Przemysław Nosal

Konsultacje
Piątek 10:00 - 11:00

Zajęcia
  • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
  • Nieobecności należy usprawiedliwić właściwym dokumentem (oświadczenie lekarskie).
  • Nieusprawiedliwiona 1 nieobecność obniża ocenę o 0.2 stopnia, każda następna o 0.5 stopnia.

Warunki zaliczenia
  • Wszystkie kolokwia zaliczone na ocenę pozytywną
  • Poprawa negatywnych ocen odbywa się poza zajęciami w wyznaczonych wcześniej terminach. Druga poprawa przeprowadzana jest w sesji.
  • Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną wszystkich ocen z kolokwiów oraz odpowiedzi ustnych.

Literatura przedmiotu
http://zwmik.imir.agh.edu.pl/dydaktyka/dla_studentow/imir/imir.html

  1. S. Wolny, A. Siemieniec, Wytrzymałość materiałów - Część I, AGH, Kraków, 2000.
  2. M.E. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa, 1979.
  3. E. Cegielski, Wytrzymałość materiałów. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. PK, Kraków, 2007.
  4. M. Banasiak, K. Grossman, M. Trombski, Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN, Warszawa, 2012.