "Odsiarczanie gazów z zastosowaniem mineralnych nanomateriałów na bazie montmorylonitu
                 dotowanego V2O5 "  - A. Marcewicz-Kuba,  D. Olszewska
          (ii) "Fizykochemia powierzchni modyfikowanych montmorylonitów promowanych jonami miedzi, niklu i
                 manganu" - D. Olszewska, A. Marcewicz-Kuba

Profesor Jerzy F. Janik w dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2006 r. wziął udział w International Conference on Nanoscience and Technology ICN+T 2006, Basel, Switzerland.  Zaprezentował tam poster pt. "Microstructure and mechanical properties of GaN nanoceramics sintered under high-pressure high-temperature conditions", przedstawiający fragment badań nad spiekaniem nanokrystalicznych proszków GaN, prowadzonych we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie i Prof. R. T. Paine z University of New Mexico, USA.    poster link

4 lipca 2006 r. Pani dr Danuta Olszewska została Stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.  Jest jedną z 11 laureatów/laureatek Krajowego Stypendium Wyjazdowego FNP, przyznawanego w ramach programu WSPÓŁPRACA KRAJOWA.  Stypendium to umożliwia młodym naukowcom kilkumiesięczne wyjazdy do wiodących ośrodków badawczych w Polsce, innych niż macierzysta placówka.  Jego celem jest zwiększanie mobilności kadry naukowej, wymiana poglądów i pomysłów, nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi, a także prowadzenie badań interdyscyplinarnych i lepsze wykorzystanie aparatury badawczej.  Dr Danuta Olszewska, we współpracy z Panią dr Agnieszką Marcewicz-Kuba i pod opieką Pana dr hab. Dobiesława Nazimka, prof. UMCS, od października do połowy grudnia 2006 roku prowadzić będzie badania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
To już drugie takie Stypendium w naszym zespole!  W roku 2004 Pani dr Monika Motak także została laureatką stypendium FNP i prowadziła badania naukowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod opieką Pana prof. dr hab. Jerzego Zawadzkiego.

Dr inż. Cezary Czosnek w dniach 21-23 czerwca 2006 r.  wziął udział w International Workshop on Nanostructured Materials NANOMAT2006, Antalya, Turkey.  Zaprezentował tam dwa postery:
          (i) "Evolution of spherical particle morphology of powder nanocomposites C/SiC prepared via
               Aerosol-Assisted Vapor Phase Synthesis" - C. Czosnek, J. F. Janik
          (ii) "Re-investigation of the precursor system Ti[N(CH3)2]4/NH3 towards titanium nitride TiN" - M. Drygaś,
                 C. Czosnek, J. F. Janik

Gratulujemy prof. dr hab. Jerzemu F. Janikowi tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego!  
22 czerwca 2006 roku Profesor odebrał nominację z rąk Prezydenta RP.

Dr inż. Cezary Czosnek został kierownikiem indywidualnego projektu badawczego nr 3 T08 D 035 30 pod tytułem: „Otrzymywanie nowej klasy materiałów węglowo-nieorganicznych SiC{C/SiC}” (2006-2008).

Profesor Jerzy F. Janik zakończył kolejną wizytę (styczeń-luty 2006) w laboratorium Prof. R.T. Paine'a na University of New Mexico, USA.  Wyjazd związany był z kontynuacją programu badawczego dotyczącego wykorzystania metody aerozolowej do syntezy azotków grupy III(13) układu okresowego, w tym nanokrystalicznych azotków GaN i BN o sferycznej morfologii cząstek.

Profesor Teresa Grzybek przyjęła do swojej grupy badawczej nowego asystenta. Jest nim mgr inż. Bogdan Samojeden, absolwent naszego Wydziału z roku 2005.  Asystent został przyjęty na zupełnie innej zasadzie niż praktykowana dotąd  w większości przypadków na polskich uczelniach.  Otóż, chodzi o przyjęcie dyplomanta na z góry ograniczony okres 4-ch lat w celu realizacji przez niego doktoratu.  Tyle i tylko tyle!  Obopólna zgoda na taki układ już od początku kontraktu ma zapewnić, że po tym okresie nastąpi rozwiązanie/wygaśnięcie umowy zawartej na czas ograniczony - bez konfliktów, w przewidywalny dla obu stron sposób.  Doktorant będzie musiał znaleźć sobie pracę, a Zakład będzie mógł w sprzyjających warunkach obciążenia dydaktycznego rozejrzeć się za kolejnym kandydatem na asystenta, chcącego tak właśnie realizować doktorat.  Taki sposób angażu asystentów wynika po trosze z charakteru naszego Wydziału (brak studiów doktoranckich), ale przede wszystkim ma udrożnić i uczynić bardziej efektywnym system prowadzenia badań naukowych.  Młody człowiek przychodzi z jasno określonym celem realizacji doktoratu i perspektywą późniejszego poszukania sobie pracy.  Z punktu widzenia Zakładu nie “blokuje” się etatu na czas nieokreślony, co zwiększa elastyczność i efektywność zatrudnienia.  Jeśli jednak pojawiłby się wybitnie zdolny kandydat/doktorant w czasie, gdy będzie luka etatowa, to można wtedy rozważyć dla niego angaż na czas nieokreślony.

Serdeczne gratulacje dla Pani prof. dr hab. Teresy Grzybek na okoliczność otrzymania przez Nią tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego!   Była więc okazja do wizyty w Belwederze, gdzie w czerwcu 2005 roku Pani Profesor odebrała z rąk Prezydenta RP swoją nominację.

Profesor Teresa Grzybek wybrana została Prodziekanem ds. Ogólnych w czerwcowych wyborach władz dziekańskich naszego Wydziału na kadencję 2005-2008.  Pełnić tę funkcje będzie już po raz drugi, chociaż z przerwą pomiędzy kadencjami.  Gratulacje!

W lipcu 2005 roku Zakład wzbogacił się o spektrometr w podczerwieni FT-IR firmy Nicolet wraz z niezbędnym wyposażeniem, zawierającym m.in. przystawkę do pomiarów DRIFT.  Możliwe będą teraz na bieżąco badania w podczerwieni substancji stałych, ciekłych i gazowych, co jest konieczne zarówno dla kompleksowej charakterystyki reagentów/materiałów jak i dla analitycznej kontroli przebiegu reakcji czy procesów katalitycznych u nas przeprowadzanych.

W miesiącach lipiec-sierpień 2005 profesor Jerzy F. Janik przebywał na dwumiesięcznym stażu naukowym na University of New Mexico, Department of Chemistry, wizytując grupę badawczą prof. Roberta T. Paine’a.nbsp; Głównym celem badań tam przez Niego prowadzonych była optymalizacja aerozolowego procesu wytwarzania nanoproszków azotku galu GaN, atrakcyjnego półprzewodnika, który to proces jest już od pewnego czasu uruchomiony w Zakładzie.  Umożliwia on wytwarzanie nanoproszków GaN o sferycznej morfologii i niskich zawartościach resztkowego tlenu z tanich prekursorów dostępnych w handlu.  Przewiduje się tez wykorzystanie metody aerozolowej do otrzymywania sferycznych proszków węglika krzemu SiC oraz kompozytów C/SiC, co wkrótce będzie domeną badawczą dr inż. Cezarego Czosnka.  Prowadzone były też badania nad nowymi układami prekursorów, wiodącymi po kontrolowanej pirolizie do azotku boru o wysokiej powierzchni BET.  Materiał tego typu stosowany może być m.in. do magazynowania paliwa przyszłości – wodoru.


Konferencje/sympozja/spotkania naukowe w 2005 r.

Dr inż. A. W. Żmuda i mgr inż. S. Budzyń wzięli udział w dniu 9.05.2005 r. w konferencji „Souccasnost a perspektivy upravy nerostnych surowin”, która odbyła się na Uniwersytecie Technicznym VSB-TU Ostrava, Czechy, gdzie byli współautorami prezentacji ustnej:
         „Possibillity of utilization of organic waste in coking process” - W. A. Żmuda,  S. Budzyń, B. Tora

Wystąpili także na konferencji naukowej 9th Conference on Environment and Mineral Processing, odbywajacej się na Uniwersytecie Technicznym VSB-TU Ostrava, Czechy w dniach 23-25 czerwca 2005 roku.  Byli tam  współautorami prezentacji:
         „The analysis of the residue after municipal waste segregation” - S. Budzyń, W. A. Żmuda, B. Tora

Koledzy wystąpili również w dniach 5-7.09.2005 na X Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Kopalin w Wiśle, z referatem:
         „Analiza możliwości utylizacji termicznej pozostałości po segregacji odpadów komunalnych” -
          S. Budzyń, W. A. Żmuda, B. Tora

a w dniach 29.09-02.10.2005 na VI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego z posterem, którego są współautorami:
         „Mineralogical aspect of the blast furnace coke changes during heating – preliminary results” -
          S. Budzyń, W. A.  Żmuda, B. Budzyń, M. Michalik

Mgr inż. M. Drygaś planuje udział w konferencji w Hiszpanii TNT 2005 "Trends in Nanotechnology",  Oviedo, Spain, mającej się odbyć w dniach od 29 sierpnia do 2 września 2005.  Zaprezentuje tam poster z badań prowadzonych przez nas (1) we współpracy z naukowcami z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie (2) oraz Department of Chemistry, University of New Mexico, USA (3):
         „ Tuning Aerosol-Assisted Vapor Phase processing toward bulk low oxygen GaN powders” -
          M. Drygaś1, S. Stelmakh2, E. Grzanka2, B. Pałosz2, R. T. Paine3, J. F. Janik1
Rozszerzone abstrakty konferencyjne (conference proceedings) mają być opublikowane
w physica status solidi (a).

Dr J. Wolszczak przedstawiła dwa referaty na 31st International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES 2005, September 4-7, 2005, Wrocław-Polanica, Poland.  Jest to wynik współpracy naszego Zakładu z Instytutem Technologii Nafty w Krakowie w zakresie badań paliw ciekłych. Współautorami prac są mgr inż. M. Baranik oraz dr inż. Z. Stępień - pracownicy Instytutu.  Współautorami są również tegoroczni dyplomanci Pani Doktor Wolszczak, M. Brzoza, M. Maj oraz M. Ślusarczyk, których badania laboratoryjne wykonane w ramach realizacji prac magisterskich stanowiły istotną cześć prezentacji.  Rozszerzone abstrakty konferencyjne dostępne są już w druku:
         (i)   „Sedimentation Susceptibility of   Petroleum Diesel Fuels Blended with Biodiesel Components” -
                 J. Wolszczak, M. Baranik, M. Ślusarczyk, W. Stelmach, Journal of Kones Internal Combustion
                 Engines
, vol. 12, No 3-4, 2005, 383-389
         (ii)  „The Impact of Bioesters on Lubricity of Diesel Fuels” - J. Wolszczak, Z. Stępień, M. Brzoza, M. Maj,
                 Journal of Kones Internal Combustion Engines, vol. 12, No 3-4, 2005, 391-396

Dr inż. C. Czosnek w dniach 10-12 września 2005 wziął udział w konferencji naukowej First International Workshop on Semiconductor Nanocrystals, SEMINANO2005, zorganizowanej przez;  Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Technical Physics and Materials Science (MTA MFA), Budapest, Hungary oraz Budapest Tech, Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering (BMF KVK), Budapest, Hungary.  Przedstawił tam dwa postery, których jest współautorem:
          (i)   „Application of mercury porosimetry for the appraisal of pore structure development in affordable
                  C/SiC nanocomposites (modified carbon materials) prepared by pyrolysis of a coal tar pitch  
                  containing various silicon-bearing additives” - C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik
          (ii)   „Synthesis and characteristics of pure titanium nitride TiN and composite GaN/TiN nanopowders via
                   anaerobic route from amide/imide derivatives of the metals” - M. Drygaś, C. Czosnek, J. F. Janik
             
W dniach 21-24. 09. 2005 w Collegium Nowum odbyła się prestiżowa, międzynarodowa konferencja dotycząca problemów ochrony środowiska: „APAC 2005 International Symposium on Air Pollution Abatement Catalysis”. Organizatorami spotkania były: Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Polska), Narodowe Centrum Rozwoju Nauki (Francja) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Francja).  Tematem przewodnim Konferencji były nowe koncepcje i modele w katalizie ze szczególnym uwzględnieniem problemu rozkładu/redukcji tlenków azotu (DeNOx). 
          W konferencji na zaproszenie organizatorów wzięła udział Pani profesor Teresa Grzybek,
          która
wygłosiła referat pt. „Layered clays in DeNOx processes”
W ramach sesji posterowej zostały przedstawione cztery tematy, których współautorami są pracownicy    naszego Zakładu:
          (ii)   „Adsorption of sulphur dioxide on modified activated carbons” - G. Szymański, M. Motak, T. Grzybek
             (iii)  „In-situ characterization of interaction of N2O with Al-pillared montmorillonite surface in H2 atmosphere”
                   - M. Motak, J. Zawadzki, T. Grzybek 
          (iv)   „IR spectroscopy of adsorption of NH3 on pillared montmorillonite surface” - M. Motak, J. Zawadzki,
                   T. Grzybek
  
          (v)    „The influence of SO2 on the structure and catalytic, performance of DeNOx catalysts – carbon fibers
                    promoted with manganese” - T. Grzybek, J. Klinik, P. Niemczyk, H. Papp, V. Suprun

          Prace dotyczące spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni powstały w ramach współpracy z Wydziałem
          Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przy częściowym finansowaniu przez Fundację
          na Rzecz Nauki Polskiej. 
          Praca dotycząca wpływu SO2 na budowę i działanie katalizatorów DeNOx powstała w ramach współpracy
          międzynarodowej z Institut für Technische Chemie, Fakultät für Chemie und Mineralogie,
          Universität Leipzig.