Zespół Elektroanalizy PAN

I Konferencja IMYAC – International Meeting for Young Analytical Chemists

Dodane 5 sierpnia 2021 przez Bogusław Baś

Szanowni Państwo,

z radością informuję, iż gorąco popierana przez nasze środowisko propozycja organizacji międzynarodowej wideokonferencji doktorantów i młodych pracowników nauki – poddana konsultacji na ostatnim posiedzeniu Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN w dniu 7 lipca 2021r. – staje się faktem.

I Konferencja IMYAC – International Meeting for Young Analytical Chemists, pod patronatem Zespołu Elektroanalizy KChA PAN, organizowana przez pracowników i doktorantów Katedry Chemii Analitycznej i Biochemii WIMiC AGH odbędzie się w dniach 27-28 września 2021 r. na platformie Zoom.

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia strony Konferencji:

http://home.agh.edu.pl/~kca/imyac/

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor Szultce-Młyńskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wszystkie bezcenne rady i przekazane kontakty międzynarodowe, natomiast Państwa gorąco zachęcam do współpracy i zaangażowania się w organizację kolejnych spotkań w następnych latach. Niech podjęte przez nas działania na rzecz młodego pokolenia naukowców, zwłaszcza naszych doktorantów, jednoczą środowisko i umacniają międzynarodową pozycję polskiej szkoły chemii analitycznej.

Tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w lipcowym spotkaniu Zespołu informuję, że innych szczególnie istotnych kwestii nie poruszano.

prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN

Życzenia dla Członków Zespołu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021

Dodane 20 grudnia 2020 przez Bogusław Baś

Szanowni Państwo,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu i Bliskim zdrowia, nadziei, własnego skrawka nieba ze spadającymi gwiazdami, które niech zwiastują tylko dobre nowiny pogodnych świąt, odpoczynku, chwil rozśpiewanych kolędą, wypełnionych śmiechem i wspomnieniami. Niech nikogo z najbliższych nie zabraknie przy wigilijnym stole.

W nadchodzącym Nowym Roku 2021, życzę Państwu doświadczenia bezmiaru ludzkiej życzliwości, spełnienia marzeń, tych wypowiadanych głośno, i tych całkiem skrytych, radości i optymizmu, i nade wszystko dużo, dużo zdrowia nam wszystkim…

 

Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN

Członkowie Zespołu Elektroanalizy KChA PAN na liście najwyżej cytowanych naukowców na świecie

Dodane 13 grudnia 2020 przez Bogusław Baś

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że aż jedenastu Członków naszego Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN znalazło się na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators) – TOP 2%.

Opublikowane zestawienie uwzględnia uszeregowane nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Nazwiska Członków Zespołu uszeregowane wg zajmowanej na liście TOP 2% pozycji:

Prof. dr hab. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam, Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Elżbieta Malinowska, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Zbigniew Stojek, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Prof. dr hab. Mikołaj Donten, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Serdecznie gratuluję!!!

prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN

XVII Konferencja z cyklu „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” – sprawozdanie

Dodane 1 grudnia 2020 przez Bogusław Baś

XVII Konferencja z cyklu „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” została zorganizowana wspólnie przez Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Zespół Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w dniach 19-20 listopada 2020r. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny zarówno Konferencja jak i towarzyszące jej otwarte posiedzenie Zespołu Elektroanalizy odbyły się w formie wideokonferencji na platformie MS Teams.

W wideokonferencji wzięło udział 66 Uczestników, wygłoszono 1 wykład, 3 referaty oraz 21 komunikatów. W sesji plakatowej zaprezentowano 35 posterów. Wystąpienia oralne prezentowali naukowcy z następujących ośrodków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (8 wystąpień), Uniwersytet Warszawski (5 wystąpień), Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Jagielloński (po 3 wystąpienia), Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2 wystąpienia) oraz Politechnika Poznańska i Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (po 1 wystąpieniu). W tematyce wystąpień i plakatów dominowały metody woltamperometryczne, ale metody potencjometryczne były również prezentowane. Szereg prac dotyczyło procedur przygotowania próbek do analizy elektrochemicznej oraz metodologii oznaczania analitów za pomocą znanych narzędzi jednak w istotnie zmodyfikowanych warunkach pomiaru.

Konferencję otworzył prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2020-2023. Powitał uczestników, wyjaśnił dlaczego w ostatnich dwóch latach nie udało się zorganizować konferencji z tego cyklu, omówił także plan tegorocznego spotkania w nadzwyczajnych warunkach z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Na zakończenie wystąpienia zaprosił wszystkich uczestników do udziału w otwartym Posiedzeniu Zespołu Elektroanalizy KChA PAN o godz. 17.00 i przekazał głos Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego.

Pierwszej sesji przewodniczył prof. Władysław W. Kubiak, obrady konferencji rozpoczęły się od wykładu Pani mgr Natalii Festinger z Uniwersytetu Łódzkiego na temat materiałów węglowych stosowanych w elektroanalizie. W dalszej kolejności zaprezentowano referat na temat możliwości pozyskiwania bio-wodoru i jego wykorzystania w ogniwach paliwowych (B. Adamczyk, AGH) oraz dwa komunikaty, pierwszy dotyczył zastosowania materiałów hybrydowych jako warstwy stałego kontaktu w czujnikach potencjometrycznych jonów potasu (N. Lenar, AGH), drugi głównie protokołów miniaturyzacji do zastosowań mikroanalitycznych (Ł. Półtorak, UŁ).

Drugiej sesji przewodniczył prof. Mikołaj Donten z Uniwersytetu Warszawskiego. W jej ramach wygłoszone zostały cztery komunikaty. Pierwszy dotyczył syntezy hybrydowych materiałów elektrodowych (P. Płócienniczak, PP), kolejne woltamperometrycznego oznaczania metoksyfenozydu
(K. Morawska, UŁ), antybakteryjnych właściwości kompozytów wytwarzanych na bazie polipirolu (M. Gniadek, UW) oraz odnawialnych srebrnych i amalgamatowych czujników woltamperometrycznych  (K. Jedlińska, AGH).

Ostatniej, zaplanowanej na ten dzień sesji referatowej przewodniczyła prof. Małgorzata Grabarczyk. Cztery wygłoszone komunikaty dotyczy takiej problematyki jak wykorzystanie chelatowych kompleksów wanadu do katalitycznego wzmacniania sygnałów germanu (A. Królicka, AGH), utlenianie ferrocenu na elektrodzie modyfikowanej polimerem (D. Tomczyk, UŁ), charakterystyki elektrochemicznej pillar[n]arenenów (M.Z. Wiloch, IChF PAN) oraz praktycznych aspektów zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (R. Porada, AGH).

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się sesja posterowa jak zwykle bardzo dynamicznie prowadzona przez prof. Zenona Łukaszewskiego z Politechniki Poznańskiej. Zaprezentowano 35 posterów, każdy prezentujący miał trzy minuty aby zrelacjonować własną pracę.

Ostatnim punktem czwartkowego programu Konferencji było otwarte posiedzenie Zespołu Elektroanalizy KChA PAN, w którym uczestniczył prof. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN.

Pierwszej sesji, drugiego dnia obrad przewodniczyła prof. Sławomira Skrzypek. Zaprezentowano pięć komunikatów, z takich obszarów badań jak możliwości woltamperometrycznego monitorowania dodatków syropu glukozowo-fruktozowego w sokach jabłkowych (Sz. Wójcik, AGH), elektroanaliza konserwantów w produktach codziennego użytku (M. Jakubczyk, UJK), wytworzanie nanostruktur metalicznych na drodze elektroosadzania (K. Kaniewska, UW), wpływ leków z grupy statyn na strukturę i właściwości elektryczne modelowych błon lipidowych (M. Zaborowska, UW) oraz charakterystyka elektrochemiczna alfa-hemolizyny rekonstytuowanej w bicelach DMPC/CHAPSO (D. Dziubak, UW).

Drugiej sesji obrad przewodniczył prof. Sławomir Miachałkiewicz. Wygłoszono cztery komunikaty, których autorzy skupili się na takich zagadnieniach jak zastosowanie sieci metaloorganicznych w konstrukcji czujników (M. Madej, UJ), wysokoczułe woltamperometryczne oznaczanie lewodopy na modyfikowanej elektrodzie węglowej (A. Górska, AGH), zastosowanie druku 3D do budowy układów wstrzykowo-przepływowych (M. Dębosz, UJ) i zastosowanie odnawialnej elektrody amalgamatowej w badaniach procesów redukcji Bi(III) w aspekcie efektu „cap – pair” (M. Marlena, UMCS).

Ostatniej sesji Konferencji przewodniczyła prof. Cecylia Wardak. W jej ramach wygłoszono cztery komunikaty, które nawiązywały do takich problemów jak wysokoczułe oznaczenie hormonów i sterydów (J. Smajdor, UJ), wykorzystanie mikroelektrod metalicznych w woltamperometrii stripingowej (M. Ochab, UMCS), kubosomy jako nośniki leków przeciwnowotworowych i radionuklidów (A. Cytryniak, UW), chromatograficzna analiza sezonowych zmian stężenia jonów we frakcji PM1 i PM10 pyłu zawieszonego na terenie m. Krakowa w latach 2018-2019 (A. Skiba, AGH).

Konferencję zamknął prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN. Serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom i gratulował referującym i prezentującym swoje prace podkreślając ich bardzo wysoki poziom naukowy i aktualność podejmowanych badań. Szczególne słowa uznania skierował do Przewodniczącego i wszystkich Członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Dziękował także doktorantom Katedry za pomoc w testowaniu platformy, weryfikacji adresów, wgrywaniu prezentacji itd. Przewodniczący przekazał słowa uznania i życzenia zdrowia oraz wielu sukcesów od Przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN prof. Bogusława Buszewskiego, czł. koresp. PAN. Zapoznał uczestników ze wszystkimi punktami obrad poruszanymi na otwartym posiedzeniu Zespołu Elektroanalizy i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w konferencji w roku 2021.

prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN

Otwarte Posiedzenie Członków Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN 19.11.2020r.

Dodane 29 listopada 2020 przez Bogusław Baś

W dniu 19.11.2020 r. odbyło się Otwarte Posiedzenie Członków Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, które towarzyszyło XVII Konferencji z cyklu „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”. W posiedzeniu Zespołu wziął udział Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej prof. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, zarówno posiedzenie jak i Konferencja miały charakter wideokonferencji.

Spotkanie otworzył prof. Bogusław Baś, który od 11.05.2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu. Zebranych Członków oraz zaproszonych gości Przewodniczący poinformował, że od tej kadencji (2020-2023) profesorowie Zbigniew Galus i Zygmunt Kowalski są członkami honorowymi Zespołu Elektroanalizy, dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu, a mgr inż. Radosław Porada Sekretarza. Decyzją Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu, liczba Członków Zespołu Elektroanalizy wzrosła do grona 30 osób. Wszyscy Członkowie Zespołu zostali powitani przez Przewodniczącego i zaproszeni do współpracy. Przewodniczący poinformował o uruchomieniu nowej strony internetowej Zespołu, w zakładce FORUM zarejestrowani użytkownicy uzyskali możliwość zamieszczania komunikatów, ogłoszeń itp.

Przewodniczący poinformował o organizowanych przez Komitet Chemii Analitycznej PAN konkursach na „Najlepszy Doktorat”, „Wyróżniającą się habilitację” oraz za wybitne osiągnięcia(-e) naukowe z zakresu chemii analitycznej. Termin składania wniosków upływa 15.01.2021 r. Dodatkowych informacji udzielił uczestniczący w zebraniu prof. Bogusław Buszewski, Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przewodniczący Komitetu pogratulował wszystkim Członkom nominacji do Zespołu Elektroanalizy, a także przekazał gorące wyrazy uznania dla organizatorów Konferencji „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” za podjęcie się trudu organizacji w tak trudnym czasie. Przewodniczący poinformował również o wydanej w tym roku książce „Bioanalityka” (autorstwa prof. I. Staneczko-Baranowskiej i prof. B. Buszewskiego), którą już uznaje się za sztandarową pozycją Springera, oraz zaanonsował Konferencję Quo vadis life science, planowaną na 23-27.06.2021 r. Skupi ona trzy oddzielnie dotychczas organizowane konferencje poświęcone chromatografii i analizie środowiska.

W kolejnym punkcie obrad, prof. Maria Grzeszczuk zaprosiła do publikacji artykułów w czasopiśmie MDPI Chemsensors, w specjalnym numerze zatytułowanym Analytical (chem and bio)sensors based on EIS Measurements, który redaguje na zaproszenie redakcji MDPI. Nakreślona przez prof. M. Grzeszczuk tematyka obejmuje zastosowanie technik zmiennoprądowych w badaniu czujników oraz charakterystyce materiałów użytych do ich konstrukcji. Termin nadsyłania manuskryptów upływa 31.08.2021 r.

Szeroko dyskutowaną kwestią była propozycja połączenia w przyszłym roku Konferencji z cyklu „Elektroanaliza w teorii i praktyce” z Konferencją „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” (FGF). Zgodnie z informacjami udzielonymi przez prof. Agnieszkę Nosal-Wiercińską, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji FGF, konferencja ta odbywa się co dwa lata, a jej najbliższa, III edycja jest planowana na 2021 r., w terminie 24-28 maja lub 22-26 sierpnia. Konferencja FGF jest poświęcona głównie fizykochemii granicy faz, nie mniej jedna z sekcji obejmuje Elektrochemię i analitykę chemiczną. Po konferencji planowane jest wydanie specjalnego numeru Physciochemistry of interfaces – Instrumental Methods. W kwestii organizacji konferencji głos zabrała także prof. Sławomira Skrzypek, która poinformowała o planowanym Zjeździe Towarzystwa Chemicznego  o odbywającej się co 3 lata Konferencji Chemii Analitycznej. Obie konferencje ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały przeniesione, odpowiednio na 13-17.09.2021 r. i na 2022 r., obie odbędą się w Łodzi. W toku dyskusji ustalono, iż Konferencje „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” oraz „Fizykochemia Granic Faz” będą odbywać się naprzemiennie odpowiednio w Krakowie i Lublinie. Ustalono również, iż ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia badań naukowych w roku kalendarzowym, w którym odbywa się Konferencja Chemii Analitycznej, nie będzie organizowana Konferencja „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”. Konferencja „Fizykochemia Granic faz – metody instrumentalne”, z racji iż obejmuje szerszy zakres tematyczny, będzie organizowana niezależnie od Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej.

Profesor Zenon Łukaszewski przekazał wyrazy uznania organizatorom Konferencji „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” i zaproponował aby w przyszłości jeżeli nadal organizowane będą spotkania w formie wideokonferencji utworzyć platformę do „spotkań w kuluarach”. Profesor Włodzimierz Opoka, który niedawno objął funkcję Konsultanta Krajowego ds. Analityki Farmaceutycznej, poinformował o podjętych działaniach zmierzających do wprowadzenia obowiązkowej kontroli suplementów diety w laboratoriach akredytowanych – obecnie suplementy te są tylko zgłaszane, a wszelkie informacje o ich składzie opierają się wyłącznie na deklaracjach producenta.

Poruszona została również kwestia wydania kolejnej już książki towarzyszącej konferencji Elektroanaliza w Teorii i Praktyce.

Do sprawozdania dołączono listę Członków Zespołu Elektroanalizy oraz Gości uczestniczących w Otwartym Posiedzeniu Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

 

mgr inż. Radosław Porada -sekretarz Zespołu Elektroanalizy KChA PAN       

prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN

 

Lista Członków Zespołu oraz Gości uczestniczących w posiedzeniu:

Prof. dr hab. czł. koresp. Bogusław Buszewski – Przewodniczący KChA PAN
Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś – Przewodniczący Zespołu Elektroanalizy
Dr hab. Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA, prof. UMCS – Wiceprzewodniczący Zespołu Elektroanalizy
Mgr inż. Radosław PORADA – Sekretarz Zespołu Elektroanalizy
Prof. dr hab. Renata BILEWICZ
Dr Mariola BRYCHT
Prof. dr hab. Witold CIESIELSKI
Prof. dr hab. Mikołaj DONTEN
Prof. dr hab. Janusz GOŁAŚ
Prof. dr hab. Małgorzata GRABARCZYK
Prof. dr hab. Maria GRZESZCZUK
Dr hab. Jolanta KOCHANA, prof. UJ
Prof. dr hab. Władysław W. KUBIAK
Prof. dr hab. Andrzej LEWENSTAM
Prof. dr hab. inż. Zenon ŁUKASZEWSKI
Prof. dr hab. Krzysztof MAKSYMIUK
Prof. dr hab. Elżbieta MALINOWSKA
Prof. dr hab. Agata MICHALSKA-MAKSYMIUK
Dr hab. Sławomir MICHAŁKIEWICZ, prof. UJK
Prof. dr hab. Jan MIGDALSKI
Prof. dr hab. Włodzimierz OPOKA
Prof. dr hab. Sławomira SKRZYPEK
Prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK
Prof. dr hab. Zbigniew STOJEK
Dr Małgorzata SZULTKA-MŁYŃSKA
Dr hab. Cecylia WARDAK, prof. UMCS
Prof. dr hab. inż. Wojciech WRÓBLEWSKI
Prof. dr hab. Andrzej BOBROWSKI
Dr hab. Małgorzata JAKUBOWSKA, prof. AGH
Dr inż. Łukasz GÓRSKI

Zaproszenie na otwarte posiedzenie Zespołu Elektroanalizy 2020

Dodane 14 listopada 2020 przez Łukasz Górski

Szanowni Państwo,
Członkowie Zespołu Elektroanalizy,

Serdecznie zapraszam na otwarte posiedzenie naszego Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, które zaplanowałem w trakcie XVII Konferencji z cyklu „Elektroanaliza w teorii i praktyce” w dniu 19 listopada 2020r. o godz. 17.00, zaraz po zakończeniu sesji posterowej, którą poprowadzi prof. Zenon Łukaszewski.

Spotkanie ma charakter wideokonferencji na platformie MS Teams, stąd proponuję abyśmy pozostali w „pokoju konferencji” wówczas będą do nas mogli dołączyć wszyscy jej uczestnicy. Do tych z Państwa, którzy nie są uczestnikami konferencji wyślę zaproszenia podając link do spotkania.

z wyrazami szacunku
przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN
prof. Bogusław Baś