Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
30-059 Kraków
Al. A. Mickiewicza 30
paw. C-4
tel. 12 617-33-23

Pracownicy:

dr hab. inż.  Piotr Banasik, prof. n. AGH 
dr hab. inż.  Małgorzata Buśko  
dr hab. inż.  Krystian Kozioł  
dr hab. inż.  Robert Krzyżek  
dr hab. inż.  Jacek Kudrys  
dr hab. inż.  Marcin Ligas  
dr hab. inż.  Bogdan Skorupa  
dr inż.  Kazimierz Bujakowski  
dr inż.  Mariusz Frukacz  
dr inż.  Kamil Maciuk  
dr inż.  Anna Przewięźlikowska  
dr inż.  Mikołaj Skulich  
dr inż.  Tadeusz Szczutko  
dr inż.  Stanisław Szombara  
inż.  Katarzyna Ryll
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmiotów:

- Generalizacja informacji geograficznej
- Geodezja I
- Geodezja II
- Geodezja fizyczna i grawimetria
- Geodezja satelitarna i zintegrowana
- Geodezja wyższa
- Geowizualizacja kartograficzna
- Historyczne aspekty geodezji i kartografii
- Kartografia
- Kartografia tematyczna
- Kataster i gospodarka nieruchomościami I
- Podstawy programowania aplikacji geoinformatycznych
- Pozyskiwanie i przetwarzanie geodanych I
- Pozyskiwanie i przetwarzanie geodanych II
- Satelitarne techniki pomiarowe
- Selected problems from Geomatics
- Systemy odniesień przestrzennych
- Zaawansowane metody analiz przestrzennych
- Zajęcia terenowe z geodezji I
- Zajęcia terenowe z geodezji II
- Zajęcia terenowe z geomatyki

Badania naukowe:

Podstawowym tematem badawczym prowadzonym w Katedrze jest doskonalenie metod pomiarowych i obliczeniowych dla potrzeb geodezji zintegrowanej, kartografii i GIS-u, w tym: optymalne wykorzystanie modelu quasi-geoidy w niwelacji, rozwijanie metod geostatystycznych, opracowanie algorytmów zwiększających wiarygodność i dokładność wyników pomiarów, testowanie instrumentów do pomiarów geodezyjnych, a także automatyzacja pomiarów astrometrycznych.

Tematyka badań obejmuje również zagadnienia geodezji satelitarnej związane z wykorzystaniem technologii RTN GNSS do pomiaru obiektów trudno dostępnych, opracowaniem metod predykcji orbit satelitów GNSS, precyzyjnym pozycjonowaniem GNSS oraz monitorowaniem zjawisk sejsmicznych technikami GNSS.

Z zakresu kartografii i systemów informacji geograficznej, prowadzone są badania mające na celu m. in.: automatyzację generalizacji i redakcji kartograficznej, projektowanie i wdrażanie algorytmów przetwarzania danych przestrzennych i algorytmów klasyfikacji obiektów, projektowanie baz danych katastru nieruchomości oraz harmonizację i wizualizacja baz georeferencyjnych.