27 lutego 2016

Mechanika analityczna i drgania


Zadania:


Zadania: Pomoce:
1. Więzy – zasada prac przygotowanych więzy – ćwiczenie
2. Zasada prac przygotowanych
3. Zasada d’Alemberta  przykłady
4. Równania Lagrange’a I rodzaju
5. Równania Lagrange’a II rodzaju – cz.1 przykłady
6.  Równania Lagrange’a II rodzaju – cz.2 przykłady
7.  Równania Lagrange’a II rodzaju – układy elektro-mechaniczne
KOLOKWIUM I K1
9. Drgania swobodne nietłumione przykłady 1, drgania 3DOF
10.Drgania swobodne tłumione przykład
11. Drgania wymuszone nietłumione i tłumione nietłumione, nietłumione#2, tłumione
12. Drgania wymuszone nietłumione i tłumione
13. Drgania układów ciągłych i dyskretno-ciągłych przykład
KOLOKWIUM II K2
POPRAWY 2024

Zasady zaliczenia:


 

 • ocena końcowa ( O=(A+K1+K2)\3 + 0,1P), gdzie: – śr. z aktywności; K1,K2 – oceny z kolokwium, P – ocena za projekt (fakultatywne)
 • przez aktywność rozumie się: zgłaszanie na zajęciach, odpowiedź przy tablicy, rozwiązywanie prac domowych, kartkówki.
 • warunkiem koniecznym i wystarczającym zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie obu kolokwium K1 i K2 oraz obecność na co najmniej 50% zajęć (4/7 spotkań).
 • ostateczna ocena może być wyższa od wynikającej z O jeżeli student wykaże się dodatkową aktywnością naukową (nieobowiązkowe prace domowe itp.).
 • projekty są opcjonalne i umożliwiają podniesienie oceny o pół stopnia. Temat projektu jest ustalany indywidualnie dla chętnej osoby. Należy je oddać przed końcem semestru.

Obecność:


 • obecność jest obowiązkowa
 • przysługuje prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu semestru
 • obecność na wszystkich zajęciach może być premiowana
 • nieobecność należy natychmiast usprawiedliwiać po odbytej chorobie. (usprawiedliwienia w późniejszych terminach nie będą rozpatrywane)
 • uregulowane obecności dają możliwość poprawy kolokwium.

Poprawa kolokwium:


 • przysługują dwa terminy poprawkowe kolokwium zaliczeniowych
 • poprawy odbywają się po drugim kolokwium K2.
 • poprawie podlega tylko niezaliczone kolokwium K1 lub K2 (w przypadku obu niezaliczonych kolokwium, należy podejść do poprawy obu)
 • kartkówki nie podlegają poprawie