Zespół Elektroanalizy PAN

Otwarte Posiedzenie Członków Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN 19.11.2020r.

Dodane 29 listopada 2020 przez Bogusław Baś

W dniu 19.11.2020 r. odbyło się Otwarte Posiedzenie Członków Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, które towarzyszyło XVII Konferencji z cyklu „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”. W posiedzeniu Zespołu wziął udział Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej prof. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, zarówno posiedzenie jak i Konferencja miały charakter wideokonferencji.

Spotkanie otworzył prof. Bogusław Baś, który od 11.05.2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu. Zebranych Członków oraz zaproszonych gości Przewodniczący poinformował, że od tej kadencji (2020-2023) profesorowie Zbigniew Galus i Zygmunt Kowalski są członkami honorowymi Zespołu Elektroanalizy, dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu, a mgr inż. Radosław Porada Sekretarza. Decyzją Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu, liczba Członków Zespołu Elektroanalizy wzrosła do grona 30 osób. Wszyscy Członkowie Zespołu zostali powitani przez Przewodniczącego i zaproszeni do współpracy. Przewodniczący poinformował o uruchomieniu nowej strony internetowej Zespołu, w zakładce FORUM zarejestrowani użytkownicy uzyskali możliwość zamieszczania komunikatów, ogłoszeń itp.

Przewodniczący poinformował o organizowanych przez Komitet Chemii Analitycznej PAN konkursach na „Najlepszy Doktorat”, „Wyróżniającą się habilitację” oraz za wybitne osiągnięcia(-e) naukowe z zakresu chemii analitycznej. Termin składania wniosków upływa 15.01.2021 r. Dodatkowych informacji udzielił uczestniczący w zebraniu prof. Bogusław Buszewski, Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przewodniczący Komitetu pogratulował wszystkim Członkom nominacji do Zespołu Elektroanalizy, a także przekazał gorące wyrazy uznania dla organizatorów Konferencji „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” za podjęcie się trudu organizacji w tak trudnym czasie. Przewodniczący poinformował również o wydanej w tym roku książce „Bioanalityka” (autorstwa prof. I. Staneczko-Baranowskiej i prof. B. Buszewskiego), którą już uznaje się za sztandarową pozycją Springera, oraz zaanonsował Konferencję Quo vadis life science, planowaną na 23-27.06.2021 r. Skupi ona trzy oddzielnie dotychczas organizowane konferencje poświęcone chromatografii i analizie środowiska.

W kolejnym punkcie obrad, prof. Maria Grzeszczuk zaprosiła do publikacji artykułów w czasopiśmie MDPI Chemsensors, w specjalnym numerze zatytułowanym Analytical (chem and bio)sensors based on EIS Measurements, który redaguje na zaproszenie redakcji MDPI. Nakreślona przez prof. M. Grzeszczuk tematyka obejmuje zastosowanie technik zmiennoprądowych w badaniu czujników oraz charakterystyce materiałów użytych do ich konstrukcji. Termin nadsyłania manuskryptów upływa 31.08.2021 r.

Szeroko dyskutowaną kwestią była propozycja połączenia w przyszłym roku Konferencji z cyklu „Elektroanaliza w teorii i praktyce” z Konferencją „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” (FGF). Zgodnie z informacjami udzielonymi przez prof. Agnieszkę Nosal-Wiercińską, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji FGF, konferencja ta odbywa się co dwa lata, a jej najbliższa, III edycja jest planowana na 2021 r., w terminie 24-28 maja lub 22-26 sierpnia. Konferencja FGF jest poświęcona głównie fizykochemii granicy faz, nie mniej jedna z sekcji obejmuje Elektrochemię i analitykę chemiczną. Po konferencji planowane jest wydanie specjalnego numeru Physciochemistry of interfaces – Instrumental Methods. W kwestii organizacji konferencji głos zabrała także prof. Sławomira Skrzypek, która poinformowała o planowanym Zjeździe Towarzystwa Chemicznego  o odbywającej się co 3 lata Konferencji Chemii Analitycznej. Obie konferencje ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały przeniesione, odpowiednio na 13-17.09.2021 r. i na 2022 r., obie odbędą się w Łodzi. W toku dyskusji ustalono, iż Konferencje „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” oraz „Fizykochemia Granic Faz” będą odbywać się naprzemiennie odpowiednio w Krakowie i Lublinie. Ustalono również, iż ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia badań naukowych w roku kalendarzowym, w którym odbywa się Konferencja Chemii Analitycznej, nie będzie organizowana Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”. Konferencja „Fizykochemia Granic faz – metody instrumentalne”, z racji iż obejmuje szerszy zakres tematyczny, będzie organizowana niezależnie od Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej.

Profesor Zenon Łukaszewski przekazał wyrazy uznania organizatorom Konferencji „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” i zaproponował aby w przyszłości jeżeli nadal organizowane będą spotkania w formie wideokonferencji utworzyć platformę do „spotkań w kuluarach”. Profesor Włodzimierz Opoka, który niedawno objął funkcję Konsultanta Krajowego ds. Analityki Farmaceutycznej, poinformował o podjętych działaniach zmierzających do wprowadzenia obowiązkowej kontroli suplementów diety w laboratoriach akredytowanych – obecnie suplementy te są tylko zgłaszane, a wszelkie informacje o ich składzie opierają się wyłącznie na deklaracjach producenta.

Poruszona została również kwestia wydania kolejnej już książki towarzyszącej konferencji Elektroanaliza w Teorii i Praktyce.

Do sprawozdania dołączono listę Członków Zespołu Elektroanalizy oraz Gości uczestniczących w Otwartym Posiedzeniu Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

 

mgr inż. Radosław Porada -sekretarz Zespołu Elektroanalizy KChA PAN       

prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN

 

Lista Członków Zespołu oraz Gości uczestniczących w posiedzeniu:

Prof. dr hab. czł. koresp. Bogusław Buszewski – Przewodniczący KChA PAN
Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś – Przewodniczący Zespołu Elektroanalizy
Dr hab. Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący Zespołu Elektroanalizy
Mgr inż. Radosław PORADA – Sekretarz Zespołu Elektroanalizy
Prof. dr hab. Renata BILEWICZ
Dr Mariola BRYCHT
Prof. dr hab. Witold CIESIELSKI
Prof. dr hab. Mikołaj DONTEN
Prof. dr hab. Janusz GOŁAŚ
Prof. dr hab. Małgorzata GRABARCZYK
Prof. dr hab. Maria GRZESZCZUK
Dr hab. Jolanta KOCHANA, prof. UJ
Prof. dr hab. Władysław W. KUBIAK
Prof. dr hab. Andrzej LEWENSTAM
Prof. dr hab. inż. Zenon ŁUKASZEWSKI
Prof. dr hab. Krzysztof MAKSYMIUK
Prof. dr hab. Elżbieta MALINOWSKA
Prof. dr hab. Agata MICHALSKA-MAKSYMIUK
Dr hab. Sławomir MICHAŁKIEWICZ, prof. UJK
Prof. dr hab. Jan MIGDALSKI
Prof. dr hab. Włodzimierz OPOKA
Prof. dr hab. Sławomira SKRZYPEK
Prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK
Prof. dr hab. Zbigniew STOJEK
Dr Małgorzata SZULTKA-MŁYŃSKA
Dr hab. Cecylia WARDAK, prof. UMCS
Prof. dr hab. inż. Wojciech WRÓBLEWSKI
Prof. dr hab. Andrzej BOBROWSKI
Dr hab. Małgorzata JAKUBOWSKA, prof. AGH
Dr inż. Łukasz GÓRSKI

Dodaj komentarz