Strona grupy badawczej prof. Jerzego F. Janika


dr hab. inż. Mariusz DRYGAŚ

AGH, paw. B-3, pok. 306
tel. (12) 617-2578
madrygas@agh.edu.pl

Działalność badawcza w zakresie:
  • syntezy i badania właściwości materiałów półprzewodnikowych opartych na pierwiastkach III(13)
    i V(15) grupy układu okresowego, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikowanych nanomateriałów azotkowych wytwarzanych na drodze konwersji prekursorów chemicznych
  • otrzymywania nieorganicznych kompozytów półprzewodnikowych
  • domieszkowania azotku galu GaN wybranymi metalami przejściowymi w celu uzyskania zaawansowanych  materiałów dla potrzeb elektroniki i nowoczesnej ceramiki

  

     Publikacje  (baza danych AGH od 2004 roku)
Habilitacja (WEiP AGH, 25 września 2018)
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna w oparciu o osiągnięcie naukowe zatytułowane "Badania nad wykorzystaniem oryginalnych układów prekursorowych dla nowych technologii otrzymywania nanomateriałów o określonych cechach fizykochemicznych i zróżnicowanych formach materiałowych, opartych na azotku galu GaN", będące zbiorem 14 zasadniczych i 4 pomocniczych spójnych publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych, w tym powiązane patenty.

Praca doktorska
(AGH, 2007)
„Synteza i charakterystyka proszkowych materiałów na osnowie azotku galu modyfikowanych dodatkami wybranych metali przejściowych”

Od 1 grudnia 2001 roku był zatrudniony jako asystent, a od 2007 roku - jako adiunkt .  Uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  W listopadzie 2002 roku na Wydziale Paliw i Energii otworzył przewód doktorski, którego tematem była synteza i charakterystyka nanoproszkowych materiałów na osnowie azotku galu modyfikowanych dodatkami wybranych metali przejściowych.  Praca prowadzona była pod opieką naukową prof. dr hab. Jerzego F. Janika i została obroniona w 2007 roku.  Wykonawca grantu promotorskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki "Synteza i charakterystyka proszkowych materiałów na osnowie azotku galu modyfikowanych dodatkami wybranych metali przejściowych", nr 3 T08D 042 26 (2004-2006).
W związku z prowadzonymi badaniami na przełomie 2003 i 2004 roku odbył staż badawczy w grupie prof. Roberta T. Paine’a w University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA.


Dydaktyka:
Surowce energetyczne i ich przetwarzanie I
Fizykochemia nowych materiałów
Paliwa ciekłe: konwencjonalne i biopaliwa
Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym UE


Ważniejsze publikacje:

J.F. Janik, M. Drygaś: "Sposób wytwarzania nanokrystalicznego azotku galu o określonej strukturze krystalograficznej"; zgłoszenie patentowe (A1) 421036 - BUP, 2017, nr 18, s. 18.  pdf

J.F. Janik, M. Drygaś: "Sposób wytwarzania nanokrystalicznego azotku galu o strukturze heksagonalnej"; zgłoszenie patentowe (A1) 421037 - BUP, 2017, nr 18, s. 18.  pdf

M. Musiał, J. Gosk, A. Twardowski, J.F. Janik, Mariusz Drygaś, "Nanopowders of gallium nitride GaN surface functionalized with manganese", J. Mater. Sci. 52 (2017) 145-161.  pdf

M. Drygaś, M.M. Bućko, M. Musiał, J.F. Janik: "Convenient synthesis of nanocrystalline powders of phase-pure manganese nitride n-Mn3N2", J. Mater. Sci. 51 (2016) 8177-8186.  pdf

M. Drygas, J.F. Janik, M. Musial, J. Gosk, A. Twardowski: "Tuning the bimetallic amide-imide precursor system to make paramagnetic GaMnN nanopowders", Mater. Chem. Phys. 180 (2016) 173-183.  pdf

M. Drygaś, P. Jeleń, M. Radecka, J.F. Janik: "Ammonolysis of polycrystalline and amorphized gallium arsenide GaAs to polytype-specific nanopowders of gallium nitride GaN", RSC Adv., 6 (2016) 41074- 41086.  pdf

J.B. Gosk, M. Drygas, J.F. Janik, S. Gierlotka, B. Pałosz, A. Twardowski: "Magnetization of GaMnN ceramics prepared from nanopowders by an anaerobic synthesis and high-pressure high-temperature sintering", A. Phys. Pol. A, 129 (2016) A-103.  pdf

M. Drygas, J.F. Janik, J. Gosk, St. Gierlotka, B. Palosz, A. Twardowski: "Structural and magnetic properties of ceramics prepared by high-pressure high-temperature sintering of manganese-doped gallium nitride nanopowders", J. Eur. Ceram. Soc. 36 (2016) 1033-1044.  pdf

M. Drygas, M. Sitarz, J.F. Janik: "Ammonolysis of gallium phosphide GaP to the nanocrystalline wide bandgap semiconductor gallium nitride GaN", RSC Adv., 5 (2015) 106128-106140.  pdf

M. Drygaś, P. Jeleń, M.M. Bućko, Z.Olejniczak, J.F. Janik: "Ammonolytical conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN: thermodynamics vs. topochemistry", RSC Adv., 5 (2015) 82576-82586.  pdf

M. Drygas, J. F. Janik, M. M. Bucko, J. Gosk, A. Twardowski: "Structural and magnetic properties of GaN/Mn nanopowders prepared by an anaerobic synthesis route", RSC Adv., 5 (2015) 37298-37313.  pdf  

M. Drygas, J. F. Janik, L. Czepirski: "Adsorption Properties of Nanocrystalline/Nanoporous Gallium Nitride Powders", Curr. Nanosci. 9 (2013) 318.  pdf

M. Drygas, M. M. Bucko, J. F. Janik: "Nitridation of bulk monocrystalline and powdered microcrystalline gallium arsenide towards cubic gallium nitride nanopowders", Curr. Nanosci. 9 (2013) 173.  pdf

J. F. Janik, M. Drygas: "Transamination reactions of Mn{N[Si(CH3)3]2}2 modeled towards its use as a Mn-dopant in the potential spintronics system with GaN semiconductor"; poster P-93, 2nd Saudi International Nanotechnology Conference, Nov. 11-13, 2012, Riyadh, Saudi Arabia.   link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś, Z. Olejniczak, P. Winiarczyk, K. Paterak, J. F. Janik: "Silicon oxycarbide black glasses prepared from the precursor system polydimethylosiloxane/toluene-soluble fraction of coal tar pitch" , poster F31, Symposium F: Nanoceramics and Ceramic based Nanocomposites, E-MRS 2012 Fall Meeting, September 17-21, Warsaw University of Technology.

M. Drygaś, J. F. Janik: "Investigations of high temperature conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN",  poster H18,  Symposium H: Organized Nanostructures and Nano-objects: Fabrication, characterization and applications,  E-MRS 2012 Fall Meeting, September 17-21, Warsaw University of Technology.

M. Drygaś, C. Czosnek, M. M. Bućko, J. F. Janik: Reakcje prekursora Mn{N[Si(CH3)3]2}2 z amoniakiem NH3 i dimetyloaminą HN(CH3)2,  poster S04P25,  55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok 16-20 września 2012.

J. F. Janik, M. Drygaś, C. Czosnek, B. Pałosz, S. Gierlotka, S. Stelmakh, E. Grzanka, G. Kalisz, A. Świderska-Środa, M. Leszczyński, G. Nowak, R. Czernecki: Sposób wytwarzania spieków azotku galu GaN; polski patent nr 378458, data ogłoszenia: 29.02.2012, WUP 02/12.  pdf

M. Drygas, J. F. Janik: "Modeling porosity of high surface area nanopowders of the gallium nitride GaN semiconductor", Mater. Chem. Phys. 133 (2012) 932.   pdf

E. Grzanka, S. Stelmakh, B. Palosz, S. Gierlotka, Th. Proffen, M. Drygas, J. F. Janik: "Core-Shell structure of nanocrystalline AlN in real and reciprocal spaces", Z. Kristallogr. Proc. 1 (2011) 235pdf

S. Stelmakh, E. Grzanka, S. Gierlotka, J. F. Janik, M. Drygaś, C. Lathe, B. Palosz: "Compression and thermal expansion of nanocrystalline TiN", Z. Kristallog. Proc. 1 (2011) 241.   pdf

M. Drygaś, M. M. Bućko, Z. Olejniczak, I. Grzegory, J. F. Janik: „High temperature chemical and physical changes of the HVPE-preparated GaN semiconductor”,  Mater. Chem. Phys. 122 (2010) 537.

J. F. Janik, M. Drygaś, L. Czepirski: „Modelling porosity of high surface area nanopowders of the gallium nitride GaN semiconductor”; referat wygłoszony na konferencji 18th International Vacuum Congress (IVC -18) and International Conference on Nanoscience and Technology (ICN+T 2010), August 23-27, 2010, Beijing, China.

J. F. Janik, M. Drygaś, L. Czepirski, T. Miotk: „Modelowanie porowatości nanokrystalicznych proszków azotku galu GaN”; poster nr: Wt-P-11, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 28 czerwca – 2lipca 2010, Politechnika Poznańska, Poznań.

M. Drygaś, M. M. Bućko, J. F. Janik: „Formowanie się rozwiniętej powierzchniowo warstwy nanokrystalicznego azotku galu na monokrystalicznym arsenku galu pod wpływem wysokotemperaturowej obróbki w amoniaku”; poster nr: Wt-P-10, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 28 czerwca – 2lipca 2010, Politechnika Poznańska, Poznań.

M. Drygaś, L. Czepirski, J. F. Janik: „Adsorpcja azotu, pary wodnej, ditlenku węgla i wodoru na nanoproszkach azotku galu GaN”; poster nr: Śr-P-13, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 28 czerwca – 2lipca 2010, Politechnika Poznańska, Poznań.

C. Czosnek, M. Drygaś, S. Gierlotka, J. F. Janik: „Modyfikacje rozwinięcia powierzchni spieków azotku galu GaN”; poster nr: Śr-P-5, Zjazd PTChem SITPChem, 14–18 września 2010, Gliwice.

J. F. Janik, M. Drygaś: „Mastering high surface area materials forms of nanosized gallium nitride GaN”; referat zaproszony na International Conference on Nanostructured Materials and Nanocomposites ICNM-2009, April 6-8, 2009, Kottayam, India.

M. Drygaś, J. F. Janik, M. Bućko, Z. Olejniczak, I. Grzegory, S. Gierlotka: „Przemiany mikrostrukturalne w obszarze utraty stabilności termicznej epitaksjalnego azotku galu GaN  otrzymanego metodą HVPE”; poster nr: Wt-P-14, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 22-26 czerwca 2009, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

M. Drygaś, J. F. Janik, R. Kudrawiec, J. Misiewicz: „Właściwości fotoluminescencyjne nanoproszkowych form azotku galu GaN”; poster nr: Wt-P-15, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 22-26 czerwca 2009, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

M. Drygaś, L. Czepirski, C. Czosnek, J. F. Janik: „Właściwości powierzchniowo-sorpcyjne nanoproszkowego azotku galu GaN”; poster nr: Wt-P-16, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 22-26 czerwca 2009, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

M. Drygas, Z. Olejniczak, E. Grzanka, M. M. Bucko, R. T. Paine, J. F. Janik: „Probing the structural/electronic diversity and thermal stability of various nanocrystalline powders of gallium nitride GaN”, Chem. Mater.20 (2008) 6816.   pdf

M. Drygaś, J. F. Janik, T. Słupiński, E. Grzanka: „Struktura i morfologia azotku galu GaN otrzymanego w procesie azotkowania arsenku galu”; poster nr: Pt-P- 44, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, Z. Olejniczak: „Uporządkowanie dalekiego zasięgu >vs. uporządkowanie bliskiego zasięgu w proszkowym azotku galu GaN”; poster nr: Sr-P- 27, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, S. Gierlotka, S. Stelmakh: „Uporządkowane strukturalnie porowate powierzchnie nanoceramiki GaN”; poster nr: Sr-P- 28, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru


E. Grzanka, S. Stelmakh, S. Gierlotka, A. Swiderska-Sroda, B. Palosz, J. F. Janik, M. Drygaś, C. Lathe: „Relaxation of microstrains in TiN and AlN nanocrystals under high pressures and high temperatures”, HASYLAB Jahresbericht 2007 - Annual report, p. 753.   link


J. B. Gosk, M. Drygaś, J. F. Janik, M. Palczewska, R. T. Paine and A. Twardowski: „Magnetic and optical properties of (GaMn)N nanocrystalline powders prepared by the aerosol-assisted vapour phase synthesis and anaerobic imide route methods", J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 3717.   pdf

S. Stelmakh, A. Swiderska-Sroda, G. Kalisz, S. Gierlotka, E. Grzanka, B. Palosz, M. Drygas, J. F. Janik, R. T. Paine: "Microstructure and mechanical properties of GaN nanoceramics sintered under high-pressure high-temperature conditions"; International Conference on Nanoscience and Technology 2006 (ICN+T 2006); July 30-August 4, 2006; Basel, Switzerland.  P. 1399.  poster link

M. Drygaś, C. Czosnek, R. T. Paine, J. F. Janik: „Two-stage aerosol synthesis of titanium nitride TiN and titanium oxynitride TiOxNy nanopowders of spherical particle morphology”, Chem. Mater. 18 (2006) 3122.   pdf

J. F. Janik, M. Drygaś, S. Stelmakh, E. Grzanka, B. Pałosz, R. T. Paine: „Tuning aerosol-assisted vapor phase processing towards low oxygen GaN powders”,  phys. stat. sol. (a) 203(6) (2006) 1301.   pdf

M. Drygaś, C. Czosnek, R. T. Paine, J. F. Janik: „Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications”, Mater. Res. Bull.; 40 (2005) 1136.   pdf

J. F. Janik, M. Drygaś, C. Czosnek, M. Kamińska, M. Palczewska, R.T. Paine: „Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system GaN/Mn”, J. Phys. Chem. Solids 65 (2004) 639.   pdf

C. Czosnek, J. Wolszczak, M. Drygaś, M. Góra, J.F. Janik: „Nano-SiC implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/poly(dimethylsiloxane)”, J. Phys. Chem. Solids  65 (2004) 647.   pdf

J. Gosk, M. Zając, M. Palczewska, M. Kamińska, A. Twardowski, M. Drygaś, J. F. Janik, R. T. Paine: „Magnetic and optical properties of GaMnN nanocrystals obtained by vapor-assisted aerosol synthesis”, XXXII International School on the Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec, 2003.

P. Burmistrz, M. Drygaś, A. Orzechowska-Zięba: „Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków na pyle koksowym”, Konferencja Naukowa „Paliwa i energia; dziś i jutro - 2001”; AGH, Kraków; 12-13 czerwiec, 2001.