Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
al. Mickiewicza 30
paw. C-4, pok. 12
30-059 Kraków
tel.: 12 617-33-23
e-mail: adudek@agh.edu.pl
  

Znaleziono pieniądze

  

Pracownicy:

dr hab. inż.  Piotr Banasik  
dr hab. inż.  Anna Barańska, prof. AGH  
dr hab. inż.  Małgorzata Buśko prof. AGH 
dr hab. inż.  Paweł Hanus, prof. AGH 
dr hab. inż.  Krystian Kozioł, prof. AGH 
dr hab. inż.  Robert Krzyżek, prof. AGH  
dr hab. inż.  Jacek Kudrys, prof. AGH 
dr hab. inż.  Grzegorz Lenda, prof. AGH 
dr hab. inż.  Marcin Ligas, prof. AGH 
dr hab. inż.  Kamil Maciuk, prof. AGH 
dr hab. inż.  Edward Preweda, prof. AGH 
dr hab. inż.  Bogdan Skorupa, prof. AGH 
dr inż.  Izabela Basista  
dr inż.  Piotr Benduch  
dr inż.  Ewa Dębińska  
dr inż.  Elżbieta Jasińska  
dr inż.  Józef Maślanka  
dr inż.  Joanna Pałubska  
dr inż.  Agnieszka Pęska-Siwik  
dr inż.  Anna Przewięźlikowska  
dr inż.  Mikołaj Skulich  
dr inż.  Stanisław Szombara  
mgr inż.  Maciej Michalczak  
mgr inż.  Marta Róg  
mgr inż.  Adrianna Flammer
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach I i II stopnia:

  

Studia inżynierskie
I stopnia

  
Przedmioty obieralne specjalizujące
 
  

Studia magisterskie
II stopnia
  
specjalność:
Przetwarzanie i analiza geodanych
  

Studia magisterskie
II stopnia
  
specjalność:
Gospodarka nieruchomościami
i kataster

Badania naukowe:

Podstawowym tematem badawczym prowadzonym w Katedrze jest doskonalenie metod pomiarowych i obliczeniowych dla potrzeb geodezji zintegrowanej, kartografii i GIS-u, w tym: optymalne wykorzystanie modelu quasi-geoidy w niwelacji, rozwijanie metod geostatystycznych, opracowanie algorytmów zwiększających wiarygodność i dokładność wyników pomiarów, testowanie instrumentów do pomiarów geodezyjnych, a także automatyzacja pomiarów astrometrycznych.

Tematyka badań obejmuje również zagadnienia geodezji satelitarnej związane z wykorzystaniem technologii RTN GNSS do pomiaru obiektów trudno dostępnych, opracowaniem metod predykcji orbit satelitów GNSS, precyzyjnym pozycjonowaniem GNSS oraz monitorowaniem zjawisk sejsmicznych technikami GNSS.

Z zakresu kartografii i systemów informacji geograficznej, prowadzone są badania mające na celu m. in.: automatyzację generalizacji i redakcji kartograficznej, projektowanie i wdrażanie algorytmów przetwarzania danych przestrzennych i algorytmów klasyfikacji obiektów, projektowanie baz danych katastru nieruchomości oraz harmonizację i wizualizacja baz georeferencyjnych.