Elementy Matematyki Dyskretnej

Wykład prowadzony jest wspólnie z drem Adamem Sędziwym.

Materiały wykładowe stanowią rozszerzone opracowanie trzech wykładów prof. Antoniego Ligęzy pt. Elementy logiki dla informatyków - wersja 2002 (dostępne dla kursantów).

Dostrzeżone błędy i nieścisłości proszę zgłaszać e-mailem podając nazwę przedmiotu, numer wykładu oraz numer strony/slajdu.

2004
 • Witold Lipski, Kombinatoryka dla programistów, 2004
 • Igor Ławrow Łarisa Maksimowa, Zadania z Teori Mnogości, Logiki Matematycznej i Teorii Algorytmów, 2004
2003
 • Charles R.B. Wright Kenneth A. Ross, Matematyka dyskretna, 2003
2002
 • Janusz Onyszkiewicz Wiktor Marek, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, 2002
2001
 • Roman Murawski, Filozofia Matematyki - Zarys Dziejów, 2001
1998
 • Helena Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, 1998
1994
 • Marek Skomorowski, Wstęp do projektowania układów cyfrowych, 1994
1991
 • Marek Wójcik, Zasada Rezolucji - Metoda automatycznego

dowodzenia twierdzeń, 1991

1986
 • Norman L. Biggs, Discrete mathematics, 1986
 • pojęcie zbioru
 • definiowanie zbiorów
 • operacje algebry zbiorów
 • wybrane zbiory liczbowe
 • prawa algebry zbiorów
 • zbiory z powtórzeniami
 • relacje dwuargumentowe
 • projekcja i rozszerzenie cylindryczne
 • obcięcie, dopełnienie, domknięcie
 • obraz zbioru i złożenie relacji
 • własności relacji dwuargumentowych
 • relacje równoważności i klasy równoważności
  • twierdzenie o podziale zbioru na klasy abstrakcji
 • funkcja i relacja
 • iniekcja, suriekcja i bijekcja
  • twierdzenie o funkcji równocześnie iniektywnej i bijektywnej
 • funkcja charakterystyczna
 • funkcja odwracalna
  • twierdzenie o funkcji odwracalnej
 • moc zbioru, liczby kardynalne
 • zbiory równoliczne, zbiory przeliczalne i conajwyżej przeliczalne
 • zbiory skończone
 • Paradoks Hilberta
 • przykłady zbiorów różnej mocy
 • twierdzenie Cantora_Bernsteina dla liczb kardynalnych
 • twierdzenie „„przekątniowe”” Cantora
 • twierdzenie Cantora „„O mocy zbioru potęgowego””
 • hipoteza continuum
 • element najmniejszy, największy, minimalny, maksymalny
 • diagramy Hassego
 • quasi-porządki
 • porządek liniowy, łańcuch
 • pewne szczególne porządki
  • porządek produktowy
  • porządek leksykograficzny
 • elementy teorii krat
 • wnioskowanie logiczne
 • spójniki i formuły logiczne
 • semantyka rachunku zdań
 • tabele wartości logicznych
 • ważniejsze prawa logiki rachunku zdań
 • postać koniunktywna i dysjunktywna formuły logicznej
 • związki pomiędzy zdaniami logicznymi
 • „„metoda zerojedynkowa””
 • ważniejsze reguły wnioskowania
 • rodzaje formuł logicznych
 • twierdzenia o dedukcji
 • sprowadzanie formuł do postaci normalnych
 • algebra Boole'a
  • aksjomatyka
 • funkcje Booleowskie
 • wyrażenia Booleowskie
 • bramki i układy logiczne
  • analiza układów logicznych
  • synteza układów logicznych
 • minimalizacja wyrażeń logicznych
  • reguły: „„sklejania”” i „„pochłaniania””
  • metody:
   • tablic Karnaugha
   • metoda implikantów (Quine'a - McCluskey'a)
 • alfabet, zbiór termów, zmienne wolne i związane
 • formuła, zbiór formuł, interpretacja formuły, wartość formuły, własności formuł
 • przykład
 • zależności logiczne w rachunku predykatów
 • twierdzenie „„Churcha””
 • user/konrad/teaching/courses/agh/elms/about.txt