2007

 

Jakub Kolecki, Regina Tokarczyk, Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB (Automatic idenification of the AGH test-field targets using MATLAB sowtware), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 17a, ISBN 978-83-920594-9-2 , Pages 363 - 373, 2007

Regina Tokraczyk, Jakub Kolecki, Piotr Tokarczyk, Wykorzystanie aparatu cyfrowego telefonu komórkowego do wizualizacji 3D kapliczki (Application of mobile digital camera in 3D visualization of shrine) , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), ISBN 978-83-920594-9-2 , Pages 769 - 779, Vol. 17b, 2007

2008

 

Jakub Kolecki, Charakterystyka metod automatycznej identyfikacji sygnałów kodowanych stosowanych w pomiarach fotogrametrycznych (The description of the automatic identification of the coded targets used in photogrammetric measurement), Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego - Publikacje Laureatów IX edycji konkursu DIAMENTY AGH, Nr 14, ISSN 1732-0925, Pages 53 - 57, 2008

Jakub Kolecki, Monika Badurska, Redukcja efektu plamkowania na obrazach radarowych z wykorzystaniem propagacyjno-separacyjnego algorytmu największej wiarygodności (Despeckling of synthetic aperture radar images using propagation-separation approach for local likelihood estimation), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 18a , ISBN 978-83-61576-08-2, Pages 251 - 261, 2008

Jakub Kolecki, Andrzej Wróbel, Wykorzystanie adaptacyjnej metody redukcji szumów na obrazach cyfrowych do detekcji krawędzi (Edge detection using adaptive smoothing of digital images), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 18a , ISBN 978-83-61576-08-2, Pages 263 - 272, 2008

2009

 

Uwe Stilla, Jakub Kolecki, Ludwig Hoegner, Texture mapping of 3D building bodels with oblique direct geo-referenced airborne IR image sequences , International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences , Vol. XXXVIII-1-4-7/W5, ISSN 1682-1777, 6 pages, wydawnictwo elektroniczne - płyta CD, 2009 PDF

2010

 

Jakub Kolecki, Dorota Iwaszczuk, Uwe Stilla, Calibration of an IR camera system for automatic texturing of 3D building models by direct geo-referenced images , EuroCow 2010 proceedings PDF , 2010

Natalia Kolecka, Jakub Kolecki, Ocenta przydatności programu Photosynth do modelowania rzeźby terenu (Evaluation of Photosynth application for digital terrain modeling), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010 ISBN 978-83-61576-13-6, Pages 169 - 177, 2010, PDF

2011

 

Jakub Kolecki, Small and low-cost mobile mapping systems, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 5, No. 2, ISSN 1898-1135, Pages 43-53, 2011

Jakub Kolecki, Przemysław Kuras, Low cost attitude and heading sensors in terrestrial photogrammetry - calibration and testing, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 22, 2011 ISSN 2083-2214, Pages 249 - 260, 2011

2012

 

Jakub Kolecki, Przemysław Kuras, Reliability of terrestrial image geo-referencing using GPS and MEMS inertial measurement unit, EuroCOW 2012, 8-10.02, Castelldefels, Spain, 2012, PDF

Regina Tokarczyk, Piotr Kohut, Jakub Kolecki, Sensory wizyjne stosowane w systemach do pomiaru skrajni kolejowej i analiza metod ich doboru (Vision sensors in railway clearance measurements and analysis of their selection methods), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 23, ISSN 2083-2214, Pages 429 - 441, 2012 PDF

Regina Tokarczyk, Piotr Kohut, Sławomir Mikrut, Jakub Kolecki, Przegląd metod teksturowania modeli 3D obiektów uzyskanych na drodze laserowego skanowania naziemnego i technik fotogrametrycznych (Review of methods of texturing 3D object models obtained through terrestrial laser scanning and photogrammetric techniques),Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 24, ISSN 2083-2214, Pages 376 - 381, 2012

Beata Hejmanowska, Jakub Kolecki, Piotr Kramarczyk, Małgorzata Słota, Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowego (Comparison of 3D models of an egngineering object using terrestiral photogrammetry and laser scanning), Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 7(57), ISSN 1731-5522, Strony 25 - 31, 2012

Jakub Kolecki, Regina Tokarczyk, Przemysław Kuras, Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu systemu nawigacji satelitarnej GNSS (The photogrammetric system mounting for GNSS antenna pole), Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego, Biuletyn Urzędu Patentowego, Nr 26, ISSN 0137-8015, Strony 66 - 67, 2012

Jakub Kolecki, Wykorzystanie jednostki IMU typu MEMS do określenia przybliżonych elementów orientacji zdjęć naziemnych (Determination of approximated exterior orientation parameteres of terrestrial images using MEMS IMU), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 24, 2012 ISSN 2083-2214, Pages 133 - 143, 2012 PDF

Jakub Kolecki, Małgorzata Słota, Teksturowanie modeli obiektów o złożonej geometrii na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego (Complex objects texturing based on terrestrial laser scanner data , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 24, 2012 ISSN 2083-2214, Pages 145 - 154, 2012 PDF

2013

 

Jakub Kolecki, Natalia Kolecka, Określanie grubości pokrywy śnieżnej na podstawie fotogrametrycznych zdjęć naziemnych (Determination of snow depth using terrestrial photogrammetric images), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 25, 2013 ISSN 2083-2214, Pages 85- 93, 2013 PDF

Jakub Kolecki, Wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć naziemnych z wykorzystaniem obserwacji fotogrametrycznych i inercyjnych oraz satelitarnego systemu pozycjonowania (Estimation of external orientation of terrestrial images using photogrammetric and inertial observations along with satellite positioning system), Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - Rozprawy Doktorskie, Monografie, 153 pages, CD, 2013

2015

 

Jakub Kolecki, Antoni Rzonca, Accuracy analysis of automatic distortion correction (Ocena dokładności automatycznej korekcji dystorsji), Geodesy and Cartography, Vol. 64, ISSN 0016-7134, Pages 3-14, 2015

Jakub Kolecki, Towards the automatic motion recovery using single-view image sequences acquired from bike, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), IEEE Conference Publications, Łódź, 2015

Jakub Kolecki, Combined bundle adjustment with distances and GPS observations (Zintegrowane wyrównanie sieci zdjęć z odległościami oraz obserwacjami GPS), Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 9, no. 1, ISSN 1989-1135, Pages 59-60, 2015 PDF

Jakub Kolecki, Rozwiązania analityczne związane z obsługą procesu orientacji zdjęć oraz wykonywaniem opracowań wektorowych w programie BUNDLAB (Analytical approaches to image orientation and stereo digitization applied in the BUNDLAB software), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 27, ISSN 2083-2214, Pages 61-69, 2015

Jakub Kolecki, Marcin Prochaska, Paweł Piątek, Jerzy Baranowski, Zdzisław Kurczyński, Stabilizacja systemu pomiarowego dla wiatrakowca w aspekcie jakości danych LiDAR (Stabilization of the photogrammetric system for a gyrocopter in terms of the LiDAR data quality), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 27, ISSN 2083-2214, Pages 71-82, 2015

2016

 

Jakub Kolecki, Developing Tools for Image-Based 3D Reconstruction: Palace Pena Case Study, Geodetic Congress (Geomatics), Baltic, IEEE, Pages 101-105, 2016

Jakub Kolecki, Agnieszka Moskal, Elżbieta Pastucha, Accuracy of Visual Ego-Motion Estimation--A Bike Mapping System Case Study, Geodetic Congress (Geomatics), Baltic, IEEE, Pages 8-14, 2016

Mariusz Twardowski, Elżbieta Pastucha, Jakub Kolecki, Performance of the Automatic Bundle Adjustment in the Virtualized Environment, Geodetic Congress (Geomatics), Baltic, IEEE, Pages 8-14, 2016

 
 
Design downloaded from free website templates.