Szpyrka M.: Modelowanie i analiza systemów wbudowanych z zastosowaniem RTCP-sieci, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007

Opis

RTCP-sieci powstały jako wynik adaptacji czasowych kolorowanych sieci Petriego do modelowania systemów czasu rzeczywistego. Stanowią one podklasę sieci kolorowanych, charakteryzującą się m.in. zupełnie odmiennym modelem czasu, występowaniem priorytetów przejść i zmodyfikowanym podejściem do tworzenia modeli hierarchicznych.

W monografii przedstawiono pełny opis RTCP-sieci, odnoszący się zarówno do omówienia podstaw teoretycznych tego formalizmu, jak i praktycznych możliwości jego zastosowań. Monografię można podzielić na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich zawiera formalną definicję RTCP-sieci, przegląd podstawowych własności RTCP-sieci oraz charakterystyczne dla tej podklasy sieci metody analizy (m.in. grafy pokrycia). Część praktyczna dotyczy metodyki konstruowania hierarchicznych modeli oraz przejścia od modelu do implementacji w języku Ada 2005.

Spis treści

  • Rozdział 1 Wprowadzenie.
  • Rozdział 2 Metody formalne zawiera przegląd najpopularniejszych metod formalnych, które są stosowane do modelowania systemów czasu rzeczywistego: sieci Petriego, algebry procesów, logiki temporalne i automaty czasowe.
  • Rozdział 3 RTCP-sieci zawiera formalną definicję niehierarchicznych RTCP-sieci oraz definicje podstawowych pojęć odnoszących się głównie do dynamiki tej podklasy sieci. Szczególny nacisk położono na przedstawienie własności czasowych, których definicje opierają się na wprowadzonym w RTCP-sieciach modelu czasu.
  • Rozdział 4 Analiza RTCP-sieci poświęcono metodom analizy RTCP-sieci. Przedstawiono w nim przegląd podstawowych własności RTCP-sieci oraz omówiono koncepcje grafów osiągalności i pokrycia.
  • Rozdział 5 Hierarchizacja modelu składa się z dwóch części. Pierwszy podrozdział poświęcono metodom przygotowania systemów regułowych do włączenia do modelu w postaci RTCP-sieci. Omówiono w nich tablice decyzyjne z uogólnionymi regułami decyzyjnymi, metody weryfikacji systemów regułowych oraz algorytm transformacji tablicy decyzyjnej do D-sieci. W drugim podrozdziale przedstawiono hierarchiczne RTCP-sieci, w szczególności postać kanoniczną RTCP-sieci oraz metodykę konstruowania modeli w takiej postaci.
  • Rozdział 6 Implementacja w języku Ada poświęcono zagadnieniom dotyczącym implementacji systemów wbudowanych. Przedstawiono w nim zasady przejścia od modelu w postaci RTCP-sieci do implementacji w języku Ada 2005, z uwzględnieniem profilu Ravenscar. Przygotowanie modelu w postaci kanonicznej pozwala na stosunkowo proste uzyskanie na jego podstawie szkieletu kodu źródłowego, zawierającego występujące w systemie zadania, obiekty chronione, obiekty zawieszające itp.
  • Rozdział 7 Model systemu sterowania ruchem pociągów zawiera przykład zastosowania RTCP-sieci do modelowania rzeczywistego systemu wbudowanego. Stworzono w tym celu model systemu automatycznego sterowania ruchem pociągów na wybranej stacji kolejowej. Rozdział ten zawiera opis kompletnego modelu w formie hierarchicznej RTCP-sieci, wyniki jego analizy, a także implementację w języku Ada.
  • Rozdział 8 Podsumowanie.
  • Dodatek A Grafy skierowane.
  • Dodatek B Wielozbiory.

Okładka