Języki i paradygmaty programowania - Java

2007
 • Krzysztof Rychlicki-Kicior, J2ME – Praktyczne Projekty, 2007
2006
 • Bruce Eckel, Thinking in Java, 2006
2003
 • Robert Lafore, Java – Algorytmy i struktury danych, 2003
2002
 • Kim Topley, J2ME in a Nutshell, 2002
2001
 • Elliote Rusty Harold, Java – Programowanie Sieciowe, 2001
1998
 • Barry Bone, Java dla programistów C i C++, 1998
 1. Wprowadzenie
  • Obiekt i obiektowość
  • Interfejs
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
  • Własności języka Java
  • Klasa, pola, metody
  • Słowo kluczowe static
  • Komentowanie kodu
  • Operatory w Javie
 2. Operatory, Inicjalizacja, proste I/O
  • Operator ?:,
  • Operator +dla napisów
  • Przepływ sterowania w programie
  • instrukcje sterujące, if-then-else, while, for, foreach, break, continue
  • Inicjalizacja obiektu, konstruktor, przeciążanie konstruktora i innych funkcji
  • Garbage collector
  • Tablice, metody o zmiennej ilości parametrów
  • Proste I/O
 3. Kontrola dostępu, Klasy, Polimorfizm
  • Pakiet
  • Biblioteka jar
  • Modyfikatory dostępu w Javie
   • Zasięg pakietowy
  • Wielokrotne wykorzystanie klas
  • Inicjalizacja klasy bazowej
  • Kompozycja i dziedziczenie
  • Słowo kluczowe final
  • Rzutowanie w górę (upcasting)
 4. Interfejsy, klasy abstrakcyjne, klasy wewnętrzne i zagnieżdżone
  • Polimorfizm
  • Klasy abstrakcyjne
  • Interfejsy, pola w interfejsach
   • Interfejsy zagnieżdżone
  • Klasy abstrakcyjne
  • Klasy wewnętrzne (ang. inner classes)
  • Lokalne klasy wewnętrzne
  • Anonimowe klasy wewnętrzne
  • Wzorzec Factory Method i klasy anonimowe
  • Klasy zagnieżdżone
 5. Obsługa błędów w Javie, proste RTTI
  • Obsługa błędów w Javie
   • zgłaszanie wyjątków
   • hierarchia wyjątków
   • wyjątki z parametrami
   • rejestrowanie (logowanie) wyjątków
   • specyfikacja wyjątków
   • sekwencje wyjątków, ponowne zgłaszanie wyjątków, wyjątki w konstruktorze
   • klauzula finally, zagubienie wyjątku
  • Proste RTTI
   • sprawdzanie typów, tworzenie obiektów
 6. Typy Kontenerowe w Javie, RTTI
  • RTTI (cd..)
   • ładowanie klasy
   • referencje klas uogólnionych
   • refleksja
  • Kolekcje obiektów
   • taksonomia, wypisywanie kontenerów
   • List, ArrayList, LinkedList
   • Stack, Set, HashSet, TreeSet
   • Map, HashMap, Queue, PriorityQueue
   • Iterowanie po kolekcjach
 7. Napisy i Wyrażenia Regularne w Javie
  • Napisy w Javie
   • Dodawanie napisów
    • operator +
    • StringBuilder
   • Niezamierzona rekursja
    • toString()
   • Operacje klasy String()
   • Formatowanie napisu, Formatter
   • Wyrażenia regularne
    • Klasy Pattern i Matcher
    • rodzaje wyrażeń regularnych
   • Operacje na napisach z wykorzystaniem wyrażeń regularnych
 8. Operacje wejścia/wyjścia
  • Podstawowe I/O
  • Klasa File
   • pliki i katalogi
   • interfejs klasy File
  • Strumienie
  • Wejście/Wyjście Unicode (Reades & Writers)
  • Typowe zastosowania
   • buforowanie, obsługa plików tekstowych, pliki binarne, pliki o dostępie swobodnym
  • Serializacja i Eksternalizacja
  • NIO (New I/O)
   • kanały, bufory bajtów, struktura NIO
  • Kompresja ZIP/GZIP
 9. Współbieżność cz. 1
  • Współbieżność – pojęcia
  • Interfejs Runnable – zadania (ang. tasks), pule wątków
  • Egzekutory – mechanizm uruchamiania zadań
  • Zadania z możliwością zwracania wyników przetwarzania
  • Priorytet wątku, operacje na wątku
  • Wątki demonów, łączenie wątków, zadania jako klasy wewnętrzne
  • Obsługa wyjątków w wątkach
  • Współdzielenie zasobów i synchronizacja za pomocą:
   • monitorów
   • blokad jawnych
 10. Współbieżność cz. 2
  • Klasy/operacje atomowe
  • Synchronizacja i pamięć wątku
  • Stany w jakich może znajdować się wątek
  • Przerwanie wątku – metoda interrupt()
  • Sytuacje, w których wątek nie może być przerwany metodą interrupt() i jak sobie z nimi radzić
  • Status przerwania wątku
  • Synchronizacja: wait(), notifyAll(), await(), signalAll()
  • Zakleszczenia, kolejki blokujące
  • Komunikacja między wątkami poprzez potoki
 11. Współbieżność cz. 3, Programowanie Sieciowe
  • Współbieżność
   • CountDownLatch, CyclicBarrier, DelayQueue
   • Semafor
    • semafor binarny. semafor w Javie
  • Programowanie sieciowe
   • warstwy modelu ISO/OSI
   • protokoły: TCP/UDP/IP, pojęcia: Adres IP, Porty, Gnizada
   • Klasy: InetAddress i URL
   • HTML i Swing
   • Gniazdo klienckie – nawiązywanie połączenia
   • Gniazdo serwerowe – przykład prostego serwera
 12. Podstawy biblioteki Swing
  • Java GUI, proste okienko
  • Przycisk
  • Model zdarzeń w bibliotece Swing
  • Obszary tekstowe
  • Layouty: BorderLayout, FlowLayout, GridLayout itd.
  • Zdarzenia
  • Różne rodzaje przycisków, grupy przycisków
  • Ikony, Ramki, Listy rozwijane
  • Edytowalny panel
  • Zakładki, Okienka Wiadomości
  • Menu, Okno Dialogowe Pliku
 13. Java 2 Micro Edition
  • J2ME – wprowadzenie
  • Instalacja środowiska
  • Cykl życia MIDlet'ów
  • Instalacja aplikacji na użądzeniu mobilnym
  • Interfejs użytkownika
   • TextBox, Komendy
  • Formularz i elementy formularza
  • Obsługa zdarzeń
  • Przykład w pełni funkcjonalnego programu
   • klient usługi whois na urządzenia mobilne
 14. Wykład podsumowywujący
 • user/konrad/teaching/courses/wish/jipp/about.txt