WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1) warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich);

2) limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych: maksymalnie 40, minimalnie 15;

3) wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

formularz zgłoszeniowy;

– poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

– opłata wpisowa 100 zł (zostanie odliczona od wysokości opłaty za pierwszy semestr studiów);

oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;         (Regulamin studiów podyplomowych w AGH)

– poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;

– miejsce złożenia dokumentów: al. Mickiewicza 30, bud. A-0, pok.5B, 30-059 Kraków, tel. 12 617 23 71.

4) termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w ramach edycji studiów podyplomowych:
15.06.2023 – 22.09.2023.

 

ZGŁOSZENIA WSTĘPNE:

Wstępne zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej przyjmowane są na adres spgg@agh.edu.pl. Proszę o przesłanie formularza zgłoszenia oraz dowód wpłaty opłaty wpisowej (numer konta do wpłaty przekazany będzie mailowo).

Liczba miejsc: 15-40

Miejsce zgłoszeń: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej; 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, Pawilon A-0, Pokój 5B (wysoki parter), tel. 12 617 23 71.