Grupa badawcza prof. Jerzego F. Janika
 
W dziedzinie syntezy/wykorzystania nanoazotków grupy III(13) i nano-SiC nasza grupa współpracuje z:

(i) krajowymi ośrodkami badawczymi, czego efektem jest współuczestnictwo w grantach badawczych KBN oraz wspólne publikacje naukowe (Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie - prof. dr hab. Bogdan Pałosz; Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego - prof. dr hab. Maria Kamińska i prof. dr hab. Andrzej Twardowski; Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - dr Zbigniew Olejniczak; Instytut Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego - dr Robert Kudrawiec i prof. dr hab. Jan Miśkiewicz);Od lewej: J. F. Janik i B. Pałosz w AGH, 2007.


(ii) zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi, a pośród nich z (i) University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico (prof. Robert. T. Paine - link), (ii) Duke University, Durham, North Carolina (prof. Richard L. Wells), (iii) University of Toronto, Toronto, Kanada (prof. Edward (Ted) H. Sargent - link) oraz (iv) Texan Christian University, Fort Worth, Texas (prof. Jeffery L. Coffer).  Rezultatem współpracy są częste pobyty naukowe w tych ośrodkach, związane z realizacją wspólnych projektów badawczych.  Np. w latach 2002/2004 wraz z prof. R. T. Paine z University of New Mexico realizowany był amerykański grant National Science Foundation z dziedziny chemii, którego formalnym współuczestnikiem jest prof. J. F. Janik i w ramach którego miała miejsce na przełomie 2003/2004 wizyta dwóch naukowców w USA.  Również w roku 2004 prof. Paine przebywał z rewizytą na AGH. 
Z kolei Prof. Wells z Duke University podarował naszej grupie cenne wyposażenie laboratoryjne oraz zorganizował jego bezpłatną przesyłkę do Polski – dar o łącznej wartości rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów.Od lewej: M. Drygaś, R. T. Paine i J. F. Janik w laboratorium UNM, 2003/2004.
Od lewej: A. P. Purdy, J. F. Janik, R. L. Wells, E. E. Foos, H. Rahbarnoohi, R. A. Baldwin, P. B. Glaser oraz
M. S. Lube na Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, Nowy Orlean, USA; marzec 1996 r.


W dziedzinie technologii paliw naftowych i biopaliw ma miejsce współpraca z:

krajowymi ośrodkami badawczymi:
(i) Instytutem Technologii Nafty w Krakowie (dr inż. Iwona Skręt, mgr inż. Aleksander Kaczmarczyk, mgr inż. Marta Baranik); (ii) przedsiębiorstwem Ekonaft - Grupa Orlen w Trzebini (mgr inż. Sławomir Karczmitowicz). Dzięki wieloletnim kontaktom z tymi jednostkami studenci Wydziału w czasie praktyk dyplomowych mają możliwość korzystania z unikalnej aparatury badawczej, wiedzy i doświadczeń pracowników w zakresie komponowania i badania jakości konwencjonalnych paliw silnikowych i biopaliw;

krajowym przemysłem naftowym, a w szczególności z: (i) Grupą Orlen S.A. - Rafineria Trzebinia (dr inż. Jerzy Martyniak oraz (ii) Rafinerią „Glimar” S.A. (mgr inż. Grażyna Mikrut, mgr inż. Stanisława Tokarska, mgr inż. Jan Swołkowicz).  Tutaj współpraca rozwija się przede wszystkim poprzez współudział studentów rocznika dyplomowego w realizacji  prac badawczych wykonywanych w rafineriach w zakresie rafinacji produktów naftowych, komponowania środków smarowych i płynów eksploatacyjnych oraz badania stabilności chemicznej biopaliw w procesie magazynowania.  Dzięki temu prace dyplomowe mają ścisły związek z bieżącymi problemami przemysłu rafineryjno-paliwowego i są na bieżąco weryfikowanym wysokim poziomie.

W zakresie badań emisji zanieczyszczeń powietrza przez przemysł tworzyw węglowych i grafitowych współpraca z:

Wydziałem Geodezji Górniczej i Ochrony Środowiska AGH (prof. dr hab. inż. Marian Mazur) – współuczestnictwo w realizacji badań wielkości emisji zanieczyszczeń przez przemysł tworzyw węglowych i grafitowych (SGL Carbon, SGL Angraf  w Nowym Sączu) (dr Janina Wolszczak, odpowiedzialna za analityczną część projektów).

W dziedzinie zagospodarowania  odpadów i gospodarki odpadami:

ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Euroregionu Pomerania, Regionalnym Zakładem Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim.