27 lutego 2016

Mechanika analityczna i drgania


Zadania:


Zadania: Pomoce:
1. Zasada prac przygotowanych

 belki, ramy
równania więzów

2. Równania d'Alemberta

 przykłady

3. Równania Lagrange'a II rodzaju  przykłady
4. Drgania wymuszone nietłumione przykłady 1,
przykłady 2

Zasady zaliczenia:


 

 • ocena końcowa (O=\frac{A+K_1+K_2}{3}+0.1\cdot P), gdzie: - ocena z projektu; - śr. z aktywności; K1 - ocena z 1 kolokwium (Mechanika); K2 - ocena z 2 kolokwium (Drgania)
 • przez aktywność rozumie się: zgłaszanie na zajęciach, odpowiedź przy tablicy, rozwiązywanie prac domowych, kartkówki.
 • warunkiem zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium K1 i K2 oraz obecność na co najmniej 50% zajęć (4/7 spotkań).
 • ostateczna ocena może być wyższa od wynikającej z O jeżeli student wykaże się dodatkową aktywnością naukową (nieobowiązkowe prace domowe itp.).
 • istnieje możliwość przepisywania się do innych grup z uzasadnionych przyczyn (np. praca) jeśli dana grupa nie przekracza 30 osób.
 • projekty są opcjonalne i umożliwiają podniesienie oceny o pół stopnia. Należy je oddać przed końcem semestru.

Obecność:


 • obecność jest obowiązkowa
 • przysługuje prawo do 1 nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu semestru
 • obecność na wszystkich zajęciach może być premiowana
 • nieobecność należy natychmiast usprawiedliwiać po odbytej chorobie. (usprawiedliwienia w późniejszych terminach nie będą rozpatrywane)

Poprawa kolokwium:


 • przysługują dwa terminy poprawkowe kolokwium zaliczeniowych
 • na poprawie obowiązuje materiał z niezaliczonej części (Mechanika / Drgania)
 • kartkówki nie podlegają poprawie
 • z prawa poprawy kolokwium mogą korzystać tylko osoby z  uregulowanymi nieobecnościami tj. osoby, które mają mniej niż dwie nieobecności nieusprawiedliwione