Dr inż. Tadeusz TOKARZ                                                                                          Kraków, 27.01.2012                                  

 

                                                             CURRICULUM VITAE

 

Dane osobowe

 

Nazwisko:                                                                                       Tokarz

Imię / imiona:                                                                                       Tadeusz, Jakub, Marceli

Imiona rodziców:                                                                             Zygmunt, Zofia

Nazwisko rodowe matki:                                                                 Ziemska

Data i miejsce urodzenia:                                                                24.07.1942, Nowy Sącz

Obywatelstwo:                                                                                 polskie

Miejsce zamieszkania:                                                            

 

Wykształcenie

 

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny           1967            mgr inż. mechanik

                                                                                                          specjalność: Maszyny robocze ciężkie

Akademia Górniczo-Hutnicza

 im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych                    1976            dr nauk technicznych

                                                                                                           stopień dr. nauk technicznych uzyskany

                                                                                                           z wyróżnieniem

                                                                                                          specjalność: Energetyka cieplna, 

                        Maszyny przepływowe.

Staż przemysłowy w Elektrowni Konin

i Elektrowni Pątnów                                                       1970

 

Znajomość języków obcych

 

-  język angielski: biegła znajomość w mowie i piśmie

-  język niemiecki: średni stopień zaawansowania

 

Informacja a zatrudnieniu

 

Akademia Górniczo-Hutnicza

 im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych                      1967             asystent stażysta – Zakład Termodynamiki

                                                                                                                                      i Urządzeń Energetycznych

                                                                                       1968 - 1969   asystent - Zakład Termodynamiki

                                                                                                                              i Urządzeń Energetycznych

                                                                                       1970 - 1971   starszy asystent - Zakład Termodynamiki

                                                                                                                                      i Urządzeń Energetycznych

                                                                                       1972  - 1976   starszy asystent – Zakład Maszyn i

                                                                                                                                         Urządzeń Przepływowych

                                                                                       1976  - 1989  -  adiunkt - Zakład Maszyn i Urządzeń 

                                                                                                                             Przepływowych

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie                                                                                                                                                             

 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki                    od 1990 – do 2007  -  adiunkt – Katedra Maszyn

                                                                                                                            i Urządzeń Energetycznych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (UP) w Krakowie                      

Wydział Wychowania Technicznego                               1978 – 1982   adiunkt – Instytut Techniki

 

Praca na kontrakcie w irackim przemyśle

petrochemicznym: Basrah, Bagdad, Al. Zubair ( Irak)        1989               Leader of  Polish Mobil Team

 

 Biuro Badawczo-Projektowe Układów Przepływowych, Cieplnych i Akustycznych, 1992 – 1999, Kierownik Biura

 

Główne kierunki badań

       -  Optymalizacja procesów przetwarzania energii w elektrowniach I elektrociepłowniach

-   Efektywność układów regeneracji w siłowniach cieplnych

-   Ocena strat energetycznych w układach regeneracji bloków elektrociepłowni

-   Metody bilansowania układów cieplnych siłowni parowych

       -   Analiza współpracy kotłowni z siecią cieplną

-   Badania procesów generacji hałasu aerodynamicznego w maszynach przepływowych

-   Badania nad zastosowanie metod aktywnych do redukcji hałasu

-   Uściślenie zależności pomiędzy akustycznymi i przepływowymi parametrami wentylatora

     promieniowego

-   Energochłonność pomp głównego odwadniania kopalni podziemnych węgla kamiennego

-   Metoda oceny energochłonności pomp głównego odwadniania kopalni podziemnych

-   Miernictwo cieplne

 

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w języku polskim i języku angielskim z następujących przedmiotów:

        - Termodynamika,

        -  Energetyka cieplna

        -  Elektrociepłownie i sieci cieplne

        -  Kotły grzewcze

        -  Kotły energetyczne

        -  Maszyny i technologie energetyczne

        -  Maszyny przepływowe

        -  Kontrola procesów cieplnych w siłowniach parowych

Prowadzenie prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich w języku polskim (61) i języku angielskim (2)

Prowadzenie wykładów na studiach podyplomowych z Energetyki Cieplnej w AGH i w Politechnice Krakowskiej

 

Dorobek naukowy:

Publikacje naukowe wg załączonego wykazu:  

 

Działalność naukowo-badawcza i współpraca z przemysłem

Prace naukowo-badawcze wg załączonego wykazu

 

Wykonywanie ekspertyz sądowych z zakresu energetyki cieplnej

 Ekspertyzy na zlecenie: Sądu Wojewódzkiego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Krakowie

 

 

 

Wykaz ważniejszych publikacji

 

1. Tokarz T.:  Metody pomiaru wysokich temperatur gazu za pomocą termometrów pneumatycznych.

        Problemy Projektowe Nr 2 (204), 1972 str. 42 – 48.

 

2. Sentek J., Tokarz T.,: Analiza zależności pomiędzy akustycznymi i przepływowymi parametrami

                                       promieniowego wentylatora kopalnianego. Zeszyty Naukowe AGH Nr 466  / 4,

                                       1974, str. 143 – 158.

 

3  Tokarz T.: Ustalenie zależności pomiędzy przepływowymi i akustycznymi parametrami promieniowego

                      wentylatora kopalnianego. Praca Doktorska. AGH, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych.

                      Kraków 1976

 

4. Tokarz T.: Gas Flow Intensity Measurement by Means of the Lemniscate Inlet Tube Including

                    Assessment of the Measurement Method. Kwartalnik Metalurgia i Odlewnictwo. Tom 3, Zeszyt

                    2 ,1977,  str.145 – 177.

 

5. Tokarz T., Sentek J.: Determination of the Effect of Peripheral  Velocity and the Geometrical Dimensions

                      upon the Noise  of the High-Efficiency Radial Fans. Proceedings of the 1977 International

                      Conference on Noise Control Engineering INTER-NOISE ‘ 77, Zurich 1977, Switzerland,

                      pp.: B415 – B422.

 

6. Tokarz T., Prync-Skotniczny K.: Badania nad modernizacją układów chłodzenia wanien hartowniczych.

                     XII Zjazd Termodynamików Kraków- Rytro 1984, Materiały Zjazdowe  - Część II str.839 – 844.

 

7. Tokarz T., Prync-Skotniczny K.: Modernizacja wodnych układów chłodzenia w hartowni. Problemy

                     Projektowe Nr  2 (354), 1985, str.51 – 60.

 

8. Tokarz T., Podsiadło A.,: Metoda oceny energochłonności pomp głównego odwadniania kopalni.

                     Materiały XLVIII Sesji Naukowej: Problemy Mechanizacji w Głębokich Kopalniach. Kraków

                     1985, str.158 -171.

 

9. Tokarz T., Kurowski J. Z., Podsiadło A., Antos Cz.: Zastosowanie metody oceny energochłonności pomp

                     głównego odwadniania kopalni. Materiały XLVIII Sesji Naukowej: Problemy Mechanizacji w

                     Głębokich Kopalniach. Kraków 1985, str.172 -187.

 

10. Tokarz T.,  Ziendalski L.: Badania nad skutecznością akustyczną osłon turbodmuchawy. Zbiór Prac VI

                       Konferencji Naukowo - Technicznej: Technologia Maszyn Przepływowych Wirnikowych.

                       Rzeszów 1988, str.:394 – 399.

 

11. Tokarz T.,  Ziendalski L.: Analiza strukturalna hałasu turbodmuchawy. Zbiór Prac VI

                        Konferencji Naukowo - Technicznej: Technologia Maszyn Przepływowych Wirnikowych.

                        Rzeszów 1988, str.:400 – 407.

 

12. Tokarz T. : Wyniki wstępnych badań akustyczno-przepływowych układów dolotowych maszyn

                         przepływowych. Noise Control ‘ 88 Proceedings vol.1, Kraków 1988, str.:221 -224.

 

 

13. Tokarz T. : Próba modelowania akustyczno-przepływowego układów dolotowych maszyn

                         przepływowych. Noise Control ‘ 88 Proceedings vol.1, Kraków 1988, str.:217 -220.

 

14. Tokarz T. : An Assessment of the Pump Power Consumption o the Main Drainage System for a Mine.

                        Beitrage zum 8.Internationales Kolloquim: Massengutttransport durch Rohrleitungen. Part H.

                        Universität GH Padeborn, Germany 1988.

 

15. Tokarz T. : Zastosowanie metod aktywnych do redukcji hałasu maszyn przepływowych. Materiały

                        Konferencyjne I Szkoły – Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu. Rabka – Krakow 1993,

                        str. 257 – 270.

 

16. Tokarz T. : Establishing a Relationship Between the Flow and Acoustic Parameters of Turbomachinery

                         Inlet Tubes. Proceedings of the 1993 International Congress on Noise Control Engineering

                         INTER-NOISE’93. vol. II, Leuven, Belgium 1993,  pp. 1251 – 1254.

 

17. Tokarz T. : An Analysis of Aerodynamic Noise Structure of the Lemniscates Inlet Tubes of

                        Turbomachinery. Proceedings of the Third International Congress on Air- and Structure - 

                         Borne Sound and Vibration, vol. 2, Montreal, Canada 1994, pp. 1291 – 1302.

 

 

18. Tokarz T. : Analysis of the Thermodynamic Losses in the Regeneration System of the

                        Extraction Condensing Type Power Unit  at a Combined Heat and Power Plant.

                        Quarterly MECHANICS vol. 25, No. 2, 2006, pp. 87 – 98.

 

19. Tokarz T.: Evaluation of Performance Parameters of the  Extraction Condensing 

                       Power Unit at a Combined Heat and Power Plant. Quarterly MECHANICS   vol.25,

                       No  2, 2006,  pp. 99 – 107.

 

20. Tokarz T. Karpiel T.: Analysis of the Thermodynamic Loses in the Regeneration Systems

                      of the Extraction Back Pressure Power unit Type of the Combined Heat and  Power Plant.

                      Quarterly MECHANICS  vol.26 , No 3,  2007, pp. 125 – 132.

 

21. Tokarz T., Karpiel T.: Application of the Selected Balance Methods to the Evaluation of

                       the  Performance Parameters  of the Extraction Back Pressure Power Unit Type in

                       a Combined Heat and Power Plant. Quarterly MECHANICS vol.27, No.1,  2008, pp. 43 – 52.

 

 22. Tokarz T.: Influence of  Drainages upon the Thermodynamic Losses in the Regeneration

                         Systems of the Extraction Condensing Type Power Unit  at a Combined Heat and

                         Power Plant. Quarterly MECHANICS vol. 27, No.4 , 2011 (artykuł złożony do druku).

 

23. Tokarz T. :Analiza eksploatacyjna współpracy kotłowni 2 x KRm 1,7 z osiedlową siecią   

                       cieplną. Energetyka nr 12 / 2011 (artykuł złożony do druku).              

 

Wykaz ważniejszych prac naukowo-badawczych

wykonanych dla przemysłu

 

1.    Próby i badania przemiałów na młynach powietrzno-odśrodkowych MPO-100 i  MPO-300 na różnych grupach materiałów. AGH, Kraków 1967.

      Praca zespołowa

 

2.    Badania i pomiary na modelach młynów powietrzno-odśrodkowych MPO-100 i  MPO-300 na różnych 

AGH, Kraków 1968.

      Praca zespołowa

 

3.    Badania podajników wibracyjnych bębnowych o określonych wydajnościach z przeznaczeniem dla nadawy do młynów powietrzno-strumieniowych. AGH, Kraków 1969.

      Praca zespołowa

 

4.   Badania przemiałów materiałów wzorcowych średnio-trwardych i twardych na młynie MPO-300. AGH,  Kraków 1970.

      Praca zespołowa

 

5.   Badania mikroklimatu komór rozmrażalni rudy Hurko-Medyka. Politechnika Krakowska. Kraków 1970

      Kierownictwo zespołu

 

6.   Badania na wielokrotnością wymiany powietrza w pomieszczeniach z urządzeniami emitującymi promienie rentgenowskie. W S S-E. Kraków 1971.

      Praca zespołowa

 

7.   Dobór optymalnych parametrów geometrycznych wentylatorów promieniowych celem zmniejszenia zużycia energii i hałasu - Praca obejmująca etap I - 1972, etap II - 1973, etap III - 1974, etap IV - 1975, etap V - 1976. AGH Kraków.

      Praca zespołowa

 

8.   Badania cieplne turbodmuchawy oraz turbogeneratora w Elektrociepłowni Huty im. Lenina. AGH, Kraków 1974.

      Praca zespołowa

 

9.   Pomiar wydajności bloku tlenowego w Hucie im. Lenina. AGH, Kraków 1973.

      Praca zespołowa

 

10. Badania nad możliwością obniżenia hałasu turbulencyjnego na Wydziale TO Huty im. Lenina. AGH,  

  Kraków 1976.

       Praca zespołowa

 

11. Obliczenia cieplne procesu zamrażania górotworu. AGH, Kraków 1977 - 1979.

       Praca zespołowa

      

       Etap I - Obliczenie rozkładu temperatur w otworze mrożeniowym. Kraków 1977.

 

       Etap II - Opracowanie programu obliczeń cieplnych procesu zamrażania górotworu

                     z  uwzględnieniem rozkładu temperatur w otworze mrożeniowym. Kraków 1978/1979.

      

12. Wyznaczenie rozkłady temperatur i strumieni ciepła w garze i trzonie Wielkiego Pieca nr 2 Huty

  Katowice. AGH, Kraków 1977.

       Praca zespołowa.

 

13. Badanie i opracowanie wytycznych do modernizacji układów chłodzenia agregatów do hartowania

  indukcyjnego w FMWiG Glinik.  AGH, Kraków 1980.

       Kierownictwo zespołu

 

14. Badanie i opracowanie układu chłodzenia wanien elektrolitycznch na wydziale obróbki galwanicznej w  

  FMWiG Glinik.  AGH, Kraków 1981.

       Kierownictwo zespołu

 

15. Badania i opracowanie wytycznych do modernizacji chłodzenia wanien elektrolitycznych do ulepszania

  obciążników, AGH, Kraków 1982 - 1983.

       Kierownictwo zespołu.

 

16. Badania i wstępna analiza źródeł hałasu w Hali turbodmuchaw i hali tutbosprężarek Elektrociepłowni

  Huty Katowice. AGH, Kraków 1984.

       Kierownictwo zespołu.

 

17. Badania akustyczno przepływowe układu ssania turbosprężarek w celu zmniejszenia hałasu tych 

  maszyn.  AGH, Kraków 1985.

       Kierownictwo zespołu

 

18. Badania energetyczno-przepływowe pomp głównego odwadniania w KWK Grodziec. NOT, 

  Kraków 1995.

       Praca zespołowa

 

19. Badania akustyczno-przepływowe tłumików zrzutu powietrza i osłon dźwiękoizolacyjnych

       turbosprężarek. AGH,  Kraków 1986.

       Praca zespołowa

 

20. Badania akustyczno-przepływowe tłumików turbodmuchaw w celu zmniejszenia hałasu tych maszyn.

  AGH,  Kraków 1987.

       Kierownictwo zespołu.  

 

21.  Badania akustyczno-przepływowe modelowych układów dolotowych turbosprężarek. AGH,

 Kraków 1988.

Kierownictwo zespołu

 

 

22.  Opracowanie założeń do wykonania projektów obudów akustycznych turbosprężarek i

turbodmuchaw .AGH, Kraków 1990.

 Kierownictwo zespołu

 

23.  Ocena możliwości zastosowania metod aktywnych do tłumienia hałasu  turbosprężarek i turbodmuchaw. AGH, Kraków 1990.

 Kierownictwo zespołu.

 

24.  Ocena aktualnego stanu zastosowania techniki antydźwięku jako metody zmniejszenia hałasu

 maszyn przepływowych. AGH, Kraków 1990.

 Kierownictwo zespołu

 

25.  Badania układu klimatyzacji KWK Kaczyce. AGH, Kraków 1991.

Praca zespołowa

 

26.  Ekspertyza zabezpieczeń akustycznych przeznaczonych do prac do produkcji wieczek. Biuro Badawczo-Projektowe Układów Przepływowych Cieplnych i Akustycznych. Kraków 1992.

 Kierownictwo zespołu

 

27.  Opracowanie założeń do badania układów akustycznych, . Biuro Badawczo-Projektowe Układów Przepływowych Cieplnych i Akustycznych. Kraków 1993.

.      Kierownictwo zespołu

 

28.  Opracowanie projektów ekranu akustycznego i przestrzennego ustroju dźwiękochłonnego

      z  przeznaczeniem do redukcji hałasu pras do produkcji wieczek.  Biuro Badawczo-Projektowe

      Układów Przepływowych Cieplnych i Akustycznych. Kraków 1994.  

 Kierownictwo zespołu

 

29.  Badania układów hydrotransportu i opracowanie założeń technicznych do projektów:

       Biuro Badawczo-Projektowe Układów Przepływowych Cieplnych i Akustycznych. Kraków 1995 - 1996.

  Kierownictwo zespołu

      

       Etap I:  Projekt instalacji pompy tłokowo-przeponowej GEHO typu ZPM-800 firmy

               EnviroTech Pumpsystems  przeznaczonej do układu hydrotransportu szlamu

               glinianego na trasie Krasiejów - Cementownia „Strzelce Opolskie”. Kraków, 1995

 

  Etap II:  Projekt instalacji pompy tłokowo-przeponowej GEHO typu ZPM-600 firmy

                EnviroTech Pumpsystems  przeznaczonej do układu hydrotransportu 

                szlamu cementowego z basenów do pieców obrotowych w Cementowni

                „Strzelce Opolskie”. Kraków, 1996.

 

30.  Opracowanie założeń technicznych do projektu oraz koncepcji wariantów projektu układu wentylacji

       hali PR-3 w POL-AM-PACK  S. A. Brzesko”.  Biuro Badawczo-Projektowe Układów  Przepływowych,

       Cieplnych i Akustycznych. .Kraków, 1997:

  Kierownictwo zespołu

 

  Etap I:  Założenia projektowe i projekty wstępne układów wentylacji hali PR-3. Kraków 1997.

 

  Etap II:  Analiza doboru central klimatyzacyjnych. Kraków 1997.

 

31.  Ekspertyza techniczna dotycząca kotłowni zbudowanej na bazie dwóch kotłów wodnych typu

  KRm 1,7.Kraków 1998

       Kierownictwo pracy.

 

32.  Analiza odzysku ciepła spalin oraz opracowanie projektu wymiennika ciepła spaliny-woda

 w układzie wylotowym pieca linii lakierniczej nr 8  w  POL-AM-PACK S. A. Brzesko.  Biuro 

 Badawczo-Projektowe Układów Przepływowych Cieplnych i Akustycznych. Kraków, 1999.

       Kierownictwo zespołu