Opis systemu PGP dla laika

Szymon Sokół, sierpień 1995 - listopad 1996

Uzupełnienia:
Tomasz R. Surmacz
Rafał Z. Maszkowski
Andrzej K. Brandt

Dokument traktuje głównie o PGP 2.6.3i - luty 1996.

Dostępna jest wersja niniejszego dokumentu w MS Word skonwertowana przez Witka Owoca.


Spis treści

 1. Wstęp
 2. Jak to działa?
 3. Skąd to wziąć?
 4. Jak się tego używa?
  1. Generowanie klucza
  2. Rozpowszechnianie kluczy publicznych
  3. Uzyskiwanie kluczy publicznych innych osób
  4. Zarządzanie kluczami
  5. Sygnowanie i sprawdzanie sygnatur
  6. Szyfrowanie i deszyfrowanie
  7. Inne możliwości PGP
 5. Konfiguracja PGP
  1. Zbiór konfiguracyjny
  2. Programy pomocnicze
  3. PGP a vi (autorem tego podrozdziału jest Tomasz R. Surmacz <tsurmacz@asic.ict.pwr.wroc.pl>)
  4. PGP a ELM (autorem tego podrozdziału jest Rafał Z. Maszkowski <rzm@pdi.lodz.pl>)
 6. Więcej szczegółów o PGP
  1. W sieci
  2. Literatura

Wstęp

PGP (Pretty Good Privacy - Całkiem Niezła Prywatność) jest kryptosystemem (tzn. systemem szyfrująco-deszyfrującym) autorstwa Phila Zimmermanna <prz@acm.org> wykorzystującym ideę klucza publicznego. Podstawowym zastosowaniem PGP jest szyfrowanie poczty elektronicznej, transmitowanej przez kanały nie dające gwarancji poufności ani integralności poczty. Przez poufność rozumiemy tu niemożność podglądania zawartości listów przez osoby trzecie; przez integralność - niemożność wprowadzania przez takie osoby modyfikacji do treści listu.

PGP pozwala nie tylko szyfrować listy, aby uniemożliwić ich podglądanie, ale także sygnować (podpisywać) listy zaszyfrowane lub niezaszyfrowane w sposób umożliwiający adresatowi (adresatom) stwierdzenie, czy list pochodzi rzeczywiście od nadawcy, oraz czy jego treść nie była po podpisaniu modyfikowana przez osoby trzecie. Szczególnie istotny z punktu widzenia użytkownika poczty elektronicznej jest fakt, że techniki szyfrowania oparte o metodę klucza publicznego nie wymagają wcześniejszego przekazania klucza szyfrowania/deszyfrowania kanałem bezpiecznym (tzn. gwarantującym poufność). Dzięki temu, używając PGP, mogą ze sobą korespondować osoby, dla których poczta elektroniczna (kanał niepoufny) jest jedyną formą kontaktu.

Jak to działa?

Na czym polega różnica między kryptosystemem "tradycyjnym", a metodą klucza publicznego? W największym uproszczeniu: szyfr "tradycyjny" wymagał użycia tego samego klucza do szyfrowania i odszyfrowywania. Klucz ten zatem musiał być wcześniej uzgodniony przez porozumiewające się strony, i to z użyciem kanału bezpiecznego (zapewniającego poufność i integralność) - w przeciwnym razie istniałoby ryzyko przechwycenia klucza przez osoby trzecie, co dałoby tym osobom możliwość zarówno odczytywania szyfrowanych komunikatów, jak i ich podrabiania (fałszowania). W metodzie klucza publicznego, pojedynczy klucz zastąpiony jest parą kluczy: jeden z nich służy do zaszyfrowania listu, drugi do odszyfrowania. Znajomość klucza szyfrowania nie wystarczy do deszyfracji listu, ani do odtworzenia klucza deszyfrowania.
Dla dociekliwych: efekt ten osiągnięty jest przez odpowiednią konstrukcję algorytmu szyfrowania/deszyfrowania. Klucz deszyfrowania bazuje na parze dużych liczb pierwszych, klucz szyfrowania zaś - na ich iloczynie. Znajomość iloczynu 2 liczb pierwszych nie wystarczy do znalezienia tych liczb - a raczej, wystarczy, lecz dla odpowiednio dużych liczb (rzędu 10 do potęgi 100) operacja taka zajmuje całe lata, nawet na najszybszych dostępnych komputerach.
Co za tym idzie, tylko klucz deszyfrowania musi pozostać sekretem swego właściciela (i dlatego nazywany jest "kluczem prywatnym"). Klucz szyfrowania może być udostępniony ogółowi - stąd termin "klucz publiczny". Dowolna osoba, chcąca wysłać tajną wiadomość do właściciela tego klucza, używa klucza publicznego w celu zaszyfrowania treści listu. List ten odszyfrować może tylko osoba będąca w posiadaniu klucza prywatnego związanego z tym kluczem publicznym - w domyśle: właściciel klucza.

W tym miejscu należy podkreślić, że żaden kryptosystem nie jest silniejszy od swego najsłabszego ogniwa, którym z reguły okazuje się użytkownik. Jeżeli użytkownik nie dba we właściwy sposób o tajność swego klucza prywatnego, nawet PGP nie zapewni mu należytej prywatności. Najbardziej wskazanym sposobem przechowywania klucza prywatnego jest dyskietka, noszona przy sobie lub trzymana w zamknięciu. W drugiej kolejności, dysk twardy komputera dostępnego tylko właścicielowi. Następnie, konto w systemie wielodostępnym takim jak Unix. Dysk komputera klasy PC dostępnego dla innych osób niż właściciel klucza zdecydowanie nie jest właściwym miejscem przechowywania klucza!

Zastosowany w PGP algorytm szyfrowania kluczem publicznym nosi nazwę RSA (Rivest-Shamir-Adleman) - jak łatwo zgadnąć, otrzymał ją od nazwisk jego twórców. Algorytm ten jest w USA opatentowany, a ponadto podlega restrykcjom eksportowym ITAR (podobnie jak wszelkie algorytmy i programy mające związek z kryptografią) i nie może być używany w programach wywożonych z USA. Dlatego też istnieją 3 aktualne wersje PGP:

 1. "tylko USA", która wykorzystuje licencjonowany kod firmy RSA Data Security, Inc., będącej posiadaczem patentu i nie może być eksportowana poza USA, opracowana z udziałem Phila Zimmermanna w MIT;
 2. wersja komercyjna, również osiągalna tylko w USA, opracowana przez firmę ViaCrypt na podstawie licencji Phila Zimmermanna;
 3. oraz wersja "międzynarodowa", którą opracował Stale Schumacher <staalesc@ifi.uio.no>, a która opiera się na implementacji algorytmu RSA napisanej poza USA, niezależnie od firmy RSA. Jest to jedyna wersja, jakiej można używać poza USA, nie gwałcąc amerykańskich przepisów eksportowych.
Wszystkie te wersje są wzajemnie zgodne.
Dla dociekliwych: PGP nie szyfruje całego dokumentu (np. listu) z użyciem algorytmu RSA - ponieważ jest on dość powolny, trwałoby to bardzo długo. Zamiast tego, PGP szyfruje z użyciem RSA pewną wygenerowaną losowo liczbę 128-bitową, która następnie jest używana jako klucz szyfrowania właściwego dokumentu (np. listu) "tradycyjnym" algorytmem IDEA. Przy deszyfracji, PGP odszyfrowuje klucz IDEA z użyciem prywatnego klucza RSA odbiorcy, a następnie kluczem IDEA odszyfrowuje list. W zasadzie zatem PGP jest połączeniem "tradycyjnego" kryptosystemu bazującego na kluczu przekazanym kanałem bezpiecznym (innym dla każdej wiadomości), i kryptosystemu opartego o metodę klucza publicznego, który zapewnia ten bezpieczny kanał).

Skąd to wziąć?

PGP jest dostępne w wersji źródłowej w C (dla Unixa i VMS) oraz w postaci binariów dla systemu MS-DOS i Macintosh na wielu serwerach FTP, m.in.
w Finlandii:
ftp://ftp.funet.fi/pub/crypt/cypherpunks/pgp/pgp262/.
w Szwecji:
ftp://ftp.sunet.se/pub/security/tools/crypt/pgp
w Polsce:
ftp://pipeta.chemia.pk.edu.pl/pub/pgp/ - wersja spolszczona!
http://www.agh.edu.pl/pub/security/pgp/
ftp://ftp.agh.edu.pl/pub/security/pgp/
ftp://ftp.pwr.wroc.pl/pub/security/pgp/
Aktualną, w momencie pisania tego tekstu, wersją jest PGP 2.6.3 NEW!. Istnieje również wersja komercyjna (dostępna tylko w USA) opracowana przez firmę ViaCrypt na podstawie licencji Phila Zimmermanna, aktualną wersją jest 2.7.1.

Jak się tego używa?

Generowanie klucza

PGP jest programem stosunkowo łatwym w obsłudze. Pierwszym krokiem po jego instalacji jest wygenerowanie swojego klucza prywatnego i publicznego. Służy do tego (w Unixie i MS-DOS) komenda:
  pgp -kg
Po wydaniu tej komendy, program pyta o długość klucza. Można wybrać jedną ze standardowych długości (384, 512, 1024 bity) lub własną, z przedziału 504-2048 bitów. Następnie pojawia się pytanie o identyfikator użytkownika, który powinien jednoznacznie określać właściciela klucza. Zazwyczaj identyfikator podajemy w postaci:
  Imię Nazwisko <email-address>
np.
  Szymon Sokol <szymon@uci.agh.edu.pl>

Kolejne pytanie odnosi się do tzw. passphrase, czyli hasła służącego do odblokowania klucza. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, mające na celu utrudnienie posłużenia się skradzionym cudzym kluczem prywatnym. Hasło to nie pojawia się na ekranie w czasie wpisywania, i może być znacznie dłuższe niż hasło użytkownika systemu Unix (te bowiem są zwykle ograniczone do 8 znaków). Następnie hasło należy wpisać powtórnie, w celu weryfikacji. PGP będzie pytać o to hasło za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał odszyfrować list przeznaczony dla niego lub sygnować własny list - w tych bowiem sytuacjach następuje odwołanie do klucza prywatnego.

Zarówno hasło jak i identyfikator możesz później zmienić komendą

  pgp -ke user
gdzie user jest identyfikatorem Twojego klucza (lub jego częścią).

Następnie program prosi o wpisanie kilkudziesięciu znaków dowolnego tekstu - istotny tu jest nie sam tekst, ale odstępy czasowe między naciśnięciami klawiszy, które służą jako źródło "naprawdę losowej" liczby, użytej następnie do tworzenia klucza. W ten sposób PGP uzyskuje praktyczną niepowtarzalność kluczy. Komunikat "Key generation completed" zwiastuje utworzenie kluczy: prywatnego i publicznego. Klucz prywatny znajdzie się w pliku secring.pgp; klucz publiczny - w pubring.pgp. Ten pierwszy należy umieścić w bezpiecznym miejscu; ten drugi - jak najszerzej rozpropagować.

Rozpowszechnianie kluczy publicznych

Jeżeli chcesz, aby ludzie pisząc do Ciebie korzystali z PGP, musisz zadbać o to, aby Twój klucz publiczny stał się powszechnie znany. Oto kilka sposobów na rozpowszechnienie swojego klucza:

Uzyskiwanie kluczy publicznych innych osób

Sposób uzyskiwania kluczy publicznych innych osób zależy oczywiście od sposobu, w jaki one swój klucz rozpowszechniają. Najczęściej można go uzyskać wykonując komendę finger, podając jako argument adres e-mail osoby, której klucz chcemy uzyskać. Jednakże adres, z jakiego osoba ta pisuje zazwyczaj listy, nie musi być adresem konta w systemie UNIX, a więc finger z podanym adresem może w ogóle nie działać. Wówczas pozostaje sprawdzić stronę WWW tej osoby (o ile ją posiada), skorzystać z usług serwerów kluczy PGP lub HTMLowych bramek, albo po prostu napisać do tej osoby (lub innych swoich znajomych) list z prośbą o przesłanie klucza.

Przy każdym z tych rozwiązań, zwłaszcza przy tym ostatnim, osoba, która otrzymuje klucz, powinna zastanowić się: czy mam pewność, ze klucz ten naprawdę należy do osoby, której nazwisko widnieje na kluczu? Przypominam, że identyfikator związany z kluczem jest podawany przez użytkownika w chwili tworzenia klucza; nic nie stoi na przeszkodzie abym np. ja wygenerował klucz publiczny (i tym samym posiadał odpowiadający mu klucz prywatny) o identyfikatorze:

  Bill Clinton <president@whitehouse.gov>
Jeśli ktoś da się oszukać i będzie używał fałszywego klucza, pisząc listy do danej osoby, skutki mogą być dwojakie: Ponadto, fałszerz może sygnować swoje listy posiadanym przez siebie kluczem prywatnym, a wszyscy posiadacze fałszywego klucza publicznego z nim związanego będą uważać je za prawdziwe.

Z tych powodów istotna jest pewność, że klucz publiczny, który właśnie w ten czy inny sposób pozyskaliśmy, należy naprawdę do osoby, do której wydaje się należeć. Zapewnieniu tego służą certyfikaty kluczy.

Certyfikowanie czyjegoś klucza to nic innego, jak sygnowanie go swoim własnym - ma to na celu potwierdzenie jego autentyczności. Jeśli użytkownik A otrzyma klucz publiczny użytkownika B bezpośrednio od niego, to zapewne jest to naprawdę klucz użytkownika B. Ale jeśli otrzymuje go od użytkownika C, któremu niekoniecznie ufa, i podejrzewa, że w rzeczywistości klucz ten może być sfałszowany przez C? Cóż, jeśli klucz ten jest certyfikowany przez pewnego innego użytkownika D (któremu A ufa, i którego klucz publiczny już ma), i sygnatura się zgadza, to A zyskuje pewność, że klucz przekazany przez C jest zgodny z oryginałem. Oczywiście A zakłada w tym momencie, że D w chwili certyfikowania tego klucza miał 100% pewności, że klucz ten należy do B - albo dlatego, że otrzymał go od B bezpośrednio, albo dlatego, że klucz był certyfikowany przez kolejną osobę, do której D miał zaufanie.

Należy z tego wysnuć jeden wniosek: NIGDY nie certyfikuj cudzego klucza, jeśli nie masz pewności, że nie jest on fałszywy. W przeciwnym razie osoby, które następnie ten klucz od Ciebie otrzymają, będą sądzić, że taką pewność miałeś i używać (być może fałszywego) klucza z powodu zaufania do Ciebie.

Tu przy okazji warto wspomnieć o jeszcze jednej możliwości sprawdzenia autentyczności klucza. W momencie dodawania nowego klucza do kółka kluczy publicznych lub w trakcie sygnowania klucza, program PGP drukuje coś, co nazwane jest Key fingerprint, czyli "odcisk palca". Jest to kilkanaście liczb przedstawionych w postaci heksadecymalnej, a wyglądać może np. tak:

  Key for user ID: Szymon Sokol <szymon@uci.agh.edu.pl>
  512-bit key, Key ID 61094A7D, created 1993/08/26
  Key fingerprint = D4 43 F5 80 AA 9F 8C 3F CC 53 47 CA C8 88 22 A5
Odcisku tego użyć można do weryfikacji klucza innym kanałem, niekoniecznie bezpiecznym z punktu widzenia kryptografii, ale dającym nam pewność, że po drugiej stronie jest osoba, której się spodziewamy. Jeśli znamy właściciela klucza osobiście, może to być np. sprawdzenie "odcisku klucza" przez telefon. W innych przypadkach pozostaje albo osobiste spotkanie z właścicielem klucza, albo zaufanie do sygnatur już się w tym kluczu znajdujących.

Zarządzanie kluczami

Kiedy już weszliśmy w posiadanie klucza publicznego innej osoby, aby móc z niego korzystać należy dołączyć go do swojego kółka z kluczami (keyring). Kółko z kluczami to nic innego, jak plik zawierający wiele kluczy w odpowiednim formacie - zazwyczaj będzie to to samo kółko, na którym znajduje się klucz publiczny właściciela, tzn. pubring.pgp. W celu dodania do kółka klucza, który znajduje się w pliku klucz, należy użyć komendy:
  pgp -ka klucz
Pojawi się być może pytanie, czy chcesz certyfikować klucz zawarty w tym pliku (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). Jeśli klucz ten już istnieje w Twoim kółku, to nie będzie dodany, w przeciwnym razie zostanie dołączony do kółka. Ponadto, program może spytać o tzw. parametry zaufania (trust parameters), jakie należy przypisać danemu kluczowi. Parametry zaufania klucza określają, czy klucze innych użytkowników mają być uznawane za pewne, jeśli są sygnowane tym kluczem (patrz: Sygnowanie i sprawdzanie sygnatur).

Sprawdzić zawartość swojego kółka można komendą:

  pgp -kv
Ponadto, komendą
  pgp -kvv
można sprawdzić, przez kogo są certyfikowane poszczególne klucze w naszym kółku, zaś komenda
  pgp -kvc
pozwala uzyskać tzw. fingerprints czyli "odciski palców" - swego rodzaju sumę kontrolną klucza, którą można np. przedyktować przez telefon w celu porównania z fingerprint oryginalnego klucza, jeśli chcemy się upewnić, że klucz, który od kogoś otrzymaliśmy np. przez e-mail, nie był po drodze (celowo lub przypadkiem) zniekształcony.

Jeżeli chcemy usunąć klucz z kółka (np. wątpimy w jego prawdziwość, albo właściciel powiadomił nas, że zmienia klucz na nowy), użyć należy komendy:

  pgp -kr ident
gdzie ident jest identyfikatorem związanym z usuwanym kluczem. Można (tak w tym wypadku, jak i zawsze, gdy wymagane jest podanie identyfikatora klucza) podać tylko część identyfikatora - np. w celu usunięcia mojego klucza z kółka wystarczy prawdopodobnie komenda:
  pgp -kr szymon
chyba, że inny klucz w kółku również zawiera ten człon w identyfikatorze. W takim przypadku operacja zostanie wykonana na pierwszym pasującym kluczu, niekoniecznie na tym, o który chodziło.

Komenda

  pgp -ke user
gdzie user jest identyfikatorem klucza (lub jego częścią), pozwala zmienić hasło i/lub identyfikator związane z Twoim kluczem (jeśli podasz identyfikator własnego klucza) albo zmienić parametry zaufania jeśli podałeś identyfikator klucza innej osoby.

I wreszcie, aby stworzyć w osobnym pliku kopię jednego klucza z kółka (np. w celu wysłania go komuś) należy się posłużyć komendą:

  pgp -kx ident
lub
  pgp -kxa ident
Różnica między tymi dwiema formami polega na zastosowaniu tzw. ASCII armor (dosłownie "pancerz ASCII", ja jednak proponowałbym określenie "opakowanie ASCII") w drugim przypadku (tzn. przy użyciu opcji -a). Bez opcji -a PGP wyekstrahuje klucz w postaci binarnej; użycie opcji -a powoduje, że klucz zostanie potraktowany algorytmem podobnym do BinHex czy uuencode, tak że w otrzymanym pliku wszystkie znaki będą należały do podstawowego zestawu kodów ASCII (znaki alfanumeryczne i przestankowe). Dzięki temu można go wysłać e-mailem albo umieścić na stronie WWW. PGP spyta o nazwę pliku, w którym ma umieścić klucz. Oto mój klucz publiczny wyekstrahowany z kółka w ten sposób:
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.6

mQBNAix834YAAAECALK1O6N3N3aE6K7FH6XwHVyPdLVccs5K3pXasPPWcVOLMDmi
SKUqyU3zrtU5OS7L6cILTH3DauLa9jnnbmEJSn0ABRG0JFN6eW1vbiBTb2tvbCA8
c3p5bW9uQHVjaS5hZ2guZWR1LnBsPg==
=fgsC
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Możesz go dołączyć do swojego kółka zapisując go do pliku, a następnie używając omówionej wcześniej komendy pgp -ka. Ale czy jesteś pewien, że ten dokument otrzymałeś w nienaruszonej wersji i mój klucz podany powyżej jest prawdziwy? ;-)

Sygnowanie i sprawdzanie sygnatur

Załóżmy teraz, że w pliku o nazwie list znajduje się list, który chciałbym sygnować moim podpisem w sposób uniemożliwiający manipulację. W tym celu wydaję komendę:
  pgp -s list
PGP zapyta o hasło, a następnie umieści list z sygnaturą (podpisem) PGP w pliku list.pgp. W przypadku użycia opcji -a:
  pgp -sa list
plik wyjściowy nosi nazwę list.asc i podobnie jak w przykładzie ekstrahowania klucza z kółka (patrz: Zarządzanie kluczami, jest sprowadzony do postaci ASCII. Ponieważ większość mailerów nie umożliwia przesyłania plików binarnych, zazwyczaj będziemy używać tej opcji (patrz też: Konfiguracja PGP). Sygnowany list nie będzie jednak czytelny "od razu", tzn. aby dostać się do jego treści konieczne jest użycie programu PGP. Chyba, że użyjemy dodatkowej opcji "+clear", a wówczas treść listu zostaje w postaci oryginalnej, a sygnatura zostaje dołączona na końcu.

Przykładowy list, sygnowany za pomocą komendy pgp -sa +clear list może wyglądać tak:

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

To jest list sygnowany PGP:

Bylo smaszno, a jaszmije smukwijne
Swidrokretnie na zegwniku wezaly,
Peliczaple staly smutcholijne
I zblakinie rykoswistakaly.

  [DZABBERSMOK (Lewis Carroll, tlum. Maciej Slomczynski)]

- --
            Szymon Sokol -- Network Manager
U  U M   M M   M University of Mining and Metallurgy, Computer Center
U  U MM  MM MM  MM ave. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, POLAND
U  U M M M M M M M M TEL. +48 (12) 172885, 172894  FAX +48 (12) 338907
 UUUU M M M M M M WWW page: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~szymon/


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 2.6

iQBVAgUBMB+CUfY5525hCUp9AQGQhwIAlzpOIKjrR6EnmSFYSl3i7CbnYVFQlUPz
FCxpncHEcNicTeCg8ys8y8hl7NUhbSggNcDFdJRRIV+mxz9QozAWtA==
=gLDy
-----END PGP SIGNATURE-----
Sygnatura dołączona na końcu listu, jest wygenerowana na podstawie obliczanej w specjalny sposób sumy kontrolnej listu i mojego klucza prywatnego PGP. Każdy, kto dysponuje moim kluczem publicznym, może sprawdzić, że:
 1. list ten został podpisany moim kluczem prywatnym;
 2. i nie był potem w żaden sposób modyfikowany, tzn. nie zmieniła się, podlegająca sumowaniu, część zawarta pomiędzy liniami
  -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
  
  i
  -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
  
W tym celu należy posłużyć się komendą:
  pgp nazwapliku
(przy założeniu, że sygnowany dokument znajduje się w pliku o nazwie nazwapliku - nie musi to być ta sama nazwa, jaką nosił oryginalny plik utworzony przeze mnie). PGP zasygnalizuje poprawność sygnatury komunikatem:
  Good signature from "Szymon Sokol <szymon@uci.agh.edu.pl>"
W przypadku, gdyby list był sygnowany innym kluczem prywatnym niż ten, stowarzyszony z moim kluczem publicznym, albo gdyby list uległ modyfikacji, komunikat brzmi odpowiednio:
  Bad signature from "Szymon Sokol <szymon@uci.agh.edu.pl>"

Szyfrowanie i deszyfrowanie

W celu zaszyfrowania listu znajdującego się w pliku list użyć należy komendy:
  pgp -e list adresat1 adresat2 -o szyfr
gdzie drugi (i ew. dalsze) parametry określają, kto ma być adresatem listu (tzn. są to identyfikatory kluczy, które mają być wykorzystane do szyfrowania), zaś po opcji -o występuje nazwa pliku wyjściowego.
Dla dociekliwych: warto zwrócić uwagę na możliwość wyspecyfikowania więcej niż jednego adresata - oznacza to, że do listu zaszyfrowanego losowym kluczem IDEA klucz ten jest dołączany w kilku egzemplarzach, za każdym razem zaszyfrowany kluczem publicznym innego odbiorcy.
Zaszyfrowany list zostanie umieszczony w pliku szyfr.pgp (lub szyfr.asc jeżeli podano dodatkowo opcję -a (patrz: Sygnowanie i sprawdzanie sygnatur). W razie niepodania opcji -o i nazwy pliku wyjściowego, plik wyjściowy będzie miał nazwę taką jak wejściowy, z rozszerzeniem .pgp lub .asc (w tym wypadku, list.pgp lub list.asc).

Oto przykładowy list zaszyfrowany komendą

  pgp -ea list adresat1 adresat2 adresat3
(tak, ten list ma troje adresatów - sprawdź, może jesteś jednym z nich? ;-) ):
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: 2.6

hEwC5Mig00W5xYkBAfoCNVVN4VarAM2/LaOhb+d6ShJzI7WAj5MgOFNam9Oex1su
xjBt1fGPz0w6gnYte+ZDMa7bYY2zf13ar/6PK7eDhIwCGyKDllahUg0BBACJBNWh
2xm1qx5Ri7BvtBGd2WfsYDVN6/3ITnP/+ga3Qc7Fewt0+xg6xEwOBuuYgPzy2c87
ecvBkrYBEWpmcluTilOGAzgR7KvsNNRl4ivdMuOZkrtEiZgBh0UiAvdAtAy0uyGv
Bk1C0yH9kky0/CgymxBAN2WG+VkIIDnYkMfGS4RMAu8goAGt1oeNAQH+MdRYO0Ym
e8KdsVhJdFcGpNfMN89EV+22rZcbaqqfKNbTWwRjAqcELLyPgumDYm3PLLImhKqz
z4omXe/bs4MLl6YAAAEyXrG1Ki2f4kkl+ynt7ctWgLNkYsDMnPqnA/15DPwcxOmD
AFnggdXvBXUB3DS5WAZl5ZnWHxodnkdhXhBfpIC09Q3hBLX0qUD+j25yjYwIMSZp
5/a74PkAiYAfFJkM7zB4blGYy/nrCEtmINIe/M//MyNzfkcOhtn4+PN6pkJXZDT0
17ggQ6FWUS3IYu783v89I0rB+gDdC7L86Fsd6NZtzvmX33c7otWWpCLHaROJ1F78
rRsuyacMNYFB8QeYwXHiddu+lVlhRCNUFvpIitnrsiSJw90Y8FZ/zVBjDumL0ZqI
I7I1Q8OU+LWnsRpZz5j0acdkLwKj7opLIQ4gxpM6nHe96LkW+eqr9UvmkH7Zkb9f
hsoqVHez+/21paH9zG9webCQXwKftHeQ/FXcQCGVgJQN
=zZIC
-----END PGP MESSAGE-----
Jak widać, nikt poza adresatami tego listu nie będzie w stanie odczytać go. Deszyfrowanie listu odbywa się identycznie jak sprawdzanie poprawności sygnatury - komenda:
  pgp szyfr.asc -o list
zdeszyfruje zaszyfrowany list, znajdujący się w pliku szyfr.asc, a tekst odszyfrowany umieści w pliku list (lub w razie niepodania nazwy pliku wyjściowego, w pliku o nazwie takiej, jak plik wejściowy). Jeżeli plik wyjściowy o danej nazwie istnieje, PGP pyta o zgodę na nadpisanie go; w razie niewyrażenia zgody, pyta o nową nazwę pliku.

Istnieje też możliwość równoczesnego sygnowania i szyfrowania listu - należy użyć opcji -e i -s razem:

  pgp -es list adresat1 adresat2 -o szyfr
(oczywiście opcja -a nadal może być użyta).

Inne możliwości PGP

PGP może być użyte do tworzenia (i sprawdzania) tzw. detached signatures, czyli sygnatur nie będących częścią dokumentu, lecz zapisanych w osobnym pliku:
  pgp -sb plik
spowoduje utworzenie sygnatury dla pliku plik w pliku plik.sig. Aby sprawdzić, że sygnatura odnosi się do danego pliku, należy podać wówczas komendę:
  pgp plik.sig plik
Mechanizm ten może być stosowany np. przez autorów oprogramowania w celu ochrony przed wirusami i koniami trojańskimi lub złośliwą ingerencją: wystarczy do programu dołączyć osobny plik z sygnaturą, aby użytkownik mógł sprawdzić, czy program nie został poddany modyfikacji.

Często spotykaną dziś praktyką jest generowanie specjalnych par kluczy służących właśnie wyłącznie weryfikacji kolejnych wersji programów rozpowszechnianych przez sieć. Np. wraz z wersją 1.0.0 programu "secure shell" (ssh-1.0.0.tar.gz) otrzymujemy klucz publiczny, którym sprawdzić możemy wiarygodność tej wersji programu i wszystkich następnych, wszystkie bowiem sygnowane są jednym kluczem, będącym w posiadaniu autora lub grupy autorów tego programu.

Konfiguracja PGP

Zbiór konfiguracyjny

Zbiór konfiguracyjny PGP nosi nazwę config.txt. Może się znajdować w dowolnym katalogu - katalog ten powinien być wskazywany przez zmienną środowiskową PGPPATH. Np. w systemie MS-DOS możemy ją ustawić komendą:
  set PGPPATH=C:\PGP
a w systemie Unix, w zależności od powłoki (shell):
  PGPPATH=$HOME/pgp ; export PGPPATH
dla Bourne shell (sh) i pochodnych (bash, ksh) lub
  setenv PGPPATH ~/pgp
dla C shell (csh) i pochodnych (tcsh). Zawartość tego pliku składa się z linii postaci:
  zmienna = wartość
oraz komentarzy następujących po znaku #. Przykładowo, plik konfiguracyjny o treści:
  ARMOR=ON
  MYNAME=Szymon
spowoduje, że:
 1. PGP będzie się zachowywać, jak gdyby użytkownik zawsze podawał opcję -a - tzn. pliki wyjściowe komenda takich jak:
    pgp -kx user
  
  czy
    pgp -es tekst user
  
  będą tekstowe raczej niż binarne;
 2. Jeżeli użytkownik nie zażyczy sobie inaczej (za pomocą opcji -u), komendy wymagające użycia klucza prywatnego (tzn. deszyfrowanie i sygnowanie) będą się odwoływać do klucza prywatnego związanego z identyfikatorem Szymon (przydatne, jeśli posiadamy kilka par kluczy, np. o różnej długości - klucz krótki, np. 384 bity, do normalnej korespondencji, a długi, np. 2048 bitów, do korespondencji ściśle tajnej);

Programy pomocnicze

Dla MS-DOS, MS-Windows:
http://www.ifi.uio.no/pgp/
ftp://oak.oakland.edu/SimTel/msdos/security/apgp22b.zip
ftp://oak.oakland.edu/SimTel/win3/security/pgpw40.zip
http://alpha.netaccess.on.ca/~spowell/crypto/pwf31.zip
ftp://ftp.netcom.com/pub/dc/dcosenza/pgpw40.zip
ftp://Sable.ox.ac.uk/pub
ftp://ftp.firstnet.net/pub/windows/winpgp/pgpw40.zip
http://www.firstnet.net/~cwgeib/welcom.html
ftp://ftp.netcom.com/pub/ec/ecarp/pgpwind.zip
http://www.eskimo.com/~joelm (Private Idaho)
ftp://ftp.eskimo.com/~joelm
http://www.xs4all.nl/~paulwag/security.htm
http://www.LCS.com/winpgp.html
ftp://mirrors.aol.com/mir01/circa/pub/pc/win3/util/pwf31.zip
http://netaccess.on.ca/~rbarclay/index.html
http://netaccess.on.ca/~rbarclay/pgp.html
ftp://ftp.leo.org/pub/comp/os/os2/crypt/gcppgp10.zip
ftp://ftp.leo.org/pub/comp/os/os2/crypt/pmpgp.zip
Dla Macintosha:
ftp://duke.bwh.harvard.edu:/pub/adam/mcip/MacPGP_icons.sit.hqx
ftp://duke.bwh.harvard.edu:/pub/adam/mcip/MacPGPkit.hqx
ftp://duke.bwh.harvard.edu:/pub/adam/mcip/MacPGPkitSources.sit.hqx
ftp://ftp.netcom.com/pub/dd/ddt/crypto/pgp_tools/MacPGPkit1.6.sit
ftp://ftp.netcom.com/pub/dd/ddt/crypto/pgp_tools/ChainMail.0.7.sit
ftp://ftp.netcom.com/pub/dd/ddt/crypto/pgp_tools/Eudora

PGP a vi

Program PGP w bardzo prosty sposób można sprząc z najczęściej używanym w systemie UNIX edytorem, jakim jest znienawidzony przez jednych, a uwielbiany przez innych - vi. W tym celu, w swoim katalogu osobistym należy założyć plik o nazwie .exrc, a w nim wpisać:

  " PGP macros:
  "
  " Zakoduj:
  map ^We :,$! /bin/sh -c 'pgp -feast 2>/dev/tty^V|^V|sleep 4'^M^L
  " Podpisz:
  map ^Ws :,$! /bin/sh -c 'pgp -fast +clear 2>/dev/tty'^M^L
  " Rozkoduj:
  map ^Wd :/^-----BEG/,/^-----END/! /bin/sh -c 'pgp -f 2>/dev/tty^V|^V|sleep 4'^M^L
  " Rozkoduj tylko na ekran:
  map ^Wv :,/^-----END/w !pgp -m
W liniach powyżej znajdować się powinny znaki kontrolne, takie jak Ctrl-M, Ctrl-V itp., których nie można było umieścić "dosłownie", bo nie byłoby widać, co to jest. Tak więc '^W' oznacza np. właśnie znak Ctrl-W, który w edytorze vi uzyskać można wchodząc do trybu 'insert', a następnie naciskając kolejno Ctrl-V oraz Ctrl-W. Podobnie - znak '^M' uzyskamy naciskając kolejno Ctrl-V oraz Ctrl-M (lub Ctrl-V i 'Enter', bo Ctrl-M to właśnie znak przejścia do nowej linii). Plik z takimi lub podobnymi definicjami znajduje się w standardowej dystrybucji PGP dla UNIXa (np. pgp26ui.zip) w podkatalogu contrib.

A teraz jak wykorzystać zdefiniowane powyżej mapowanie klawiszy. Pierwsza z instrukcji wywołuje kodowanie tekstu od linii z kursorem do końca. Wywołujemy ją poprzez sekwencję klawiszy: Ctrl-W, a następnie 'e'. Jeśli jest to zbyt kłopotliwe i wolelibyśmy użyć jednego klawisza funkcyjnego, można do .exrc dopisać kolejną linię:

  map ^[[[D ^We
Po kolei są to znaki: ESC, [, [, D, spacja, Ctrl-W, e
^[[[D to kod klawisza F4 (na niektórych systemach - bo niestety nie wszędzie jest taki sam). A powyższą linię znowu najlepiej uzyskać wchodząc do trybu insert, a następnie po kolei: Ctrl-V, F4, spacja, Ctrl-V, Ctrl-W, e

Skomplikowanie to brzmi, ale w rzeczywistości jest to bardzo proste. A gdy już to raz zrobimy, kodowanie w edytorze vi będziemy mogli uzyskać naciskając jeden klawisz - F4 (albo dowolny inny, który zdefiniujemy do tego celu).

Pozostałe funkcje zdefiniowane na początku - pod klawiszami '^Ws' mamy funkcję generowania podpisu do tekstu od kursora do końca, pod '^Wd' - funkcję deszyfracji zakodowanego tekstu i umieszczenie go w edytorze, pod '^Wv' - rozkodowanie zaszyfrowanego tekstu wyłącznie na ekran.

Podobnie możemy zdefiniować wszystkie inne używane przez nas sposoby wykorzystania PGP (np. do zaszyfrowania listu czyimś kluczem publicznym)

PGP a ELM

Istnieją dwa programy (w różnych wersjach zawarte w PGP, w contrib albo w osobnym contrib.zip) integrujące standardowego elma z PGP. Nazywają się morepgp i mailpgp. Możesz je dostać przez WWW z ftp://ftp.agh.edu.pl/pub/security/morepgp.tar.gz. Należy je przekopiować do dowolnego katalogu w ścieżce (na ogół /usr/local/bin, ale może to być dowolny katalog, także Twój $HOME/bin) i dopisać do konfiguracji elma:
D)isplay mail using : morepgp
E)ditor (primary)  : mailpgp
Ważne jest sprawdzenie, czy ścieżka do perl-a wpisana w pierwszej linii każdego z tych skryptów jest prawidłowa. ścieżkę perl-a w Twoim systemie możesz sprawdzić komendą: which perl.

Więcej szczegółów o PGP

W sieci

W sieci Internet dostępne są rozmaite materiały w języku angielskim dotyczące PGP. Oto niektóre z nich:
http://www.pk.edu.pl/sysdocs/pgpdoc/
Oryginalna dokumentacja do PGP autorstwa Phila Zimmermanna
http://draco.centerline.com:8080/~franl/pgp/
PGP -- Pretty Good Privacy Francisa Litterio - chyba najpełniejszy zbiór odsyłaczy do innych informacji o PGP; zawiera m.in.:
http://draco.centerline.com:8080/~franl/pgp/utilities.html
PGP-Related Utilities and Services - listę odsyłaczy do rozmaitych programów pomocniczych dla PGP;
http://www.ifi.uio.no/~staalesc/pgp/
The International PGP Home Page Stalego Schumachera - informacje o wersji międzynarodowej PGP (PGP 2.6.3i, tzn. tej, której należy używać m.in. w Polsce)
http://www.ifi.uio.no/pgp/doc.shtml
Pretty Good Privacy (PGP) - opis PGP, również autorstwa Stalego Schumachera
http://www.ifi.uio.no/pgp/links.shtml
PGP resources on the Web - lista zasobów związanych z PGP i enkrypcją (szyfrowaniem) w ogólności;
http://www.ifi.uio.no/pgp/unix.shtml
Installing PGP 2.6.3i on Unix
http://www2.hawaii.edu/~phinely/MacPGP-and-AppleScript-FAQ.html
FAQ - AppleScript and MacPGP Petera Hinely'ego zawiera informacje przydatne dla użytkowników Macintosha;
ftp://net-dist.mit.edu/pub/PGP/PGP_FAQ
Questions and Answers about MIT's Release of PGP 2.6
ftp://ftp.csn.net/mpj/getpgp.asc
WHERE TO GET THE PRETTY GOOD PRIVACY PROGRAM (PGP) FAQ

Ponadto, Paweł Krawczyk przetłumaczył na polski oryginalną dokumentację do PGP - jej wersja HTML jest dostępna w: http://echelon.pl/pubs/

Literatura

Protect Your Privacy: A Guide for PGP Users
by William Stallings
Prentice Hall PTR
ISBN 0-13-185596-4

E-Mail Security: How to Keep Your Electronic Mail Private
by Bruce Schneier
Wiley Publishing

The Computer Privacy Handbook: A Practical Guide to E-Mail Encryption, Data
Protection, and PGP Privacy Software
by Andre Bacard
Peachpit Press
ISBN 1-56609-171-3

PGP: Pretty Good Privacy
by Simson Garfinkel
O'Reilly & Associates, Inc.
ISBN 1-56592-098-8

THE OFFICIAL PGP USER'S GUIDE
by Philip R. Zimmermann
MIT Press
ISBN 0-262-74017-6 ZIMPP

PGP SOURCE CODE AND INTERNALS
by Philip R. Zimmermann
April 1995

Szymon Sokół <szymon@uci.agh.edu.pl>, 14.08.95