Pracuję w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Związana jestem z Wydziałem od czasów studiów, które tu ukończyłam. W 2010 roku obroniłam tu również, z wyróżnieniem, pracę doktorską pt. Fotoelektrochemiczne właściwości TiO2 o modyfikowanej podsieci anionowej. W 2019 roku Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne zatwierdziła uchwałę o nadaniu mi stopnia doktora habilitowanego.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z pogranicza inżynierii materiałowej i chemii ciała stałego. Badania obejmują właściwości fizykochemiczne materiałów półprzewodników oraz heterostruktur przez nie tworzonych, w szczególności zaś właściwości strukturalne, elektronowe, fotokatalityczne i fotoelektrochemiczne.

AGH
WIMiC
KCN