User Tools

Site Tools


useful:etiquette

Jak pisać e-maile do prowadzących?

1. E-mail zacznij od formy grzecznościowej np.: “Szanowny Panie Profesorze,” “Szanowna Pani Doktor,”. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie e-maila od “Cześć” lub “Witam” – taką formę możesz przyjąć pisząc do organizacji studenckich – np.: do Samorządu Studenckiego lub do Koła Naukowego 1).
Zwróć uwagę na przecinek po formie grzecznościowej – wymusza on rozpoczęcie pierwszego słowa faktycznej treści wiadomości z małej litery2).

2. Każdy e-mail podpisz imieniem i nazwiskiem oraz rokiem i kierunkiem studiów, a w przypadku spraw związanych z zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniowymi – również grupą dziekanatową, z którą uczęszczasz na zajęcia.

3. W temacie e-maila wpisz krótką informację dotyczącą treści przesyłanej wiadomości.

4. E-maile powinny być krótkie i konkretne. Rozpisywanie się w e-mailu jest niewskazane (chyba, że jest to konieczne ze względu na specyfikę sprawy jaką masz do prowadzącego).

5. Jeśli piszesz na e-mail ogólny (np. sekretariat instytutu, dziekanat lub rektorat), w tytule e-maila i w nagłówku trzeba wpisywać osobę, do której kierujesz e-maila wraz z jego tytułami naukowymi np.: “Szanowny Pan Prorektor - dr hab. Adam Abacki, prof. AGH”.

6. Nie używaj w e-mailu do prowadzącego wyrazów “gwaropodobnych” typu: “ziomale”, “ekipa” czy “zajefajne”, “jest to dla mnie wielki ból” itp.

7. Przed wysłaniem e-maila sprawdź, czy nie ma w nim błędów ortograficznych.

8. Dołączanie do e-maila wszelkich załączników jest dopuszczalne pod warunkiem, że te załączniki są niezbędne i dotyczą treści e-maila.

9. W e-mailu cytuj fragmenty (!) poprzedniej wiadomości, do których się odnosisz.

10. Nie wysyłaj wiadomości z adresów e-mailowych kończących się na @buziaczek.pl, @ploteczka.pl itp. – posługuj się kontem pocztowym w domenie @student.agh.edu.pl.

11. Zakończ wiadomość zwrotem grzecznościowym – żadne “Do widzenia” czy “Dobranoc” nie wchodzą w grę. Unikaj też “Pozdrawiam” i “Z pozdrowieniami” – to zwroty miłe i niektórzy wykładowcy nie mają nic przeciwko nim, jednak warto do końca zachować oficjalny ton: “Łączę wyrazy szacunku”, “Z poważaniem”, “Z wyrazami szacunku”.
W tym przypadku zakończenie powinno wyglądać następująco (zwróć uwagę na brak odstępu pomiędzy zwrotem grzecznościowym a podpisem):

Z poważaniem
Jan Nowak

Zauważ, że po zwrocie grzecznościowym nie ma żadnego znaku interpunkcyjnego i jest to zapis poprawny3).

Jaka forma grzecznościowa do kogo?

W dzisiejszych czasach do prowadzących zwracamy się w następujący sposób, w zależności od ich tytułu zawodowego i stopnia/tytułu naukowego:

  • do inżyniera (inż.), magistra (mgr) oraz magistra inżyniera (mgr inż.): “Proszę Pana”, “Proszę Pani”
  • do doktora (dr): “Panie Doktorze”, “Pani Doktor”
  • do doktora habilitowanego (dr hab.), doktora habilitowanego profesora AGH (dr hab., prof. AGH) oraz do profesora zwyczajnego (prof.; prof. dr hab.): “Panie Profesorze”, “Pani Profesor”

:!: Jeśli do magistra zwrócicie się: “Panie Doktorze”, to nie powinno być problemu, ale będzie to dziwna sytuacja. Gorzej, jeśli do doktora habilitowanego zwrócicie się: “Panie Magistrze” – reakcja zależy od poczucia humoru profesora. Warto sprawdzić aktualny stopień danego pracownika w systemie SkOs AGH4).

Pewne osoby pełnią na Uczelni funkcje administracyjne (niektóre z tych osób są również wykładowcami). Zwracamy się do nich zgodnie z pełnioną funkcją:

  • do Kwestora: “Panie Kwestorze”, “Pani Kwestor”
  • do Kanclerza: “Panie Kanclerzu”, “Pani Kanclerz”
  • do zastępcy Dyrektora instytutu lub katedry (ds. studenckich lub ds. naukowych): “Panie Dyrektorze”, “Pani Dyrektor”
  • do Dyrektora instytutu lub katedry: “Panie Dyrektorze”, “Pani Dyrektor”
  • do Dziekana i Prodziekana : “Panie Dziekanie”, “Pani Dziekan”
  • do Rektora i Prorektora: “Panie Rektorze”, “Pani Rektor”

:!: Jeśli używasz stopnia/tytułu, to tylko raz na początku wypowiedzi. Wypowiedź typu: “Panie Doktorze, czy Pan Doktor może zrobić egzamin jutro, bowiem Panie Doktorze tak nam pasuje, Panie Doktorze” jest po prostu śmieszna.

2)
zob. SJP PWN
3)
zob. SJP PWN
4)
Choć niektórzy pracownicy – mimo obowiązku służbowego – nie aktualizują zawartych tam danych, ale to już ich problem…
useful/etiquette.txt · Last modified: 2019/09/23 13:46 by pkleczek