User Tools

Site Tools


teaching:uci

UCI AGH (Uczelniane Centrum Informatyki)

Korzystanie z komputerów w UCI

Dostęp do komputerów w pracowniach

:!: Aby uzyskać dostęp do komputerów w UCI, nie wystarczy rejestracja na stronie panel.agh.edu.pl (poprzez tę stronę można jedynie założyć konto pocztowe) – potrzebne jest zawnioskowanie o dostęp do serwera MOPS.

Aby uzyskać dostęp do serwera MOPS, udaj się do bud. C-1 do p. 505 z ważną legitymacją studencką i poproś o dostęp do serwera MOPS. Jeśli posiadasz już konto pocztowe – podkreśl to w rozmowie z personelem UCI (wówczas procedura uzyskiwania dostępu przebiegnie sprawniej).

Otrzymasz wydruk z danymi logowania.
:!: Od razu wykonaj jego zdjęcie! Hasło do serwera MOPS jest trudne do zapamiętania…

Teraz możesz się zalogować na komputerze w UCI zgodnie z danymi z wydruku (dla serwera MOPS):

 • login – nazwa użytkownika na serwerze MOPS (tj. w domenie @mops), bez domeny
  np. jeśli na wydruku stoi jankonowa@mops – należy jako loginu użyć jankonowa
  :!: Nie podawaj nazwy konta pocztowego (w domenie @student.agh.edu.pl)!
 • hasło – takie, jakie na wydruku stoi obok nazwy użytkownika na serwerze MOPS (np. Hx45=jhwr)

:!: Nie pamiętasz swojego hasła? – Możesz je wygenerować ponownie w bud. C-1 w p. 505.

Środowisko graficzne dla systemu Linux

W przypadku pracy na systemie operacyjnym Debian/Linux należy wybrać środowisko graficzne – środowiskiem (bodaj) najbardziej przyjaznym użytkownikowi jest GNOME, ewentualnie można wybrać KDE.

Zwalnianie miejsca na dysku

Jeśli w pewnym momencie pracy zabraknie Ci miejsca na dysku (np. nie będzie możliwe utworzenie nowego pliku lub podczas uruchamiania środowiska programistycznego od firmy JetBrains pojawią się błędy w stylu 'idea.log.path' is inaccessible), wykonaj kroki opisane na stronie UCI AGH – FAQ.

Aby opróżnić kosz ze wszystkich plików, otwórz program Terminal (nie Emacs (Terminal)!) i wykonaj polecenie:

cd ~/.local/share/Trash/files/
rm -rf *

Jeśli korzystasz ze środowisk programistycznych firmy JetBrains (np. PyCharm, CLion)…

Otwórz program Terminal (nie Emacs (Terminal)!).

Wykonaj polecenie

ls -a ~

aby wypisać wszystkie pliki w katalogu domowym.

Usuń wszystkie katalogi, których nazwy zaczynają się od .PyCharm oraz .CLion, za pomocą polecenia

rm -rf ~/<ścieżka_do_pliku>

czyli przykładowo

rm -rf ~/.CLion2018.3

Ubijanie procesu środowiska programistycznego JetBrains

Aby znaleźć proces, który należy zakończyć, otwórz program Terminal (nie Emacs (Terminal)!) i wykonaj polecenie

ps aux | grep <identyfikator>

gdzie jako <identyfikator> podaj odpowiednio clion albo pycharm, przykładowo:

ps aux | grep clion

Odnajdź proces, którego ścieżka zaczyna się od /usr/lib/jvm/… i odczytaj jego ID (pierwsza wartość liczbowa w tym wierszu).
Przykładowo, dla poniższego wyniku wynikania polecenia aux identyfikator interesującego nas procesu to 1660:

pkleczek@mops184:~$ ps aux | grep clion
pkleczek 1609 0.0 0.0  2388 1616 tty7   S  16:24  0:00 /bin/sh /opt/clion/bin/clion.sh
pkleczek 1660 90.5 1.3 5862152 457072 tty7  Sl  16:24  0:17 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java -classpath /opt/clion/lib/bootstrap.jar:/opt/clion/lib/extensions.jar:/opt/clion/lib/util.jar:/opt/clion/lib/jdom.jar:/opt/clion/lib/log4j.jar:/opt/clion/lib/trove4j.jar:/opt/clion/lib/jna.jar -Xss2m -Xms256m -Xmx2000m -XX:NewSize=128m -XX:MaxNewSize=128m -XX:ReservedCodeCacheSize=240m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50 -ea -XX:CICompilerCount=2 -Dsun.io.useCanonPrefixCache=false -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes="" -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -Djdk.attach.allowAttachSelf -Dkotlinx.coroutines.debug=off -Djdk.module.illegalAccess.silent=true -Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd -Dsun.java2d.renderer=sun.java2d.marlin.MarlinRenderingEngine -Dsun.tools.attach.tmp.only=true -XX:ErrorFile=/home/agh/pkleczek/java_error_in_CLION_%p.log -XX:HeapDumpPath=/home/agh/pkleczek/java_error_in_CLION.hprof -Didea.paths.selector=CLion2019.2 -Djb.vmOptionsFile=/opt/clion/bin/clion64.vmoptions -Didea.platform.prefix=CLion com.intellij.idea.Main
pkleczek 1743 0.0 0.0  2360  744 tty7   S  16:24  0:00 /opt/clion/bin/fsnotifier64
pkleczek 1787 0.0 0.0  6532  884 pts/0  S+  16:24  0:00 grep clion

“Ubij” wspomniany proces za pomocą polecenia

kill -9 <id_procesu>

przykładowo

kill -9 1660

Zmiana języka interfejsu użytkownika (Linux)

Otwórz terminal.

Wpisz polecenie

gedit .profile

W nowo otwartym oknie wpisz

unset LANG LANGUAGE

i zapisz dokument.

Przy ponownym zalogowaniu do konta język interfejsu zostanie ustawiony na angielski.

Spyder IDE

Uruchamianie w konsoli systemowej poleceniem:

anaconda spyder

PyCharm IDE

Uruchamianie w konsoli systemowej poleceniem:

pycharm

Konfiguracja przy pierwszym uruchomieniu

Upewnij się, że masz na koncie co najmniej 200 MB wolnego miejsca (jeśli nie, wywołaj w katalogu domowym skrypt miejsce, aby wybrać zbędne pliki/katalogi do usunięcia, a następnie np. polecenia rm -rf <ścieżka_do_pliku>, aby usunąć w całości dany plik/katalog).

Jeśli pojawi się okno Complete Installation, zaznacz opcję Do not import settings i kliknij przycisk OK. W oknie Customize PyCharm, w sekcji Set UI theme wybierz pożądany schemat kolorów i kliknij Skip Remaining and Set Defaults.

(w oknie Welcome to PyCharm)

 • Kliknij przycisk Configure u dołu okna, wybierz Settings.
 • Wybierz z drzewa po lewej stronie okna pozycję Project Interpreter.
 • Kliknij na przycisk z zębatką koło listy Project Interpreter.
 • W oknie Add Local Python Interpreter wybierz z listy po lewej stronie System Interpreter i upewnij się, że na liście Interpreter (po prawej stronie) wybrana jest pozycja /usr/bin/python3.5.
 • Kliknij przycisk OK.
 • Kliknij przycisk OK.

Poczekaj, aż PyCharm uaktualni ustawienia.

Tworzenie nowego projektu

 • Kliknij przycisk Create New Project.
 • Podaj nazwę projektu – ostatni człon nazwy w rubryce Location.
 • Rozwiń sekcję Project interpreter: ….
 • Zaznacz opcję Existing interpreter (upewnij się, że wybrany został Python 3.7).
 • Kliknij przycisk Create.
teaching/uci.txt · Last modified: 2020/08/25 15:50 (external edit)