Wydziałowe Laboratorium Danych Teledetekcyjnych

Międzynarodowe projekty naukowe: źródła i możliwości finansowania, tworzenie partnerstw. Analiza przykładów (wnioski, projekty, plany). B.Hejmanowska 11/10/2022 7:22:38 AM

HYDROSTRATEG 9/2022

Plany GFTSiIP 2022, 23.02.2022

Kierunek: Remote sensing

Seminarium 02.12.2021 - Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji

Seminarium 30.11.2020

Cele:

  1. Integracja danych teledetekcyjnych z różnych pułapów: satelitarny, lotniczny, drony, naziemny (w tym geodezja: MLS, TLS, tachymeter) oraz pomiarów nieteledetekcyjnych in-situ (pomiar komponentów środowiska: powietrze, woda, gleby, roślinność, również RTN...)
  2. Utworzenie serwisu internetowego w celu udostępniania danych na potrzeby:

  3. Utworzenie Centrum Doskonałości.....

oraz oczywiście jednostka organizacyjna do:

KRÓTKIE KURSY

Centrum Technologii Kosmicznych AGH

SATIM


Centrum doskonałości Przetwarzania Danych Geoprzestrzennych (PDG), (ang. Geospatial Data Processing (GDP) excellence center) - IDUB

Docelowo planujemy wystąpić z wnioskiem do NCBiR lub/i Horyzont2020 w celu utworzenia centrum doskonałości Przetwarzania Danych Geoprzestrzennych (PDG), (ang. Geospatial Data Processing (GDP) excellence center), które na swojej platformie integrowałoby możliwość zaspokajania potrzeb w różnych innych dziedzinach (ochrona środowiska, dziedzictwo narodowe, walidacja modeli).

Ideą centrum CDP byłoby nie tylko dostarczenie nowych produktów dla szerokiego grona użytkowników końcowych (rolników, ARIMR, muzeów, obywateli) ale także dla naukowców, którzy mieliby możliwość prowadzenia badań z wykorzystaniem różnorodnych danych, nie tylko z grupy Sentinel, do czego na razie większość rozwiązań się ogranicza.

Od czego się zaczęło:

Koncepcja serwisu dla usług dla użytkowników "praktycznych": specjalistów i niespecjalistów oraz dla badaczy, naukowców - 2015

bh

bh

bh

Certyfikowane laboratorium - 2010

GNSS devices and VHR ortho imagery already validated/certified


Ostatnie 5 lat - świat

Polska

Program Copernicus

Copernicus (dawniej: ang. Global Monitoring for Environment and Security, GMES[1]) – program obserwacji Ziemi realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Utworzony został w celu wsparcia działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa.

Stanowi europejski wkład w budowanie Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010

Program Copernicus w skrócie

Sześć obszarów tematycznych

bh

Atmosfera

Środowisko morskie

Obszary lądowe

Zmiana klimatu

Bezpieczeństwo

Sytuacje kryzysowe


OBSZARY LĄDOWE

dostęp do produktów

bh

Poziom lokalny

Urban Atlas - mapa pokrycia/użytkowania terenu (Land Use/Land Cover LULC)

Obrazy i dane referencyjne

Moziaki z Sentinel-2


Misja Sentinel ESA{.rd}

sukcesywnie od 2014 roku - dane bezpłatne

Przegląd satelitów