Piotr Wyszomirski

PUBLIKACJE

(A – artykuły, K – książki, M – monografie, RK – rozdziały w książkach i monografiach, E – hasła w encyklopediach, R – recenzowane materiały konferencyjne

(z wyłączeniem abstraktów)

 

                         

Publikacje przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

Artykuły

A1.       Wyszomirski P., Kloska A., 1966 – Wyniki badań zachowania się glin ogniotrwałych z kopalni „Stanisław” w Jaroszowie podczas wypalania. Materiały Ogniotrwałe 18, 100-103.

A2.    Stoch L., Wyszomirski P., 1968 – Badania nad mechanizmem krystalizacji stopionego bazaltu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 12/2, 596-598 (wyd. 1969).

A3.       Heflik W., Wyszomirski P., 1969 – Karbońskie piaskowce arkozowe z rejonu Rybnika i próba ich wzbogacenia w skaleń potasowy. Zeszyty Naukowe AGH 211. Geologia 11, 75-89.

A4.    Stoch L., Wyszomirski P., 1969 – Perspektywy rozwoju produkcji wyrobów z leizny kamiennej. Szkło i Ceramika 20, 97-104.

A5.       Heflik W., Wyszomirski P., 1969 – Reakcje wysokotemperaturowe w niektórych perydotytach i serpentynitach z Dolnego Śląska. Materiały Ogniotrwałe 21, 104-106.

A6.       Stoch L., Wyszomirski P., 1969 – O mechanizmie krystalizacji leizny bazaltowej. Przegląd Geologiczny 17, 606-609.

A7.       Stoch L., Wyszomirski P., Sartowski Z., 1970 – Otrzymywanie kryształów korundu przez krystalizację ze stopionych soli. Przegląd Geologiczny 18, 140-142.

A8.       Wyszomirski P., Suszczyński J., 1971 – Przydatność wypalonych glin ogniotrwałych z różnych złóż do produkcji zatyczek dla kadzi stalowniczych. Materiały Ogniotrwałe 23, 90-93.  

A9.   Wyszomirski P., 1972 – Oliwiny w bazaltach dolnośląskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 16/2, 523-524 (wyd. 1973).

A10.   Wyszomirski P., 1972 – X-ray study of olivines from some Lower Silesian basalts. Mineralogia Polonica 3, 73-78.

A11.   Heflik W., Wyszomirski P., 1973 – Bazalty z okolic Leśnej k. Lubania Śląskiego (Dolny Śląsk). Zeszyty Naukowe AGH 361. Geologia 17, 7-27.  

A12.  Wyszomirski P., 1973 – Związki między strukturą a warunkami formowania się oliwinów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 17/1, 255-257 (wyd. 1974).

 

Recenzowane materiały konferencyjne (z wyłączeniem abstraktów)

R1.       Stoch L., Wyszomirski P., 1969 – O mechanizmie krystalizacji heterogenicznej szkliwa bazaltowego topionego bazaltu. Zbiór referatów pt. „III Sympozjum Szklarskie”, cz. I, Międzyzdroje 25-27.09.1969, 189-193.

 

Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Książki

K1.       Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1991 – Surowce Ceramiczne. ISBN 83-220-0412-5. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa (nakład 2000 + 70 egz.) (obj.: 397 str.).

 

Artykuły w recenzowanych czasopismach anglojęzycznych

A13.   Wyszomirski P., 1976 – The system Fe-Co-S. In: “G.H.Moh – Ore Mineral Systems”. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen 126, 129-130.

A14.   Wyszomirski P., 1976 – The Fe-Co-S system. In: “G.H.Moh – Experimental and Descriptive Ore Mineralogy”. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen 128, 146-148.

A15.   Moh G.H., Wyszomirski P., 1976 – The Ag-Sn-S system. In: „G.H.Moh - Experimental and Descriptive Ore Mineralogy”. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen 128, 146-148.

A16.   Wyszomirski P., 1976 – Experimental studies of the ternary Fe-Co-S system in the temperature range 500-700oC. Mineralogia Polonica 7, 39-49.  

A17.   Skowroński A., Wyszomirski P., 1976 – The content and distribution of uranium in basalt from Księginki, Lower Silesia (Preliminary results). Mineralogia Polonica 7, 85-90.  

A18.   Wyszomirski P., 1977 – Phase relations in the Fe-Co-S system at 800oC. Mineralogia Polonica 8, 75-78.  

A19.   Wyszomirski P., 1980 – The pure dry Fe-Co-S system at 400oC. In: G.H.Moh – Ore Syntheses, Phase Equilibria Studies and Applications. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen 139, 131-132.

A20.   Wyszomirski P., 1980 – Solid solution series of cobalt-bearing pyrite phases. In: G.H.Moh – Ore Syntheses, Phase Equilibria Studies and Applications. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen 139, 132-134.

A21.   Wyszomirski P., Muszyński M., 1982 – Crandallite-group minerals in some tonsteins from Lublin Coal Basin. Mineralogia Polonica 13/1, 17-24.  

A22.   Muszyński M., Wyszomirski P., 1986 – Adularia from the basement of the Cracow-Silesian monocline near Zawiercie.  Mineralogia Polonica 17, No. 1, 43-54 (issued in 1987).  

A23.   Wyszomirski P., Muszyński M., Stoch L., Sanocka E., 1987 – Post-gneissic kaolin from Wyszonowice near Strzelin (Lower Silesia): mineralogy, geochemistry, technology. Mineralogia Polonica 18, No. 1, 33-50 (issued in1988).

A24.   Wyszomirski P., 1987 - Lithium in the Lower Silesian kaolins. Mineralogia Polonica 18, No. 2, 59-69 (issued in 1988).  

A25.   Muszyński M., Wyszomirski P., 1989 – Fluorite – Sr-Ba sulphates – calcite – Zn,Pb,Cu,Fe-sulphides vein paragenesis from basement of the Cracow-Silesian monocline (Myszków area). Mineralogia Polonica 20, No. 1, 57-74 (issued in1989).  

A26.   Janczyszyn J., Wyszomirski P., Domańska G., 1989 – Instrumental neutron activation analysis of residual kaolin from Wądroże Wielkie, Lower Silesia, Poland. Nuclear Geophysics 3, No. 1, 31-39.

A27.   Janczyszyn J., Wyszomirski P., 1989 – Determination of trace elements in allite from the Lublin Coal Basin (Poland) by instrumental neutron activation analysis. Nuclear Geophysics 3, No. 3, 275-279.

A28.   Wyszomirski P., 1989 - Rubidium and caesium in the Lower Silesian kaolins. Mineralogia Polonica 20, No. 2, 29-43 (issued in 1990).  

A29.   Wyszomirski P., 1990 – Kaolin from Jegłowa near Strzelin (Lower Silesia): mineralogy, geochemistry and industrial application. Mineralogia Polonica 21, No. 1-2, 23-44.

A30.   Wyszomirski P., Janczyszyn J., 1991 – Instrumental neutron activation analysis of Lower Silesian kaolins (Poland): A study on rare earth elements. Nuclear Geophysics 5, No. 1/2, 53-64.

A31.   Wyszomirski P., 1992 – Uranium-bearing copiapite from kaolin deposit in Żarów (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica 23, No. 2, 43-52.  

A32.   Przybyłowicz W., van Langevelde F., Kucha H., Lankosz M., Wyszomirski P., 1992 – Trace element determinations in selected geological samples using a 15 keV synchrotron microprobe at the SRS, Daresbury, UK. Nuclear Instruments and Methods  B68, 151-121.

A33.   Wyszomirski P., Urban J., 1992 – Estimation of fluorine emission during firing of some Polish clays. Geologica Carpathica – series Clays 2, 105-108.

 

Artykuły w czasopismach polskich

A34.   Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1974 – Charakterystyka mineralogiczna pyłu z przewodów rurowych elektrowni „Turów”. Zeszyty Naukowe AGH 466. Sozologia i sozotechnika 4, 133-141.

A35.   Cięciwa Z., Wyszomirski P., 1974 – Zastosowanie statystycznej oceny wyników analizy rentgenograficznej do rozróżniania typów genetycznych oliwinu. Zeszyty Naukowe AGH 467. Geologia 22, 71-84.

A36.  Wyszomirski P., 1976 – Równowagi fazowe w układzie Fe-Co-S. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 20/2, 427-428 (wyd. 1977).

A37.  Wyszomirski P., 1976 – Badania rentgenograficzne roztworów stałych (Fe,Co)S2. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 20/2, 442-443 (wyd. 1977).

A38.  Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1977 – Badania mineralogiczno-technologiczne “wetzsteinów” z kopalni “Gliwice”. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 21/1, 239-240 (wyd. 1979).

A39.  Wyszomirski P., Muszyński M., 1981 – Minerały grupy crandallitu w tonsteinach z Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 25/2, 316-317 (wyd. 1983).

A40.   Cebulak S., Pilch W., Wyszomirski P., 1982 – Możliwości zastosowania metody magnetycznej do wzbogacania skał alitowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Geologiczny 30, 530-536.

A41.   Wyszomirski P., Różanowski B., 1982 – Charakterystyka mineralogiczno-technologiczna niektórych krajowych surowców węglanowych w aspekcie ich podatności na spiekanie. Materiały Ogniotrwałe 34, 57-61.  

A42.  Wyszomirski P., 1982 – Badania układu Fe-Co-S. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 26/1-2, 70-71 (wyd. 1984).

A43.  Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1982 – Skład mineralny zwietrzeliny kaolinitowej z Podlesia w Sudetach Wschodnich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 26/1-2, 166-167 (wyd. 1984).

A44. Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1983 – Badania skały talkowej z Chałupek koło Paczkowa na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 26/1-2, 166-167 (wyd. 1984).

A45.  Muszyński M., Wyszomirski P., 1983 – Adular w żyłach mineralnych ze staropaleozoicznego podłoża monokliny śląsko-krakowskiej z okolic Zawiercia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 27/2, 364-366 (wyd. 1986).

A46.  Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1984 – Charakterystyka iłu kaolinitowego z nadkładu złoża kaolinu w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 28/1-2, 307-308 (wyd. 1987).

A47.  Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1985 – Wyniki badań mineralogiczno-surowcowych kaolinów z Wirek koło Sobótki. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 29/1-2, 323-324 (wyd. 1987).

A48.   Wyszomirski P., Siwiec A., Stoch L., 1986 – Uszlachetnianie kaolinu z Kalna (Dolny Śląsk) metodą wysokogradientowej separacji magnetycznej. Archiwum Mineralogiczne 41, z. 1, 239-248 (wyd. 1987).

A49.   Stoch L., Wyszomirski P., 1986 – Ekstrakcja metali z niektórych krzemianów magnezu przy użyciu stopionego siarczanu amonu. Archiwum Mineralogiczne 41, Z. 1, 219-228 (wyd. 1987).

A50.   Wyszomirski P., Muszyński M., 1986 – Przydatność przemysłowa kaolinu z Wyszonowic koło Strzelina. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, z. 3-4, 549-553 (wyd. 1987).

A51.   Wyszomirski P., Bandosz T., Żyła M., 1986 – Badania nad efektywnością aktywacji krajowego kaolinu szlamowanego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, z. 3-4, 561-565 (wyd. 1987).

A52.   Stoch L., Wyszomirski P., Mocydlarz S., Sanocka E., 1986 – Perspektywy zwiększenia udziału krajowego kaolinu w produkcji porcelany. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, z. 3-4, 555-560 (wyd. 1987).

A53.  Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1986 – Badania mineralogiczno-surowcowe kaolinu wtórnego z Goli Świdnickiej na Dolnym Śląsku na przykładzie otworu XVIII. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 30/1-2, 332-333 (wyd. 1988).

A54.   Bandosz T., Mocydlarz S., Olkiewicz S., Otowska A., Wyszomirski P., Żyła M., 1987 – Badania nad aktywacją kaolinu w aspekcie jego zastosowania jako napełniacza do gum. Chemia Stosowana 31, Nr 2, 229-240 (wyd. 1987).

A55.  Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1987 – Kaolin wtórny z sąsiedztwa odkrywki kopalnianej w Goli Świdnickiej na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 31/1, 201-202 (wyd. 1989).

A56.  Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1988 – Badania mineralogiczno-surowcowe kaolinu ze złoża w Gołaszycach na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 32/2, 329-331 (wyd. 1990).

A57.   Wyszomirski P., Muszyński M., 1989 – Studium mineralogiczno-geochemiczne mikrokonkrecji żelazistych z kaolinów dolnośląskich. Archiwum Mineralogiczne 43, z. 2, 101-138 (wyd. 1990).

A58.  Wyszomirski P., Janczyszyn J., 1989 – Z badań nad zawartością cezu w kaolinach dolnośląskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 33/1, 210-212 (wyd. 1991).

A59.   Ratajczak T., Wyszomirski P., 1990 – Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna surowca odpadowego z przeróbki piasków kwarcowych ze złoża “Biała Góra” (Niecka Tomaszowska) i możliwości jego wykorzystania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6, z. 1, 59-69.

A60.   Wyszomirski P., Połys T., 1990 – Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa kaolinu pierwotnego z rejonu Wądroża Wielkiego na Dolnym Śląsku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6, z. 4, 871-880 (wyd. 1991).

A61.  Muszyński M., Wyszomirski P., 1990 – Adular z żył mineralnych z podłoża monokliny śląsko-krakowskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 34/1-2, 239-241 (wyd. 1992).

A62.   Wyszomirski P., 1991 – Kaolin z Jegłowej na Dolnym Śląsku wartościowym surowcem mineralnym. Prace Specjalne PTMin. z. 1, 209-215.

A63.   Muszyński M., Wyszomirski P., 1991 - Cyrkon i minerału tytanu w kaolinach dolnośląskich. Prace Specjalne PTMin. z. 1, 129-134.

A64.   Ratajczak T., Wyszomirski P., 1991 – Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa chalcedonitów spongiolitowych z Teofilowa nad Pilicą. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 7, z. 1, 65-84.

A65.   Wyszomirski P., Muszyński M., 1991 – Minerały ciężkie grubszych frakcji ziarnowych kaolinów dolnośląskich. Archiwum Mineralogiczne 47, z. 1, 99-136 (wyd. 1992).

A66.   Wyszomirski P., Urban J., 1992 – Emisja fluoru podczas wypalania iłów ceramicznych. Ochrona Powietrza 26, 4(150), 98-101.

A67.  Ratajczak T., Wyszomirski P., 1992 – Chalcedonity z Teofilowa – kierunki ich wykorzystania. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 69, Seria: Konferencje Nr 14 („Górnictwo Skalne”), 116-122.

A68.   Ratajczak T. (przy współpracy P.Wyszomirskiego i T.Szydłaka), 1992 – Ocena stanu rozpoznania surowcowego skał towarzyszących w lokalnych złożach węgli brunatnych Polski. Prace Specjalne PTMin. z. 2, 1-160.

 

 

Monografie

M1. Stoch L., Wyszomirski P., 1976 – Surowce i technologia hutnictwa skalnego. Prace Mineralogiczne 45, 1-76.  

M2. Wyszomirski P., 1992 – Geochemia wybranych pierwiastków śladowych w kaolinach dolnośląskich. Zeszyty Naukowe AGH nr 1472, Geologia z. 53, 1-117.  

 

Rozdziały w książkach i monografiach

RK1. Janczyszyn J., Wyszomirski P., 1991 – Instrumental neutron activation analysis of Lower Silesian kaolins. A study of thorium and uranium. In: Nuclear Techniques in the Exploration and Exploitation of Energy and Mineral Resources. IAEA, Vienna, 529-540.

RK2. Ratajczak T., Wyszomirski P., 1988 – Charakterystyka litologiczna kopalin towarzyszących I kierunki ich wykorzystania. W: K.Matl. [red.] – Problematyka wykorzystania małych powierzchniowych złóż węgla brunatnego dla potrzeb gospodarki lokalnej. Wyd. AGH, 77-87.

RK3. Kotarba M., Kowalski A., Muszyński M., Stecko Z., Wyszomirski P., 1990 – Próba wyjaśnienia genezy dwutlenku węgla macierzystego dla kalcytu z górnokarbońskiej serii węglonosnej niecki wałbrzyskiej w świetle badań mineralogicznych i izotopowych. W: J.Litwiniszyn [red.] – Górotwór jako ośrodek wielofazowy. Wyrzuty skalno-gazowe. T. I. Wyd. AGH. Kraków.

RK4. Wyszomirski P., 1995 – Zarys proekologicznych technologii przemysłowych. W: A.Paulo [red.] – Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych. Wyd. CPPGSMiE PAN Kraków, 303-309.

 

Hasła w encyklopediach

E1.       Wyszomirski P., 1991 – Autorstwo i współautorstwo 105 haseł i tabel. W: Bolewski A. (red.) – Encyklopedia Surowców Mineralnych A-G. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 7, z. 5 (specjalny). Wyd. CPPGSMiE PAN. Kraków.

E2.       Wyszomirski P., 1992 – Autorstwo i współautorstwo 130 haseł i tabel. W: Bolewski A. (red.) – Encyklopedia Surowców Mineralnych H-O. Wyd. CPPGSMiE PAN. Kraków.  

 

 

Materiały konferencyjne (z wyłączeniem abstraktów)

R2.       Wyszomirski P., 1976 – Badania układu Fe-Co-S w zakresie temperatur 500-700oC. Zbiór referatów z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Rentgenografia Stosowana”, Gliwice 10-11.6.1976, 320-324.

R3.   Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1977 – Łupki przywęglowe typu “wetzstein” z kop. “Gliwice” jako surowce szlifierskie. Materiały sympozjum “Wykorzystanie osiągnięć nauki do zmniejszenia materiałochłonności wyrobów z tworzyw pochodzenia mineralnego”. Cetniewo 28-30.9.1977, 99-103.

R4.       Sagnowski S., Wyszomirski P., 1986 – Badania procesu hydrofobizacji kaolinu krajowego metodą protonowego rezonansu magnetycznego. Materiały XIX Ogólnopolskiego Seminarium nt. “Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań”, 2-3.12.1986, Kraków, 232-238 (wyd. 1987).

R5.       Wyszomirski P., Sagnowski S., Stoch L., 1987 – NMR studies on kaolin hydrophobization. Conference Papers “Sixth Meeting of the European Clay Groups – EUROCLAY’87”, 7-10.9.1987, Sevilla, Spain, 593-595.

R6.   Ratajczak T., Szmyd S., Wyszomirski P., 1987 – Skład mineralny osadów kolmatacyjnych w otworach eksploatacyjnych kopalni siarki “Jeziórko”. Materiały seminarium “Zagadnienia kopalni siarki “Osiek” w świetle aktualnych problemów górnictwa otworowego siarki”. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, Tarnobrzeg 264-289.

R7.       Janczyszyn J., Wyszomirski P., 1988 – Gold in kaolin from Wądroże Wielkie (Lower Silesia, Poland). Conference Papers “Tenth Conference on Clay Mineralogy and Petrology”, 26-29.8.1986, Ostrava, CSRS [1986], 261-266.

R8.       Wyszomirski P., 1991 – New data on trace element geochemistry of Lower Silesian kaolins. Conference Papers “Seventh Meeting of the European Clay Groups – EUROCLAY’91”, 26-30.8.1991, Dresden, Germany, 1179-1184.

R9.       Wyszomirski P., Przybyłowicz W., Szymczyk S., 1991 – PIGE as a useful method of fluorine determination in kaolins. Conference Materials “Physics for Industry – Industry for Physics”. Kraków, 17-19.09.1991, 246-247.

R10.   Wyszomirski P., Urban J., Szymczyk S., 1991 – Fluorine in raw and fired Polish clays- an example of application of PIGE method. Conference Materials “Physics for Industry – Industry for Physics”. Kraków, 17-19.09.1991, 248-249.

R11.   Wyszomirski P., Janczyszyn J., 1992 – Uranium and thorium in the Lower Silesian kaolins. Conference Papers “11th Conference on Clay Mineralogy and Petrology”, Česke Budejovice,Czecho-Slovakia, 27-31.8.1990, 65-75.

 

 

Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

Książki

K2.       Wyszomirski P., Galos K., 2007 – Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego. KU 0250. ISBN 978-83-7464-116-6. UWND AGH Kraków (objętość - 283 str.). Nakład: 300 egz. (dodruk w r. 2009 w ilości 300 egz.).

 

Artykuły w recenzowanych czasopismach anglojęzycznych

A69.   Wyszomirski P., Brylska E., 1996 – Fly ash in Polish building ceramics – threat or proecology? Applied Geochemistry 11, 351-353.

A70.   Wyszomirski P., Muszyński M., Szydłak T., 1996 – Mineralogical and geochemical characteristics of clayey-aleuritic liassic rocks from the N border of the Holy Cross Mts., Poland. Mineralogia Polonica 27, 2, 57-66.  

A71.   Muszyński M., Wyszomirski P., 1998 – New occurrences of crandallite group minerals in sedimentary rocks of Poland. Mineralogia Polonica 29, No. 1, 19-27.  

A72.   Wyszomirski P., Górniak K., Gaweł A., 1998-1999 – Cretaceous sandy-clayey sediments of North Sudetic trough (Lower Silesia, Poland): Mineralogy, geochemistry and industrial applications. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis vol. 28-29 (1998-1999), pp. 125-134. Geology. Brno 2000.

A73.   Chau N.D., Wyszomirski P., Chruściel E., Ochoński A., 1999 – Uranium in mining waters of kaolin open pit In Żarów (Lower Silesia): methodology of determination and genetic remarks. Applied Radiation and Isotopes 51, 593-597. Punktacja MNiSW: 32 pkt, LF,

A74.   Wyszomirski P., Gacki F., Łukasik W., Partyka J., 2000 – Clays of Żarnów deposit (Poland) as an industrial raw mineral for the production of ceramic tiles. Ceramika/Ceramics 60, 447-454.  

A75.   Babińska J., Dyrek K., Sojka Z. Wyszomirski P., Żabiński W., 2000 – Generation of paramagnetic centers in kaolinites by thermally activated neutrons. Mineralogia Polonica 31, No 2, 27-34.  

A76.   Szczepańska M., Wyszomirski P., Muszyński P., 2000 – Gabbro from Braszowice (Lower Silesia, Poland) as a potential raw material for production of rock wool. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 16, z. 4, 23-26.

A77.   Galos K., Lewicka E., Wyszomirski P., 2001 – Prospects for the Polish tiles industry. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 17, z. 4, 39-53.

A78.   Galos K., Lewicka E., Wyszomirski P., 2002 – Polish ceramics - Miles of tiles. IM Industrial Minerals, February 2002, 55-65.

A79.   Dyrek K., Babińska J., Bidzińska E., Wyszomirski P., Żabiński W., 2002 – Quantitative EPR measurements of Mn2+ centers in minerals. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Chemistry 50, No. 1, 121-129.

A80.   Wyszomirski P., Łukasik W., Cieślikiewicz I., 2003 – Kaolinitic clays of Turów open pit as a raw material for the production of ceramic tiles by means of fast firing. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 19, z.4, 5-13.

A81.   Muszyński M., Wyszomirski P., 2003 – Palygorskite from rhyodacites of Miękinia near Cracow. Mineralogia Polonica 34, No. 1, 45-58.  

A82.   Lipiarski I., Muszyński M., Wyszomirski P., 2004 – Alunites in the red beds of the „Marcel” coal mine, Upper Silesian Coal Basin, Poland. Mineralogia Polonica 35, No 1, 3-18.  

A83.   Galos K., Wyszomirski P., 2004 – Sources of white- and light-firing ball clays for the production of gres porcellanato tiles in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 20, z. 4.

A84.   Muszyński M., Wyszomirski P., 2005 – Harmotome from a new occurrence of red beds in the Upper Silesian Coal Basin (Poland). Mineralogia Polonica 36, No 1, 31-49.  

A85.   Marynowski L., Wyszomirski P., Kurkiewicz S., 2006 -  Characteristics of organic matter from the Triassic clays of the Holy Cross Mts (Poland) – preliminary report. Mineralogia Polonica 37, No 2, 117-126.  

A86.   Wyszomirski P., 2006 – Ceramic raw materials – a wealth of the Nysa Euroregion. Mineralogia Polonica 37, No 2, 130-131.  

A87.   Marynowski L., Wyszomirski P., 2007 – Organic geochemical evidences of early- diagenetic oxidation of the terrestrial organic matter during the Triassic arid and semi arid climatic condition. Applied Geochemistry 23, 2612-2618. Punktacja MNiSW: 32 pkt, LF, IF: 1,961.

A88.   Babińska J., Dyrek K., Wyszomirski P., 2007 – EPR study of paramagnetic defects in clay minerals. Mineralogia Polonica 38, No 2, 125-138.

A89.   Wyszomirski P., Galos K., 2009 - Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles. Clay Minerals 44, 497-509.

A90.   Wyszomirski P., 2009 – Mineral raw materials for the production of gres porcellanato ceramic tiles. Mineralogia 40, 1-4, 128-129.  

A91.   Nowak M., Kozłowski J.K., Kaczanowska M., Vizdal M., Kalicki T., Moskal-del Hoyo M., Budek A., Litvinyuk G., Lityńska-Zając M., Stobierska E., Wyszomirski P., 2010 – Early Neolithic in the Upper Tisza Basin: New data from Moravany, Eastern Slovakia. Eurasian Prehistory 7, 1, 159-219.

A92.   Niesyt M., Wyszomirski P., Kielski A., Goławski C., 2012 – Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering.  [Conference Papers] 55th International Colloquium on Refractories „Feuerfest Colloquium“. Aachen (Germany) 19-20.09.2012, pp. 222-224.

A93.   Sitarz M., Wyszomirski P., Handke B., Jeleń P., 2013 – Moganite in some Polish flints in the light of spectroscopic and X-ray studies. Spectrochimica Acta Part A (in print).

 

Artykuły w czasopismach polskich

A94.     Wyszomirski P., Urban J., 1993 – Fluor w krajowych iłach ceramicznych i produktach ich wypalania. Prace Mineralogiczne. 83, 95-98.

A95.     Wyszomirski P., 1993 – Analiza pierwiastków śladowych w kaolinach dolnośląskich przy zastosowaniu nowoczesnych metod fizycznych. Prace Specjalne PTMin. z.4, 146-154 (wyd. 1994).

A96.     Wyszomirski P., 1993 – Kaolin na przestrzeni wieków. Prace Specjalne PTMin. z.4, 155-165 (wyd. 1994).

A97.     Wyszomirski P., Gacki F., 1993 – Wstępna charakterystyka surowca ilastego z Chełst k.Żarnowa (rejon opoczyński). Prace Specjalne PTMin. z.4, 166-172 (wyd. 1994).

A98.     Wyszomirski P., Żukrowski J., 1993 – Badania mössbauerowskie minerałów żelaza występujących w kaolinach dolnośląskich. Prace Specjalne PTMin. z.4, 173-181 (wyd. 1994).

A99.     Wyszomirski P., 1994 – Geochemia pierwiastków śladowych w kaolinach dolnośląskich w świetle współczesnych możliwości analitycznych. Prace Specjalne PTMin. z.5, 137-139.

A100. Wyszomirski P., Muszyński M., Szydłak T., 1994 – Wybrane pierwiastki śladowe w skałach ilasto-aleurytowych liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Prace Specjalne PTMin. z.5, 210-212.

A101. Wyszomirski P., 1995 – Surowce ilaste aktualnie stosowane w krajowym przemyśle ceramiki szlachetnej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 11, z.2, 223-234.

A102. Klaper J., Wyszomirski P., 1996 – Promieniotwórczość naturalna surowców ilastych i ich substytutów w aspekcie produkcji materiałów budowlanych. Prace Specjalne PTMin. z.7, 120-123.

A103. Ratajczak T., Gruszczyński J., Muszyński M., Poręba E., Wyszomirski P., 1997 – Kredowe gezy i chalcedonity Niecki Tomaszowskiej – charakterystyka petrograficzna i możliwości wykorzystania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 13, z.1, 101-121.

A104. Wyszomirski P., 1997 – Wybrane pierwiastki śladowe w krajowych kaolinach i iłach ceramicznych. Ceramika 54, 35-44.  

A105. Stobierska E., Lesisz A., Wyszomirski P., 1997 – Mineralogiczne i ceramiczne badania wschodniosłowackiej ceramiki neolitycznej. Ceramika 54, 57-65.  

A105. Stobierska E., Gubernat A., Wyszomirski P., 1997 – Wschodniosłowacka ceramika neolityczna. Szklo i Ceramika 49, 1/98, 8-14.  

A106. Wyszomirski P., 1998 – Wybrane pierwiastki śladowe w krajowych kaolinach i iłach ceramiki budowlanej. Ceramika Budowlana i Silikaty 40, Nr 2, 23-26.

A107. Wyszomirski P., 1998 – Wybrane pierwiastki śladowe w krajowych kaolinach i iłach ceramiki budowlanej (c.d. z nr 2/98). Ceramika Budowlana i Silikaty 40, Nr 3, 7-8.

A108. Muszyński M., Wyszomirski P., 1999 – Przeobrażenia kontaktowe węglanowych skał dewonu w okolicach Dubia koło Krakowa. Geologia 24, z.3, 199-217.  

A109. Wyszomirski P., Gaweł A., 1999 – Badania nad modyfikacją chemiczną kopaliny ilastej z KWB Adamów w aspekcie kompleksowego jej wykorzystania. Górnictwo Odkrywkowe 41, Nr 1, 28-38.  

A110. Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Szydłak T., Wyszomirski P., 1999 – Skład mineralny skał ilastych z kopalni węgla brunatnego Bełchatów w aspekcie ich surowcowego wykorzystania. Górnictwo Odkrywkowe 41, Nr 1, 93-106.  

A111. Ratajczak T., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Szydłak T., Wyszomirski P., 1999 –  Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych. Prace Specjalne PTMin. z.13, 9-34.

A112. Bahranowski K., Górniak K., Ratajczak T., Sikora W.S., Szydłak T., Wyszomirski P., 1999 – Wymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych. Prace Specjalne PTMin. z.13, 35-41.

A113. Wyszomirski P., Gaweł A., Górniak K., Olkiewicz S., Ratajczak T., Stachura E., 1999 – Wpływ składu fazowego i chemicznego surowców ilastych oraz odpadów poflotacyjnych i popiołów lotnych na właściwości sporządzonych z nich mieszanin. Prace Specjalne PTMin. z.13, 65-88.

A114. Wyszomirski P., 2000 – Krajowe surowce ilaste biało wypalające się. Wokół Płytek Ceramicznych 2 (10), 47-49.

A115. Szczepek-Wcisło K., Wyszomirski P., 2000 – Charakterystyka surowcowa iłu krakowieckiego ze złoża Kolbuszowa-Kupno. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 16, z.2, 25-41.

A116. Wyszomirski P., 2000 – Krajowe iły kamionkowe. Wokół Płytek Ceramicznych 3 (11), 24-26.

A117. Wyszomirski P., Poręba E., 2000 – Surowce ilaste rejonu opoczyńskiego – stan dzisiejszy i perspektywy. Ceramika/Ceramics 60, 111-117.  

A118. Stobierska E., Wyszomirski P., Błaszczak K., 2000 – Proces rehydroksylacji minerałów ilastych w naczyniach neolitycznych w świetle badań modelowych. Ceramika/Ceramics 60, 103-109.  

A119. Gacki F., Piekarczyk J., Wyszomirski P., 2000 – Możliwości metody ultradźwiękowej w badaniu płytek ceramicznych z kamionki porcelanowej (gres porcellanato). Ceramika/Ceramics 60, 389-395.  

A120. Wodnicka K., Kielski A., Wyszomirski P., Szczepek-Wcisło K., 2001 – Zmiany powierzchni właściwej i porowatości iłu ze złoża Hadykówka w czasie ogrzewania. Ceramika – Materiały Ogniotrwałe 53, Nr 2, 43-49.

A121. Galos K., Wyszomirski P., 2001 – Surowce krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych i charakterystyka ich składu fazowego. Ceramika/Ceramics 66/1, 300-308.  

A122. Gacki F., Wyszomirski P., 2001 – Badania fazowe i chemiczne krajowych i zagranicznych płytek gres porcellanato. Ceramika/Ceramics 66/1, 445-453.  

A123. Wyszomirski P., Zawrzykraj W., 2001 – Wstępna charakterystyka iłu ze złoża Szkucin jako surowca ceramicznego. Ceramika/Ceramics 66/1, 266-272.  

A124. Lubas M., Wyszomirski P., Pazdur B., 2001 – Ocena przydatności melafiru z Borówna (Dolny Śląsk) do produkcji wełny mineralnej. Ceramika/Ceramics 66/1, 464-472.  

A125. Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Szczepek-Wcisło K., 2001 – Skład ziarnowy wybranych surowców ilastych. Ceramika/Ceramics 66/1, 209-216.  

A126. Szczepek-Wcisło K., Przybylski K., Wyszomirski P., 2001 – Wpływ SO2 na tworzenie się faz siarczanowych w surowcu ceramiki budowlanej po jego wypaleniu. Ceramika/Ceramics 66/1, 503-511.  

A127. Stobierska E., Wyszomirski P., Marcisz B., 2002 – Czerwone iły z krajowych złóż w zastosowaniu do produkcji płytek gres porcellanato. Materiały Ceramiczne 54, Nr 3, 96-102.  

A128. Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., 2002 – Skład ziarnowy piaskowca kaolinitowego ze złoża Maria III w Nowogrodźcu (Dolny Śląsk). Materiały Ceramiczne 54, Nr 3, 107-111.  

A129. Stobierska E., Wyszomirski P., Marcisz B., 2002 - Wykorzystanie niektórych czerwonych iłów krajowych do produkcji płytek gres porcellanato. Ceramika/Ceramics 71, 61-68.  

A130. Wyszomirski P., Gacki F., Łukasik W., 2002 – Surowce skaleniowe produkcji tureckiej i perspektywy ich wykorzystania w polskim przemyśle ceramicznym. Ceramika/Ceramics 71, 117-123.  

A131. Galos K., Szlugaj J., Wyszomirski P., 2002 – Gospodarka surowcami gipsowymi w Polsce. Cement-Wapno-Beton 7/69, Nr 4, 163-166 (w numerze pomyłka redakcji czasopisma w tytule polskim i angielskim w/w artykułu).  

A132. Galos K., Szlugaj J., Wyszomirski P., 2002 –Krajowa baza naturalnych i syntetycznych surowców siarczanowych. Cement-Wapno-Beton 7/69, Nr 5, 220-223.  

A133. Lubas M., Nitkiewicz Z., Wyszomirski P., 2002 – Promieniotwórczość naturalna oraz zdolność krystalizacyjna melafiru ze złoża Grzędy (Dolny Śląsk) w aspekcie produkcji wełny mineralnej. Politechnika Częstochowska, seria: Metalurgia nr 25, 244-248.

A134. Wyszomirski P., 2003 – Actinides and heavy metals in clayey rocks of Poland – some examples. Prace Specjalne PTMin. z. 22, 240-244.

A135. Lubas M., Wyszomirski P., Nitkiewicz Z., 2003 – Badania porównawcze melafirów dolnośląskich w aspekcie produkcji włóknistych materiałów izolacyjnych. Ceramika/Ceramics 80, 811-818.  

A136. Wyszomirski P., 2003 – Czerwone iły triasowe i ich aktualne znaczenie w polskim przemyśle ceramicznym. Ceramika/Ceramics 81, 66-77.  

A137. Wiśniewski W., Wyszomirski P., 2003 – Perspektywy produkcji syntetycznego wollastonitu na bazie kopalin występujących w KWB Bełchatów S.A. Górnictwo Odkrywkowe 45, nr 6, 35-36.  

A138. Lubas M., Wyszomirski P., Nitkiewicz Z., Sitarz M., 2004 – Krystalizacja szkliw bazaltowych i melafirowych w aspekcie wytwarzania włóknistych materiałów izolacyjnych. Szkło i Ceramika 55, Nr 1, 18-23.  

A139. Lubas M., Wyszomirski P., Nitkiewicz Z., 2004 – Wykorzystanie diabazu ze złoża Niedźwiedzia Góra do produkcji włókien mineralnych. Ceramika/Ceramics 84, 325-332.  

A140. Wyszomirski P., Stobierska E., Pomadowski H., Wiśkowska A., 2004 – Surowiec ilasty ze zloża Pałęgi do produkcji płytek kamionkowych. Ceramika/Ceramics 84, 559-566.  

A141. Wyszomirski P., 2005 – Surowce ceramiczne bogactwem Euroregionu Nysa. Materiały Ceramiczne 57, Nr 1, 25-31.  

A142. Wyszomirski P., Lewicka E., 2005 – Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 21, z.3, 5-19.

A143. Lewicka E., Wyszomirski P., 2005 – Czy istnieją możliwości powiększenia bazy zasobowej surowców skaleniowych dla przemysłu ceramicznego w Polsce? Gospodarka Surowcami Mineralnymi 21, z. Spec. 1, 135-148.

A144. Wyszomirski P., Galos K., 2005 - Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry – Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 21, z. Spec. 1, 149-166.

A145. Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., 2005 – Nanocząstki w wybranych surowcach ilastych. Ceramika/Ceramics 91, 1323-1330.  

A146. Wyszomirski P., Galos K., Lewicka E., 2005 – Charakterystyka iłu poznańskiego z KWB Konin w aspekcie możliwości pozyskiwania surowca smektytowego. Ceramika/Ceramics 91, 1331-1338.  

A147. Wyszomirski P., Galos K., Wodnicka K., 2005 - Charakterystyka iłu zastoiskowego ze złoża Gniew jako surowca do produkcji keramzytu. Ceramika/Ceramics 91, 1339-1346.  

A148. Lubas M., Przerada I., Wyszomirski P., 2005 – Wstępne badania nad odpornością chemiczną szkieł diabazowych. Ceramika/Ceramics 91, 811-818.  

A149. Galos K., Wyszomirski P., 2006 – Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. I. Krajowe surowce ilaste biało i jasno wypalające się. Materiały Ceramiczne 58, Nr 2, 58-63.  

A150. Galos K., Wyszomirski P., 2006 – Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. II. Importowane surowce ilaste biało wypalające się. Materiały Ceramiczne 58, Nr 3, 87-95.  

A151. Galos K., Wyszomirski P., 2006 – Źródła plastycznych iłów biało wypalających się dla potrzeb krajowej produkcji płytek typu gres porcellanato. Ceramika/Ceramics 96, 179-188.  

A152. Pytliński A., Wyszomirski P., 2006 – Pigmenty ilaste z krajowych iłów żelazistych.  Ceramika/Ceramics 96, 451-458.  

A153. Wyszomirski P., Galos K., Szajn J., Piskorz S., 2006 - Gościniec – nowe złoże iłów dla przemysłu ceramicznego. Ceramika/Ceramics 96, 617-625.  

A154. Lubas M., Wyszomirski P., 2006 – Melafir z Grzęd modyfikowany stłuczką szklaną w aspekcie produkcji wełny mineralnej. Ceramika/Ceramics 96, 337-345.  

A155. Lewicka E., Poddębniak T., Rogowska M., Wyszomirski P., 2006 – Surowiec skaleniowy ze Sławniowic do produkcji płytek gres porcellanato. Ceramika/Ceramics 96, 329-335.  

A156. Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł., 2006 – Separacja nanocząstek z surowców ilastych za pomocą ultrawirówki. Ceramika/Ceramics 96, 293-302.  

A157. Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł., 2006 – Margle – potencjalne źródło frakcji o rozmiarach nanometrycznych. Materiały Ceramiczne 58, Nr 3, 107-112.  

A158. Galos K., Wyszomirski P., 2006 – Iły biało wypalające się z Dolnego Śląska i Saksonii do produkcji płytek gres porcellanato. Wiadomości Techniczne 126, Nr 128, 9-15.

A159. Wyszomirski P., Muszyński M., 2007 – Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa przerostów  i wtrąceń w czerwonych kopalinach ilastych triasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, z.1, 5-28.

A160. Lewicka E., Ociepa Z., Wyszomirski P., 2007 – Możliwości wzbogacenia kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic k/Nysy w świetle dotychczasowych badań. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, z. 3, 5-19.  

A161. Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł., 2007 – Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej. Materiały Ceramiczne 59, Nr 1, 26-31.

A162. Wyszomirski P., Galos K., 2007 - Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. III. Czerwone iły triasowe. Materiały Ceramiczne 59, Nr 3, 102-110. 

A163. Ferraz E., Gomes C.S.F., Wyszomirski P., 2008 – Kaoliny północno-zachodniej Portugalii. Materiały Ceramiczne 60, Nr 2, 58-63.

A164. Lewicka E., Wyszomirski P., 2008 – Formy związania tlenków barwiących w surowcu skaleniowo-kwarcowym ze Sławniowic (Dolny Śląsk). Materiały Ceramiczne 60, Nr 4, 153-156.

A165. Rapacz-Kmita A., Wyszomirski P., 2008 – Surowce ilaste w farmacji, terapii upiększającej i kosmetologii. Farmacja Polska 64, Nr 1, 35-40.  

A166. Wyszomirski P., Galos K., 2008 – Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles. Mineralogia - Special Papers 33, p. 183.  

A167. Wyszomirski P., 2008 – Krajowe czerwone iły ceramiczne w aspekcie przemian podczas ich wypalania. Ceramika/Ceramics 103, 1191-1200.

A168. Lubas M., Wyszomirski P., 2008 – Właściwości szkieł melafirowych modyfikowanych surowcami odpadowymi w aspekcie wytwarzania wełny mineralnej. Ceramika/Ceramics 103, 1173-1180.

A169. Stoch P., Wyszomirski P., 2008 - Analiza mössbauerowska czarnego rdzenia w wybranych tworzywach ceramicznych. Ceramika/Ceramics 103, 1117-1124.

A170. Stec K., Bobrowski A., Wyszomirski P., 2008 – Pierwiastki śladowe w krajowych surowcach dolomitowych dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego. Ceramika/Ceramics 103, 1229-1234.

A171. Lewicka E., Wyszomirski P., 2008 – Bentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśle. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management 24, z. 4/4, 235-250.  

A172. Lubas M., Wyszomirski P., 2009 – Niekonwencjonalne wykorzystanie amfibolitów dolnośląskich. Materiały Ceramiczne 61, Nr 1, 31-35.  

A173. Wyszomirski P., Niesyt M., Tendera P., 2009 - Talk ze złoża Dae Hung jako surowiec do produkcji płytek ceramicznych. Materiały Ceramiczne 61, Nr 1, 66-71.  

A174. Wyszomirski P., Muszyński M., Zawrzykraj W., 2010 – Czerwone iły ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i ich przydatność przemysłowa. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/ Mineral Resouces Management 26, z. 3, 5-20. 

A175. Wyszomirski P., Przytuła S., 2010 – Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN (ISSN 2080-0819) nr 79, 213-222.

A176. Lewicka E., Wyszomirski P., 2010 – Polish feldspar raw materials for the domestic ceramic tile industry – current state and prospects. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 62, Nr 4, 582-585.

A177. Bąk B., Radwanek-Bąk B., Wyszomirski P., 2011 – Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 27, z. 1, 21-47.

A178. Bąk B., Radwanek-Bąk B., Wyszomirski P., 2011 – Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 27, z. 1, str. 21-47.

A179. Wyszomirski P., Goławski C., Kielski A., Wodnicka K., 2011 – Dolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałych. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 81, str. 197-208.

A180. Radwanek-Bąk B., Bąk B., Wyszomirski P., 2011 – Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 63, nr 3, 614-618.

A181. Niesyt M., Wyszomirski P., Gajerski R., 2011 - Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 63, nr 3, 619-625.

A182. Wyszomirski P., Gacki F., Szydłak T., 2012 – Tureckie surowce skaleniowe w krajowej produkcji płytek ceramicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 28, z. 1, 5-18.

A183. Niesyt M., Dzik T., Wyszomirski P., 2012 – Granulacja ciśnieniowa  dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych/The pressure granulation of dolomite decarbonates for the production of refractory materials. Chemik 66, nr 5, 418-427 (w j. polskim i angielskim).

A184. Kaszycki P., Supel P., Wyszomirski P., Zajdel-Kaleta A., 2012 – Innowacyjne biotechnologie uszlachetniania ceramicznych surowców ilastych. W: E.Lewicka [red.]: Innowacyjne technologie pozyskiwania najważniejszych surowców ceramicznych i szklarskich. Studia, Rozprawy, Monografie 177 str. 49-71. ISSN 1859-6823. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków.

A185. Lewicka E., Wyszomirski P., 2012 – Innowacyjne technologie pozyskiwania surowców kaolinowych. W: E.Lewicka [red.]: Innowacyjne technologie pozyskiwania najważniejszych surowców ceramicznych i szklarskich. Studia, Rozprawy, Monografie 177 str. 28-48. ISSN 1859-6823. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków.

A186. Szlugaj J., Wyszomirski P., Galos K., 2012 – Innowacyjne technologie pozyskiwania gipsów i anhydrytów. W: E.Lewicka [red.]: Innowacyjne technologie pozyskiwania najważniejszych surowców ceramicznych i szklarskich. Studia, Rozprawy, Monografie 177 str. 90-108. ISSN 1859-6823. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków.

A187. Niesyt M., Szydłak T., Wyszomirski P., Wodnicka K., 2012 – Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 83, 121-129.

A188. Panna W., Wyszomirski P., Motyka J., 2012 -  Możliwości wykorzystania wybranych surowców smektytowych jako materiałów dla celów hydroizolacyjnych. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 83, 131-145.

 

Monografie

M3.   Galos K., Wyszomirski P., 2001 – Niektóre surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych – charakterystyka mineralogiczno-technologiczna. Ceramika/Ceramics 64, 1-116.  

 

Rozdziały w książkach i monografiach

RK5.       Wyszomirski P., 1996 – Kopaliny typu kaolinitowego (rozdz. 3). W: H.Kościówko, R.Wyrwicki [red.] – Metodyka badań kopalin ilastych. Wyd. PIG. Warszawa-Wrocław, str.17-26.

RK6.       Wyszomirski P., 1996 – Problemy wzbogacania i uszlachetniania kaolinów krajowych (rozdz. 4). W: H.Kościówko, R.Wyrwicki [red.] – Metodyka badań kopalin ilastych. Wyd. PIG. Warszawa-Wrocław, str.26-29.

RK7.       Gaweł A., Wyszomirski P., 1996 – Analiza rentgenograficzna (rozdz. 10). W: H.Kościówko, R.Wyrwicki [red.] – Metodyka badań kopalin ilastych. Wyd. PIG. Warszawa-Wrocław, str.76-96.

RK8.       Wyrwicki R., Wyszomirski P., 1996 – Właściwości ceramiczne kopalin ilastych (rozdz. 12). W: H.Kościówko, R.Wyrwicki [red.] – Metodyka badań kopalin ilastych. Wyd. PIG. Warszawa-Wrocław, str.100-133.

RK9.       Stobierska E., Wyszomirski P., Lesisz A., 1997 – V. Technological and mineralogical analyses of Eastern Slovakian Neolithic ceramics. In: J.K.Kozlowski [Ed.] – The early linear pottery culture in Eastern Slovakia. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Prehistorii Karpat. T. 1. Kraków, str. 143-176.  

RK10.   Lewicka E., Wyszomirski P., 2004 – Przeróbka surowców ilastych. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Surowce skalne – Surowce ilaste. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 274-306.

RK11.   Galos K., Wyszomirski P., 2004 – Przetwórstwo termiczne surowców ilastych. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Surowce skalne – Surowce ilaste. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 307-326.

RK12.   Galos K., Glapa W., Wyszomirski P., 2005 – Górnictwo i przeróbka kopalin krzemionkowych. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Surowce skalne – Surowce krzemionkowe i skaleniowe. Rozdz. 2. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 49-75.

RK13.   Lewicka E., Glapa W., Wyszomirski P., 2005 – Górnictwo i przeróbka kopalin skaleniowych. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Surowce skalne – Surowce krzemionkowe i skaleniowe. Rozdz. 5. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 123-138.

RK14.   Szlugaj J., Wyszomirski P., 2006 – Pozyskiwanie siarczanowych surowców wapniowych. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Surowce skalne - Surowce siarczanowe. Rozdz. 3. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 35-59.

RK15.   Wyszomirski P., 2009 – Wybrane surowce odpadowe przemysłu chemicznego. Fosfogipsy. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Mineralne surowce odpadowe. Rozdz. 5.1. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 247-255.

RK16.   Lewicka E., Wyszomirski P., 2009 - Surowce kaolinowy ubocznie pozyskiwany w procesie płukania piasków kwarcowych. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Mineralne surowce odpadowe Rozdz. 2.4.1. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 111-115.

RK17.   Lewicka E., Wyszomirski P., 2009 – Minerały ciężkie w piaskach kwarcowych. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Mineralne surowce odpadowe. Rozdz. 2.4.2. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 115-118.

RK18.   Lewicka E., Wyszomirski P., 2009 – Iły ceramiczne z dawnych zwałowisk. W: Monografia Surowce Mineralne Polski. Praca zbiorowa pod redakcją R.Neya. Tom Mineralne surowce odpadowe. Rozdz. 2.4.4. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 121-123.

RK19.   Stobierska E., Wyszomirski P., Gaweł A., 2008 – Badania ceramiczne i mineralogiczne ceramiki z Sanoka i Pakoszówki. W; A.Błażejewski [red.] – Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum. Wyd. Inst. Archeologii Uniw. Wrocławskiego. ISBN 978-83-921090-5-1. Wrocław 2008, str. 25-35.

 

 

Hasła w encyklopediach

E3.       Wyszomirski P., 1993 – Autorstwo i współautorstwo 103 haseł i tabel. W: Bolewski A. (red.) – Encyklopedia Surowców Mineralnych P-S. Wyd. CPPGSMiE PAN. Kraków.  

E4.       Wyszomirski P., 1994 – Autorstwo i współautorstwo 87 haseł i tabel. W: Bolewski A. (red.) – Encyklopedia Surowców Mineralnych Ś-Ż. Wyd. CPPGSMiE PAN. Kraków.  

 

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych (z wyłączeniem abstraktów)

R12.  Sanocka E., Wyszomirski P., 1995 – Perspektywy wykorzystania odpadowych surowców mineralnych do produkcji szkliw ceramicznych. Mat. Konf. Problemy zagospodarowania odpadów mineralnych. Wisła 15-17.03.1995, str. 128-132.

R13.   Wyszomirski P., 1995 – Trace elements in the Lower Silesian kaolins (Poland) – geochemical and environmental approach. EUROCLAY’95. Leuven (Belgium) 20-24.08.1995. Book of abstracts (Ed.: A.Elsen, P.Grobet, M.Keung, H.Leeman, R.Schoonheydt, H.Toufar), pp. 314-315.

R14.  Sanocka E., Wyszomirski P., 1996 – Perspektywy wykorzystania w przemyśle ceramicznym frakcji gruboziarnistych wydzielonych z kaolinów i iłów dolnośląskich. Mat. Konf. Dolny Śląsk – bazą surowców mineralnych dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego. Sobótka k/Wrocławia, 26-27.09.1996, 5 str.

R15.   Dyczek J., Muszyński M., Wyszomirski P., 1996 – Tradycyjna i perspektywiczna baza surowcowa krajowego przemysłu wełny mineralnej. Mat. VI Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Rytro 6-8.11.1996. Wyd. CPPGSMiE PAN Kraków, str. 13/1-13/14.

R16.   Wyszomirski P., 1996 – Trace elements in the Lower Silesian kaolins (Poland). In: A.Niedbalska, A.Szymański, A.Wiewióra (Eds.) – Applied Mineralogy. Proceediing of 5th International Congress of Applied Mineralogy in Mineral Industry. Warsaw 2-5.061996, pp.417-421.

R17.   Ratajczak T., Gruszczyński J., Muszyński M., Poręba E., Wyszomirski P., 1997 – Możliwości wykorzystania skał krzemionkowych Niecki Tomaszowskiej. Mat. Krajowego Kongresu Górnictwa Skalnego Górnictwo Skalne u Progu XXI Wieku. Kielce 21-22.05.1997, str. 239-251.

R18.  Sanocka E., Wyszomirski P., Grabiński A., Mrozińska D., 1997 – Sferosyderyty turoszowskie jako potencjalny surowiec barwonośny dla ceramiki i budownictwa. Mat. Konf. Nauk.-Techn. Kopalnie SURMIN-KAOLIN bazą surowców ilastych dla przemysłu – 50 lat produkcji. Nowogrodziec, 26-27.06.1997.

R19.   Wyszomirski P., Galos K., 1997 – Wybrane surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych – aktualne aspekty gospodarcze i technologiczne. Mat. VII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Polanica-Zdrój 19-21.11.1997. Wyd CPPGSMiE PAN Kraków, str. 16/1-16/22.

R20.   Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Skowroński A., Szydłak T., Wyszomirski P., 1997 – Charakterystyka popiołów lotnych z wybranych elektrowni i elektrociepłowni Polski. Mat. VII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Polanica-Zdrój 19-21.11.1997. Wyd CPPGSMiE PAN Kraków, str. 12/1-12/14.

R21. Wyszomirski P., 1998 – Wybrane pierwiastki śladowe w krajowych kaolinach i iłach ceramicznych – aspekty geochemiczne i technologiczne. Mat. II Konf. Nauk.-Techn. Surowce kaolinowe u progu XXI wieku. Potrzeby – właściwości – kierunki postępu technicznego. Leśna k/Lubania Śląskiego, 22-24.06.1998.

R22.  Wyszomirski P., 1999 – Krajowe surowce ilaste do produkcji płytek ceramicznych. Seminarium Nauk.-Techn. pt. Aktualne zagadnienia przemysłu ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego – surowce mineralne i trendy technologiczne. Kraków 5.03.1999, ISBN 83-7108-054-9, str. 14-29.

R23. Wyszomirski P., 1999 – Kaolin w dziejach ludzkości. Mat. III Konf. Nauk.-Techn. Jakość surowców kaolinowych dziś i jutro. Leśna k/Lubania Śląskiego, 9-11.06.1999, str. 4-18.

R24.   Wyszomirski P., 1999 – Surowce ilaste do produkcji płytek ceramicznych – krajowa baza surowcowa i jej charakterystyka. Mat. IX Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Rytro 17-19.11.1999. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, str. 377-391.

R25.   Lubas M., Wyszomirski P., Nitkiewicz Z., 2002 – Charakterystyka stopionych gabr i melafirów Dolnego Śląska jako potencjalnych surowców do produkcji wełny mineralnej. Mat. XII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Świeradów-Zdrój 26-28.06.2002. Sympozja i Konferencje nr 56. IGSMiE PAN Kraków, str. 191-212.

R26.   Lubas M., Nitkiewicz Z., Wyszomirski P., 2003 – Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego na właściwości szkliw gabrowych. Mat. IV Międzynarodowej Sesji Nauk. Nowe Technologie  i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Politechnika Częstochowska, seria: Metalurgia nr 31, str. 615-618.

R27.   Wyszomirski P., Galos K., 2003 – Kierunki przemian w użytkowaniu surowców ilastych przez krajowy przemysł ceramiki budowlanej. Mat. XIII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Zakopane 17-19.09.2003. Sympozja i Konferencje nr 60. IGSMiE PAN Kraków, str. 235-248.

R28.   Wyszomirski P., 2004 – Możliwości analizy termicznej w badaniach surowców ceramicznych. Mat Konf. IV Szkoły Analizy Termicznej SAT’04, Zakopane 13-16.04.2004, str. 167-188.

R29.   Galos K., Wyszomirski P., 2004 – Ocena źródeł plastycznych iłów jasno wypalających się dla potrzeb krajowej produkcji płytek gres porcellanato. Mat. XIV Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Zakopane 29.09-1.10.2004. Sympozja i Konferencje nr 63, IGSMiE PAN Kraków, str. 131-151.

R30.   Wyszomirski P., Bartos M., 2006 – Perspektywy niekonwencjonalnego wykorzystania dolnośląskich kopalin magnezjowych. Mat. XVI Konf. „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”. Zakopane 15-17.11.2006. Sympozja i Konferencje nr 68. IGSMiE PAN Kraków,  str. 183-198.

R31.   Lewicka E., Wyszomirski P., Żukrowski J., 2007 – Badania faz żelazistych występujących w kopalinie skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic. Mat. XVII Konf. „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”. Zakopane 14-16.11.2007. Sympozja i Konferencje nr 71 IGSMiE PAN Kraków, str. 173-184.

R32.   Wyszomirski P., Muszyński M., Zawrzykraj W., 2007 – Kopalina ilasta za Szkucina (woj. świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowa. Mat. XVII Konf. „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”. Zakopane 14-16.11.2007. Sympozja i Konferencje nr 71 IGSMiE PAN Kraków, str. 335-351.

R33.   Wyszomirski P., Karbownik A., 2009 – Badania nad przydatnością kopaliny kaolinowo-kwarcowej z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) do produkcji płytek ceramicznych. Mat. XIX Konf. „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”. Rytro 4-6.11.2009, str. 323-334.

 

 

KONFERENCJE NAUKOWE

 

KN1.          Stoch L., Wyszomirski P., 1969 – O mechaniźmie krystalizacji heterogenicznej szkliwa bazaltowego topionego bazaltu. III Sympozjum Szklarskie, Międzyzdroje 25-27.09.1969.

KN2.          Wyszomirski P., 1976 – Badania układu Fe-Co-S w zakresie temperatur 500-700oC. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Rentgenografia Stosowana”, Gliwice 10-11.6.1976 (vide R2).

KN3.          Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1977 – Łupki przywęglowe typu “wetzstein” z kop. “Gliwice” jako surowce szlifierskie. Sympozjum “Wykorzystanie osiągnięć nauki do zmniejszenia materiałochłonności wyrobów z tworzyw pochodzenia mineralnego”, Cetniewo 28-30.9.1977 (vide R3).

KN4.          Stoch L., Wyszomirski P., 1983 – Ekstrakcja metali z krzemianów warstwowych stopionym siarczanem amonowym. II Krajowa Konferencja pt. Minerały i surowce ilaste, Kraków 7-9.09.1983.

KN5.          Siwiec A., Stoch L., Wyszomirski P., 1983 – Uszlachetnianie kaolinu ze złoża Kalno metodą wysokogradientowej separacji magnetycznej. II Krajowa Konferencja pt. Minerały i surowce ilaste, Kraków 7-9.09.1983.

KN6.          Bahranowski K., Ratajczak T., Witczak S., Wyszomirski P., 1983 – Skład mineralny niektórych skał ilastych GZW a możliwość neutralizacji produktów rozkładu występujących w nich siarczków żelaza. II Krajowa Konferencja pt. Minerały i surowce ilaste, Kraków 7-9.09.1983.

KN7.          Janczyszyn J., Wyszomirski P., 1986 – Gold in kaolin from Wądroże Wielkie (Lower Silesia, Poland). Tenth Conference on Clay Mineralogy and Petrology”, Ostrava (CSRS) 26-29.8.1986.

KN8.          Sagnowski S., Wyszomirski P., 1986 – Badania procesu hydrofobizacji kaolinu krajowego metodą protonowego rezonansu magnetycznego. XIX Ogólnopolskie Seminarium nt. “Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań”, Kraków 2-3.12.1986 (vide R8).

KN9.          Wyszomirski P., 1988 – Śladowe pierwiastki alkaliczne w kaolinach Dolnego Śląska. III Krajowa Konferencja pt. Minerały i surowce ilaste, Warszawa 6-8.09.1988 (Materiały konferencyjne str. 79-79a).

KN10.      Wyszomirski P., Janczyszyn J., 1988 - Pierwiastki ziem rzadkich w kaolinach dolnośląskich. III Krajowa Konferencja pt. Minerały i Surowce Ilaste, Warszawa 6-8.09.1988 (Materiały konferencyjne str. 80-80a).

KN11.      Wyszomirski P., Kasperowicz E., 1988 – Zur Geochemie des Copiapits der Kaolinlagerstätte „Andrzej” in Żarów (Dolny Śląsk, VR Polen). 7. Tonmineraltagung, Greifswald (DDR) 12-15.10.1988 (Kurzfassungen, S. 40-41).

KN12.      Szymczyk S., Kajfosz J., Urban J., Pzrybyłowicz W., Kucha H., Wyszomirski P., 1989 – Zastosowanie analiz PIXE w badaniach surowców mineralnych. Sympozjum Analiza śladowa i jej zastosowanie (org.: Komitet Chemii Analitycznej PAN i Zakład Zagospodarowania Odpadów Elektrownianych Z.P.B.E. „Energopomiar”), Katowice 12-13.04.1989.

KN13.      Wyszomirski P., Przybyłowicz W., Szymczyk S., 1989 – Zastosowanie metody PIGE w analizie pierwiastków lekkich (Li, B, F) na przykładzie kaolinów dolnośląskich. IV Konferencja Analityka w służbie geologii (organizator: Państwowy Instytut Geologiczny – Warszawa), Brody Iłżeckie 16-19.05.1989.

KN14.      Janczyszyn J., Wyszomirski P., Pohorecki W., 1989 – Badania INAA rozkładu pierwiastków śladowych i podrzędnych we frakcjach ziarnowych kaolinów pierwotnych z Turoszowa i Wyszonowic. IV Konferencja Analityka w służbie geologii (organizator: Państwowy Instytut Geologiczny – Warszawa), Brody Iłżeckie 16-19.05.1989.

KN15.      Wyszomirski P., Janczyszyn J., 1990 – Uranium and thorium in the Lower Silesian kaolins. 11th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Česke Budejovice (Czecho-Slovakia) 27-31.8.1990.

KN16.      Wyszomirski P., 1991 – New data on trace element geochemistry of Lower Silesian kaolins. Seventh Meeting of the European Clay Groups – EUROCLAY’91”, Dresden (Germany) 26-30.8.1991 (vide R8).

KN17.      Wyszomirski P., Przybyłowicz W., Szymczyk S., 1991 – PIGE as a useful method of fluorine determination in kaolins. Conference “Physics for Industry – Industry for Physics”, Kraków 17-19.09.1991 (vide R9).

KN18.      Wyszomirski P., Urban J., Szymczyk S., 1991 – Fluorine in raw and fired Polish clays- an example of application of PIGE method. Conference “Physics for Industry – Industry for Physics”, Kraków 17-19.09.1991 (vide R10).

KN19.      Wyszomirski P., 1993 – Analiza pierwiastków śladowych w kaolinach dolnośląskich przy zastosowaniu nowoczesnych metod fizycznych. IV Krajowa Konferencja pt. Minerały i surowce ilaste, Wrocław-Trzebieszowice 13-16.09.1993 (Streszczenie str. 133-134).

KN20.      Wyszomirski P., 1993 – Kaolin na przestrzeni wieków.  IV Krajowa Konferencja pt. Minerały i surowce ilaste, Wrocław-Trzebieszowice 13-16.09.1993 (Streszczenie str. 131-132).

KN21.      Wyszomirski P., Gacki F., 1993 – Wstępna charakterystyka surowca ilastego z Chełst k.Żarnowa (rejon opoczyński). IV Krajowa Konferencja pt. Minerały i surowce ilaste, Wrocław-Trzebieszowice 13-16.09.1993 (Streszczenie str. 135-136).

KN22.      Wyszomirski P., Żukrowski J., 1993 – Badania mössbauerowskie minerałów żelaza występujących w kaolinach dolnośląskich. IV Krajowa Konferencja pt. Minerały i surowce ilaste, Wrocław-Trzebieszowice 13-16.09.1993 (Streszczenie str. 141-142).

KN23.       Wyszomirski P., 1994 – Geochemia pierwiastków śladowych w kaolinach dolnośląskich w świetle współczesnych możliwości analitycznych. Konferencja pt. Aktualne problemy nauk mineralogicznych w Polsce, Zakopane 26-28.09.1994.

KN24.      Wyszomirski P., Muszyński M., Szydłak T., 1994 – Wybrane pierwiastki śladowe w skałach ilasto-aleurytowych liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Konferencja pt. Aktualne problemy nauk mineralogicznych w Polsce, Zakopane 26-28.09.1994.

KN25.       Wyszomirski P., Muszyński M., Szydłak T., 1994 – Trace element geochemistry of Liassic clays from N border of Holy Cross Mts. (central Poland). XIIIth Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague (Czech Republic) 29.08-2.09.1994 (Book of abstracts p. 129).

KN26.      Brylska E., Wyszomirski P., 1994 – Fly ash in building ceramics – threat or proecology? 3rd International Symposium on Environmental Geochemistry, Cracow 12-15.09.1994.

KN27.      Sanocka E., Wyszomirski P., 1995 – Perspektywy wykorzystania odpadowych surowców mineralnych do produkcji szkliw ceramicznych. Konferencja pt. Problemy zagospodarowania odpadów mineralnych, Wisła 15-17.03.1995.

KN28.      Wyszomirski P., 1995 – Trace elements in the Lower Silesian kaolins (Poland) – geochemical and environmental approach. Conference of the European Clay Groups Association EUROCLAY’95, Leuven (Belgium) 20-24.08.1995.

KN29.      Wyszomirski P., 1996 – Trace elements in the Lower Silesian kaolins (Poland). 5th International Congress of Applied Mineralogy in Mineral Industry, Warsaw 2-5.061996 (Proceedings pp. 417-421).

KN30.      Sanocka E., Wyszomirski P., 1996 – Perspektywy wykorzystania w przemyśle ceramicznym frakcji gruboziarnistych wydzielonych z kaolinów i iłów dolnośląskich. Konferencja pt. Dolny Śląsk – bazą surowców mineralnych dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, Sobótka k/Wrocławia 26-27.09.1996.

KN31.      Dyczek J., Muszyński M., Wyszomirski P., 1996 – Tradycyjna i perspektywiczna baza surowcowa krajowego przemysłu wełny mineralnej. VI Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro 6-8.11.1996.

KN32.      Ratajczak T., Gruszczyński J., Muszyński M., Poręba E., Wyszomirski P., 1997 – Możliwości wykorzystania skał krzemionkowych Niecki Tomaszowskiej. Krajowy Kongres Górnictwa Skalnego pt. Górnictwo Skalne u Progu XXI Wieku, Kielce 21-22.05.1997 (vide R17).

KN33.      Sanocka E., Wyszomirski P., Grabiński A., Mrozińska D., 1997 – Sferosyderyty turoszowskie jako potencjalny surowiec barwonośny dla ceramiki i budownictwa. Konferencja  Naukowo-Techniczna pt. Kopalnie SURMIN-KAOLIN bazą surowców ilastych dla przemysłu – 50 lat produkcji, Nowogrodziec 26-27.06.1997 (vide R18).

KN34.      Wyszomirski P., 1997 – Wybrane pierwiastki śladowe w krajowych kaolinach i iłach ceramicznych. II Konferencja Ceramiczna pt. Postępy Technologii Ceramiki, Szkła i Budowlanych Materiałów Wiążących. Zakopane 14-17.09.1997.

KN35.      Stobierska E., Lesisz A., Wyszomirski P., 1997 – Mineralogiczne i ceramiczne badania wschodniosłowackiej ceramiki neolitycznej. II Konferencja Ceramiczna pt. Postępy Technologii Ceramiki, Szkła i Budowlanych Materiałów Wiążących. Zakopane 14-17.09.1997.

KN36.       Wyszomirski P., Galos K., 1997 – Wybrane surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych – aktualne aspekty gospodarcze i technologiczne. VII Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Polanica-Zdrój 19-21.11.1997 (vide R19).

KN37.      Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Skowroński A., Szydłak T., Wyszomirski P., 1997 – Charakterystyka popiołów lotnych z wybranych elektrowni i elektrociepłowni Polski. VII Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Polanica-Zdrój 19-21.11.1997 (vide R20).

KN38.      Wyszomirski P., 1998 – Wybrane pierwiastki śladowe w krajowych kaolinach i iłach ceramicznych – aspekty geochemiczne i technologiczne. II Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Surowce kaolinowe u progu XXI wieku. Potrzeby – właściwości – kierunki postępu technicznego, Leśna k/Lubania Śląskiego 22-24.06.1998 (vide R21).

KN39.      Wyszomirski P., Frąckowiak S., Gacki F., 1998 – Clays of Chełsty deposit – a new industrial raw mineral for Polish ceramics. 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Brno (Czech Republic) 6-10.09.1998.

KN40.      Wyszomirski P., Górniak K., Gaweł A.,1998 – Cretaceous sandy-clayey sediments of north-sudetic-trough (Lower Silesia, Poland) – mineralogy, geochemistry and industrial application. 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Brno (Czech Republic) 6-10.09.1998.

KN41.      Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Skowroński A., Szydłak T., Wyszomirski P., 1998 – Ferrugineous micronodules from clay rocks occurring in the „Bełchatów” brown coal open pit. 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Brno (Czech Republic) 6-10.09.1998.

KN42.      Wyszomirski P., 1999 - Krajowe surowce ilaste do produkcji płytek ceramicznych. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne pt. Aktualne Zagadnienia Przemysłu Ceramiki Szlachetnej i Przemysłu Szklarskiego – Surowce Mineralne i Trendy Techno­logiczne, Kraków 5.03.1999 (vide R22).

KN43.      Wyszomirski P., Gaweł A., 1999 – Badania nad modyfikacją chemiczną kopaliny ilastej z KWB Adamów w aspekcie kompleksowego jej wykorzystania. IV Konferencja pt. Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym, Ślesin 5-7.051999.

KN44.      Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Szydłak T., Wyszomirski P., 1999 – Skład mineralny skał ilastych z kopalni węgla brunatnego Bełchatów w aspekcie ich surowcowego wykorzystania. IV Konferencja pt. Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym, Ślesin 5-7.051999.

KN45.      Wyszomirski P., 1999 – Kaolin w dziejach ludzkości. III Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Jakość surowców kaolinowych dziś i jutro, Leśna k/Lubania Śląskiego, 9-11.06.1999 (vide R23).

KN46.      Wyszomirski P., Górniak K., Gaweł A., 1999 – Geochemical characteristics of Santonian sandy-clayey sediments of North-Sudetic trough (Lower Silesia, Poland). Conference of the European Clay Groups Association EUROCLAY’99, Kraków 5-9.09.1999 (Program with abstracts p. 147).

KN47.      Wyszomirski P., Gacki F., Łukasik W., Partyka J., 1999 – Clays of Żarnów deposit (Poland) as an industrial raw mineral for the production of ceramic tiles. Conference of the European Clay Groups Association EUROCLAY’99, Kraków 5-9.09.1999 (Program with abstracts p. 147).

KN48.      Wyszomirski P., 1999 – Surowce ilaste do produkcji płytek ceramicznych – krajowa baza surowcowa i jej charakterystyka. IX Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro 17-19.11.1999.

KN49.      Gacki F., Piekarczyk J., Wyszomirski P., 2000 – Możliwości metody ultradźwiękowej w badaniach płytek ceramicznych z kamionki porcelanowej (gres porcellnato). POLSKA CERAMIKA 2000, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Opoczno-Spała 29-31.05.2000.

KN50.      Stobierska E., Wyszomirski P., Błaszczak K., 2000 – Procesy rehydroksylacji minerałów ilastych w fragmentach naczyń neolitycznych. POLSKA CERAMIKA 2000, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Opoczno-Spała 29-31.05.2000.

KN51.      Wyszomirski P., Gacki F., Łukasik W., Partyka J., 2000 – Iły ze złoża Żarnów (Polska) jako surowiec mineralny do produkcji płytek ceramicznych. POLSKA CERAMIKA 2000, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Opoczno-Spała 29-31.05.2000.

KN52.      Wyszomirski P., Poręba E., 2000 – Surowce ilaste regionu opoczyńskiego – stan dzisiejszy i perspektywy. POLSKA CERAMIKA 2000, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Opoczno-Spała 29-31.05.2000.

KN53.      Wyszomirski P., Poręba E., 2000 – Kopaliny ilaste północnego obrzeża Gór Świętokrzyskich w świetle przemian gospodarczych w Polsce. X Międzynarodowa Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Mąchocice-Ameliówka 14-16.11.2000.

KN54.      Wyszomirski P., 2001 – Surowce ilaste środkowej Polski w aspekcie ich przydatności w przemyśle płytek ceramicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozwój produkcji kaolinów i surowców ilastych oraz kierunki ich zastosowań”. Leśna k/Lubania Śl. 06-08.06.2001.

KN55.      Wyszomirski P., Górniak K., Gaweł A., 2001 – Tertiary clays of Pawłów deposit (Lublin district, Poland) – mineralogy, geochemistry and industrial application. Mid-European Clay Conference MECC’01. Stará Lesná, Slovakia 9-14.09.2001 (Book of abstracts p. 118).

KN56.      Gacki F., Wyszomirski P., 2001 – Badania fazowe i chemiczne krajowych i zagranicznych płytek ceramicznych gres porcellanato. III Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 20-23.09.2001 (Streszczenia str. 34).

KN57.      Galos K., Wyszomirski P., 2001 - Surowce krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych i ich charakterystyka fazowa. III Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 20-23.09.2001 (Streszczenia str. 35).

KN58.      Lubas M., Wyszomirski P., Pazdur B., 2001 – Ocena przydatności melafiru z Borówna jako surowca do produkcji wełny mineralnej. III Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 20-23.09.2001 (Streszczenia str. 95).

KN59.      Szczepek-Wcisło K., Przybylski K., Wyszomirski P., 2001 – Powstawanie faz siarczanowych w warunkach podwyższonej koncentracji siarki na przykładzie wyrobów z iłu ze złoża Kolbuszowa-Kupno. III Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 20-23.09.2001 (Streszczenia str. 135).

KN60.      Wodnicka K., Kielski A., Wyszomirski P., Szczepek-Wcisło K., 2001 – Skład ziarnowy wybranych surowców ilastych. III Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 20-23.09.2001 (Streszczenia str. 65).

KN61.      Wyszomirski P., Zawrzykraj W., 2001 – Wstępna charakterystyka iłu w złoża Szkucin jako surowca ceramicznego. III Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 20-23.09.2001 (Streszczenia str. 143).

KN62.      Stobierska E., Wyszomirski P., Marcisz B., 2002 – Wykorzystani niektórych czerwonych iłów krajowych do produkcji płytek (gres porcellanato). POLSKA CERAMIKA 2002. Spała 20-22.05.2002.

KN63.      Wyszomirski P., Gacki F., Łukasik W. 2002 – Surowce skaleniowe produkcji tureckiej i perspektywy ich wykorzystania w polskim przemyśle ceramicznym. POLSKA CERAMIKA 2002, Spała 20-22.05.2002.

KN64.      Lubas M., Wyszomirski P., Nitkiewicz Z., 2002 – Charakterystyka stopionych gabr i melafirów Dolnego Śląska jako potencjalnych surowców do produkcji wełny mineralnej. XII Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Świeradów Zdrój 26-28.06.2002.

KN65.      Babińska J., Dyrek K., Wyszomirski P., 2002 – EPR studies of the paramagnetic defects in illite and illite-rich clays – the influence of neutron beam irradiation.18th General Meeting of the International Mineralogical Association (IMA), Edinburgh (Scotland) 1-6.09.2002 (Programme with abstracts p. 296).

KN66.      Wyszomirski P., 2003 – Zastosowanie surowców kaolinowych i glinokrzemianowych w różnych gałęziach przemysłu. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Leśna k. Lubania Śląskiego 11-13.06.2003.

KN67.      Wyszomirski P., Lubas M., Nitkiewicz Z., 2003 – Badania porównawcze melafirów dolnośląskich w aspekcie produkcji włóknistych materiałów izolacyjnych. IV Konferencja Ceramiczna. Zakopane 25-28.08.2003 (Streszczenia str. 150).

KN68.      Wyszomirski P., 2003 – Actinides and heavy metals on clayey rocks of Poland – some examples. Zjazd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz konferencja Perspektywy rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce, Cieszyn 19-21.09.2003.

KN69.      Wyszomirski P., 2003 – Czerwone iły triasowe i ich aktualna znaczenie w polskim przemyśle ceramicznym. Seminarium Naukowo-Techniczne Aktualne kierunki technologiczne w przemyśle ceramicznym, Kraków 23.10.2003.

KN70.      Wyszomirski P., 2004 – Możliwości analizy termicznej w badaniach surowców ceramicznych. SAT’04: IV Szkoła Analizy Termicznej. Zakopane,13-16.04.2004.

KN71.      Wyszomirski P., Stobierska E., Poradowski H., Wiśkowska A., 2004 – Surowiec ilasty ze złoża Pałęgi do produkcji płytek ceramicznych. POLSKA CERAMIKA 2004. Kraków, 12-15.09.2004.

KN72.      Lubas M., Wyszomirski P., Nitkiewicz Z., 2004 – Wykorzystanie diabazu ze złoża Niedźwiedzia Góra do produkcji włókien mineralnych. POLSKA CERAMIKA 2004. Kraków 12-15.09.2004.

KN73.      Galos K., Wyszomirski P., 2004 – Ocena źródeł plastycznych iłów jasno wypalających się dla potrzeb krajowej produkcji płytek (gres porcellanato). XIV Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Zakopane 29.09-1.10.2004.

KN74.      Babińska J., Dyrek K., Sojka Z., Wyszomirski P., Żabiński W., 2005 – Charakterystyka metodą EPR defektów w minerałach ilastych wywoływanych promieniowaniem. XXXVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. Kraków 15-18.03.2005.

KN75.      Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., 2005 – Nanocząstki w wybranych surowcach ilastych. V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 14-18.09.2005 (Streszczenia str. 178).

KN76.      Wyszomirski P., Galos K., 2005 – Charakterystyka iłu poznańskiego z KWB Konin w aspekcie możliwości pozyskiwania surowca smektytowego. V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 14-18.09.2005 (Streszczenia str. 143).

KN77.      Wyszomirski P., Galos K., Wodnicka K., 2005 – Charakterystyka iłu zastoiskowego ze złoża Gniew jako surowca do produkcji keramzytu. V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 14-18.09.2005 (Streszczenia str. 64).

KN78.      Wyszomirski P., Lubas M., Przerada I., 2005 – Odporność chemiczna szkieł diabazowych. V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 14-18.09.2005 (Streszczenia str. 114).

KN79.      Lewicka E., Wyszomirski P., 2005 – Czy istnieją możliwości powiększania bazy zasobowej surowców skaleniowych dla przemysłu ceramicznego w Polsce. XV Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Krynica 21-23.09.2005.

KN80.      Wyszomirski P., Galos K., 2005 – Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowski Góry-Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego. XV Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Krynica 21-23.09.2005.

KN81.      Galos K., Wyszomirski P., 2006 – Źródła plastycznych iłów biało wypełniających się dla potrzeb krajowej produkcji płytek typu gres porcellanato. POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 46).

KN82.      Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł., 2006 – Separacja nanocząstek z surowców ilastych za pomocą ultrawirówki. POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 60).

KN83.      Lewicka E., Poddębniak T., Rogowska M., Wyszomirski P., 2006 – Surowiec skaleniowy ze Sławniowic do produkcji płytek gres porcellanato. POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 63).

KN84.      Lubas M., Wyszomirski P., 2006 – Melafir z Grzęd modyfikowany stłuczką szklaną w aspekcie produkcji wełny mineralnej. POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 64).

KN85.      Wyszomirski P., Galos K., Piskorz S., Szajn J., 2006 – Gościniec – nowe złoże iłów dla przemysłu ceramicznego. POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 112).

KN86.      Wyszomirski P., Pytliński A., 2006 – Pigmenty ilaste z krajowych iłów żelazistych. POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 113).

KN87.      Wyszomirski P., 2006 – Triassic red clays in Poland and their importance for ceramic industry. 3rd Mid-European Clay Conference. Opatija (Croatia) 18-23.09.2006 (Abstracts book p. 123).

KN88.      Wyszomirski P., Bartos M., 2006 – Perspektywy niekonwencjonalnego wykorzystania dolnośląskich kopalin magnezjowych. XVI Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Zakopane 15-17.11.2006.

KN89.      Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł., 2007 – Nanoparticles in some marls and calcareous clays. EUROCLAY 2007. Aveiro (Portugal) 22-27.07.2007 (Abstract Book p. 50).

KN90.      Wyszomirski P., 2007 – Polish Triassic clays and their characteristics as ceramic raw materials. EUROCLAY 2007. Aveiro (Portugal) 22-27.07.2007 (Abstract Book p. 48).

KN91.      Marynowski L., Wyszomirski P., 2007 – The characteristics of organic matter from the Polish Triassic clays. IMOG 2007. The 23rd International Meeting on Organic Geochemistry. Torquay (England) 9-14.09.2007 (Abstract Book p. 78-79).

KN92.      Bobrowski A., Wyszomirski P., Bolanowska J., Łaciak H., 2007 – Pierwiastki śladowe i ich wymywalność z kopaliny ilastej z KWB Konin. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 144).

KN93.      Lubas M., Wyszomirski P., 2007 – Właściwości szkieł melafirowych modyfikowanych surowcami odpornymi w aspekcie wytwarzania wełny mineralnej. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 128).

KN94.      Stec K., Bobrowski A., Wyszomirski P., 2007 – Pierwiastki śladowe w krajowych surowcach dolomitowych dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 143).

KN95.      Stoch P., Wyszomirski P., 2007 – Analiza mössbauerowska „czarnego rdzenia” w płytkach ceramicznych i surowcach ilastych do ich produkcji. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 142).

KN96.      Wyszomirski P., 2007 – Czerwone iły ceramiczne w Polsce w aspekcie przemian podczas ich wypalania. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 145).

KN97.      Lewicka E., Wyszomirski P., Żukrowski J., 2007 – Badania faz żelazistych w kopalinie skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic. XVII Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Zakopane 14-16.11.2007.

KN98.      Wyszomirski P., Muszyński M., Zawrzykraj W., 2007 – Kopalina ilasta ze Szkucina (woj. Świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowa. XVII Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Zakopane 14-16.11.2007.

KN99.      Wyszomirski P., 2008 – Polish red clays and their importance for ceramic industry. DIFREA 2008. The international seminar „Diffusion and reactions: multiscale phenomena” on the occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanisław Mrowiec. Kraków 12.09.2008.

KN100.   Lewicka E., Wyszomirski P., 2008 – Formy związania tlenków barwiących w surowcu skaleniowo-kwarcowym ze Sławniowic (Dolny Śląsk). POLSKA CERAMIKA 2008. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kraków 14-17.09.2008 (Streszczenia str. 63).

KN101.   Lubas M., Wyszomirski P., 2008 – Niekonwencjonalne wykorzystanie amfibolitów dolnośląskich. POLSKA CERAMIKA 2008. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kraków 14-17.09.2008 (Streszczenia str. 65).

KN102.   Wyszomirski P., Niesyt M., Tendera P., 2008 – Charakterystyka surowcowa talku ze złoża Dae Hung (Korea Północna). POLSKA CERAMIKA 2008. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kraków 14-17.09.2008 (Streszczenia str. 109).

KN103.   Wyszomirski P., Galos K., 2008 – Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles. MECC’08: 4th Mid-European Clay Conference 2008. Zakopane 22-27.09.2008 (Abstract in „Mineralogia – Special Papers” 33, 2008, p.183).

KN104.   Lewicka E., Wyszomirski P., 2008 – Bentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśle. XVIII Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro 5-7.11.2008.

KN105.   Lewicka E., Wyszomirski P., 2009 – Polish feldspar raw materials for the domestic ceramic tile industry – current state and prospects. ECERS: 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society. Kraków 21-25.06.2009 (Book of abstracts p. 197).

KN106.   Lubas M., Wyszomirski P., 2009 – Polish melaphyres as raw minerals for the rock wool production. ECERS: 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society. Kraków 21-25.06.2009 (Book of abstracts p. 201).

KN107.   Wyszomirski P., Karbownik A., 2009 – Badania nad przydatnością kopaliny kaolinowo-kwarcowej z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) do produkcji płytek ceramicznych. XIX Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro 4-6.11.2009.

KN108.    Wyszomirski P., Karbownik A., 2009 – Kopalina kaolinowo-kwarcowa z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) jako surowiec do produkcji płytek ceramicznych. VII Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 27-29.11.2009 (Streszczenia str. 35).

KN109.   Wyszomirski P., Prosowicz G., 2010 – Oznaczenie udziału smektytu w wybranych surowcach ilastych. POLSKA CERAMIKA 2010. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kraków 5-8.09.2010 (Streszczenia str. 60).

KN110.   Wyszomirski P., Gacki F., Szydłak T., 2010 – Tureckie surowce skaleniowe w krajowej produkcji gres porcellanato. POLSKA CERAMIKA 2010. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kraków 5-8.09.2010 (Streszczenia str. 62).

KN111.   Wyszomirski P., Przytuła S., 2010 – Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski). XX Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Krynica 2-5.11.2010.

KN112.   Radwanek-Bąk B., Bąk B., Wyszomirski P., 2011 – Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia. XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza pt. Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie, Wisła-Jawornik 17-20.05.2011 (Streszczenia str. 14-15).

KN113.   Niesyt M., Wyszomirski p., Gajerski R., 2011 – Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia. XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza pt. Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie, Wisła-Jawornik 17-20.05.2011 (Streszczenia str. 16-17).

 

Publikacje po uzyskaniu naukowego tytułu profesora

 

Książki

  K3.            WYSZOMIRSKI P., 2021 – Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne. ISBN 978-83-65955-50-0. Wydawnictwo Naukowe Akapit Kraków (objętość: 286 stron).

 

Artykuły w recenzowanych czasopismach anglojęzycznych

A94.            NIESYT M., DZIK T., WYSZOMIRSKI P., 2012 – Granulacja ciśnieniowa  dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych/The pressure granulation of dolomite decarbonates for the production of refractory materials. Chemik 66, nr 5, 418-427 (w j. polskim i angielskim).

A95.            NIESYT M., WYSZOMIRSKI P., KIELSKI A., GOŁAWSKI C., 2012 – Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering.  [Conference Papers] 55th International Colloquium on Refractories „Feuerfest Colloquium“. Aachen (Germany) 19-20.09.2012, pp. 222-224.

A96.            SITARZ M., WYSZOMIRSKI P., HANDKE B., JELEŃ P., 2014 – Moganite in selected Polish chert samples: the evidence from MIR, Raman and X-ray studies. Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy vol. 122, pp. 55-58.

A97.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., SZUMERA M., 2015 – Swelling pressure of natural and modified smectite-bearing clay raw materials. Physicochemical Problems of Mineral Processing 51, Issue 1, 127-135. IF = 0,926.

A98.            PANNA W., SZUMERA M., WYSZOMIRSKI P., 2016 –  The impact of modification of the smectite-bearing raw materials on their thermal expansion ability. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 123, issue 2, pp. 1153-1161, also: online, No. DOI 10.1007/s10973-015-5023-0. IF = 2,042.

A99.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., KOHUT P., 2016 - Application of hot stage microscopy in evaluating sample morphology changes on heating. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 125, issue 3, pp. 1053-1059.

A100.            WYSZOMIRSKI P., 2018 – Jiři Konta (1922-2017). Mineralogia 49, No 1-4, 3-5.

A101.            GOŁAWSKI C., KIELSKI A., OBSZYŃSKA L., WYSZOMIRSKI P., 2019 – Refractory magnesia-carbon scrap as a valuable secondary raw material. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 35, z. 3, 23-36.

A102.            LECH R., WYSZOMIRSKI P., 2020 – Sposoby kalcynacji surowców kaolinowych w produkcji metakaolinu/Methods of calcining kaolin raw materials in the production of metakaolin. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 72, nr 1, 33-48.

A103.            WYSZOMIRSKI P., GAJEK M., SZYDŁAK T.. ZAWADZKI T., 2021 – Surowiec ilasty stosowany w dawnych manufakturach fajansu w okolicy Opola. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, nr 1.

A104.            GÓRNIAK K., SZYDŁAK T., WYSZOMIRSKI P., Gaweł A., Niemiec M., 2021 – Recently discovered thick bentonite bed hosted by the lithothamnium limestones (Badenian) in the Polish part of the Carparthian Foredeep: the evidencefor volcanic origin. Minerals 11(12), 1417; doi: 10.3390/min11121417.

 

Artykuły w czasopismach polskich

 

A189.            BĄK B., RADWANEK-BĄK B., WYSZOMIRSKI P., 2011 – Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 27, z. 1, str. 21-47.

A190.            WYSZOMIRSKI P., GOŁAWSKI C., KIELSKI A., WODNICKA K., 2011 – Dolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałych. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 81, str. 197-208.

A191.            RADWANEK-BĄK B., BĄK B., WYSZOMIRSKI P., 2011 – Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 63, nr 3, 614-618.

A192.            NIESYT M., WYSZOMIRSKI P., GAJERSKI R., 2011 - Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 63, nr 3, 619-625.

A193.            WYSZOMIRSKI P., GACKI F., SZYDŁAK T., 2012 – Tureckie surowce skaleniowe w krajowej produkcji płytek ceramicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 28, z. 1, 5-18.

A194.            KASZYCKI P., SUPEL P., WYSZOMIRSKI P., ZAJDEL-KALETA A., 2012 – Innowacyjne biotechnologie uszlachetniania ceramicznych surowców ilastych. W: E.Lewicka [red.]: Innowacyjne technologie pozyskiwania najważniejszych surowców ceramicznych i szklarskich. Studia, Rozprawy, Monografie 177 str. 49-71. ISSN 1859-6823. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków.

A195.            LEWICKA E., WYSZOMIRSKI P., 2012 – Innowacyjne technologie pozyskiwania surowców kaolinowych. W: E.Lewicka [red.]: Innowacyjne technologie pozyskiwania najważniejszych surowców ceramicznych i szklarskich. Studia, Rozprawy, Monografie 177 str. 28-48. ISSN 1859-6823. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków.

A196.            SZLUGAJ J., WYSZOMIRSKI P., GALOS K., 2012 – Innowacyjne technologie pozyskiwania gipsów i anhydrytów. W: E.Lewicka [red.]: Innowacyjne technologie pozyskiwania najważniejszych surowców ceramicznych i szklarskich. Studia, Rozprawy, Monografie 177 str. 90-108. ISSN 1859-6823. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków.

A197.            NIESYT M., SZYDŁAK T., WYSZOMIRSKI P., WODNICKA K., 2012 – Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 83, 121-129.

A198.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., MOTYKA J., 2012 -  Możliwości wykorzystania wybranych surowców smektytowych jako materiałów dla celów hydroizolacyjnych. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 83, 131-145.

A199.            WYSZOMIRSKI P., Przytuła S., 2013 – Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski). Kruszywa, Produkcja-Transport-Zastosowanie, nr 3, 24-29 (przedruk z czasopisma „Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 79, 2010, str. 213-222).

A200.            GACKI F., FELIKS J., WYSZOMIRSKI P., 2013 – Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52 (44), Nr 3, 174-175.

A201.            WYSZOMIRSKI P., NIESYT M., SZYDŁAK T., GOŁAWSKI C., 2013 – Dolomity świętokrzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 85,335-344.

A202.            NIESYT M., WYSZOMIRSKI P., 2013 – Skład chemiczny i cechy strukturalno-teksturalne wybranych dolomitów krajowych a ich przydatność do produkcji materiałów ogniotrwałych. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 65, Nr 4, 456-462.

A203.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., MYSZKA R., 2014  - Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej ze złoża Dylągówka-Zapady (polskie Karpaty fliszowe). Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 30, z. 2, str. 85-102. IF = 0,632.

A204.            PANNA W., PROSOWICZ G., WYSZOMIRSKI P., 2014  - Ocena zawartości smektytu w niektórych ceramicznych surowcach ilastych na podstawie spektrofotometrycznych badań sorpcyjnych. Chemik 68, nr 7, 612-619.

A205.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., MYSZKA R., 2014 – Charakterystyka surowcowa odpadu eksploatacyjnego z kopalni piaskowca w Wysoczanach (woj. podkarpackie). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 88, 183-194.

A206.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., GASEK K., DUDEK R., ŁABUZ A., 2015 – Ocena przydatności wybranych surowców ilastych południowo-wschodniej Polski do produkcji kruszyw lekkich na mikroskopii wysokotemperaturowej/ Hot stage microscopy in determining the suitability of selected clay rocks from south-eastern Poland to manufacture lightweight aggregates. Cement-Wapno-Beton 20/82, Nr 2, 79-87. IF = 0,304.

A207.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., GAJEK M., 2015 – Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 31, z. 3, str. 59-76. IF = 0,632.

A208.            WYSZOMIRSKI P., 2015 -  Ił z Borkowic (rejon opoczyński) jako wartościowy surowiec wielu dziedzin przemysłu ceramicznego. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 91, 245-260.

A209.            WYSZOMIRSKI P., SZYDŁAK T., 2016 – Drobne frakcje ziarnowe z przeróbki bazaltów i ich przydatność w ceramice. Mining Science 23, Special Issue 1, pp. 201-213.

A210.            WYSZOMIRSKI P., SZYDŁAK T., PICHNIARCZYK P., 2016 – Charakterystyka surowcowa wybranych kruszyw mineralnych NE Polski w aspekcie trwałości betonów. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 96, 363-377.

A211.            WYSZOMIRSKI P., 2017 – Dolomity to także surowiec do wytwarzania materiałów ogniotrwałych. Kruszywa Mineralne. T. 1 (red. W.Glapa). ISSN 0324-9673. Wyd. Wydz. Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, str. 211-221.

A212.            WYSZOMIRSKI P., SZYDŁAK T., ZAWADZKI T., 2017 – Kopalina bazaltowa ze złóż Rutki i Ligota Tułowicka (woj. opolskie) oraz możliwości wielokierunkowego jej wykorzystania. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 100, 295-311.

A213.            GAJEK M., WYSZOMIRSKI P., 2018 – Analiza dylatometryczna jako metoda oznaczania zawartości kwarcu w surowcach ilastych/Dilatometric analysis as a measurement method for determination of the quartz content in clay raw materials. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 70, 2, 161-173.

A214.            WYSZOMIRSKI P., 2018 – Rozwady redivivus. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 106, 239-255.

A215.            WYSZOMIRSKI P., GAJEK M., 2019 – Ił poznański ze złoża Słowiany (Dolny Śląsk) i perspektywy jego wykorzystania w przemyśle ceramicznym. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. ISBN 978-83-955544-7-6. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, str. 171-190.

 

KONFERENCJE NAUKOWEwygłoszone referaty (R) i przedstawione postery (P)

 

KN114.            NIESYT M., WYSZOMIRSKI P., GAJERSKI R., 2011 – Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia. XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań, stosowanie. Wiśła-Jawornik 17-20.05.2011 (R).

KN115.            RADWANEK-BĄK B., BĄK B., WYSZOMIRSKI P., 2011 – Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia. XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań, stosowanie. Wiśła-Jawornik 17-20.05.2011 (R).

KN116.            WYSZOMIRSKI P., NIESYT M., TOBOŁA T., GAJERSKI R., 2011 – Surowce dolomitowe przemysłu materiałów ogniotrwałych w świetle badań inkluzji ciekło-gazowych. VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 22-25.09.2011 (P).

KN117.            KASZYCKI P., KŁAPKOWSKA P., KASPROWICZ A., BIAŁECKA A., WYSZOMIRSKI P., MIĘDZYBRODZKI J., 2011 – Konsorcja drobnoustrojów przeznaczone do poprawy jakości surowców ceramicznych. Konferencja „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska”, II edycja, Łódź 22-23.10.2011 (P).

KN118.            KŁAPKOWSKA P., KASZYCKI P., BIAŁECKA A., KASPROWICZ A., WYSZOMIRSKI P., 2011 – Charakterystyka mikroflory autochtonicznej występującej w ceramicznych surowcach ilastych. Konferencja „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska”, II edycja, Łódź 22-23.10.2011 (P).

KN119.            WYSZOMIRSKI P., GOŁAWSKI C., KIELSKI A., WODNICKA K., 2011 – Dolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałych. XXI Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, Krynica 16-18.11.2011 (R).

KN120.            NIESYT M., DZIK T., WYSZOMIRSKI P., 2012 – Granulacja ciśnieniowa  dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych. IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2012, Nałęczów 9-11.05.2012 (R).

KN121.            NIESYT M., WYSZOMIRSKI P., KIELSKI A., GOŁAWSKI C., 2012 – Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering. 55th International Colloquium on Refractories „Feuerfest Colloquium“. Aachen (Germany) 19-20.09.2012 (R).

KN122.            WYSZOMIRSKI P., NIESYT M., KIELSKI A., 2012 - Badania nad odpornością spieczonych dekarbonatów dolomitowych na ich hydratację. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA’2012, Kraków 9-12.09.2012 (R).

KN123.            ZAJDEL-KALETA A., WYSZOMIRSKI P., SUPEL P., KASZYCKI P., 2012 - Możliwości wzbogacania ceramicznych kopalin ilastych metodami mikrobiologicznymi. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA’2012, Kraków 9-12.09.2012 (P).

KN124.            NIESYT M., SZYDŁAK T., WYSZOMIRSKI P., WODNICKA K., 2012 – Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji. XXII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Krynica 7-9.11.2012) (R).

KN125.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., MOTYKA J., 2012 -  Możliwości wykorzystania wybranych surowców smektytowych jako materiałów dla celów hydroizolacyjnych. XXII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Krynica 7-9.11.2012) (R).

KN126.            NIESYT M., WYSZOMIRSKI P., 2013 – Skład chemiczny i cechy strukturalno-teksturalne wybranych dolomitów krajowych a ich przydatność do produkcji materiałów ogniotrwałych. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa            Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie/XV International Scientific Conference Refractory materials: manufacture, research methods, application. Wiśła-Jawornik 22-24.05.2013 (R).

KN127.            GACKI F., FELIKS J., WYSZOMIRSKI P., 2013 – Z badań nad możliwością wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego. VI Ogólnopolska Konferencja „Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej” (Łódź - Smardzewice 1-3.07.2013) (P).

KN128.            KIELSKI A., OBSZYŃSKA L., SUŁKOWSKI M., WYSZOMIRSKI P., BLUMENFELD P., 2013 – The issue of usage of refractory materials scrap. UNITECR 2013. 13th Biennial Wordwide Congress on Refractories. Victoria, British Columbia, Canada. September  10-13, 2013. [Session] Safety, Environmental Issues and Recycling Solutions for Refractories. UNITECR-223-2013 (R).

KN129.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., 2013 – Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej z Dylągówki (woj. podkarpackie). IX Konferencja i Zjazd PTCer. Zakopane, 19-22.09.2013 (P).

KN130.            NIESYT M., WYSZOMIRSKI P., LIS J., 2013 – Zawartość żelaza w dekarbonatach dolomitowych a ich odporność na hydratację. IX Konferencja i Zjazd PTCer. Zakopane, 19-22.09.2013 (P).

KN131.            WYSZOMIRSKI P., NIESYT M., SZYDŁAK T., GOŁAWSKI C., 2013 – Dolomity świętokrzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu. XXIII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Zakopane 6-8.11.2013) (R).

KN132.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., 2014 – The sorption ability of clayey raw materials from SE Poland and the possibility of their using in environmental protection. 3rd European Young Engineers Conference, Warsaw 28-29.04.2014 (P).

KN133.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., 2014 – Właściwości sorpcyjne wybranych surowców smektytowych Polski południowo-wschodniej w aspekcie ich wykorzystania dla celów hydroizolacyjnych. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA’2014, Kraków 7-10.09.2014 (R).

KN134.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., MYSZKA R., 2014 –  Charakterystyka surowcowa odpadu eksploatacyjnego z kopalni piaskowca w Wysoczanach (woj. podkarpackie). XXIV Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Zakopane 5-7.11.2014) (R).

KN135.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., GAJEK M., 2015 – Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles. Conference of Mineral Enginnering 2015 (MEC 2015), Szczawnica 14-17.09.2015 (R).

KN136.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., KOHUT P., 2015 – Hot stage microscopy in the evaluation of thermal changes of a sample morphology. 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA). Zakopane 6-10.09.2015 (R).

KN137.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., SZUMERA M., 2015 – Mineral and chemical compositions of the Strzegom granites as the controls of their thermal properties. 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA). Zakopane 6-10.09.2015 (P).

KN138.            WYSZOMIRSKI P., SZYDŁAK T., 2015 – Pył bazaltowy jako surowiec mineralny. X Konferencja PTCer. Zakopane, 17-20.09.2015 (R).

KN139.            PANNA W., WYSZOMIRSKI P., SZUMERA M., 2015 – Zastosowanie mikroskopii wysokotemperaturowej do oceny zdolności pęcznienia iłów południowo-wschodniej Polski. X Konferencja PTCer. Zakopane, 17-20.09.2015 (P).

KN140.            WYSZOMIRSKI P., 2015 -  Ił z Borkowic (rejon opoczyński) jako wartościowy surowiec wielu dziedzin przemysłu ceramicznego. XXV Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Rytro 18-20.11.2015) (R).

KN141.            WYSZOMIRSKI P., SZYDŁAK T., 2016 – Drobne frakcje ziarnowe z przeróbki bazaltów i ich przydatność w ceramice. XVI Konferencja Kruszywa Mineralne. Kudowa-Zdrój 20-22.04.2016 (R).

KN142.            WYSZOMIRSKI P., 2016 -  Opoczyńskie iły kaolinitowe wczoraj i dziś. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA’2016, Kraków 11-14.09.2016 (R).

KN143.            WYSZOMIRSKI P., SZYDŁAK T., PICHNIARCZYK P., 2016 – Charakterystyka surowcowa wybranych kruszyw mineralnych NE Polski w aspekcie trwałości betonów. XXVI Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Zakopane 16-18.11.2016) (R).

KN144.            WYSZOMIRSKI P., 2017 – Dolomity to także surowiec do wytwarzania materiałów ogniotrwałych. XVII Konferencja Kruszywa Mineralne. Kudowa-Zdrój 26-28.04.2017 (R).

KN145.            SZUMERA M., WYSZOMIRSKI P., 2017 – Surowce ilaste regionu bolesławieckiego – wczoraj, dziś i jutro. 21. Bolesławieckie Święto Ceramiki (R)

KN146.            GAJEK M., WYSZOMIRSKI P., 2017 –  Krajowe czerwone iły ceramiczne w świetle badań rentgenograficznych i dylatometrycznych. XI Konferencja PTCer. Zakopane, 14-17.09.2017 (P).

KN147.            WYSZOMIRSKI P., SZYDŁAK T., ZAWADZKI T., 2017 – Kopalina bazaltowa ze złóż Rutki i Ligota Tułowicka (woj. opolskie) oraz możliwości wielokierunkowego jej wykorzystania. XXVII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Rytro 8-10.11.2017) (R).

KN148.            SZUMERA M., WYSZOMIRSKI P., 2017 – Surowce ilaste regionu bolesławieckiego – dziś i jutro. XXVII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Rytro 8-10.11.2017) (R).

KN149.            WYSZOMIRSKI P., GAJEK M., ZAWADZKI T., 2018 – Surowiec ilasty stosowany w dawnych manufakturach fajansu w okolicy Opola. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA’2018, Kraków 9-12.09.2018 (R).

KN150.            WYSZOMIRSKI P., 2018 – Rozwady redivivus. XXVIII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Rytro 20-23.11.2018) (R).

KN151.            WYSZOMIRSKI P., GAJEK M., 2019 – Ił ze złoża Słowiany  jako surowiec ceramiczny. … Konferencja i Zjazd PTCer. Zakopane, 12-15.09.2019 (R).

KN152.            WYSZOMIRSKI P., GAJEK M., 2019 – Ił poznański ze złoża Słowiany i perspektywy jego wykorzystania w przemyśle ceramicznym. XXIX Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Rytro 6-8.11.2019) (R).

KN153.            WYSZOMIRSKI P., GAJEK M., SZYDŁAK, ZAWADZKI T., 2021 – Surowiec ilasty stosowany w dawnych manufakturach fajansu w okolicy Opola. XXX Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Rytro 3-5.11.2021) (R).

KN154.            WYSZOMIRSKI P., 2021 – Czerwone iły triasowe na tle krajowych surowców ilastych ceramiki budowlanej. Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD. Kraśnik 25.11.2021 (R)