Ryszard Hejmanowski

Profesor

Studiowałem na kierunku geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w 1983 r. uzyskałem tytuł mgr inż. w specjalności geodezja górnicza. Po studiach i stażu na Akademii wyjechałem do Niemiec, gdzie do 1993 r. pracowałem w Instytucie Geodezji Górniczej oraz Instytucie Wiertnictwa, Nafty i Gazu Uniwersytetu Technicznego w Clausthal. Tam też, w 1993 r., obroniłem pracę doktorską pt. „Prognozowanie pionowych przemieszczeń powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”. W 2004 r. uzyskałem stopień dr hab., który został mi nadany w dyscyplinie geodezja i kartografia na Akademii Górniczo-Hutniczej. Podstawą tego tytułu była ocena dorobku naukowego oraz rozprawa pod tytułem „Czasoprzestrzenny opis deformacji górotworu wywołanych filarowo-komorową eksploatacją złoża pokładowego”. Od 2006 r. byłem profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 2008-2012 pełniłem na tym wydziale funkcję kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. W latach 2012-2020 byłem członkiem senatu Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. W obecnej kadencji, od 2020 r., nadal pełni tę funkcję w senacie uczelni. W 2015 r. odebrałem z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Obecnie pełnię funkcję dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz kierownika zespołu badawczego Land Subsidence and Hazard Mitigation Research Group.