Strona grupy badawczej prof. Jerzego F. Janika


mgr inż. Stanisław BUDZYŃ

AGH, paw. B-3, pok. 316
tel. (012) 617-2613
budzyn@agh.edu.pl

Działalność badawcza w zakresie:
  • koksownictwa
  • wyrobów węglowych i grafitowych
  • zagospodarowania odpadów


     Publikacje  (baza danych AGH od 2004 roku)
Praca magisterska (AGH, 2002)
„Wpływ obróbki termicznej na reakcyjność i energię aktywacji koksu wielkopiecowego”

Ważniejsze publikacje:

J. Jakóbiec, W. Żmuda, S. Budzyń, G. Wysopal: "Recykling energetyczny zużytych opon", Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 10 (2011), 205-211.

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: "Paliwa z odpadów – wybrane przykłady, Cz. 2", Nowa Energia, 3 (2010), 36-41.

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: "Paliwo z odpadów
wybrane przykłady, Cz. 1", Nowa Energia, 2 (2010), 76-79.

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń, M. Tora: "Solid recovered fuel from briquetting municipal sewage sludge"; Briketovanie a peletovanie: 5. ročník medzinárodnej konferencie: 29th October 2009, Bratislava, Slovak republik.

S. Budzyń, W. A. Żmuda, B. Tora: "The analysis of meat and bone meal incinerating ash"; Wastes and environment, 22.–23.10.2009, Ostrava, Czech republik

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: "Management sewage from municipal sludge"; Research in utilization of wastes as a substitution of primary raw materials: 4.–5. 6. 2009, Ostrava, Czech Republik.

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: "Proposal of municipal waste utilization as alternative fuel"; 13th Conference on Environment and mineral processing: 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic.

W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: "Utylizacja odpadów z krakingu poliolefin", X Międzynarodowa konferencja naukowa:
"Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych”, 28-30 maja 2009, Zakopane.

B. Tora, S. Budzyń, W. A. Żmuda, P. Fečko, B. Lyčkova: "Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych"; W: "Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju": praca zbiorowa: monografia KOMAG Instytut Techniki Górniczej - Gliwice: 2009, s. 119–125.    
 
W. A. Żmuda, B. Tora, S. Budzyń: "Solid recovered fuel as coal substitute – the report of the investigation";  WASTE RECYCLING XII = RECYKLACE ODPADU XII: international conference; 20-22.11. 2008, Kraków.

W. A. Żmuda, B. Tora, S. Budzyń: „Utylizacja odpadowych materiałów polimerowych w instalacjach do katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo 284 (2008) 133

Z. Bębenek, S. Budzyń, P. Burmistrz, A. Karcz, A. Rozwadowski: „Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatów", Karbo 1 (2007) 34

J. Iwaniec, W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: „Badanie właściwości odpadów w aspekcie wykorzystania ich jako składników mieszanek energetycznych”  Konferencja Recykle odpadu XI,  6-7.12.2007 Košice, Slovak Republik

B. Tora, S. Budzyń, W. A Żmuda, R. Gogulski, M. Borek: „Uwarunkowania wytwarzania biomasy i wykorzystania paliwa biomasowego RECO”, Komeko 2007: Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych, 20-22.03.2007, Szczyrk

W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: „Utilization of organic waste in coking”, Internacional Scienifific Conference on Technology System Operation, 21-23 November 2007, Prešov, Slovak Republic

W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: „Badania chromatograficzne produktów pirolizy granulatu ze zużytych opon”, Górnictwo i Geoinżynieria Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej 3 (2006) 1

A, Sadowski, S. Budzyń, A. Długosz, R. Stachura: „Reakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu”, Polska Metalurgia w latach 2002 – 2006. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk 2006 str. 167

B. Tora, S. Budzyń, W. Żmuda, R. Rogulski: „RECO – nowe paliwo stałe na bazie biomasy”, Komeko 2006: Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych, 21-23.03.2006, Zakopane

B. Tora, S. Budzyń, W. Żmuda, R. Rogulski: „Badanie paliwa z osadów ściekowych”, Uprawa nerostnych surowin a odpadu, 31.03.2006, Ostrava, Czech Republic

W. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: „Rubber recykling – pyrolysis of the waste scrap tires”, 10th Conference on Environment and Mineral Processing, 22-24.06.2006, Ostrava, Czech Republic.

B. Tora, W. Żmuda, S. Budzyń: „Badania nad spiekalnością popiołów lotnych z energetyki stałopaliwowej”,  Recykle odpadu X,  03.11.2006,  Ostrava, Czech Republic

W. A. Żmuda, S. Budzyń, J. Wolszczak, J. F. Janik: „Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens”,Acta Geodyn. Geomater. (uprzednio Acta Montana, Ser. A and Ser.B) 2(4) (2005) 91   link


A. Długosz, S. Budzyń: „Wpływ temperatury obróbki termicznej koksu na jego właściwości fizykochemiczne”, Karbo 3 (2003) 129

A. Sadowski, S. Budzyń, A. Długosz: „Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivity”, Archives of Metallurgy; 48 (2003) 467

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek: „Reakcyjność koksu skipowego i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca”, Karbo Energochemia Ekologia; 3 (2000) 84

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek, W. Ratuszek: „Wielkość krystalitów grafitu skipowego koksu hutniczego obrobionego termicznie i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca”, Karbo Energochemia Ekologia 6 (2000) 205

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek: „The microstructure of the carbon materials after heat treatment up to 2500oC”, Metallurgy and Foundry Engineering 26 (2000) 1

A. Długosz, S. Budzyń: „Steksturowanie stałych komponentów elektrodowych i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i mikroskopowych”, Karbo Energochemia Ekologia 10 (2000) 340

A. Długosz, S. Budzyń: „Wpływ obróbki termicznej na kształtowanie się porowatości koksu hutniczego i elektrodowego”, Karbo Energochemia Ekologia 43 (1998) 18

W. A. Żmuda, A. Długosz, W. Wojciechowski, S. Budzyń: „Metoda utylizacji materiałów odpadowych pochodzenia organicznego w procesie koksowania węgli kamiennych”, Gospodarka Paliwami i Energią 3 (1998) 11

A. Długosz, W. Ratuszek, C. Czosnek S. Budzyń: „The influence of the forming methods of graphitoidal electrodes upon their electric anisotropy and texturing”, Archives of Metallurgy and Foundry Engineering 3 (1998) 201

Patenty:

  PL 394987 A1 - G. Depta , R. Kielec, B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń:
Sposób wytwarzania ukształtowanego paliwa stałego z materiałów odpadowych” - BUP, 2012, nr 25, s. 25

  PL 393095 A1 - B. Tora, S. Budzyń, W.A.Żmuda, P. Fecko, V. Kriz:
Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych - BUP, 2012, nr 12, s. 6

  PL 388706 A1 - W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora, K. Wasa, J. Iwaniec:
Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej” -   BUP, 2011, nr 4, s. 17-18

  FR 2946054 A1 - S. Budzyń, V. Iwanicki, A. Sumara, W. Żmuda,  C. D Emal:
Procede de transformation de granulats de cautchouc pour produire du carbonisat semi-actif et du plastifiant” - 03.12.2010

  P 195 38 921 A1 - W. A. Żmuda , W. Wojciechowski, St. Budzyń: „Verfahren zum Aufbereiten von organischen Abfallstoffen insbesondere von Kunststoffen” - 24.04.1997

  P 315266 - W. A. Żmuda , W. Wojciechowski, St. Budzyń: „Sposób otrzymywania paliwa bezdymnego” - 01.2002

  P 185812 - W. A. Żmuda, A. Długosz, St. Budzyń, B. Tora: „Sposób utylizacji odpadów płynnych i mazistych” - 08.01.2003