Zygmunt Kolenda

 
 

ADRES:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków


DATA I MIEJSCE URODZENIA:

28 marca 1936 Tarnów, Polska


STATUS CYWILNY:

Żonaty, córka Katarzyna Kolenda-Zaleska, mgr filologii polskiej UJ, dziennikarka TVN


STOPNIE I TYTUŁY:

Mgr inż. (1960), Dr n.t. (1965), Dr hab. (1968), Wydział Mechaniczny i Energetyczny, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Studia uzupełniające (1961-63) Wydział Fizyki, Matematyki i Chemii UJ, Tytuł Profesora nadzwyczajnego (1976), Tytuł Profesora zwyczajnego (1989), Tytuł Inżyniera Europejskiego nadany przez European Federation of National Engineering Associations, Paryż (1995).


CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH

Polska Akademia Umiejętności, członek korespondent (1996-)


CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIACH ZAWODOWYCH

- Komitet Problemów Energetyki PAN (1996-),

- American Society for Mechanical Engineers (ASME) (1994-),

- Gesellschaft fur Angewandte Matematic und Mechanik (1994-),

- Komitet Termodynamiki i Spalania PAN (1981-)

-International Committee of Thermodynamics (2002-)


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ


2006- Profesor zwyczajny emerytowany, Wydział Energetyki i Paliw AGH

1981-2006 – Profesor, Kierownik Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Prowadzone wykłady: termodynamika, wymiana masy i ciepła, metody numeryczne, teoria modelowania matematycznego, energetyka cieplna, termodynamika procesów nierównowagowych.

1989 – Profesor zwyczajny

1976-1989 – Profesor nadzwyczajny

1978-1981 – Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH,

1972-1976 – Docent

1965-1972 – Adiunkt

1962-1965 – Starszy Asystent

1960-1962 - Robotnik, Huta im. Lenina


WYJAZDY ZAGRANICZNE

1994 (6 miesięcy) Visiting Professor, Institute for Advanced Studies, Mexico,

1993 (2 miesiące), stypendium przyznane przez Japan Society for the Promotion of Science, Kyoto University,

1992-1993 (1 rok) Visiting Professor, Institute for Advanced Studies, Mexico,

1982-1983 (1 rok) Visiting Professor,University of New Brunswick, Federicton, Kanada,

1981-1982 (1 rok) Visiting Professor, Metropolitan University, New Mexico, Mexico,

1968-1969 (1 rok) Postdoctoral Fellowship, University of New Brunswick, Federicton, Kanada


PUBLIKACJE

Ponad 150 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, autor i współautor trzech książek, Promotor 18 przewodów doktorskich, Recenzent prac habilitowanych oraz w przewodach o nadanie tytułów naukowych profesora dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Wychowawca 3-ch profesorów tytularnych, Promotor ponad 30 prac magisterskich.


SEMINARIA NAUKOWE

-Institute for Advanced Studies, Mexico, 2005, 2004, 2002, 1999,

-McGill University, Montreal, 1996,

-Institute for Advanced Studies, Mexico, 1994,

-Universidad Panamericana (Opus Dai), Mexico, 1993,

-Institute for Advanced Studies, Mexico, 1993,

-University of Tokyo, Japan, 1993

-Tokyo Institute of Technology, Japan, 1993

-Tohoku University, Japan, 1993

-Hokkaido University, Japan, 1993

-Kyushu University, Japan, 1993

-Nagoya University, Japan, 1993

-Kyoto University, Osaka University, 1993,

-Institute for Advanced Studies, Mexico, 1992,

-Imperial College, London, 1987,

-University of New Brunswick, Canada, 1983,

-National University of Mexico, Mexico, 1982,

-University of Tennessee, USA, 1980,

-Ohio State University, USA, 1980,

-McMaster University, Canada, 1980,

-University of Leoben, Austria, 1980,

-University of Munchen, Germany, 1978,

-University of Clausthal, Germany, 1978,

-University of Trondheim, Norway, 1976.


oraz udział w 35 konferencjach naukowych zagranicznych (USA, Kanada, Francja, Niemcy, Austria, Norwegia, Rosja, Izrael, Grecja, Anglia, Słowacja, Turcja, Japonia, Szwecja, Hiszpania, Australia, Meksyk).


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

-Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (1998-2006),

-Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Kraków, (1996-),

-Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego I i II-go Światowego Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych,

-Przewodniczący Komisji badań Diaspory Polskiej, Polska Akademia Umiejętności (2006-),

-Członek Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Polonii i Polaków zza Granicy (2000),

-Przewodniczący Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego (1990-1993),

-Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1989-1992),

-Członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” (1988-1992),

-Delegat na II Kongres NSZZ „Solidarność” (1992),

-Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (1995-),


POSIADANE ODZNACZENIA (WYBRANE)


-Krzyż Kawalerski OOP, 1977, za działalność naukową

-Krzyż Oficerski OOP, 2001, za działalność w Komitetach Obywatelskich

-Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1995

-Medal „Honoris Gratia” nadany przez Prezydenta m. Krakowa, 2009

-Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Ameryki Północnej (medal stowarzyszenia), USA, 2008.

-Medal Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, 2007.