Geneza

Ocena zagrożenia uszkodzeniami obiektów poddanych szkodliwym wpływom eksploatacji podziemnej obarczona jest duża niepewnością wynikającą ze złożoności zjawiska deformacji powierzchni terenu jak i subiektywności eksperckich ocen odporności obiektów budowlanych. W wyniku kategoryzacji odporności obiektów i zagrożenia terenu obecnie stosowane metody oceny zagrożenia budynków i obiektów liniowych prowadzą do zbyt dużej generalizacji w określaniu niebezpieczeństwa wystąpienia realnego uszkodzenia. Pomijana jest również niepewność, którą obarczona jest ta ocena. Ponadto przy masowości zjawiska ochrony obiektów na terenach poddanych deformacjom ciągłym metodyka oceny zagrożenia obiektów jest mało efektywna z powodu niskiej informatyzacji zakładów górniczych. Znacznie podnoszone są koszty ocen, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, ze względu czasochłonność przyjętej metodyki. A niska dokładność obecnie stosowanej metody oceny zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych zwiększa nakłady finansowe przeznaczane na zabezpieczanie obiektów budowlanych.