Inżynieria Oprogramowania

2005
 • John Vlissides Erich Gamma, Wzorce Projektowe, 2005
2004
 • Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, 2004
 • Ian Sommerville, Inżynieria oprogramowania, 2004
2003
 • Philipe Kruchten, The Rational Unified Process - An Introduction, 2003
2002
 • Ivar Jacobson Grady Booch James Rumbaugh, UML – przewodnik użytkownika, 2002
 1. Analiza strukturalna
  • Analiza wymagań, prototypowanie
  • Modelowanie analityczne
  • Modelowanie danych
  • Obiekty, Obiekty danych
   • Diagram ERD
   • Diagram DFD
   • Diagram kontekstowy, zerowy, procesów
   • Diagram STD
   • Diagram FHD
  • Inne notacje
 2. Podstawy projektowania
  • Wymagania vs projekt
  • Zasady projektowania
  • Projektowanie – pojęcia
  • Cechy modułu
  • Projektowanie architektury
  • Modele architektoniczne
   • klient-serwer
   • model bazodanowy
   • modele scentralizowane i rozproszone
 3. Projektowanie obiektowe
  • Podejście obiektowe, pojęcia OOA, OOD, OOP
  • Obiekt, powiązania między obiektami
  • Klasa,
  • Operacja, metoda, komunikat,
  • Polimorfizm, dziedziczenie, enkapsulacja
  • UML, Diagramy UML, Stereotypy
  • Przypadki użycia, zapis tekstowy, tabelaryczny, diagramy przypadków użycia
  • Generalizacja, include, extend
  • Modelowanie otoczenia systemu, modelowanie wymagań
 4. UML - Diagramy klas
  • Klasa i obiekt
  • Nazwy klas, atrybuty, operacje, metody
  • Odpowiedzialności
  • Słownictwo systemu, typy danych
  • Nie programowe elementy systemu
  • Związki i relacje
  • Uogólnienie, powiązanie, agregacja, kompozycja
  • Dziedziczenie
  • Interfejs, klasy abstrakcyjne, szablony klas (metaklasy)
  • Ograniczenia operacji i atrybutów
  • Stereotypy standardowe
 5. UML - Diagramy stanów
  • Diagram stanów
   • Zdarzenia i sygnały
   • Wywołanie
   • Upływ czasu i zmiana stanu
    • Zdarzenie czasowe
  • Modelowanie rodziny sygnałów
  • Wyjątek
   • Modelowanie rodziny wyjątków
  • Diagram stanów – stan, przejście, akcja
  • Podstany, wznowienia, podstany współbieżne
 6. UML - Diagramy interakcji i czynności
  • Diagramy interakcji
   • interakcja i komunikat, wywołanie, rodzaje akcji
   • powiązanie i wiązanie, stereotypy powiązań
   • diagram przebiegu i diagram kooperacji (kolaboracji)
   • proceduralny przepływ sterowania, rozgałęzienia
   • etykieta komunikatu
   • iteracja na diagramach interakcji
   • współbieżność na diagramie kolaboracji
  • Diagramy czynności
   • Akcje i czynności, współbieżność, sposoby przedstawiania rozgałęzień
   • Rozwidlenie i scalenie
   • Tory, modelowanie przepływu obiektów na diagramie czynności
 7. Projektowanie interfejsu
  • Projektowanie interfejsu użytkownika
   • UI, GUI (Graphical User Interface)
   • Zasady projektowania UI, GUI
  • Prezentacja informacji, sposoby prezentacji
  • Elementy GUI
  • Narzędzia projektowania GUI
  • Kolor UI, system pomocy użytkownika
  • Interfejs WWW
  • Ocena interfejsu
 8. Wprowadzenie do Rational Unified Process i nie tylko
  • Co to jest RUP?
   • Rational Unified Process
  • Kto używa RUP?
  • Dwa wymiary RUP - elementy
   • Statyczny
    • Elementy perspektywy (wymiaru) statycznego
   • Dynamiczny
    • Elementy perspektywy (wymiaru) dynamicznego
  • Dobre praktyki RUP
  • Model architektury systemu w RUP
  • Inne metodologie
   • AUP - Agile Unified Process
    • Agile Manifesto Principles
   • MSF - Microsoft Solution Framework
    • modele
     • planowania
     • zespołów
     • zarządzania
    • obszary kontroli
    • proces
     • fazy: wizji, planowania, konstrukcji, testowania, stabilizacji, wdrożenia
 9. Wykład podsumowujący
 1. Wprowadzenie (przegląd metod inżynierii oprogramowania)
  • System Informacyjny
  • Modelowanie Systemów
   • Inżynieria Systemów
   • Inżynieria procesu biznesowego
    • Planowanie, analiza biznesowa, inżynieria aplikacji, wykonanie
  • Analiza Strategiczna i Biznesowa
  • Inżynieria Produktu i Wymagań
  • Modelowanie Systemów
 2. Produkt, Proces, Zarządzanie
  • Co to jest oprogramowanie, dziedziny zastosowań
  • Sprzęt i Oprogramowanie
  • Fakty i Mity
  • Proces wytwórczy
   • CMM
   • ISO
  • Modele procesów wytwórczych
  • Zarządzanie, zespół, ludzie, kluczowe praktyki
 3. Zarządzanie zespołem, Harmonogramowanie, Metryki
  • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Modele zespołu
  • Planowanie przedsięwzięcia
  • Harmonogramowanie
  • Wykresy i diagramy harmonogramów
  • Metoda PERT/CPM, diagramy Gantta
  • Metryki ilościowe i funkcyjne
 4. Planowanie, prognozowanie
  • Planowanie projektu informatycznego
  • Prognozowanie przebiegu przedsięwzięć informatycznych
   • Klasyczne modele prognostyczne
   • Model COCOMO
   • Model empiryczny
   • Inne modele
   • Podejmowanie decyzji na podstawie estymat
  • Zarządzanie ryzykiem
 5. Jakość oprogramowania i Analiza wymagań
  • Zarządzanie jakością oprogramowania
  • Jakość procesu i produktu
  • Standardy, Przeglądy
  • Inżynieria wymagań
  • Rodzaje wymagań, sposób zapisu wymagań
  • Analiza wymagań
  • Akwizycja wymagań
  • Wymagania a jakość oprogramowania
 • user/konrad/teaching/courses/agh/iop/about.txt